Uutiset

Vihreiden esitys toisi säännöllisen lähijunaliikenteen Raahen ja Tornion välille
Tilaajille

Vih­rei­den esitys toisi sään­nöl­li­sen lä­hi­ju­na­lii­ken­teen Raahen ja Tornion välille

17:00
Odotettavissa monenlaista työvoimapulaa: sähköasentajat loppunevat 100 kilometrin säteeltä kun ydinvoimalan rakentaminen alkaa

Odo­tet­ta­vis­sa mo­nen­lais­ta työ­voi­ma­pu­laa: säh­kö­asen­ta­jat lop­pu­ne­vat 100 ki­lo­met­rin sä­teel­tä kun ydin­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­nen alkaa

16:00 2
Tilaajille
Pelastakaa Lapset ry:stä hätähuuto: "Meillä olisi enemmänkin annettavaa, kun saisimme lisää käsipareja"

Pe­las­ta­kaa Lapset ry:stä hä­tä­huu­to: "Meillä olisi enem­män­kin an­net­ta­vaa, kun sai­sim­me lisää kä­si­pa­re­ja"

15:53
Tilaajille
Raahen sitoutumassa maksamaan 200 000 euroa monen vuoden ajan raahelaisesta ammattikorkeakoulutuksesta

Raahen si­tou­tu­mas­sa mak­sa­maan 200 000 euroa monen vuoden ajan raa­he­lai­ses­ta am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­tuk­ses­ta

12:00 1
Tilaajille
Pia Alatorvinen valittiin Finland Festivalsin hallitukseen

Pia Ala­tor­vi­nen va­lit­tiin Finland Fes­ti­val­sin hal­li­tuk­seen

11:00
Tilaajille
Pyhäjoen Niittykodissa koronavirustartunta ja 12 altistumista

Py­hä­joen Niit­ty­ko­dis­sa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta ja 12 al­tis­tu­mis­ta

08:16
Lapsiperheille luvassa päivähoidon maksuhuojennuksia elokuussa

Lap­si­per­heil­le luvassa päi­vä­hoi­don mak­su­huo­jen­nuk­sia elo­kuus­sa

08:00
Tilaajille
Muovia on myös Perämeressä: merta on käytetty tuhkakuppina

Muovia on myös Pe­rä­me­res­sä: merta on käy­tet­ty tuh­ka­kup­pi­na

06:00
Tilaajille
Fennovoima sai kemikaaliluvan johon sisältyy useita ehtoja

Fen­no­voi­ma sai ke­mi­kaa­li­lu­van johon si­säl­tyy useita ehtoja

18.01.2021 14:25
Tilaajille
Raahe sai talvijoutsenen – lintumies pyytää: jättäkää joutsen rauhaan

Raahe sai tal­vi­jout­se­nen – lin­tu­mies pyytää: jät­tä­kää joutsen rauhaan

18.01.2021 13:02
Tilaajille
Lännenrannan myynti tietäisi takaisinperintää - ministeriö epäilee myös Piehingin kyläyhdistyksen resursseja

Län­nen­ran­nan myynti tie­täi­si ta­kai­sin­pe­rin­tää - mi­nis­te­riö epäilee myös Pie­hin­gin ky­lä­yh­dis­tyk­sen re­surs­se­ja

18.01.2021 10:00
Tilaajille
Monen homman kesä edessä Raahessa

Monen homman kesä edessä Raa­hes­sa

18.01.2021 09:00
Tilaajille
Törmiltä yllättävä ehdotus: Lukiosta Raahen keskusta-alueen uusi alakoulu ja liikuntahalli kirjaston kulmille

Tör­mil­tä yl­lät­tä­vä eh­do­tus: Lu­kios­ta Raahen kes­kus­ta-alueen uusi ala­kou­lu ja lii­kun­ta­hal­li kir­jas­ton kul­mil­le

18.01.2021 08:00 12
Tilaajille
Kuntapolitiikan poisjättävä Päivi Eskola: Aivan turhaa mollausta ilmassa

Kun­ta­po­li­tii­kan pois­jät­tä­vä Päivi Eskola: Aivan turhaa mol­laus­ta ilmassa

18.01.2021 07:00
Tilaajille
Susilauma tappoi hirvikoiran – petoyhdysmiehen mielestä susien kaatoon pitää saada nyt lupia

