Uutiset

Susi liikkui toissayönä Pattijoen asutusalueella: hakeutui kalaruuan hajuun

Susi liikkui tois­sayö­nä Pat­ti­joen asu­tu­sa­lueel­la: ha­keu­tui ka­la­ruuan hajuun

16:17
Apulaisoikeuskansleri: Raahen kaupunki ei menetellyt julkisuuslain mukaisesti

Apu­lai­soi­keus­kans­le­ri: Raahen kau­pun­ki ei me­ne­tel­lyt jul­ki­suus­lain mu­kai­ses­ti

15:59
Timanttikairaukset alkoivat Vihannissa - tavoitteena porata 5 000 metriä

Ti­mant­ti­kai­rauk­set al­koi­vat Vi­han­nis­sa - ta­voit­tee­na porata 5 000 metriä

13:07
Saaren koulun synnytystalkoot käynnissä

Saaren koulun syn­ny­tys­tal­koot käyn­nis­sä

12:09
Oulun ja Helsingin väliset junayhteydet nopeutuvat

Oulun ja Hel­sin­gin väliset ju­na­yh­tey­det no­peu­tu­vat

10:45
Lääkkeitä, huumeita, jopa muuntoaineita

Lääk­kei­tä, huu­mei­ta, jopa muun­to­ai­nei­ta

08:28
Fennovoima yrittää saada koko turvallisuusselosteen ensi vuoden aikana STUKille

Fen­no­voi­ma yrittää saada koko tur­val­li­suus­se­los­teen ensi vuoden aikana STU­Kil­le

12.12.2019 16:08
Kisa Siikajoen teknisen johtajan virasta huipentumassa, mukana enää kolme raahelaista

Kisa Sii­ka­joen tek­ni­sen joh­ta­jan virasta hui­pen­tu­mas­sa, mukana enää kolme raa­he­lais­ta

12.12.2019 14:34
Jokelanperän pyörätien ensimmäinen vaihe rakennetaan valtion rahoilla

Jo­ke­lan­pe­rän pyö­rä­tien en­sim­mäi­nen vaihe ra­ken­ne­taan valtion ra­hoil­la

12.12.2019 13:10
Wpd Finland hakee lupaa rakentaa 250 metrin korkuisia tuulivoimaloita Karhunnevankankaalle

Wpd Finland hakee lupaa ra­ken­taa 250 metrin kor­kui­sia tuu­li­voi­ma­loi­ta Kar­hun­ne­van­kan­kaal­le

12.12.2019 10:46
Susitutkija Ilpo Kojola: "Susien vaarallisuudesta liikkeellä perätöntäkin tietoa, mutta ihmisten susipelko on otettava vakavasti"

Su­si­tut­ki­ja Ilpo Kojola: "Susien vaa­ral­li­suu­des­ta liik­keel­lä pe­rä­tön­tä­kin tietoa, mutta ih­mis­ten su­si­pel­ko on otet­ta­va va­ka­vas­ti"

11.12.2019 14:15
Nyt pöllyää! Tuulen nopeus on kasvanut tasaisesti tiistai-illasta lähtien

Nyt pöl­lyää! Tuulen nopeus on kas­va­nut ta­sai­ses­ti tiis­tai-il­las­ta lähtien

11.12.2019 13:03
Poliisi: Huumausaineiden käyttörikokset Raahessa jyrkässä kasvussa

Po­lii­si: Huu­maus­ai­nei­den käyt­tö­ri­kok­set Raa­hes­sa jyr­käs­sä kas­vus­sa

11.12.2019 11:14
Raahessa opiskellaan pian päiväopinnoissa tietojenkäsittelyn tradenomiksi

Raa­hes­sa opis­kel­laan pian päi­vä­opin­nois­sa tie­to­jen­kä­sit­te­lyn tra­de­no­mik­si

11.12.2019 11:00
Kiista ratkesi kaupunginhallituksen eduksi: Raahen jäähallin nimen sai muuttaa

Kiista ratkesi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen eduksi: Raahen jää­hal­lin nimen sai muuttaa

11.12.2019 10:53
Merikadun koulun tontti Thomsonin rannassa.

