Uutiset

Poliisi pyytää verkkotunnuspetoksen uhreja ottamaan yhteyttä
Tilaajille

Poliisi pyytää verk­ko­tun­nus­pe­tok­sen uhreja ot­ta­maan yh­teyt­tä

16:00
Kotikaupunki on jännittävä ympäristö sijoittaa kirja: Kirjailija Pauliina Vanhatalo kertoo, miksi

Ko­ti­kau­pun­ki on jän­nit­tä­vä ym­pä­ris­tö si­joit­taa kirja: Kir­jai­li­ja Pau­lii­na Van­ha­ta­lo kertoo, miksi

12:06
Pauliina Vanhatalo kirjoitti uusimman romaaninsa kaupungista nimeltä Raahe

Pau­lii­na Van­ha­ta­lo kir­joit­ti uu­sim­man ro­maa­nin­sa kau­pun­gis­ta nimeltä Raahe

12:01
Tilaajille
Nyt tähtäimessä kiinteistökuntayhtymä – väliaikaisratkaisulla haetaan lisää valmisteluaikaa

Nyt täh­täi­mes­sä kiin­teis­tö­kun­ta­yh­ty­mä – vä­li­ai­kais­rat­kai­sul­la haetaan lisää val­mis­te­lu­ai­kaa

08:00
Tilaajille
Yhdeksän aloitti tällä viikolla aikuisten perusopetuksessa Raahessa – opetus suunnattu maahanmuuttajataustaisille 17–25 -vuotiaille

Yh­dek­sän aloitti tällä vii­kol­la ai­kuis­ten pe­rus­ope­tuk­ses­sa Raa­hes­sa – opetus suun­nat­tu maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sil­le 17–25 -vuo­tiail­le

06.10.2022 20:00
Tilaajille
Arina Areenan myynti ei ole edennyt – FC Raahella on edelleen ostohousut jalassa

Arina Areenan myynti ei ole edennyt – FC Raa­hel­la on edel­leen os­to­hou­sut jalassa

06.10.2022 18:00 3
Tilaajille
Raahen vanhusjuhlassa: Sairaalatasoista hoitoa voidaan tulevaisuudessa antaa kotona osastohoidon sijaan

Raahen van­hus­juh­las­sa: Sai­raa­la­ta­sois­ta hoitoa voidaan tu­le­vai­suu­des­sa antaa kotona osas­to­hoi­don sijaan

06.10.2022 17:00
Vain elokuu oli sateinen, muuten kesä ja syyskuu olivat kuiva ja siksi pohjavedet ovat matalalla

Vain elokuu oli sa­tei­nen, muuten kesä ja syyskuu olivat kuiva ja siksi poh­ja­ve­det ovat ma­ta­lal­la

06.10.2022 15:13
Raahen poikkeuslupahakemus lähtee ministeriölle – "Ympärivuorokautisen lääkäripäivystyksen jatkuminen tarpeellista vähintään vuoden 2023 ajan"

Raahen poik­keus­lu­pa­ha­ke­mus lähtee mi­nis­te­riöl­le – "Ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen lää­kä­ri­päi­vys­tyk­sen jat­ku­mi­nen tar­peel­lis­ta vä­hin­tään vuoden 2023 ajan"

06.10.2022 10:11 3
Tilaajille
Fennovoiman lähtö näkyy Pyhäjoen työllisyydessä

Fen­no­voi­man lähtö näkyy Py­hä­joen työl­li­syy­des­sä

06.10.2022 07:59
Tilaajille
Raahen kaupunkistrategia ei olekaan vielä valmis

Raahen kau­pun­ki­stra­te­gia ei olekaan vielä valmis

05.10.2022 12:00 3
Tilaajille
Tämä asiakirja pitäisi jokaisella aikuisella olla mutta se on lopultakin aniharvalla

Tämä asia­kir­ja pitäisi jo­kai­sel­la ai­kui­sel­la olla mutta se on lo­pul­ta­kin ani­har­val­la

05.10.2022 11:00
Tilaajille
Lasten ja nuorten käyttäytyminen huolestuttaa Raahessa – "Ennen tuntui olevan hallussa se, että mitä rajaa ei kannata ylittää. Nyt sitä rajaa ei tahdo löytyä"

Lasten ja nuorten käyt­täy­ty­mi­nen huo­les­tut­taa Raa­hes­sa – "Ennen tuntui olevan hal­lus­sa se, että mitä rajaa ei kannata ylit­tää. Nyt sitä rajaa ei tahdo löytyä"

05.10.2022 06:30 6
Tilaajille
Suomen opinto-ohjaajat ry:n puheenjohtajan mukaan valintakoeuudistus teki lukiosta valintakoeväylän

Suomen opin­to-oh­jaa­jat ry:n pu­heen­joh­ta­jan mukaan va­lin­ta­koe­uu­dis­tus teki lu­kios­ta va­lin­ta­koe­väy­län

