Uutiset

Raahen sydämen menekki yllätti Raahe-seuran
Tilaajille

Raahen sydämen menekki yllätti Raa­he-seu­ran

14:55 0
Heinäkuu oli viileä ja epävakainen – Raahessa vain kolme hellepäivää

Hei­nä­kuu oli viileä ja epä­va­kai­nen – Raa­hes­sa vain kolme hel­le­päi­vää

08:06 0
Tilaajille
Voimalla 90 lampaan – Pyhäjoen Sunissa voi nyt ihailla avaraa rantamaisemaa

Voi­mal­la 90 lampaan – Py­hä­joen Sunissa voi nyt ihailla avaraa ran­ta­mai­se­maa

03.08.2020 11:00 0
Tilaajille
Raahen majataloissa ja hotelleissa on nautittu runsaista määristä kesävieraita

Raahen ma­ja­ta­lois­sa ja ho­tel­leis­sa on nau­tit­tu run­sais­ta mää­ris­tä ke­sä­vie­rai­ta

03.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Old Machines ry vaatii oikaisua

Old Mac­hi­nes ry vaatii oi­kai­sua

02.08.2020 15:00 0
Tilaajille
Jokainen lapsi jälleen oikeutettu kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen –Uuden lain myötä pienennystä myös ryhmäkokoihin

Jo­kai­nen lapsi jälleen oi­keu­tet­tu ko­ko­ai­kai­seen var­hais­kas­va­tuk­seen –Uuden lain myötä pie­nen­nys­tä myös ryh­mä­ko­koi­hin

02.08.2020 13:00 0
Tilaajille
Pääkaupunkiseudulta pankin johtoon Siikajoelle – Kylän Osuuspankin uusi johtaja aikoo pitää asiakkaat aina mielessä

Pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta pankin johtoon Sii­ka­joel­le – Kylän Osuus­pan­kin uusi johtaja aikoo pitää asiak­kaat aina mie­les­sä

01.08.2020 09:00 1
Tilaajille
Katusäbä joutui kokemaan ikävän kohtalon – "Odotettiin, että porukkaa olisi tullut"

Ka­tu­sä­bä joutui ko­ke­maan ikävän koh­ta­lon – "O­do­tet­tiin, että po­ruk­kaa olisi tullut"

31.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Raahen palvelukodit avautuvat vierailuille elokuusta lähtien – Hyvä käsihygienia ja muita ehtoja huomioitava

Raahen pal­ve­lu­ko­dit avau­tu­vat vie­rai­luil­le elo­kuus­ta lähtien – Hyvä kä­si­hy­gie­nia ja muita ehtoja huo­mioi­ta­va

31.07.2020 13:05 0
Tilaajille
Saaren koululla perustukset valmiina – Vesikatto toiveissa ennen talvea

Saaren kou­lul­la pe­rus­tuk­set val­mii­na – Ve­si­kat­to toi­veis­sa ennen talvea

31.07.2020 13:00 0
Tilaajille
Saaren koulu

Saaren koulu

31.07.2020 13:00 0
Tilaajille
Saako Siikajoenkylä pitää eläinlääkärin tilat – Kalajoen perusturvalautakunta päättää

Saako Sii­ka­joen­ky­lä pitää eläin­lää­kä­rin tilat – Ka­la­joen pe­rus­tur­va­lau­ta­kun­ta päättää

31.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Uudesta kaverista seuraa – Maksullinen sydänystäväpalvelu laajentuu Raaheen

Uudesta ka­ve­ris­ta seuraa – Mak­sul­li­nen sy­dän­ys­tä­vä­pal­ve­lu laa­jen­tuu Raaheen

30.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Raahen Energia aloittaa maastotutkimukset – päämääränä puolitoista kilometriä maakaapelia

Raahen Energia aloit­taa maas­to­tut­ki­muk­set – pää­mää­rä­nä puo­li­tois­ta ki­lo­met­riä maa­kaa­pe­lia

29.07.2020 14:00 0
Tilaajille
Voimakas saderintama peittää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun keskiviikon ja torstain ajaksi – luvassa 5–6 senttiä vettä vuorokaudessa

Voi­ma­kas sa­de­rin­ta­ma peittää Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun kes­ki­vii­kon ja tors­tain ajaksi – luvassa 5–6 senttiä vettä vuo­ro­kau­des­sa

