Raahen Seurakunta
Miten onnistuu taakan kanto pään päällä tai vaikka ompelu polkuompelukoneella?

Miten on­nis­tuu taakan kanto pään päällä tai vaikka ompelu pol­kuom­pe­lu­ko­neel­la?

01.06.2022 12:00
Tilaajille
Vaikka verotulot vähenivät, Raahen seurakunnan talous pysyi hyvänä

Vaikka ve­ro­tu­lot vä­he­ni­vät, Raahen seu­ra­kun­nan talous pysyi hyvänä

19.05.2022 15:00
Tilaajille
Seurakunta sai poikkeamisluvan entisen oikeustalon laajentamiselle – pysäköinnistä sovittava vielä Raahen kaupungin kanssa

Seu­ra­kun­ta sai poik­kea­mis­lu­van entisen oi­keus­ta­lon laa­jen­ta­mi­sel­le – py­sä­köin­nis­tä so­vit­ta­va vielä Raahen kau­pun­gin kanssa

16.05.2022 16:30 1
Tilaajille
Seurakuntakodilla pohditaan lauantaina, mikä on kirkon rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä

Seu­ra­kun­ta­ko­dil­la poh­di­taan lauan­tai­na, mikä on kirkon rooli il­mas­ton­muu­tok­sen vas­tai­ses­sa työssä

06.05.2022 16:00
Tilaajille
Raahen seurakunta aloittaa aamuvalvonnan – Noin kuukausi aikaa hakea

Raahen seu­ra­kun­ta aloit­taa aa­mu­val­von­nan – Noin kuu­kau­si aikaa hakea

26.04.2022 12:00
Tilaajille
Ukrainaa tuetaan konserteilla ennätysmäärin: "Me ymmärrämme ukrainalaisia, hyökkäyssota on geeneissämme"

Uk­rai­naa tuetaan kon­ser­teil­la en­nä­tys­mää­rin: "Me ym­mär­räm­me uk­rai­na­lai­sia, hyök­käys­so­ta on gee­neis­säm­me"

12.04.2022 20:00
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Merja työskentelee lasten ja perheiden asialla

Tullaan tu­tuik­si: Merja työs­ken­te­lee lasten ja per­hei­den asialla

02.04.2022 12:00
Tilaajille
Raahen seurakuntakeskuksen laajennus toteutukseen – urakoitsija valitaan huhtikuussa

Raahen seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen laa­jen­nus to­teu­tuk­seen – ura­koit­si­ja va­li­taan huh­ti­kuus­sa

09.03.2022 10:00
Tilaajille
Pikavuorolla naimisiin: Palindromipäivän hääparin päivä meni nappiin

Pi­ka­vuo­rol­la nai­mi­siin: Pa­lin­dro­mi­päi­vän hää­pa­rin päivä meni nappiin

24.02.2022 10:53
Tilaajille
Ensi marraskuussa olevissa seurakuntavaaleissa lienee vain yksi äänestysalue

Ensi mar­ras­kuus­sa ole­vis­sa seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa lienee vain yksi ää­nes­tys­alue

16.02.2022 10:00
Tilaajille
Seurakunta hakee sairaalapappia Raaheen

Seu­ra­kun­ta hakee sai­raa­la­pap­pia Raaheen

15.02.2022 20:30
Tilaajille
Viimeinen saarna torstaina ja viimeinen messu sunnuntaina: Teemu Kakkuri jätti papin tehtävät pöllämystyneen olon jättäneellä vauhdilla

Vii­mei­nen saarna tors­tai­na ja vii­mei­nen messu sun­nun­tai­na: Teemu Kakkuri jätti papin teh­tä­vät pöl­lä­mys­ty­neen olon jät­tä­neel­lä vauh­dil­la

15.01.2022 12:00
Tilaajille
Korona tuo rajoituksia joulunajan jumalanpalveluksiin Raahen seurakunnassa

Korona tuo ra­joi­tuk­sia jou­lun­ajan ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin Raahen seu­ra­kun­nas­sa

23.12.2021 11:54
Kirkkoneuvosto joutui vielä kerran pyörtämään päätöksensä: Partanen saa pitää virkansa seurakuntakeskuksen valmistumiseen saakka

Kirk­ko­neu­vos­to joutui vielä kerran pyör­tä­mään pää­tök­sen­sä: Par­ta­nen saa pitää vir­kan­sa seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen val­mis­tu­mi­seen saakka

08.12.2021 11:22 1
Tilaajille
Koronapassilla laulamaan Kauneimpia joululauluja – Jumalanpalveluksiin rajoitettu määrä ihmisiä

Ko­ronapas­sil­la lau­la­maan Kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja – Ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin ra­joi­tet­tu määrä ihmisiä

23.11.2021 18:30
Tilaajille
Raahen seurakunta pitää kirkollisveron entisellään

Raahen seu­ra­kun­ta pitää kir­kol­lis­ve­ron en­ti­sel­lään

18.11.2021 21:00 1
Tilaajille
Seurakuntamestari on kirkon näkymätön käsi – Huomaamaton monien asioiden mahdollistaja

Seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri on kirkon nä­ky­mä­tön käsi – Huo­maa­ma­ton monien asioi­den mah­dol­lis­ta­ja

14.11.2021 20:39
Tilaajille
Vastine Pattijoen kirkon wc:n ja invaluiskan rakentamista koskevaan lukijan kirjoitukseen
Mielipidekirjoitus

Vastine Pat­ti­joen kirkon wc:n ja in­va­luis­kan ra­ken­ta­mis­ta kos­ke­vaan lukijan kir­joi­tuk­seen

14.11.2021 13:00 1
Tilaajille
Raahen kirkko soi musiikkia kaipaukseen ja suruun

Raahen kirkko soi mu­siik­kia kai­pauk­seen ja suruun

04.11.2021 13:00
Tilaajille
Piispa vihkii hiippakuntaan viisi uutta pappia – Raahen seurakuntaan vihitään papiksi Jaana Helistén-Heikkilä

Piispa vihkii hiip­pa­kun­taan viisi uutta pappia – Raahen seu­ra­kun­taan vi­hi­tään papiksi Jaana He­listén-Heik­ki­lä

02.11.2021 08:52
Tilaajille