Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Uutiset

Ruukin Teboilin aamuparlamentin puheenaiheina olivat tällä kertaa muun muassa tulevat hiihtokelit ja metsäkoneiden muutos
Tilaajille

Ruukin Te­boi­lin aa­mu­par­la­men­tin pu­heen­ai­hei­na olivat tällä kertaa muun muassa tulevat hiih­to­ke­lit ja met­sä­ko­nei­den muutos

20:00 1
Sauli Joensuu jatkaa MTK Ran­ni­kon pu­heen­joh­ta­ja­na – vuosi 2023 alkuun edel­leen haas­ta­vas­sa ti­lan­tees­sa

Sauli Joensuu jatkaa MTK Ran­ni­kon pu­heen­joh­ta­ja­na – vuosi 2023 alkuun edel­leen haas­ta­vas­sa ti­lan­tees­sa

14:30
Tilaajille
Oulun piispa päätti panna seurakunnat kilpasille – palkintona 3 000 euroa

Oulun piispa päätti panna seu­ra­kun­nat kil­pa­sil­le – pal­kin­to­na 3 000 euroa

11:32 1
Tilaajille
Raahen seudun kehitys sulkee kauppapaikka Raaselin – yhtenä syynä sen tuoma vähäinen lisäarvo käyttäjille

Raahen seudun kehitys sulkee kaup­pa­paik­ka Raa­se­lin – yhtenä syynä sen tuoma vä­häi­nen li­sä­ar­vo käyt­tä­jil­le

01.02.2023 19:00 12
Tilaajille
Influenssaepidemia jäi odotettua pienemmäksi – "Koronan aikana opittiin sellaiseen varovaiseen tyyliin infektioiden kanssa"

Inf­luens­sa­epi­de­mia jäi odo­tet­tua pie­nem­mäk­si – "Ko­ro­nan aikana opit­tiin sel­lai­seen va­ro­vai­seen tyyliin in­fek­tioi­den kanssa"

01.02.2023 17:00
Tilaajille
Raahen valtuustossa kannetaan huolta toisten kunnioittamisesta, sydäniskureiden vähyydestä, asunnottomista nuorista ja kuntouttavan työtoiminnan ruokailusta

Raahen val­tuus­tos­sa kan­ne­taan huolta toisten kun­nioit­ta­mi­ses­ta, sy­dän­is­ku­rei­den vä­hyy­des­tä, asun­not­to­mis­ta nuo­ris­ta ja kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan ruo­kai­lus­ta

01.02.2023 14:00
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän kiinteistönhoidollisessa talousarviossa on vuokratuloja noin 3,5 miljoonaa euroa

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­tön­hoi­dol­li­ses­sa ta­lous­ar­vios­sa on vuok­ra­tu­lo­ja noin 3,5 mil­joo­naa euroa

01.02.2023 13:00
Tilaajille
ASP-lainan ehdot paranivat – "Muutokset parantavat merkittävästi ensiasunnon ostajien mahdollisuuksia päästä kiinni omistusasumiseen"

ASP-lai­nan ehdot pa­ra­ni­vat – "Muu­tok­set pa­ran­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti en­si­asun­non os­ta­jien mah­dol­li­suuk­sia päästä kiinni omis­tu­sa­su­mi­seen"

01.02.2023 12:00
Tilaajille
Raahelaisen hotellin uusi omistaja pyrkii kansainvälisen jalkapalloliiton varapuheenjohtajaksi

Raa­he­lai­sen ho­tel­lin uusi omis­ta­ja pyrkii kan­sain­vä­li­sen jal­ka­pal­lo­lii­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

01.02.2023 11:00
Tilaajille
Elenia asentaa uusia älykkäitä sähkömittareita Raahen seutukunnassa

Elenia asentaa uusia älyk­käi­tä säh­kö­mit­ta­rei­ta Raahen seu­tu­kun­nas­sa

01.02.2023 10:30 1
Tilaajille
Pyhäjokisille mökkiläisille kaavalla parempaa oikeusturvaa – Mahdollisuus ostaa mökkitontti omaksi

Py­hä­jo­ki­sil­le mök­ki­läi­sil­le kaa­val­la pa­rem­paa oi­keus­tur­vaa – Mah­dol­li­suus ostaa mök­ki­tont­ti omaksi

01.02.2023 10:00
Tilaajille
Siikajoen kunnan tuore hallintojohtaja Tiina Hovi: "Siikajoella on kaikki avaimet onneen"

Sii­ka­joen kunnan tuore hal­lin­to­joh­ta­ja Tiina Hovi: "Sii­ka­joel­la on kaikki avaimet onneen"

01.02.2023 09:00
Tilaajille
Asenne on avainsana työjahdissa – eikä kaikkea tarvitse osata valmiiksi

Asenne on avain­sa­na työ­jah­dis­sa – eikä kaikkea tar­vit­se osata val­miik­si

01.02.2023 08:00
Tilaajille
Pentti Asukas ajaa moottoripyörällä kesät ja talvet

Pentti Asukas ajaa moot­to­ri­pyö­räl­lä kesät ja talvet

31.01.2023 20:00 1
Tilaajille
Uutta koulutusta suunnitellessa kuunnellaan tarkasti yrityselämää – Raahessa alkaa ensi syksyllä tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus

Uutta kou­lu­tus­ta suun­ni­tel­les­sa kuun­nel­laan tar­kas­ti yri­tys­elä­mää – Raa­hes­sa alkaa ensi syk­syl­lä tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan in­si­nöö­ri­kou­lu­tus

