KeKi pisti PattUn konttaamaan – katso kuvia ottelusta
Tilaajille

KeKi pisti PattUn konttaamaan – katso kuvia ottelusta

21:25
Siikajokisten 30-vuotinen haave toteutuu – kevyenliikenteen väylän rakentaminen on alkanut
Tilaajille

Sii­ka­jo­kis­ten 30-vuo­ti­nen haave to­teu­tuu – ke­vyen­lii­ken­teen väylän ra­ken­ta­mi­nen on alkanut

20:00
Raaheen paluu kiinnostaa pesismiestä – Tommi Nevala on luonut kaikessa rauhassa pelinjohtajauraansa
Tilaajille

Raaheen paluu kiin­nos­taa pe­sis­mies­tä – Tommi Nevala on luonut kai­kes­sa rau­has­sa pe­lin­joh­ta­ja­uraan­sa

18:00
Vaarana itseään ruokkiva loppuunpalamisen kierre: ravintoloihin ei löydy työntekijöitä
Tilaajille

Vaarana itseään ruok­ki­va lop­puun­pa­la­mi­sen kierre: ra­vin­to­loi­hin ei löydy työn­te­ki­jöi­tä

16:02
Tuulivoimalakuljetukset myöhästyvät, taustalla Suezin kanavan tukkinut alus
Tilaajille

Tuu­li­voi­ma­la­kul­je­tuk­set myö­häs­ty­vät, taus­tal­la Suezin kanavan tuk­ki­nut alus

15:01
Marjut raivaa tietä muille – "Valmentaminen on paljon muutakin kuin lajitaidollista opettamista"
Tilaajille

Marjut raivaa tietä muille – "Val­men­ta­mi­nen on paljon muu­ta­kin kuin la­ji­tai­dol­lis­ta opet­ta­mis­ta"

29.07.2021 20:00
Uusia koronatartuntoja todettiin torstaina Pohjois-Pohjanmaalla 31 – Oulussa tartuntoja on 26

Uusia koronatartuntoja todettiin torstaina Pohjois-Pohjanmaalla 31 – Oulussa tartuntoja on 26

13:57
Tekstarit: Pikkulahden kunto harmittaa
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: Pik­ku­lah­den kunto har­mit­taa

04.08.2021 14:46 2
KeKi pisti PattUn konttaamaan – katso kuvia ottelusta
Urheilu
Tilaajille

KeKi pisti PattUn kont­taa­maan – katso kuvia ot­te­lus­ta

21:25
Raaheen paluu kiinnostaa pesismiestä – Tommi Nevala on luonut kaikessa rauhassa pelinjohtajauraansa

Raaheen paluu kiin­nos­taa pe­sis­mies­tä – Tommi Nevala on luonut kai­kes­sa rau­has­sa pe­lin­joh­ta­ja­uraan­sa

18:00
Tilaajille
Kitee juotti katkeraa kalkkia

Kitee juotti kat­ke­raa kalkkia

03.08.2021 20:43
Tilaajille
AS Moon ja Vieska Futsal yhteistyöhön

AS Moon ja Vieska Futsal yh­teis­työ­hön

02.08.2021 15:17
Tilaajille

Nai­sil­le tappio ja si­joi­tus valahti vii­mei­sek­si

02.08.2021 08:04
Tilaajille

Omia nuoria su­pe­riin - Mäkelän ta­voit­tee­na paikka nu­me­ro­pai­das­sa

30.07.2021 12:00
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 872 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa uusia tapauksia peräti 91, joista 55 Kainuussa

THL: Suo­mes­sa on todettu 872 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa uusia ta­pauk­sia peräti 91, joista 55 Kai­nuus­sa

04.08.2021 11:54 1
Ruukissa järjestettiin Pellonpiennarpäivä-tapahtuma, joka osana laajaa luomutuotannon kehityshanketta Pohjois-Pohjanmaalla
Tilaajille

Ruukissa järjestettiin Pellonpiennarpäivä-tapahtuma, joka osana laajaa luomutuotannon kehityshanketta Pohjois-Pohjanmaalla

04.08.2021 11:00
Turvallisia meriseikkailuja kirjakahvilassa
Tilaajille

Turvallisia meriseikkailuja kirjakahvilassa

03.08.2021 17:07
Marjukka Manninen vetäytyi Oulaisten kaupunginjohtajan hakuprosessista
Tilaajille

Mar­juk­ka Man­ni­nen ve­täy­tyi Ou­lais­ten kau­pun­gin­joh­ta­jan ha­ku­pro­ses­sis­ta

