Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kuukausi
Mervi Koski valittu Oulun kaupungin uudeksi van­hus­työn­joh­ta­jak­si

Mervi Koski valittu Oulun kau­pun­gin uudeksi van­hus­työn­joh­ta­jak­si

14.02.2020 10:09
Lasten oikomishoidot ovat viivästyneet

Lasten oi­ko­mis­hoi­dot ovat vii­väs­ty­neet

11.02.2020 19:00
Raahen terveyskeskuksen vastaanotolle soittavat saavat jatkossa valittavakseen neljä vaihtoehtoa: kuuntele viesti tarkasti loppuun saakka

Raahen ter­veys­kes­kuk­sen vas­taan­otol­le soit­ta­vat saavat jat­kos­sa va­lit­ta­vak­seen neljä vaih­toeh­toa: kuun­te­le viesti tar­kas­ti loppuun saakka

09.02.2020 09:00
NeuvoRassin ovi kävi tiuhaan viime vuonna

Neu­vo­Ras­sin ovi kävi tiuhaan viime vuonna

05.02.2020 11:00
Maininki-selvitys ei tyydytä - kaupunginhallitus haluaa lisäselvityksiä

Mai­nin­ki-sel­vi­tys ei tyydytä - kau­pun­gin­hal­li­tus haluaa li­sä­sel­vi­tyk­siä

04.02.2020 11:42
Yhdeksän hakijaa hyvinvointikuntayhtymän johtajaksi - kolme heistä talon sisältä

Yh­dek­sän hakijaa hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jak­si - kolme heistä talon sisältä

03.02.2020 13:00
Palvelujohtaja Antti Tornberg jättämässä virkansa

Pal­ve­lu­joh­ta­ja Antti Torn­berg jät­tä­mäs­sä vir­kan­sa

30.01.2020 15:02
Raahen kaupunginvaltuusto hyväksyi RSHKY:n uuden perussopimuksen

Raahen kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi RSHKY:n uuden pe­rus­so­pi­muk­sen

30.01.2020 13:30
Mainingin yksi osasto suljetaan sisäilmaongelmien vuoksi huhtikuun alkuun mennessä

Mai­nin­gin yksi osasto sul­je­taan si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi huh­ti­kuun alkuun men­nes­sä

28.01.2020 16:11
Ei enää arvailuja, kenen ajasta on kysymys: Hammashoitoaikojen tekstiviestimuistutuksiin tulossa etunimi näkyviin

Ei enää ar­vai­lu­ja, kenen ajasta on ky­sy­mys: Ham­mas­hoi­to­ai­ko­jen teks­ti­vies­ti­muis­tu­tuk­siin tulossa etunimi nä­ky­viin

23.01.2020 14:25
Raahessa havaittu yksittäisiä influenssatapauksia, mutta epidemiaksi asti niitä ei vielä ole

Raa­hes­sa ha­vait­tu yk­sit­täi­siä inf­luens­sa­ta­pauk­sia, mutta epi­de­miak­si asti niitä ei vielä ole

21.01.2020 13:38
Vanhemmat
Lasten nenäsumutteena annettavaa influenssarokotetta on yhä jäljellä – Rokote antaa hyvin vielä suojan

Lasten ne­nä­su­mut­tee­na an­net­ta­vaa inf­luens­sa­ro­ko­tet­ta on yhä jäl­jel­lä – Rokote antaa hyvin vielä suojan

08.01.2020 11:58
Hyvinvointikuntayhtymän toivelistalla rohkea johtamisote

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män toi­ve­lis­tal­la rohkea joh­ta­mis­ote

04.01.2020 10:30
Mainingin Raahessa korvaava uusi palvelukeskus Attendolle

Mai­nin­gin Raa­hes­sa kor­vaa­va uusi pal­ve­lu­kes­kus At­ten­dol­le

27.12.2019 14:07
Lehto Tilat Oy tarjosi Hakotaurin palvelukeskustontista 710 000 euroa

Lehto Tilat Oy tarjosi Ha­ko­tau­rin pal­ve­lu­kes­kus­ton­tis­ta 710 000 euroa

09.12.2019 10:57
Kallunki pyytää eroa hyvinvointikuntayhtymän johdosta

Kal­lun­ki pyytää eroa hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män joh­dos­ta

09.12.2019 10:38
Kaupunki antamassa yt-kutsun ensi viikolla -  Monetra esittäytyi jo tänään Raahessa

Kau­pun­ki an­ta­mas­sa yt-kut­sun ensi vii­kol­la - Monetra esit­täy­tyi jo tänään Raa­hes­sa

28.11.2019 13:36
Kahdeksan vuoden urakka

Kah­dek­san vuoden urakka

02.05.2019 17:00