Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Alkutuotanto
Ruukin luomu- ja lähituotemarkkinoilla tänä syksynä juhlakisa – polkutraktorilla vedetään kilpaa jo 20. kertaa

Ruukin luomu- ja lä­hi­tuo­te­mark­ki­noil­la tänä syksynä juh­la­ki­sa – pol­ku­trak­to­ril­la ve­de­tään kilpaa jo 20. kertaa

06.09.2023 18:30
"Susien suojelussa leikitään tulella" – Siikajoen petotulilla vaadittiin oikeutta puolustaa kotieläimiä

"Susien suo­je­lus­sa lei­ki­tään tu­lel­la" – Sii­ka­joen pe­to­tu­lil­la vaa­dit­tiin oi­keut­ta puo­lus­taa ko­ti­eläi­miä

05.09.2023 08:09
Tilaajille
Tutkimuspelto

Tut­ki­mus­pel­to

16.08.2023 08:37
Tilaajille
Tutkimuspelto

Tut­ki­mus­pel­to

16.08.2023 08:37
Tilaajille
Harkintaa venetsialaisten aikaan ilotulittamiseen – viime vuonna Siikajoella tuli vahinkoa lammaslaitumella

Har­kin­taa ve­net­sia­lais­ten aikaan ilo­tu­lit­ta­mi­seen – viime vuonna Sii­ka­joel­la tuli va­hin­koa lam­mas­lai­tu­mel­la

13.08.2023 18:30
Ruukin tutkimusaseman salmonella  on todennäköisesti lähtöisin linnuista - puhdistustoimet meneillään

Ruukin tut­ki­mus­ase­man sal­mo­nel­la on to­den­nä­köi­ses­ti läh­töi­sin lin­nuis­ta - puh­dis­tus­toi­met me­neil­lään

02.08.2023 12:00
Tilaajille
Tutkimusaseman navetassa alkoi tehosiivous – salmonellan aiheuttajaa ei vielä tiedetä

Tut­ki­mus­ase­man na­ve­tas­sa alkoi te­ho­sii­vous – sal­mo­nel­lan ai­heut­ta­jaa ei vielä tiedetä

13.07.2023 14:40
Tilaajille
Kuivuus kiusasi viljasadon kehitystä

Kuivuus kiusasi vil­ja­sa­don ke­hi­tys­tä

05.07.2023 10:00
Tilaajille
Pilar Goldin toimitusjohtajan mukaan Raahen kultakaivoksella on loistavat mahdollisuudet: Tätä sanomaa hän jakoi myös sijoittajille torstaina

Pilar Goldin toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan Raahen kul­ta­kai­vok­sel­la on lois­ta­vat mah­dol­li­suu­det: Tätä sanomaa hän jakoi myös si­joit­ta­jil­le tors­tai­na

30.06.2023 08:00 3
Tilaajille
Savusiikakeittoa Lapaluodon satamassa – "Ajattelin, että tässä olisi tällainen keponen kesätyö"

Sa­vu­sii­ka­keit­toa La­pa­luo­don sa­ta­mas­sa – "A­jat­te­lin, että tässä olisi täl­lai­nen keponen ke­sä­työ"

06.06.2023 18:00
Tilaajille
Kun päivä pitenee, sähkölasku lyhenee – Severinkankaan syksyllä asennetut aurinkopaneelit sytkyttävät sähköä myyntiin

Kun päivä pi­te­nee, säh­kö­las­ku lyhenee – Se­ve­rin­kan­kaan syk­syl­lä asen­ne­tut au­rin­ko­pa­nee­lit syt­kyt­tä­vät sähköä myyn­tiin

31.05.2023 15:15
Tilaajille
Toukosiunaus kokosi väkeä pellon laidalle

Tou­ko­siu­naus kokosi väkeä pellon lai­dal­le

23.05.2023 20:00
Tilaajille
Pohjois-Suomen puutarhamessut Ruukissa viime lauantaina – Arno Kasvi muistutti kotitarveviljelyn hyödyistä

Poh­jois-Suo­men puu­tar­ha­mes­sut Ruu­kis­sa viime lauan­tai­na – Arno Kasvi muis­tut­ti ko­ti­tar­ve­vil­je­lyn hyö­dyis­tä

23.05.2023 14:00
Tilaajille
Yhtiöittämisen jälkeen Juho Oikarinen sai ensimmäistä kertaa maatilalla tekemästään työstään palkkaa

Yh­tiöit­tä­mi­sen jälkeen Juho Oi­ka­ri­nen sai en­sim­mäis­tä kertaa maa­ti­lal­la te­ke­mäs­tään työs­tään palkkaa

19.04.2023 08:00
Tilaajille
Suomalaiset jatkoivat sähkön säästämistä helmikuussa

Suo­ma­lai­set jat­koi­vat sähkön sääs­tä­mis­tä hel­mi­kuus­sa

01.03.2023 13:16
Sauli Joensuu jatkaa MTK Ran­ni­kon pu­heen­joh­ta­ja­na – vuosi 2023 alkuun edel­leen haas­ta­vas­sa ti­lan­tees­sa

Sauli Joensuu jatkaa MTK Ran­ni­kon pu­heen­joh­ta­ja­na – vuosi 2023 alkuun edel­leen haas­ta­vas­sa ti­lan­tees­sa

02.02.2023 14:30
Tilaajille
Yksityisten metsänomistajien kemera-tukea jäi käyttämättä useita miljoonia Pohjois-Pohjanmaalla – varoilla olisi kunnostanut 100 kilometriä metsäautotietä

Yk­si­tyis­ten met­sän­omis­ta­jien ke­me­ra-tu­kea jäi käyt­tä­mät­tä useita mil­joo­nia Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ­va­roil­la olisi kun­nos­ta­nut 100 ki­lo­met­riä met­sä­au­to­tie­tä

25.01.2023 16:00
Tilaajille
Siikajoella uusitaan sähköverkkoa tuulivoiman liittämiseksi, rakentamistyöt alkavat syksyllä

Sii­ka­joel­la uu­si­taan säh­kö­verk­koa tuu­li­voi­man liit­tä­mi­sek­si, ra­ken­ta­mis­työt alkavat syk­syl­lä

24.01.2023 11:29
Tilaajille
Kurkiparven tärvelemä perunapelto korvataan aiempaa nopeammin – Laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta uusittiin

Kur­ki­par­ven tär­ve­le­mä pe­ru­na­pel­to kor­va­taan aiempaa no­peam­min – Laki rau­hoi­tet­tu­jen eläin­ten ai­heut­ta­mien va­hin­ko­jen kor­vaa­mi­ses­ta uu­sit­tiin

21.01.2023 12:56
Tilaajille
Lapsuuden ruokatottumukset säilyvät pitkälle aikuisuuteen

Lap­suu­den ruo­ka­tot­tu­muk­set säi­ly­vät pit­käl­le ai­kui­suu­teen

14.01.2023 18:00
Tilaajille