04.08.2021 09:41 2
Meikäläiset
Raaheen paluu kiinnostaa pesismiestä – Tommi Nevala on luonut kaikessa rauhassa pelinjohtajauraansa

Raaheen paluu kiin­nos­taa pe­sis­mies­tä – Tommi Nevala on luonut kai­kes­sa rau­has­sa pe­lin­joh­ta­ja­uraan­sa

18:00
Tilaajille
Marjut raivaa tietä muille – "Valmentaminen on paljon muutakin kuin lajitaidollista opettamista"

Marjut raivaa tietä muille – "Val­men­ta­mi­nen on paljon muu­ta­kin kuin la­ji­tai­dol­lis­ta opet­ta­mis­ta"

29.07.2021 20:00
Tilaajille
Anne Remes on tutkinut muistisairauksia jo 90-luvulta lähtien: "Me tiedämme jo paljon aivoista, mutta aivot ovat vielä niin monimutkainen tietokone, ettei meidän sukupolvemme näe niiden lopullista totuutta."

Anne Remes on tut­ki­nut muis­ti­sai­rauk­sia jo 90-lu­vul­ta läh­tien: "Me tie­däm­me jo paljon ai­vois­ta, mutta aivot ovat vielä niin mo­ni­mut­kai­nen tie­to­ko­ne, ettei meidän su­ku­pol­vem­me näe niiden lo­pul­lis­ta to­tuut­ta."

18.07.2021 20:00
Tilaajille
Sattumien kautta ekologiksi: "Oli Pentti Linkolat ja muut"

Sat­tu­mien kautta eko­lo­gik­si: "Oli Pentti Lin­ko­lat ja muut"

11.07.2021 19:00
Tilaajille
Ulla Katajarinne herkistyi Pekanpäivillä: "Minua on kohdeltu Raahessa hyvin"

Ulla Ka­ta­ja­rin­ne her­kis­tyi Pe­kan­päi­vil­lä: "Minua on koh­del­tu Raa­hes­sa hyvin"

07.07.2021 08:00
Tilaajille
Kriisinhallintatehtäviin kouluttaminen on tärkeää

Krii­sin­hal­lin­ta­teh­tä­viin kou­lut­ta­mi­nen on tärkeää

29.06.2021 19:30
Tilaajille
Suhteellisuusteoriaa, suomen opintoja ja italian käännöksiä – Jukka Käräjäoja on tehnyt kaikenlaista

Suh­teel­li­suus­teo­riaa, suomen opin­to­ja ja italian kään­nök­siä – Jukka Kä­rä­jä­oja on tehnyt kai­ken­lais­ta

27.06.2021 18:00
Tilaajille
Kotikaupunki yllätti aikuisena – "Raahe on aidosti yksi Suomen kauneimpia kaupunkeja"

Ko­ti­kau­pun­ki yllätti ai­kui­se­na – "Raahe on aidosti yksi Suomen kau­neim­pia kau­pun­ke­ja"

01.06.2021 20:00
Tilaajille
Kitee juotti katkeraa kalkkia
Tilaajille

Kitee juotti katkeraa kalkkia

03.08.2021 20:43
Paikallisia tapahtumia tarvitaan
Tilaajille
Pääkirjoitus
Mikko Määttä

Pai­kal­li­sia ta­pah­tu­mia tar­vi­taan

04.08.2021 08:16
Koulumatkojen kustannuksiin muutoksia – oppivelvollisuuden laajentaminen tuo mukanaan koulukuljetusten maksuttomuuden
Tilaajille

Kou­lu­mat­ko­jen kus­tan­nuk­siin muu­tok­sia – op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­nen tuo mu­ka­naan kou­lu­kul­je­tus­ten mak­sut­to­muu­den

04.08.2021 07:30
Rajaton vapaus
Tilaajille
Kolumni
Inga Nuojua

Rajaton vapaus

04.08.2021 07:30
Luonto
Koirien käyttöön valkoposkihanhien häädössä ei tullut lupaa

Koirien käyt­töön val­ko­pos­ki­han­hien hää­dös­sä ei tullut lupaa

01.08.2021 10:00
Tilaajille
Liminkaojasta ollaan tekemässä harrijokea

Li­min­kao­jas­ta ollaan te­ke­mäs­sä har­ri­jo­kea

31.07.2021 10:00
Tilaajille
RS kysyy: mitä valkoposkihanhille pitäisi tehdä?

RS kysyy: mitä val­ko­pos­ki­han­hil­le pitäisi tehdä?

