Raahe
Viimeisin 24 tuntia
Päihdevalistaja ehdottaa päihdeyksikön perustamista Raahen sairaalan tiloihin

Päih­de­va­lis­ta­ja eh­dot­taa päih­de­yk­si­kön pe­rus­ta­mis­ta Raahen sai­raa­lan ti­loi­hin

09:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Mopo törmäsi pakettiautoon Raahen keskustassa – kaksi lensi asvalttiin

Mopo törmäsi pa­ket­ti­au­toon Raahen kes­kus­tas­sa – kaksi lensi as­valt­tiin

28.10.2020 16:50 0
Tilaajille
Raahessa tarkkaillaan Pattijoen tulvimista – pelastuslaitos kehottaa kiinteistön omistajia varautumaan tulvasuojauksien tekemiseen

Raa­hes­sa tark­kail­laan Pat­ti­joen tul­vi­mis­ta – pe­las­tus­lai­tos ke­hot­taa kiin­teis­tön omis­ta­jia va­rau­tu­maan tul­va­suo­jauk­sien te­ke­mi­seen

26.10.2020 19:05 0
Yhä useampi rikoksentekijä on huumeissa - "Pahimmillaan voi henkilöllä olla veressä viittä tai kuuttakin eri ainetta"

Yhä useampi ri­kok­sen­te­ki­jä on huu­meis­sa - "Pa­him­mil­laan voi hen­ki­löl­lä olla veressä viittä tai kuut­ta­kin eri ai­net­ta"

23.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Kaikkiin ei vaan nyt riitä asukkaita kun väki vähenee: Yli 1900 asuntoa Raahessa vailla vakituista asujaa

Kaik­kiin ei vaan nyt riitä asuk­kai­ta kun väki vä­he­nee: Yli 1900 asuntoa Raa­hes­sa vailla va­ki­tuis­ta asujaa

19.10.2020 06:00 6
Tilaajille
Tässä vasta vaikea risteys olikin! Olisitko sinä osannut ajaa tämän läpi? – Nuukan miehen versio monitasoristeyksestä koitui monen kohtaloksi Lappasissa

Tässä vasta vaikea risteys olikin! Oli­sit­ko sinä osannut ajaa tämän läpi? – Nuukan miehen versio mo­ni­ta­so­ris­teyk­ses­tä koitui monen koh­ta­lok­si Lap­pa­sis­sa

16.10.2020 18:00 1
Tilaajille
Katujen kunto kismittää raahelaisia vuodesta toiseen – Asuinkatujen arvosana jää 2,4:ään

Katujen kunto kis­mit­tää raa­he­lai­sia vuo­des­ta toiseen – Asuin­ka­tu­jen ar­vo­sa­na jää 2,4:ään

15.10.2020 18:00 0
Tilaajille
Naiselle sakkoja WhatsAppiin jaetuista seksuaalissävytteisistä videoista Raahessa

Nai­sel­le sakkoja What­sAp­piin jae­tuis­ta sek­suaa­lis­sä­vyt­tei­sis­tä vi­deois­ta Raa­hes­sa

13.10.2020 20:28 0
Tilaajille
Vaarallista ruuhka-aikaan – katso ilmavideo risteyksestä, jossa näkee usein läheltä piti -tilanteita

Vaa­ral­lis­ta ruuh­ka-ai­kaan – katso il­ma­vi­deo ris­teyk­ses­tä, jossa näkee usein läheltä piti -ti­lan­tei­ta

13.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Lisää työvaatevalikoimaa Raaheen

Lisää työ­vaa­te­va­li­koi­maa Raaheen

12.10.2020 16:44 0
Tilaajille
Avustuksia tarjolla muun muassa Raahen maaseudulle

Avus­tuk­sia tar­jol­la muun muassa Raahen maa­seu­dul­le

12.10.2020 11:00 1
Tilaajille
Tilanteesta huolimatta teatteria tehdään - Raahen seutukunnan harrastajateatterit ottavat taloudellisen riskin

Ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta teat­te­ria tehdään - Raahen seu­tu­kun­nan har­ras­ta­ja­teat­te­rit ottavat ta­lou­del­li­sen riskin

10.10.2020 18:00 0
Tilaajille
Voisiko Raahesta tulla Oulun Porvoo? Arkkitehti Päivi Aholalle kaupunkitalo käy kesämökistä

Voisiko Raa­hes­ta tulla Oulun Porvoo? Ark­ki­teh­ti Päivi Aho­lal­le kau­pun­ki­ta­lo käy ke­sä­mö­kis­tä

09.10.2020 08:00 1
Tilaajille
EU:n vanhat laivat saatetaan purkaa Raahessa - suurta kierrätystelakkaa varten kehiteään uutta teknologiaa

EU:n vanhat laivat saa­te­taan purkaa Raa­hes­sa - suurta kier­rä­tys­te­lak­kaa varten ke­hi­teään uutta tek­no­lo­giaa

02.10.2020 18:00 2
Tilaajille
Kiireettömyyttä vaaliva Vieraat on nykyajan etäbändi - "Ollaan tosi fiiliksissä tästä työskentelytavasta"

Kii­reet­tö­myyt­tä vaaliva Vieraat on ny­ky­ajan etä­bän­di - "Ollaan tosi fii­lik­sis­sä tästä työs­ken­te­ly­ta­vas­ta"

01.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Tukiperheeksi etsitään ihan tavallisia perheitä: "Ei tarvitse olla mitenkään erityinen"

Tu­ki­per­heek­si et­si­tään ihan ta­val­li­sia per­hei­tä: "Ei tar­vit­se olla mi­ten­kään eri­tyi­nen"

30.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Brahe haluaa kaikki toiminnot saman katon alle - vaihtoehtona myös uusi monikampus Merikadun koulun tontille

Brahe haluaa kaikki toi­min­not saman katon alle - vaih­to­eh­to­na myös uusi mo­ni­kam­pus Me­ri­ka­dun koulun ton­til­le

28.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Raahen Seudun lukijat eivät usko roskattoman retkeilyn onnistuvan: "Nähtiinhän se, kun tienvarsilta poistettiin roskikset."

Raahen Seudun lukijat eivät usko ros­kat­to­man ret­kei­lyn on­nis­tu­van: "Näh­tiin­hän se, kun tien­var­sil­ta pois­tet­tiin ros­kik­set."

28.09.2020 06:00 1
Tilaajille
Keisari kävi nuijimassa Lumiahon Murskaus Oy:n tarinan päätökseen

Keisari kävi nui­ji­mas­sa Lu­mi­ahon Murs­kaus Oy:n tarinan pää­tök­seen

27.09.2020 14:00 0
Tilaajille
Pelastussuunnitelma jo vireillä: Miilucastin raunioille rakennetaan uutta valimoyhtiötä

Pe­las­tus­suun­ni­tel­ma jo vi­reil­lä: Mii­lu­cas­tin rau­nioil­le ra­ken­ne­taan uutta va­li­mo­yh­tiö­tä

24.09.2020 20:00 1
Tilaajille