29.07.2020 13:38 0
Tilaajille
Tehokas moniosaaja hyvinvointikuntayhtymään: Marjukka Manninen aloitti työnsä johtajana

Tehokas mo­ni­osaa­ja hy­vin­voin­ti­kun­tayh­ty­mään: Mar­juk­ka Man­ni­nen aloitti työnsä joh­ta­ja­na

29.07.2020 10:00 2
Tilaajille
Edessä hyvin poikkeuksellinen syksy

Edessä hyvin poik­keuk­sel­li­nen syksy

29.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Poikkeuskuukaudet eivät ole säikyttäneet verenluovuttajia pois tilaisuuksista

Poik­keus­kuu­kau­det eivät ole säi­kyt­tä­neet ve­ren­luo­vut­ta­jia pois ti­lai­suuk­sis­ta

28.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Joet virtaavat nyt runsaina – Järviin tehdään lisää tilaa tulvien välttämiseksi

Joet vir­taa­vat nyt run­sai­na – Järviin tehdään lisää tilaa tulvien vält­tä­mi­sek­si

28.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Ämpärikaupalla herkkuja iäkkäille – supermarjastajan poimintahaaste pyörähti käyntiin

Äm­pä­ri­kau­pal­la herk­ku­ja iäk­käil­le – su­per­mar­jas­ta­jan poi­min­ta­haas­te pyö­räh­ti käyn­tiin

28.07.2020 16:00 1
Tilaajille
Mehukattipurkki, suksisauva ja vähän muutakin - hillapoimuri syntyi kotitarpeista

Me­hu­kat­ti­purk­ki, suk­si­sau­va ja vähän muu­ta­kin - hil­la­poi­mu­ri syntyi ko­ti­tar­peis­ta

28.07.2020 13:02 0
Tilaajille
Seutukunnan poliisit toimivat jopa puolet tavoiteaikoja nopeammin

Seu­tu­kun­nan po­lii­sit toi­mi­vat jopa puolet ta­voi­te­ai­ko­ja no­peam­min

27.07.2020 16:00 0
Tilaajille
Juvan veistospuisto Raahessa on suuri salaisuus - ei minkäänlaisia opasteita

Juvan veis­tos­puis­to Raa­hes­sa on suuri sa­lai­suus - ei min­kään­lai­sia opas­tei­ta

27.07.2020 09:18 0
Tilaajille
Raahen Teatteri luopuu teatterinjohtajan toimesta: Rahaa ei riitä palkkaamiseen

Raahen Teat­te­ri luopuu teat­te­rin­joh­ta­jan toi­mes­ta: Rahaa ei riitä palk­kaa­mi­seen

27.07.2020 08:15 0
Tilaajille
Pottupellosta asfalttitieksi

Pot­tu­pel­los­ta as­falt­ti­tiek­si

26.07.2020 16:00 0
Tilaajille
Jatsiuimarit pääsivät maatuulesta huolimatta perille

Jat­si­ui­ma­rit pää­si­vät maa­tuu­les­ta huo­li­mat­ta perille

25.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Pattijoki täyttyi ennätyksellisellä tavalla aiheuttaen Suomen ensimmäisen kesätulvan

Pat­ti­jo­ki täyttyi en­nä­tyk­sel­li­sel­lä tavalla ai­heut­taen Suomen en­sim­mäi­sen ke­sä­tul­van

25.07.2020 09:00 1
Tilaajille
Raahelaiset kansanedustajat iloitsevat Ouluun tulevasta psykologian linjasta

Raa­he­lai­set kan­san­edus­ta­jat iloit­se­vat Ouluun tu­le­vas­ta psy­ko­lo­gian lin­jas­ta

24.07.2020 17:00 0
Tilaajille
Raahessa kadonnut löytyi menehtyneenä

Raa­hes­sa ka­don­nut löytyi me­neh­ty­nee­nä

24.07.2020 16:02 0
Tilaajille
Vesi nousi tielle Ke­tun­pe­räl­lä, Ke­tun­pe­rän­tie sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

Vesi nousi tielle Ke­tun­pe­räl­lä, Ke­tun­pe­rän­tie sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

24.07.2020 08:59 0
Tilaajille