05.10.2022 06:00
Tilaajille
Tätä on odotettu 50 vuotta: Ravut ryömivät takaisin mertaan Siikajoella

Tätä on odo­tet­tu 50 vuotta: Ravut ryö­mi­vät ta­kai­sin mertaan Sii­ka­joel­la

04.10.2022 18:00
Tilaajille
Kouluverkkoasia siirtyi joulukuulle – kaupunginjohtajan esitys ei saanut ääniä, viisi äänesti tyhjää

Kou­lu­verk­ko­asia siirtyi jou­lu­kuul­le – kau­pun­gin­joh­ta­jan esitys ei saanut ääniä, viisi äänesti tyhjää

04.10.2022 17:00 2
Tilaajille
Annalan Sarka-kesä keräsi väkeä

Annalan Sar­ka-ke­sä keräsi väkeä

04.10.2022 15:08
Tilaajille
Raahelan vahtimestarin palveluja esitetään siirrettäväksi Vesipekkaan ja Praatiin

Raa­he­lan vah­ti­mes­ta­rin pal­ve­lu­ja esi­te­tään siir­ret­tä­väk­si Ve­si­pek­kaan ja Praa­tiin

03.10.2022 18:00 1
Tilaajille
Neljä Vesipekan saunaa viileni toistaiseksi – toimenpide vaikuttaa eniten palloiluhallin käyttäjiin

Neljä Ve­si­pe­kan saunaa viileni tois­tai­sek­si – toi­men­pi­de vai­kut­taa eniten pal­loi­lu­hal­lin käyt­tä­jiin

03.10.2022 15:26
Tilaajille
Lapsena Kalle Kotila pelasi Alpuassa tasohyppelyä – Nyt vuosikymmeniä myöhemmin hän tekee työkseen mahdollisimman koukuttavia mobiilipelejä

Lapsena Kalle Kotila pelasi Al­puas­sa ta­so­hyp­pe­lyä – Nyt vuo­si­kym­me­niä myö­hem­min hän tekee työk­seen mah­dol­li­sim­man kou­kut­ta­via mo­bii­li­pe­le­jä

03.10.2022 12:00
Tilaajille
Raahe haluaa olemassa olevien palvelujen säilyvän

Raahe haluaa ole­mas­sa olevien pal­ve­lu­jen säi­ly­vän

03.10.2022 10:00
Tilaajille
Keskuskoululaisen isä Juho Ilkko pelkää, että Keskuskoulusta tulee uusi Bio Huvimylly – kummitustalo Raahen keskustaan

Kes­kus­kou­lu­lai­sen isä Juho Ilkko pelkää, että Kes­kus­kou­lus­ta tulee uusi Bio Hu­vi­myl­ly – kum­mi­tus­ta­lo Raahen kes­kus­taan

03.10.2022 08:00 6
Tilaajille
Raahe ei halua olla enää oudosti houkutteleva – uuden kaupunkistrategian otsikko on suora lainaus Zen Cafelta

Raahe ei halua olla enää oudosti hou­kut­te­le­va – uuden kau­pun­ki­stra­te­gian otsikko on suora lainaus Zen Cafelta

02.10.2022 16:00 4
Tilaajille
Pitkäkarin osayleiskaava ei toteudu suunnitelmien mukaan

Pit­kä­ka­rin osa­yleis­kaa­va ei toteudu suun­ni­tel­mien mukaan

02.10.2022 14:00 3
Tilaajille
Tilauksessa kunnollinen ja toimiva torialue – Ei sinne mitään tarvita, keskustasta puuttuu elämä

Ti­lauk­ses­sa kun­nol­li­nen ja toimiva to­ri­alue – Ei sinne mitään tar­vi­ta, kes­kus­tas­ta puuttuu elämä

02.10.2022 10:00 3
Tilaajille
Yöunet jäivät väliin kun Pyry Suonsivu luki Laura Juntusen Subutex-kirjan

Yöunet jäivät väliin kun Pyry Suon­si­vu luki Laura Jun­tu­sen Su­bu­tex-kir­jan

02.10.2022 10:00
Tilaajille
Tornbergilla työntöä keskustanuorten liittohallitukseen

Torn­ber­gil­la työntöä kes­kus­ta­nuor­ten liit­to­hal­li­tuk­seen

01.10.2022 14:00 1
Tilaajille
Laukka valittiin syyskuun työntekijäksi

Laukka va­lit­tiin syys­kuun työn­te­ki­jäk­si

30.09.2022 20:00 2
Mielenterveystyö menettämässä hurjasti resurssia Raahessa

Mie­len­ter­veys­työ me­net­tä­mäs­sä hur­jas­ti re­surs­sia Raa­hes­sa

30.09.2022 14:00 3
Pyhäjoen vesistö halutaan parempaan kuntoon

Py­hä­joen vesistö ha­lu­taan pa­rem­paan kuntoon

30.09.2022 11:00
Tilaajille