Uutiset

Ei kautta ilman Topia – nuoren miehen superpesisdebyytti tuotti palkinnoksi ison pesuainepussin
Tilaajille

Ei kautta ilman Topia – nuoren miehen su­per­pe­sis­de­byyt­ti tuotti pal­kin­nok­si ison pe­su­ai­ne­pus­sin

25.05.2022 21:13 2
Leudoksi luokitellun jäätalven jäljiltä Perämerellä on vielä ajojäätä

Leu­dok­si luo­ki­tel­lun jää­tal­ven jäl­jil­tä Pe­rä­me­rel­lä on vielä ajo­jää­tä

25.05.2022 15:30
Tilaajille
Siikajoen kunta palkkaa hoksauttajia – toimenkuvaan kuuluu esimerkiksi sisätossun etsiminen naulakon alta

Sii­ka­joen kunta palkkaa hok­saut­ta­jia – toi­men­ku­vaan kuuluu esi­mer­kik­si si­sä­tos­sun et­si­mi­nen nau­la­kon alta

25.05.2022 11:00 2
Tilaajille
Maailmanmestari Roope Tonteri tulee avaamaan Tarpioon uuden luontopolun

Maail­man­mes­ta­ri Roope Tonteri tulee avaa­maan Tar­pioon uuden luon­to­po­lun

25.05.2022 10:00
Tilaajille
Viekää lapset kalaan, kannustavat kalastaja ja asiantuntija

Viekää lapset kalaan, kan­nus­ta­vat ka­las­ta­ja ja asian­tun­ti­ja

25.05.2022 09:00
Tilaajille
Raahen valtuusto kantaa huolta hyvinvointikuntayhtymän henkilöstötilanteesta ja hoitovelan kasvusta

Raahen val­tuus­to kantaa huolta hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män hen­ki­lös­tö­ti­lan­tees­ta ja hoi­to­ve­lan kas­vus­ta

25.05.2022 08:00 3
Tilaajille
Huolimattomasti heitetystä tupakantumpista syttynyt palo uhkasi lavettiperävaunua Siikajoella

Huo­li­mat­to­mas­ti hei­te­tys­tä tu­pa­kan­tum­pis­ta syt­ty­nyt palo uhkasi la­vet­ti­pe­rä­vau­nua Sii­ka­joel­la

24.05.2022 20:12
Tilaajille
Solja Keskitalo purjehtii jäälauttojen keskeltä kohti isoja kisoja

Solja Kes­ki­ta­lo pur­jeh­tii jää­laut­to­jen kes­kel­tä kohti isoja kisoja

24.05.2022 20:00
Tilaajille
Museosillan valaistus sai eniten ääniä Pyhäjoen osallistuvassa budjetoinnissa

Mu­seo­sil­lan va­lais­tus sai eniten ääniä Py­hä­joen osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa

24.05.2022 19:00
Tilaajille
Työttömiä 22 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten – "Oikeaan suuntaan ollaan siis menossa vähitellen"

Työt­tö­miä 22 pro­sent­tia vä­hem­män kuin vuosi sitten – "Oi­keaan suun­taan ollaan siis menossa vä­hi­tel­len"

24.05.2022 16:00
Tilaajille
DYE 2

DYE 2

24.05.2022 15:00
Tilaajille
Raahen ilmanlaatu oli viime vuonna hyvä tai tyydyttävä yli 97 prosenttia vuodesta

Raahen il­man­laa­tu oli viime vuonna hyvä tai tyy­dyt­tä­vä yli 97 pro­sent­tia vuo­des­ta

24.05.2022 06:00
Tilaajille
Olisiko tarvetta entiselle pankille? Raahessa niitä on tarjolla nyt kolmin kappalein

Olisiko tar­vet­ta en­ti­sel­le pan­kil­le? Raa­hes­sa niitä on tar­jol­la nyt kolmin kap­pa­lein

23.05.2022 17:00 3
Tilaajille
Karinkannan rokkifestareille ja Kalifornian perimätiedon kokoamiselle myönnettiin apuraha

Ka­rin­kan­nan rok­ki­fes­ta­reil­le ja Ka­li­for­nian pe­ri­mä­tie­don ko­koa­mi­sel­le myön­net­tiin apuraha

23.05.2022 16:00
Tilaajille
Raahen kaupunki urakoi ensi kesänä neljää leikkipuistoa, joista yksi on alueella, jolla ei ole leikkipuistoa aiemmin ollut

Raahen kau­pun­ki urakoi ensi kesänä neljää leik­ki­puis­toa, joista yksi on alueel­la, jolla ei ole leik­ki­puis­toa aiemmin ollut

23.05.2022 15:01 1
Tilaajille
Oulun poliisilaitoksen alueella on varastettu alkuvuonna jo 354 polkupyörää, joista 298 Oulussa ja 9 Raahessa – miksi pyörävarkaat eivät jää kiinni?

