Kotimaan politiikka
Kuukausi
Tornbergilla työntöä keskustanuorten liittohallitukseen

Torn­ber­gil­la työntöä kes­kus­ta­nuor­ten liit­to­hal­li­tuk­seen

01.10.2022 14:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Mie­len­ter­veys­työs­sä pitää turvata on­nis­tu­mi­set jat­kos­sa­kin

01.10.2022 06:30
Näin suomalaisia autetaan suurten sähkölaskujen kanssa: kotitalousvähennys, suora tuki ja veronalennus

Näin suo­ma­lai­sia au­te­taan suurten säh­kö­las­ku­jen kanssa: ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys, suora tuki ja ve­ron­alen­nus

27.09.2022 20:00 1
Tilaajille
Keskusta nimesi 14 eduskuntavaaliehdokasta

Kes­kus­ta nimesi 14 edus­kun­ta­vaa­li­eh­do­kas­ta

25.09.2022 09:42
Potilasturvallisuuslakia vastaan äänestänyt raahelaiskansanedustaja Katja Hänninen vasemmistoliiton ryhmäkokouksesta: "Käytiin asiallinen keskustelu"

Po­ti­las­tur­val­li­suus­la­kia vastaan ää­nes­tä­nyt raa­he­lais­kan­san­edus­ta­ja Katja Hän­ni­nen va­sem­mis­to­lii­ton ryh­mä­ko­kouk­ses­ta: "Käy­tiin asial­li­nen kes­kus­te­lu"

23.09.2022 08:49 7
Tilaajille
Aluehallitus päätti hakea poikkeuslupaa Raahen yöpäivystyksen jatkamiseksi

Alue­hal­li­tus päätti hakea poik­keus­lu­paa Raahen yö­päi­vys­tyk­sen jat­ka­mi­sek­si

20.09.2022 16:16 4
Tilaajille
Päivystys on Raahelle tärkeä lähipalvelu
Pääkirjoitus

Päi­vys­tys on Raa­hel­le tärkeä lä­hi­pal­ve­lu

14.09.2022 06:30 1
Tilaajille
Hanna-Leena Mattila sai kolmanneksi eniten ääniä jäsenvaalissa – Markus Kuotesaho 24:s

Han­na-Lee­na Mattila sai kol­man­nek­si eniten ääniä jä­sen­vaa­lis­sa – Markus Kuo­te­sa­ho 24:s

12.09.2022 09:52
Tilaajille
Jotta olisi kiva lähteä töihin
Kolumni

Jotta olisi kiva lähteä töihin

12.09.2022 07:00 3
Tilaajille
SDP Oulu nimesi Pasi Heikkisen ja Marko Salmelan Raahesta eduskuntavaaliehdokkaiksi

SDP Oulu nimesi Pasi Heik­ki­sen ja Marko Sal­me­lan Raa­hes­ta edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaik­si

10.09.2022 15:29 8
Tilaajille
Keskustan jäsenvaalit viikonloppuna: Pohjois-Pohjanmaalla 29 ehdokasta vaaleissa

Kes­kus­tan jä­sen­vaa­lit vii­kon­lop­pu­na: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 29 eh­do­kas­ta vaa­leis­sa

09.09.2022 14:50 1
Tilaajille
Arvot ohjaavat toimintaamme
Kolumni

Arvot oh­jaa­vat toi­min­taam­me

09.09.2022 07:00
Tilaajille
Tätä mieltä: Millä tavalla suomalaiset selviävät toinen toistaan seuraavista kriiseistä?

Tätä mieltä: Millä tavalla suo­ma­lai­set sel­viä­vät toinen tois­taan seu­raa­vis­ta krii­seis­tä?

08.09.2022 19:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
"Korjausvelasta keskustelu tulee kiihtymään" – Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harju pettyi tiestön rahoitukseen, kehujakin hallituksen budjetti saa

"Kor­jaus­ve­las­ta kes­kus­te­lu tulee kiih­ty­mään" – Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­ja Pauli Harju pettyi tiestön ra­hoi­tuk­seen, ke­hu­ja­kin hal­li­tuk­sen bud­jet­ti saa

02.09.2022 10:46
Tilaajille
Hänninen: Sähkön ylihinnoitteluun puututtava

Hän­ni­nen: Sähkön yli­hin­noit­te­luun puu­tut­ta­va

31.08.2022 16:30 1
Tilaajille
Sähkön armoilla
Kolumni

Sähkön ar­moil­la

31.08.2022 07:00
Dieselin käyttövoimaveron poistoa vaativa kansalaisaloite keräsi 50 000 kannattajaa ja etenee eduskuntaan

Die­se­lin käyt­tö­voi­ma­ve­ron poistoa vaativa kan­sa­lais­aloi­te keräsi 50 000 kan­nat­ta­jaa ja etenee edus­kun­taan

29.08.2022 14:53 2
Mattila ja kollegansa: Venäjä-kompensaatioita myös Fennovoiman hankkeen vaikutusalueelle

Mattila ja kol­le­gan­sa: Ve­nä­jä-kom­pen­saa­tioi­ta myös Fen­no­voi­man hank­keen vai­ku­tus­alueel­le

24.08.2022 16:00
Tilaajille
Hänninen uudistaisi lapsilisät – "Indeksiin sitominen on tärkeää, mutta se ei yksinään riitä. Tarvitaan myös tasokorotuksia"

Hän­ni­nen uu­dis­tai­si lap­si­li­sät – "In­dek­siin si­to­mi­nen on tär­keää, mutta se ei yk­si­nään riitä. Tar­vi­taan myös ta­so­ko­ro­tuk­sia"

23.08.2022 17:00 1
Tilaajille
Pysykää äidit kotona
Kolumni

Pysykää äidit kotona

22.08.2022 07:00 4
Tilaajille