Uutiset

Pyhäjoen Matinsaaresta kolme kaavaluonnosta: Tarjolla jopa 7 000 neliön tontteja

Py­hä­joen Ma­tin­saa­res­ta kolme kaa­va­luon­nos­ta: Tar­jol­la jopa 7 000 neliön tont­te­ja

09.12.2019 14:08
Nyt pääsee sanomaan joukkoliikenteestä

Nyt pääsee sa­no­maan jouk­ko­lii­ken­tees­tä

09.12.2019 13:39
Pyhäjoki, Raahe ja Siikajoki työllisyyden kuntakokeilun jatkovalmisteluun

Py­hä­jo­ki, Raahe ja Sii­ka­jo­ki työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lun jat­ko­val­mis­te­luun

09.12.2019 13:19
Raahe menettää johtavan rakennustarkastajan pelastuslaitokselle

Raahe me­net­tää joh­ta­van ra­ken­nus­tar­kas­ta­jan pe­las­tus­lai­tok­sel­le

09.12.2019 12:46
Lehto Tilat Oy tarjosi Hakotaurin palvelukeskustontista 710 000 euroa

Lehto Tilat Oy tarjosi Ha­ko­tau­rin pal­ve­lu­kes­kus­ton­tis­ta 710 000 euroa

09.12.2019 10:57
Kallunki pyytää eroa hyvinvointikuntayhtymän johdosta

Kal­lun­ki pyytää eroa hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män joh­dos­ta

09.12.2019 10:38
Kuusiaita kaatuu tiistaina - sairaalan ja terveyskeskuksen asiakkaiden parkkipaikka suljetaan

Kuu­si­ai­ta kaatuu tiis­tai­na - sai­raa­lan ja ter­veys­kes­kuk­sen asiak­kai­den park­ki­paik­ka sul­je­taan

09.12.2019 10:03
Raahen raatihouneen katon uusiminen

Raahen raa­ti­hou­neen katon uu­si­mi­nen

08.12.2019 20:00
Brahe sai rahoitusta jolla se pystyy lisäämään erityisopetusta

Brahe sai ra­hoi­tus­ta jolla se pystyy li­sää­mään eri­tyis­ope­tus­ta

08.12.2019 15:00
Aluesyyttäjä pyysi lisää aikaa murhasyytteen nostamiseen – tapauksen käsittely jatkuu helmikuussa

Alue­syyt­tä­jä pyysi lisää aikaa mur­ha­syyt­teen nos­ta­mi­seen – ta­pauk­sen kä­sit­te­ly jatkuu hel­mi­kuus­sa

08.12.2019 13:00
Raahe haluaa estää hirvionnettomuudet ja pidentää riista-aitaa Hummastinvaaralta taajamaan

Raahe haluaa estää hir­vi­on­net­to­muu­det ja pi­den­tää riis­ta-ai­taa Hum­mas­tin­vaa­ral­ta taa­ja­maan

08.12.2019 12:00
Autoilija törmäsi omakotitalon seinään Raahen keskustassa – kuljettaja pakeni paikalta

Au­toi­li­ja törmäsi oma­ko­ti­ta­lon seinään Raahen kes­kus­tas­sa – kul­jet­ta­ja pakeni pai­kal­ta

08.12.2019 09:07
Presidentti tunnisti puolukanpoimijan

Pre­si­dent­ti tun­nis­ti puo­lu­kan­poi­mi­jan

07.12.2019 09:06
Koko Kansan Itsenäisyyspäivän juhla oli jälleen yleisömenestys

Koko Kansan It­se­näi­syys­päi­vän juhla oli jälleen ylei­sö­me­nes­tys

06.12.2019 21:30
Kiitokset hyvästä työstä

Kii­tok­set hyvästä työstä

06.12.2019 16:00
Sotavainajien etsijät palkittiin mitalilla

So­ta­vai­na­jien etsijät pal­kit­tiin mi­ta­lil­la

06.12.2019 13:00
Samuraimiekalla ja puukolla Raahessa uhanneen tuomio pysyy ennallaan

Sa­mu­rai­mie­kal­la ja puu­kol­la Raa­hes­sa uhan­neen tuomio pysyy en­nal­laan

05.12.2019 13:54
Sudet säikyttelivät nyt Revonlahdella

Sudet säi­kyt­te­li­vät nyt Re­von­lah­del­la

05.12.2019 08:59
Terästehtaan sähkömiehet menivät jo lakkoon, muut seuraavat perässä maanantaina

Te­räs­teh­taan säh­kö­mie­het menivät jo lak­koon, muut seu­raa­vat perässä maa­nan­tai­na

04.12.2019 16:01
Raahen tehdas pilottitehtaaksi - SSAB tutkii kaikki energiankäyttövirrat

Raahen tehdas pi­lot­ti­teh­taak­si - SSAB tutkii kaikki ener­gian­käyt­tö­vir­rat

04.12.2019 14:36
Heikkisen seuraajan nimi selviää ensi viikolla - Raahen sataman johtoon peräti 34 hakijaa

Heik­ki­sen seu­raa­jan nimi selviää ensi vii­kol­la - Raahen sataman johtoon peräti 34 hakijaa

04.12.2019 12:52
Merijärven erosta tulossa Raahelle 123 000 euron lasku

Me­ri­jär­ven erosta tulossa Raa­hel­le 123 000 euron lasku

04.12.2019 11:01
SSAB: Vuonna 2022 puolet kokonaistoimituksista erikoislujia teräksiä ja premium-tuotteita

SSAB: Vuonna 2022 puolet ko­ko­nais­toi­mi­tuk­sis­ta eri­kois­lu­jia te­räk­siä ja pre­mium-tuot­tei­ta

04.12.2019 10:00
Opintoja pidetään henkisesti raskaina

Opin­to­ja pi­de­tään hen­ki­ses­ti ras­kai­na

04.12.2019 09:00
Keskellä poliittista kuohuntaa

Kes­kel­lä po­liit­tis­ta kuo­hun­taa

04.12.2019 06:00
Attendolle kehitysvammaisten palveluyksikkö Ollinsaareen

At­ten­dol­le ke­hi­tys­vam­mais­ten pal­ve­lu­yk­sik­kö Ol­lin­saa­reen

03.12.2019 18:30
Pelastuslaitos harjoitteli suuronnettomuuden pelastustyötä kultakaivoksella

Pe­las­tus­lai­tos har­joit­te­li suur­on­net­to­muu­den pe­las­tus­työ­tä kul­ta­kai­vok­sel­la

03.12.2019 15:01
Itsenäisyyspäivän ansiomerkkisadetta Raahen seudulle - Katso ketkä palkitaan tunnustuksin

It­se­näi­syys­päi­vän an­sio­merk­ki­sa­det­ta Raahen seu­dul­le - Katso ketkä pal­ki­taan tun­nus­tuk­sin

03.12.2019 12:03
Siikajoki haastattelee neljä teknisen johtajan virkaan - Raahen talonsuunnitteluinsinööri Satu Kaipio on yksi heistä

Sii­ka­jo­ki haas­tat­te­lee neljä tek­ni­sen joh­ta­jan virkaan - Raahen ta­lon­suun­nit­te­lu­in­si­nöö­ri Satu Kaipio on yksi heistä

03.12.2019 10:31
Rinteelle terveysterveisiä tehtaan ay-väeltä

Rin­teel­le ter­veys­ter­vei­siä tehtaan ay-väel­tä

03.12.2019 08:59