Liikenne
Kuukausi
Päällystäminen alkaa Raahessa kesäkuussa

Pääl­lys­tä­mi­nen alkaa Raa­hes­sa ke­sä­kuus­sa

22.05.2020 15:57 0
Testaa tietosi uudesta tieliikennelaista

Testaa tietosi uudesta tie­lii­ken­ne­lais­ta

16.05.2020 15:00 0
Tilaajille
Uusi tieliikennelaki: Liikennemerkkiviidakko karttuu ja onnettomuuden satuttua katsotaan sitäkin, miten tilannetta ennakoitiin

Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki: Lii­ken­ne­merk­ki­vii­dak­ko karttuu ja on­net­to­muu­den sa­tut­tua kat­so­taan si­tä­kin, miten ti­lan­net­ta en­na­koi­tiin

15.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Kortteliralli houkuttaa

Kort­te­li­ral­li hou­kut­taa

10.05.2020 21:00 0
Korona kurittaa autoalaa – Autojen rekisteröinnit lähes puolittuvat viime kuukausina

Korona ku­rit­taa au­to­alaa – Autojen re­kis­te­röin­nit lähes puo­lit­tu­vat viime kuu­kau­si­na

04.05.2020 20:31 0
Vanhemmat
Uudenmaan liikkumisrajoitus kumottu: Tarpeetonta matkustamista suositellaan välttämään

Uu­den­maan liik­ku­mis­ra­joi­tus ku­mot­tu: Tar­pee­ton­ta mat­kus­ta­mis­ta suo­si­tel­laan vält­tä­mään

15.04.2020 10:21 0
Kesänopeuksiin siirrytään vähitellen ensi viikon keskiviikosta alkaen

Ke­sä­no­peuk­siin siir­ry­tään vä­hi­tel­len ensi viikon kes­ki­vii­kos­ta alkaen

30.03.2020 18:00 0
Raahen teillä pörräsi ennätysmäärä huumekuskeja

Raahen teillä pörräsi en­nä­tys­mää­rä huu­me­kus­ke­ja

18.03.2020 10:10 0
Viranomaisten antamat ohjeet ja suositukset koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi näkyvät laajasti suomalaisten liikkumisessa ja liikennemäärissä

Vi­ran­omais­ten antamat ohjeet ja suo­si­tuk­set ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si näkyvät laa­jas­ti suo­ma­lais­ten liik­ku­mi­ses­sa ja lii­ken­ne­mää­ris­sä

17.03.2020 14:40 0
Kyyti-Pekkojen määrä vähenee kolmesta kahteen

Kyy­ti-Pek­ko­jen määrä vähenee kol­mes­ta kahteen

15.03.2020 14:00 0
71 tonnia painava ja 22 metriä pitkä mammuttirekka lähti liikenteeseen Raahesta – katso videolta normaalin rekan ja jättirekan kokoero

71 tonnia painava ja 22 metriä pitkä mam­mut­ti­rek­ka lähti lii­ken­tee­seen Raa­hes­ta – katso vi­deol­ta nor­maa­lin rekan ja jät­ti­re­kan kokoero

12.03.2020 12:56 1
Lisäraide ”Rantarata”, kaksoisraide ja Raahe
Mielipide

Li­sä­rai­de ”Ran­ta­ra­ta”, kak­sois­rai­de ja Raahe

11.03.2020 06:29 0
Mitä kaikkea sitä auratessa ajattelee
Kolumni

Mitä kaikkea sitä au­ra­tes­sa ajat­te­lee

06.03.2020 06:00 0
Kasitielle halutaan täyspitkää hirviaitaa mutta se saattaa olla pitkässä kuusessa

Ka­si­tiel­le ha­lu­taan täys­pit­kää hir­vi­ai­taa mutta se saattaa olla pit­käs­sä kuu­ses­sa

28.02.2020 09:00 0
Mettalanmäen turbokiertoliittymä

Met­ta­lan­mäen tur­bo­kier­to­liit­ty­mä

28.01.2020 21:00 0
Liukkaus hidastaa kyydityksiä - lue mitä vinkkejä vastaajat antoivat liukkauteen

Liuk­kaus hi­das­taa kyy­di­tyk­siä - lue mitä vink­ke­jä vas­taa­jat an­toi­vat liuk­kau­teen

21.01.2020 20:30 0
Tilaajille
Leuto joulunaika vähensi autoilijoiden avuntarvetta

Leuto jou­lun­ai­ka vähensi au­toi­li­joi­den avun­tar­vet­ta

07.01.2020 16:44 0
Jokelanperän pyörätien ensimmäinen vaihe rakennetaan valtion rahoilla

Jo­ke­lan­pe­rän pyö­rä­tien en­sim­mäi­nen vaihe ra­ken­ne­taan valtion ra­hoil­la

12.12.2019 13:10 0
Raahe haluaa estää hirvionnettomuudet ja pidentää riista-aitaa Hummastinvaaralta taajamaan

Raahe haluaa estää hir­vi­on­net­to­muu­det ja pi­den­tää riis­ta-ai­taa Hum­mas­tin­vaa­ral­ta taa­ja­maan

08.12.2019 12:00 0
Varvissa humalassa ajaneelle amfetamiinikuskille sakkotuomio

Var­vis­sa hu­ma­las­sa aja­neel­le am­fe­ta­mii­ni­kus­kil­le sak­ko­tuo­mio

22.11.2019 16:00 0