31.01.2023 18:00
Tilaajille
Iso joukko valmiina käärimään hihat: Bio Huvimyllyn ystävien yhteisöön tulvii ilmoittautumisia

Iso joukko val­mii­na kää­ri­mään hihat: Bio Hu­vi­myl­lyn ys­tä­vien yh­tei­söön tulvii il­moit­tau­tu­mi­sia

31.01.2023 17:00 4
Tilaajille
Raahen hallintosäännön päivittäminen vei lopulta neljä vuotta ja meinasi vielä viime metreillä äänestyttää

Raahen hal­lin­to­sään­nön päi­vit­tä­mi­nen vei lopulta neljä vuotta ja meinasi vielä viime met­reil­lä ää­nes­tyt­tää

31.01.2023 11:10 3
Tilaajille
Raahelaiselle naiselle ehdollista vankeutta kirjanpitorikoksesta ja veropetoksesta – käräjäoikeus katsoi teot tahallisiksi ja törkeiksi

Raa­he­lai­sel­le nai­sel­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta kir­jan­pi­to­ri­kok­ses­ta ja ve­ro­pe­tok­ses­ta – kä­rä­jä­oi­keus katsoi teot ta­hal­li­sik­si ja tör­keik­si

30.01.2023 16:00
Tilaajille
Suomen Keittiömestarit ja Pohjolan Peruna yhteistyöhön: Kotimainen ruoka toi samaan pöytään

Suomen Keit­tiö­mes­ta­rit ja Poh­jo­lan Peruna yh­teis­työ­hön: Ko­ti­mai­nen ruoka toi samaan pöytään

30.01.2023 14:44 3
Tilaajille
Ammattiosaajista on pulaa, mutta tarvittavien taitojen kartuttamiseen on tarjolla monia hyviä keinoja

Am­mat­ti­osaa­jis­ta on pulaa, mutta tar­vit­ta­vien tai­to­jen kar­tut­ta­mi­seen on tar­jol­la monia hyviä keinoja

30.01.2023 11:00 1
Tilaajille
Nuoret haaveilevat itsenäisestä elämästä ja siihen kuuluu myös matkustaminen

Nuoret haa­vei­le­vat it­se­näi­ses­tä elä­mäs­tä ja siihen kuuluu myös mat­kus­ta­mi­nen

30.01.2023 10:00
Tilaajille
Ikäihmisten asumista kotona alettaneen helpottaa uudella tavalla Siikajoella: yli 80-vuotiaat saamassa aurauspalvelua

Ikä­ih­mis­ten asu­mis­ta kotona alet­ta­neen hel­pot­taa uudella tavalla Sii­ka­joel­la: yli 80-vuo­tiaat saa­mas­sa au­raus­pal­ve­lua

29.01.2023 16:00 1
Tilaajille
Tavoite oli saada hävikki alle seitsemään kiloon, mutta alkuviikon tulos oli yllätys

Tavoite oli saada hävikki alle seit­se­mään kiloon, mutta al­ku­vii­kon tulos oli yllätys

29.01.2023 14:00 1
Tilaajille
Tuulesta otettavissa enemmän euroja – voimalainvestoinnista jää nyt vain 20 prosenttia maakuntaan

Tuu­les­ta otet­ta­vis­sa enemmän euroja – voi­ma­la­in­ves­toin­nis­ta jää nyt vain 20 pro­sent­tia maa­kun­taan

28.01.2023 16:00 1
Tilaajille
Siikajoki kaipaa halko-osuuskuntaa auttamaan vähävaraisten ja huonokuntoisten polttopuun saantia

Sii­ka­jo­ki kaipaa hal­ko-osuus­kun­taa aut­ta­maan vä­hä­va­rais­ten ja huo­no­kun­tois­ten polt­to­puun saantia

28.01.2023 14:00
Tilaajille
Mies murtautui isänsä kotiin, haki tavaraa ja sai linnaa

Mies mur­tau­tui isänsä kotiin, haki tavaraa ja sai linnaa

27.01.2023 17:00
Tilaajille
Raahen kaupungin kesätyönuorten palkankorotus pieneni ja toteutuu yhdellä ehdolla

Raahen kau­pun­gin ke­sä­työ­nuor­ten pal­kan­ko­ro­tus pieneni ja to­teu­tuu yhdellä ehdolla

27.01.2023 16:00
Tilaajille
Italialainen Michelle Vecchio: Kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa on kivaa mutta tietoa pitäisi saada enemmän

Ita­lia­lai­nen Mic­hel­le Vecc­hio: Kan­sain­vä­li­ses­sä yh­teis­työ­hank­kees­sa on kivaa mutta tietoa pitäisi saada enemmän

27.01.2023 15:00
Tilaajille
NettiRassin ulkoasu on uudistunut Pohteen brändin mukaiseksi

Net­ti­Ras­sin ulkoasu on uu­dis­tu­nut Pohteen brändin mu­kai­sek­si

27.01.2023 14:00
Tilaajille
SSAB paransi jälleen ennätystulostaan – "Mekin tehtiin parempi tulos kuin edellisenä vuonna", SSAB Europen johtaja sanoo

SSAB paransi jälleen en­nä­tys­tu­los­taan – "Mekin tehtiin parempi tulos kuin edel­li­se­nä vuon­na", SSAB Europen johtaja sanoo

27.01.2023 10:12 5
Tilaajille