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la on va­ras­tet­tu al­ku­vuon­na jo 354 pol­ku­pyö­rää, joista 298 Oulussa ja 9 Raa­hes­sa – miksi pyö­rä­var­kaat eivät jää kiinni?

23.05.2022 12:42 1
Tilaajille
Pienten kulkijoiden reviirit vaikuttavat laajentuneen, joten punkkisyyni on hyvä ottaa rutiiniksi

Pienten kul­ki­joi­den re­vii­rit vai­kut­ta­vat laa­jen­tu­neen, joten punk­ki­syy­ni on hyvä ottaa ru­tii­nik­si

23.05.2022 08:00
Tilaajille
Raahen Ratakadun silta pääsee erikoistarkastukseen – "Ei se enää ihan priimakunnossa ole"

Raahen Ra­ta­ka­dun silta pääsee eri­kois­tar­kas­tuk­seen – "Ei se enää ihan prii­ma­kun­nos­sa ole"

22.05.2022 12:00
Tilaajille
Fennovoima tarvitsee kaverin lännestä

Fen­no­voi­ma tar­vit­see kaverin län­nes­tä

21.05.2022 17:17
Tilaajille
Pian on eläkepäivien aika, mutta alkuvuonna Imppu Sotka halusi tehdä vielä töitä ja joutui selvittämään tarkkaan, mitä laki siitä sanoo

Pian on elä­ke­päi­vien aika, mutta al­ku­vuon­na Imppu Sotka halusi tehdä vielä töitä ja joutui sel­vit­tä­mään tark­kaan, mitä laki siitä sanoo

21.05.2022 15:00 2
Tilaajille
Ura autoalalla on elokuussa jo ohi – "En minä tiedä, kai se eläkekriisi tulee sitten"

Ura au­to­alal­la on elo­kuus­sa jo ohi – "En minä tiedä, kai se elä­ke­krii­si tulee sitten"

20.05.2022 19:00 1
Tilaajille
4. koronarokotuskierros laajenee 25. toukokuuta

4. ko­ro­na­ro­ko­tus­kier­ros laa­je­nee 25. tou­ko­kuu­ta

20.05.2022 17:00
Pentikäinen Vihannin markkinoilla

Pen­ti­käi­nen Vi­han­nin mark­ki­noil­la

20.05.2022 16:30
Kuka aloitti Kuuselan purkamisen Pattijoella? – "Se on jyrätty jollakin isolla koneella"

Kuka aloitti Kuu­se­lan pur­ka­mi­sen Pat­ti­joel­la? – "Se on jyrätty jol­la­kin isolla ko­neel­la"

20.05.2022 13:36 8
Tilaajille
Laser ja tekoäly tuovat uusia tuulia hammashoitoihin

Laser ja tekoäly tuovat uusia tuulia ham­mas­hoi­toi­hin

20.05.2022 11:00
Tilaajille
Inhottavan ihanaa

In­hot­ta­van ihanaa

20.05.2022 10:07
Tilaajille
Inttinuoret: Armeija rauhoitteli ja Natoon liittyminen tuo turvallisuutta mutta elämä muuttuu kalliimmaksi

Int­ti­nuo­ret: Armeija rau­hoit­te­li ja Natoon liit­ty­mi­nen tuo tur­val­li­suut­ta mutta elämä muuttuu kal­liim­mak­si

20.05.2022 09:00
Tilaajille
Korona-aika lisäsi ikääntyneistä tehtyjen huoli-ilmoitusten määrää – Huoli-ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, jolla herää huoli ikäihmisen hyvinvoinnista

Ko­ro­na-ai­ka lisäsi ikään­ty­neis­tä teh­ty­jen huo­li-il­moi­tus­ten määrää – Huo­li-il­moi­tuk­sen voi tehdä kuka ta­han­sa, jolla herää huoli ikä­ih­mi­sen hy­vin­voin­nis­ta

20.05.2022 08:00
Tilaajille
Kantatien reunoilta harvennetaan puustoa Raahessa – tavoitteena hirvikolareiden estäminen

Kan­ta­tien reu­noil­ta har­ven­ne­taan puustoa Raa­hes­sa – ta­voit­tee­na hir­vi­ko­la­rei­den es­tä­mi­nen

19.05.2022 17:00
Tilaajille
Maastopalo lähti nuotiosta - klapipinokin paloi Revonlahdella

Maas­to­pa­lo lähti nuo­tios­ta - kla­pi­pi­no­kin paloi Re­von­lah­del­la

19.05.2022 16:12
Tilaajille