Me­ri­ka­dun koulun tontti Thom­so­nin ran­nas­sa.

11.12.2019 09:00
Vanha paikka ehdolla uudelle koululle

Vanha paikka ehdolla uudelle kou­lul­le

11.12.2019 09:00
Avun nopeus vaihtelee runsaasti

Avun nopeus vaih­te­lee run­saas­ti

10.12.2019 22:00
65-vuotiailla on kännykkä, pankkikortti ja oma tietokone: Hyvin menee, mutta terveyspuolella on petrattavaa

65-vuo­tiail­la on kän­nyk­kä, pank­ki­kort­ti ja oma tie­to­ko­ne: Hyvin menee, mutta ter­veys­puo­lel­la on pet­rat­ta­vaa

10.12.2019 15:00
Valitus ei raukea valittajan poismenoon - Rautatalon tontin kaavavalituksen käsittely jatkuu

Valitus ei raukea va­lit­ta­jan pois­me­noon - Rau­ta­ta­lon tontin kaa­va­va­li­tuk­sen kä­sit­te­ly jatkuu

10.12.2019 12:32
Pyhäjoen Matinsaaresta kolme kaavaluonnosta: Tarjolla jopa 7 000 neliön tontteja

Py­hä­joen Ma­tin­saa­res­ta kolme kaa­va­luon­nos­ta: Tar­jol­la jopa 7 000 neliön tont­te­ja

09.12.2019 14:08
Nyt pääsee sanomaan joukkoliikenteestä

Nyt pääsee sa­no­maan jouk­ko­lii­ken­tees­tä

09.12.2019 13:39
Pyhäjoki, Raahe ja Siikajoki työllisyyden kuntakokeilun jatkovalmisteluun

Py­hä­jo­ki, Raahe ja Sii­ka­jo­ki työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lun jat­ko­val­mis­te­luun

09.12.2019 13:19
Raahe menettää johtavan rakennustarkastajan pelastuslaitokselle

Raahe me­net­tää joh­ta­van ra­ken­nus­tar­kas­ta­jan pe­las­tus­lai­tok­sel­le

09.12.2019 12:46
Lehto Tilat Oy tarjosi Hakotaurin palvelukeskustontista 710 000 euroa

Lehto Tilat Oy tarjosi Ha­ko­tau­rin pal­ve­lu­kes­kus­ton­tis­ta 710 000 euroa

09.12.2019 10:57
Kallunki pyytää eroa hyvinvointikuntayhtymän johdosta

Kal­lun­ki pyytää eroa hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män joh­dos­ta

09.12.2019 10:38
Kuusiaita kaatuu tiistaina - sairaalan ja terveyskeskuksen asiakkaiden parkkipaikka suljetaan

Kuu­si­ai­ta kaatuu tiis­tai­na - sai­raa­lan ja ter­veys­kes­kuk­sen asiak­kai­den park­ki­paik­ka sul­je­taan

09.12.2019 10:03
Raahen raatihouneen katon uusiminen

Raahen raa­ti­hou­neen katon uu­si­mi­nen

08.12.2019 20:00
Brahe sai rahoitusta jolla se pystyy lisäämään erityisopetusta

Brahe sai ra­hoi­tus­ta jolla se pystyy li­sää­mään eri­tyis­ope­tus­ta

08.12.2019 15:00
Aluesyyttäjä pyysi lisää aikaa murhasyytteen nostamiseen – tapauksen käsittely jatkuu helmikuussa

Alue­syyt­tä­jä pyysi lisää aikaa mur­ha­syyt­teen nos­ta­mi­seen – ta­pauk­sen kä­sit­te­ly jatkuu hel­mi­kuus­sa

08.12.2019 13:00