Valmistuneet: Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso täältä nimet

Jätinkirkot: Raahen Seutu kiipesi Pirt­ti­vaa­ran laelle

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viikko
50 vuotta täyttävä Matti Soronen: "Kunnanjohtajan rooli on puolustaa vähäväkisiä kuntalaisia"

50 vuotta täyt­tä­vä Matti So­ro­nen: "Kun­nan­joh­ta­jan rooli on puo­lus­taa vä­hä­vä­ki­siä kun­ta­lai­sia"

02.06.2023 10:00
Tilaajille
Siikajoella tutut kasvot jatkavat toimielimissä –  puheenjohtajisto säilyi myös samana

Sii­ka­joel­la tutut kasvot jat­ka­vat toi­mi­eli­mis­sä – pu­heen­joh­ta­jis­to säilyi myös samana

31.05.2023 16:30 2
Tilaajille
Raahessa tehtiin tukku luottamushenkilövalintoja, Maliniemi nousi kaupunginvaltuustoon

Raa­hes­sa tehtiin tukku luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­to­ja, Ma­li­nie­mi nousi kau­pun­gin­val­tuus­toon

31.05.2023 10:00
Epävarmuus leimaa Pohteen taloutta – ostopalveluja on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän, sillä alueella on pula lääkäreistä ja hoitajista

Epä­var­muus leimaa Pohteen ta­lout­ta – os­to­pal­ve­lu­ja on jou­dut­tu käyt­tä­mään suun­ni­tel­tua enem­män, sillä alueel­la on pula lää­kä­reis­tä ja hoi­ta­jis­ta

30.05.2023 07:00
Tilaajille
Lähidemokratiatoimikunta jakoi kohdeavustuksia 10 319 euroa

Lä­hi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta jakoi koh­de­avus­tuk­sia 10 319 euroa

29.05.2023 14:30
Tilaajille
Raahen kaupunki ostamassa suoraan ja välillisesti kaikki hyvinvointikuntayhtymän kiinteistöt – kolmen kohteen kauppahinta yhteensä liki 8,4 miljoonaa euroa

Raahen kau­pun­ki os­ta­mas­sa suoraan ja vä­lil­li­ses­ti kaikki hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­töt – kolmen kohteen kaup­pa­hin­ta yh­teen­sä liki 8,4 mil­joo­naa euroa

28.05.2023 10:00 4
Tilaajille
Savolalle tulossa kolmen kuukauden jatkopesti, koska kuntayhtymän purkaminen on yhä kesken

Sa­vo­lal­le tulossa kolmen kuu­kau­den jat­ko­pes­ti, koska kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mi­nen on yhä kesken

27.05.2023 15:35
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Siikajoen vasemmistoryhmä esittää kuntaan turvallisemman tilan periaatteita ja häirintäyhdyshenkilöä

Sii­ka­joen va­sem­mis­to­ryh­mä esittää kuntaan tur­val­li­sem­man tilan pe­ri­aat­tei­ta ja häi­rin­tä­yh­dys­hen­ki­löä

27.05.2023 10:00 1
Tilaajille
Raahen kaupunkistrategian toteuttaminen alkamassa: Luvassa muun muassa kesätöitä, koulumummoja, hankkeita, kampanjoita ja olemassa olevan hyvän koordinointia

Raahen kau­pun­ki­stra­te­gian to­teut­ta­mi­nen al­ka­mas­sa: Luvassa muun muassa ke­sä­töi­tä, kou­lu­mum­mo­ja, hank­kei­ta, kam­pan­joi­ta ja ole­mas­sa olevan hyvän koor­di­noin­tia

25.05.2023 18:00 4
Tilaajille
Paavolassa vietettiin harjannostajaisia – syksyllä koulu alkaa uuden katon alla

Paa­vo­las­sa vie­tet­tiin har­jan­nos­ta­jai­sia – syk­syl­lä koulu alkaa uuden katon alla

24.05.2023 16:40 1
Tilaajille
Jatkuvaa taistelua lähipalveluista
Kolumni

Jat­ku­vaa tais­te­lua lä­hi­pal­ve­luis­ta

24.05.2023 07:00 1
Tilaajille
Oikaisuvaatimus lukion liikuntapaikasta hylättiin

Oi­kai­su­vaa­ti­mus lukion lii­kun­ta­pai­kas­ta hy­lät­tiin

23.05.2023 18:00 1
Tilaajille
Raahe ei myöntänyt Raahen Vapaaehtoiset ry:lle avustusta

Raahe ei myön­tä­nyt Raahen Va­paa­eh­toi­set ry:lle avus­tus­ta

23.05.2023 12:45 2
Tilaajille
Siikajoen sisäinen tarkastus kertoo: päätöksenteko konservatiivista ja luottamushenkilöt puuttuvat viranhaltijoitten työhön

Sii­ka­joen si­säi­nen tar­kas­tus kertoo: pää­tök­sen­te­ko kon­ser­va­tii­vis­ta ja luot­ta­mus­hen­ki­löt puut­tu­vat vi­ran­hal­ti­joit­ten työhön

22.05.2023 16:00 3
Tilaajille
Raahen kaupunki on uudistamassa jätetaksaansa: Nyt luonnoksesta voi sanoa mielipiteensä

Raahen kau­pun­ki on uu­dis­ta­mas­sa jä­te­tak­saan­sa: Nyt luon­nok­ses­ta voi sanoa mie­li­pi­teen­sä

11.05.2023 18:00 1
Tilaajille
Pohteen palkanmaksuongelmat pyritään selättämään kesään mennessä – Virheiden määrä pudonnut alle prosenttiin

Pohteen pal­kan­mak­su­on­gel­mat py­ri­tään se­lät­tä­mään kesään men­nes­sä – Vir­hei­den määrä pu­don­nut alle pro­sent­tiin

11.05.2023 11:10
Tilaajille
Työssään Juha Isomaa on uusien monipuolisten haasteiden edessä

Työs­sään Juha Isomaa on uusien mo­ni­puo­lis­ten haas­tei­den edessä

10.05.2023 18:00
Raahen sairaala-alueen kaavamuutos on valmis hyväksyttäväksi, mutta maankäyttösopimusta ei tehdäkään

Raahen sai­raa­la-alueen kaa­va­muu­tos on valmis hy­väk­syt­tä­väk­si, mutta maan­käyt­tö­so­pi­mus­ta ei teh­dä­kään

09.05.2023 17:00
Tilaajille
Tähän tulee Raahen uusi monitoimihalli – nyt kaadetaan puita, mutta varsinainen hallin rakentaminen alkaa vasta reilun vuoden päästä

Tähän tulee Raahen uusi mo­ni­toi­mi­hal­li – nyt kaa­de­taan puita, mutta var­si­nai­nen hallin ra­ken­ta­mi­nen alkaa vasta reilun vuoden päästä

09.05.2023 17:00
Tilaajille
Lapti sai pyytämänsä lisäajan Rautatornin rakentamiseen

Lapti sai pyy­tä­män­sä li­sä­ajan Rau­ta­tor­nin ra­ken­ta­mi­seen

09.05.2023 16:00
Tilaajille