Raahen kaupunki
Viimeisin 12 tuntia
Virastot siirtyvät kesäaikaan –  poikkeuksia aukioloaikoihin

Vi­ras­tot siir­ty­vät ke­sä­ai­kaan –  poik­keuk­sia au­ki­olo­ai­koi­hin

12:15 0
Kuukausi ja vanhemmat
Kolme puistoa ja leikkipuistoa uudistuu tänä kesänä Raahessa

Kolme puistoa ja leik­ki­puis­toa uu­dis­tuu tänä kesänä Raa­hes­sa

01.06.2020 17:00 1
Raahelle kaksi oikaisuvaatimusta - Liveto Group ihmettelee kaupungilta saamaansa kritiikkiä kirjoitusvirheistä

Raa­hel­le kaksi oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta - Liveto Group ih­met­te­lee kau­pun­gil­ta saa­maan­sa kri­tiik­kiä kir­joi­tus­vir­heis­tä

31.05.2020 10:00 0
Kehittämislautakunnan kokous siirtyy viikolla - ei olisi ollut laillisesti koolle kutsuttu

Ke­hit­tä­mis­lau­ta­kun­nan kokous siirtyy vii­kol­la - ei olisi ollut lail­li­ses­ti koolle kut­sut­tu

27.05.2020 11:36 1
Kesäkuusta alkaen nuorisotoimintaa järjestetään taas ja lasten liikennepuistoon pääsee ajelemaan turvavälein

Ke­sä­kuus­ta alkaen nuo­ri­so­toi­min­taa jär­jes­te­tään taas ja lasten lii­ken­ne­puis­toon pääsee aje­le­maan tur­va­vä­lein

26.05.2020 16:00 0
Raahen hallinto palvelee jo ajanvarauksella, mutta osa kaupungin toimipisteistä pysyy suljettuna elokuun loppuun saakka

Raahen hal­lin­to pal­ve­lee jo ajan­va­rauk­sel­la, mutta osa kau­pun­gin toi­mi­pis­teis­tä pysyy sul­jet­tu­na elokuun loppuun saakka

26.05.2020 10:48 0
Raahessa yhä 12 virallista uimarantaa - vain Korvenkylän uimapaikka on lakkautettu

Raa­hes­sa yhä 12 vi­ral­lis­ta ui­ma­ran­taa - vain Kor­ven­ky­län ui­ma­paik­ka on lak­kau­tet­tu

26.05.2020 06:00 0
Pohjavedenpintaa halutaan laskea lisää

Poh­ja­ve­den­pin­taa ha­lu­taan laskea lisää

25.05.2020 17:00 1
Paani syyslukukaudeksi Keskuskoulun johtoon

Paani syys­lu­ku­kau­dek­si Kes­kus­kou­lun johtoon

25.05.2020 11:01 0
Urakoitsija vaihtaa Saloisten koulun julkisivulaudoituksen - Raahen kaupunki ei joudu valumajälkien maksumieheksi

Ura­koit­si­ja vaihtaa Sa­lois­ten koulun jul­ki­si­vu­lau­doi­tuk­sen - Raahen kau­pun­ki ei joudu va­lu­ma­jäl­kien mak­su­mie­hek­si

25.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Kehittämislautakunnassa salaisena asiana Raahen liikekeskustan kaavamuutos

Ke­hit­tä­mis­lau­ta­kun­nas­sa sa­lai­se­na asiana Raahen lii­ke­kes­kus­tan kaa­va­muu­tos

23.05.2020 15:00 0
Pattasten koululle valittiin uusi rehtori: Pitkä kokemus esimiestyöstä

Pat­tas­ten kou­lul­le va­lit­tiin uusi reh­to­ri: Pitkä kokemus esi­mies­työs­tä

23.05.2020 13:00 0
Raahen kaupunginvaltuuston toukokuun kokouskin peruttiin - seuraava yritys kesäkuussa

Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton tou­ko­kuun ko­kous­kin pe­rut­tiin - seu­raa­va yritys ke­sä­kuus­sa

22.05.2020 06:00 0
Remontti venyy ja Raahen Raatihuone pysyy paketissa vielä pitkään

Re­mont­ti venyy ja Raahen Raa­ti­huo­ne pysyy pa­ke­tis­sa vielä pitkään

21.05.2020 20:00 0
SSAB vuokraa kaupungilta hehtaarin kokoisen varastokentän koksille

SSAB vuokraa kau­pun­gil­ta heh­taa­rin ko­koi­sen va­ras­to­ken­tän kok­sil­le

20.05.2020 16:00 0
Raahe määräsi kiinteistönhoitofirmat kiinnittämään huomiota pölyämisen ehkäisemiseen

Raahe määräsi kiin­teis­tön­hoi­to­fir­mat kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta pö­lyä­mi­sen eh­käi­se­mi­seen

19.05.2020 16:30 0
Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään ensi lukuvuonna yhdeksällä koululla

Kou­lu­lais­ten il­ta­päi­vä­toi­min­taa jär­jes­te­tään ensi lu­ku­vuon­na yh­dek­säl­lä kou­lul­la

18.05.2020 14:00 0
Jokelan koulun kuutoset siirtyvät Pattasiin taas ensi syksynä; Harakkamäen ensi syksynä aloittavat kuutoset jatkavat kouluaan Harakkamäellä

Jokelan koulun kuu­to­set siir­ty­vät Pat­ta­siin taas ensi syk­sy­nä; Ha­rak­ka­mäen ensi syksynä aloit­ta­vat kuu­to­set jat­ka­vat kou­luaan Ha­rak­ka­mäel­lä

18.05.2020 10:42 0
Arola nousee Raahen johtavaksi rakennustarkastajaksi - virkaan oli vain yksi hakija

Arola nousee Raahen joh­ta­vak­si ra­ken­nus­tar­kas­ta­jak­si - virkaan oli vain yksi hakija

18.05.2020 09:50 0
Tulot vähenivät hetkessä: Työväentalon ahdinkoon toivotaan helpotusta kaupungilta

Tulot vä­he­ni­vät het­kes­sä: Työ­väen­ta­lon ah­din­koon toi­vo­taan hel­po­tus­ta kau­pun­gil­ta

17.05.2020 13:00 0