Raahen kaupunki
Viikko
Raahen urheilukenttien kesävuorot haettavana nyt

Raahen ur­hei­lu­kent­tien ke­sä­vuo­rot haet­ta­va­na nyt

26.02.2020 20:00
Raahe antoi turhaan valitusmahdollisuuden, hallinto-oikeus kumosi koko käsittelyn

Raahe antoi turhaan va­li­tus­mah­dol­li­suu­den, hal­lin­to-oi­keus kumosi koko kä­sit­te­lyn

26.02.2020 13:20
Työllisyystilanne söi pisteitä - Raahe jää aluekehitystä mittaavalla indeksiluvulla Kalajoen, Ylivieskan ja Pyhännänkin taakse

Työl­li­syys­ti­lan­ne söi pis­tei­tä - Raahe jää alue­ke­hi­tys­tä mit­taa­val­la in­dek­si­lu­vul­la Ka­la­joen, Yli­vies­kan ja Py­hän­nän­kin taakse

26.02.2020 06:00
Tilaajille
Pikkulahti oli ennen vanhaan Raahen kaupunkielämän keskus – katso hurmaavat vanhat kuvat

Pik­ku­lah­ti oli ennen vanhaan Raahen kau­pun­ki­elä­män keskus – katso hur­maa­vat vanhat kuvat

24.02.2020 16:00
Raahelaisilla selkeä toive: Ensimmäisenä siltayhteys Maafanttiin

Raa­he­lai­sil­la selkeä toive: En­sim­mäi­se­nä sil­ta­yh­teys Maa­fant­tiin

24.02.2020 06:00
Tilaajille
Istuuko 15 vuotta vanha Volvo Raahen kaupungin Hinku-tavoitteisiin?

Istuuko 15 vuotta vanha Volvo Raahen kau­pun­gin Hin­ku-ta­voit­tei­siin?

23.02.2020 19:00
Raahen ja hyvinvointikuntayhtymän Maininki-päätökset aluehallintoviraston tutkittavaksi

Raahen ja hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män Mai­nin­ki-pää­tök­set alue­hal­lin­to­vi­ras­ton tut­kit­ta­vak­si

21.02.2020 12:41
Kuukausi ja vanhemmat
Raahe ei löytänyt työllisyydenhoidon päällikköä omasta väestä - virka julkiseen hakuun

Raahe ei löy­tä­nyt työl­li­syy­den­hoi­don pääl­lik­köä omasta väestä - virka jul­ki­seen hakuun

20.02.2020 19:45
Raahen kaupungin velkapotti ylittämässä tänä vuonna miljardin vanhan markan rajan

Raahen kau­pun­gin vel­ka­pot­ti ylit­tä­mäs­sä tänä vuonna mil­jar­din vanhan markan rajan

20.02.2020 16:07
Maininki-soppa sakenee Raahessa - vuorossa oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä

Mai­nin­ki-sop­pa sakenee Raa­hes­sa - vuo­ros­sa oi­kai­su­vaa­ti­mus kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tök­ses­tä

19.02.2020 15:28
Raahen liikuntapaikkamaksut taas uuteen mietintään - lautakunta valmistelee hinnaston toukokuun loppuun mennessä

Raahen lii­kun­ta­paik­ka­mak­sut taas uuteen mie­tin­tään - lau­ta­kun­ta val­mis­te­lee hin­nas­ton tou­ko­kuun loppuun men­nes­sä

19.02.2020 13:04
Kahdelle valaistulle kuntoradalle ja yhdelle uimapaikalle lakkautustuomio Raahessa

Kah­del­le va­lais­tul­le kun­to­ra­dal­le ja yhdelle ui­ma­pai­kal­le lak­kau­tus­tuo­mio Raa­hes­sa

19.02.2020 13:00
Elina Kattilakoski kuulee mielellään seutukunnan koulutustarpeista

Elina Kat­ti­la­kos­ki kuulee mie­lel­lään seu­tu­kun­nan kou­lu­tus­tar­peis­ta

19.02.2020 10:00
Raahen uusi tekninen johtaja on Jarkko Vimpari - "Omasta puolestani homma on jo selvä"

Raahen uusi tek­ni­nen johtaja on Jarkko Vimpari - "Omasta puo­les­ta­ni homma on jo selvä"

18.02.2020 10:46
Raahesta poistuu tänä vuonna viisi leikkipuistoa - purkutyöt alkavat lähiaikoina

Raa­hes­ta poistuu tänä vuonna viisi leik­ki­puis­toa - pur­ku­työt alkavat lä­hi­ai­koi­na

17.02.2020 19:00
Raahen koulu- ja päiväkotiverkon tiivistäminen valmisteluun - kaupunginjohtaja haluaa suunnitelman kesäkuun loppuun mennessä

Raahen koulu- ja päi­vä­ko­ti­ver­kon tii­vis­tä­mi­nen val­mis­te­luun - kau­pun­gin­joh­ta­ja haluaa suun­ni­tel­man ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

17.02.2020 13:04
Raahen liikuntapaikoille esitetään edelleen käyttömaksuja - koskee myös alle 18-vuotiaita

Raahen lii­kun­ta­pai­koil­le esi­te­tään edel­leen käyt­tö­mak­su­ja - koskee myös alle 18-vuo­tiai­ta

17.02.2020 10:49
Anonyymi rekrytointi kiinnostaa, mutta kokeilijoita ei vielä Raahen alueelta löydy

Ano­nyy­mi rek­ry­toin­ti kiin­nos­taa, mutta ko­kei­li­joi­ta ei vielä Raahen alueel­ta löydy

17.02.2020 08:00
Kiitokset kehuista, mutta Toni Kettukangas toivoisi kaupungin päättäjien osoittavan arvostusta Raahen Teatterille tavalla, jota kaikki ymmärtävät: rahalla

Kii­tok­set ke­huis­ta, mutta Toni Ket­tu­kan­gas toi­voi­si kau­pun­gin päät­tä­jien osoit­ta­van ar­vos­tus­ta Raahen Teat­te­ril­le ta­val­la, jota kaikki ym­mär­tä­vät: rahalla

16.02.2020 21:00
Tilaajille
Sauvonmäen ulkoilureittiä parannetaan – maanomistajat saavat korvausta reitin leventämisestä

Sau­von­mäen ul­koi­lu­reit­tiä pa­ran­ne­taan – maan­omis­ta­jat saavat kor­vaus­ta reitin le­ven­tä­mi­ses­tä

13.02.2020 15:15