30.07.2021 12:00 4
Pallosalama lämmitti saaren mökin kaminan

Pal­lo­sa­la­ma läm­mit­ti saaren mökin kaminan

23.07.2021 11:00
Tilaajille
Katso kuinka hurmaavia mutaatiota – Valkoiset kissankellot ja horsmat ovat kaunis luonnonoikku

Katso kuinka hur­maa­via mu­taa­tio­ta – Val­koi­set kis­san­kel­lot ja horsmat ovat kaunis luon­non­oik­ku

16.07.2021 12:00
Tilaajille
Annankankaan tuulipuisto mukana Metsähallituksen ja SuomiAreenan interaktiivisessa kampanjassa

An­nan­kan­kaan tuu­li­puis­to mukana Met­sä­hal­li­tuk­sen ja Suo­mi­Aree­nan in­ter­ak­tii­vi­ses­sa kam­pan­jas­sa

12.07.2021 16:00
Tilaajille
Koulut tarjoavat työvälineet uusille opiskelijoille: "Aika näyttää, tullaanko koulutuksen järjestäjiä vastaan"
Tilaajille

Koulut tar­joa­vat työ­vä­li­neet uusille opis­ke­li­joil­le: "Aika näyt­tää, tul­laan­ko kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jiä vas­taan"

04.08.2021 07:00
Raahe tutuksi uusille nuorille – Satelliitti järjestää muun muassa toimintaa muualta muuttaneille toisen asteen opiskelijoille
Tilaajille

Raahe tutuksi uusille nuo­ril­le – Sa­tel­liit­ti jär­jes­tää muun muassa toi­min­taa muualta muut­ta­neil­le toisen asteen opis­ke­li­joil­le

03.08.2021 18:00
Monipuolista taidetta tarjolla pääkirjaston näyttelytilassa
Tilaajille

Mo­ni­puo­lis­ta tai­det­ta tar­jol­la pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa

03.08.2021 15:41
Koronarokotteiden välinen aika lyhenee 8 viikkoon, aikaistamista ei suositella ilman syytä

Ko­ro­na­ro­kot­tei­den välinen aika lyhenee 8 viik­koon, ai­kais­ta­mis­ta ei suo­si­tel­la ilman syytä

03.08.2021 16:06
THL: uusia koronatartuntoja on raportoitu 692 – Pohjois-Pohjanmaalla 15 uutta tartuntaa

THL: uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja on ra­por­toi­tu 692 – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 15 uutta tar­tun­taa

03.08.2021 12:00
AS Moon ja Vieska Futsal yhteistyöhön
Tilaajille

AS Moon ja Vieska Futsal yh­teis­työ­hön

02.08.2021 15:17
Mielipide
Tekstarit: Pikkulahden kunto harmittaa
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: Pik­ku­lah­den kunto har­mit­taa

04.08.2021 14:46 2
Tilaajille
Paikallisia tapahtumia tarvitaan
Pääkirjoitus Mikko Määttä

Pai­kal­li­sia ta­pah­tu­mia tar­vi­taan

04.08.2021 08:16
Tilaajille
Rajaton vapaus
Kolumni Inga Nuojua

Rajaton vapaus

04.08.2021 07:30
Tilaajille
Kuuntele ja kritisoi (itseäsi)
Kolumni Iida Keskinen

Kuun­te­le ja kri­ti­soi (it­seä­si)

02.08.2021 07:00
Tilaajille
Heinäkuu oli hyvin lämmin – Raahessa ei kolkuteltu Suomen hellehuippua
Tilaajille

Hei­nä­kuu oli hyvin lämmin – Raa­hes­sa ei kol­ku­tel­tu Suomen hel­le­huip­pua

02.08.2021 15:07
THL: Uusia koronatartuntoja todettu 345 – Pohjois-Pohjanmaalla 18 uutta tartuntaa

THL: Uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja todettu 345 – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 18 uutta tar­tun­taa

02.08.2021 11:55
”Entäpä, jos seinät olisivat täynnä nännejä?”
Tilaajille

”En­tä­pä, jos seinät oli­si­vat täynnä nän­ne­jä?”

02.08.2021 10:00
Seksuaalinen häirintä kuohuttaa musiikki-alalla – JP Leppäluoto: "Ahdistelijat suoraan ristille"
Tilaajille

Sek­suaa­li­nen häi­rin­tä kuo­hut­taa mu­siik­ki-alal­la – JP Lep­pä­luo­to: "Ah­dis­te­li­jat suoraan ris­til­le"

02.08.2021 09:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.