Su­si­lau­ma tappoi hir­vi­koi­ran – pe­to­yh­dys­mie­hen mie­les­tä susien kaatoon pitää saada nyt lupia

17.01.2021 10:00
Tilaajille
Raahen yrittäjien puheenjohtaja Kirsi Ylisirniö: "Vaikka välillä tekee mieli lyödä hanskat tiskiin, tästä noustaan vielä"

Raahen yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Kirsi Yli­sir­niö: "Vaikka välillä tekee mieli lyödä hanskat tis­kiin, tästä nous­taan vielä"

16.01.2021 12:55
Tilaajille
Nuorten toiveet kuultiin Pyhäjoella

Nuorten toiveet kuul­tiin Py­hä­joel­la

16.01.2021 09:00
Tilaajille
Saloisten koulussa korona-altistus

Sa­lois­ten kou­lus­sa ko­ro­na-al­tis­tus

15.01.2021 23:41
Rokotukset jatkuvat nyt vanhusten parissa

Ro­ko­tuk­set jat­ku­vat nyt van­hus­ten parissa

15.01.2021 15:27 2
Tilaajille
Pyhäjoki nousi koronakartalle

Py­hä­jo­ki nousi ko­ro­na­kar­tal­le

15.01.2021 12:06
SSAB:n tehtaan uusi portti valvomoineen tehdään teräksestä

SSAB:n tehtaan uusi portti val­vo­moi­neen tehdään te­räk­ses­tä

15.01.2021 11:00
Tilaajille
Kaupunginlahdenrannan katusuunnitelmat valmistuivat ja ne paljastavat myös rakentamisen hinnan

Kau­pun­gin­lah­den­ran­nan ka­tu­suun­ni­tel­mat val­mis­tui­vat ja ne pal­jas­ta­vat myös ra­ken­ta­mi­sen hinnan

15.01.2021 10:00 4
Tilaajille
Vetovoima on Pyhäjoen kunnan suurin haaste

Ve­to­voi­ma on Py­hä­joen kunnan suurin haaste

15.01.2021 08:00 1
Tilaajille
Työt tehdään, vaikka ulkona on kylmää

Työt teh­dään, vaikka ulkona on kylmää

15.01.2021 07:30
Tilaajille
Kuinka suojaat itsesi pakkaselta?

Kuinka suojaat itsesi pak­ka­sel­ta?

15.01.2021 07:29
Tilaajille
Perunankuorista energiaa - Vihantiin suunnitellaan lehmän pötsin toimintaa jäljittelevää biokaasulaitosta

Pe­ru­nan­kuo­ris­ta ener­giaa - Vi­han­tiin suun­ni­tel­laan lehmän pötsin toi­min­taa jäl­jit­te­le­vää bio­kaa­su­lai­tos­ta

15.01.2021 06:00
Tilaajille
Fennovoima pestasi operatiivisen johtajan Ranskan valtionyhtiöstä

Fen­no­voi­ma pestasi ope­ra­tii­vi­sen joh­ta­jan Ranskan val­tion­yh­tiös­tä

14.01.2021 19:00
Tilaajille
Koronarajoituksia olisi vielä kestettävä

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia olisi vielä kes­tet­tä­vä

14.01.2021 19:00 1
Tilaajille
Vihannin liikuntasalista tulee yli miljoona euroa alkuperäistä kustannusarviotaan kalliimpi

Vi­han­nin lii­kun­ta­sa­lis­ta tulee yli mil­joo­na euroa al­ku­pe­räis­tä kus­tan­nus­ar­vio­taan kal­liim­pi

14.01.2021 17:30 1
Tilaajille
Kesäteatteriyleisö saa suojan sateelta ja auringon paahteelta, sillä Raahen Teatterin uusi katsomokatos valmistuu seuraavaan kesäteatterin ensi-iltaan mennessä

Ke­sä­teat­te­ri­ylei­sö saa suojan sa­teel­ta ja au­rin­gon paah­teel­ta, sillä Raahen Teat­te­rin uusi kat­so­mo­ka­tos val­mis­tuu seu­raa­vaan ke­sä­teat­te­rin en­si-il­taan men­nes­sä

14.01.2021 17:01
Tilaajille