Uutiset

Ollinsaareen purkulupa neljälle kerrostalolle - "Ajatus on, että ne olisivat vuoden loppuun mennessä pois"
Tilaajille

Ol­lin­saa­reen pur­ku­lu­pa nel­jäl­le ker­ros­ta­lol­le - "Ajatus on, että ne oli­si­vat vuoden loppuun men­nes­sä pois"

16:00 1
Vappua odotellaan lämpimässä säässä

Vappua odo­tel­laan läm­pi­mäs­sä säässä

14:57
Tilaajille
Halpa-Hallin tartuntaketjussa jo 15 koronapositiivista – lisää voi tulla muutamia

Hal­pa-Hal­lin tar­tun­ta­ket­jus­sa jo 15 ko­ro­na­po­si­tii­vis­ta – lisää voi tulla muu­ta­mia

11:44
Kuntalaisten luottamus kunnalliseen päätöksentekoon kohentunut

Kun­ta­lais­ten luot­ta­mus kun­nal­li­seen pää­tök­sen­te­koon ko­hen­tu­nut

09:31
Tilaajille
Veikkaus avaa Pohjois-Pohjanmaan peliautomaatit torstaina 15.4.

Veik­kaus avaa Poh­jois-Poh­jan­maan pe­li­au­to­maa­tit tors­tai­na 15.4.

14.04.2021 15:30
Tilaajille
Koirarodusta kannattaa ottaa selvää ennen hankkimista

Koi­ra­ro­dus­ta kan­nat­taa ottaa selvää ennen hank­ki­mis­ta

14.04.2021 15:00 1
Tilaajille
Raahen Halpa-Hallista lähti aprillipäivänä monta tartuntaa – nyt kaikki tartuntaketjut ovat tiedossa

Raahen Hal­pa-Hal­lis­ta lähti ap­ril­li­päi­vä­nä monta tar­tun­taa – nyt kaikki tar­tun­ta­ket­jut ovat tie­dos­sa

14.04.2021 13:50
Fennovoima vuosiraportissaan: Titan-2:n jatkettava toimintansa kehittämistä

Fen­no­voi­ma vuo­si­ra­por­tis­saan: Ti­tan-2:n jat­ket­ta­va toi­min­tan­sa ke­hit­tä­mis­tä

14.04.2021 11:00
Tilaajille
Asukkaat pääsevät muuttamaan Attendo Merilokkiin loka-marraskuussa – Ulkoilumahdollisuudet on huomioitu suunnittelussa

Asuk­kaat pää­se­vät muut­ta­maan Attendo Me­ri­lok­kiin lo­ka-mar­ras­kuus­sa – Ul­koi­lu­mah­dol­li­suu­det on huo­mioi­tu suun­nit­te­lus­sa

14.04.2021 08:00
Tilaajille
Ei uusia rajoituksia vaan asennekasvatusta – "Nuorille on annettu vapaus ajaa ajokortti ja liikkua, mutta myös vastuu tehdä se järkevästi."

Ei uusia ra­joi­tuk­sia vaan asen­ne­kas­va­tus­ta – "Nuo­ril­le on annettu vapaus ajaa ajo­kort­ti ja liik­kua, mutta myös vastuu tehdä se jär­ke­väs­ti."

13.04.2021 20:00
Tilaajille
Rokotteita ei haaskata – RAS:n rokotejonossa yritetty kiilailla

Ro­kot­tei­ta ei haas­ka­ta – RAS:n ro­ko­te­jo­nos­sa yri­tet­ty kii­lail­la

13.04.2021 18:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan kevään tulvahuipuista odotetaan tavanomaisia

Poh­jois-Poh­jan­maan kevään tul­va­hui­puis­ta odo­te­taan ta­van­omai­sia

13.04.2021 17:30
Tilaajille
Lautakunta antoi Raahessa turhaan valitusoikeuden ja tutki oikaisuvaatimuksen

Lau­ta­kun­ta antoi Raa­hes­sa turhaan va­li­tus­oi­keu­den ja tutki oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen

13.04.2021 17:00
Tilaajille
Nuorisotiloja suositellaan avattavaksi Pohjois-Pohjanmaalla

Nuo­ri­so­ti­lo­ja suo­si­tel­laan avat­ta­vak­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la

13.04.2021 16:25
Tilaajille
Kahden ison tulipalon syttymissyyt edelleen epäselvät – Pyhäjoen palon epäillään alkaneen talon ulkopuolelta

Kahden ison tu­li­pa­lon syt­ty­mis­syyt edel­leen epä­sel­vät – Py­hä­joen palon epäil­lään al­ka­neen talon ul­ko­puo­lel­ta

13.04.2021 15:00
Tilaajille
Museovirasto avustaa Annalan korjaustöitä Pyhäjoella

Mu­seo­vi­ras­to avustaa Annalan kor­jaus­töi­tä Py­hä­joel­la

13.04.2021 13:44
Tilaajille
Kopsa 3 -tuulipuisto eteni ympäristöluvan verran

Kopsa 3 -tuu­li­puis­to eteni ym­pä­ris­tö­lu­van verran

13.04.2021 13:00
Tilaajille
Raahen Porvari- ja Kauppakoululla kaksi koronatapausta – Tokmannilla ja Halpa-Hallissa mahdollisia altistumisia

Raahen Por­va­ri- ja Kaup­pa­kou­lul­la kaksi ko­ro­na­ta­paus­ta – Tok­man­nil­la ja Hal­pa-Hal­lis­sa mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia

12.04.2021 15:29
Raahessa kymmenen koronatartuntaa viidessä päivässä

Raa­hes­sa kym­me­nen ko­ro­na­tar­tun­taa vii­des­sä päi­väs­sä

12.04.2021 14:05
Raahen kirkkoneuvosto päätti jälleen irtisanoa kiinteistöpäällikön

Raahen kirk­ko­neu­vos­to päätti jälleen ir­ti­sa­noa kiin­teis­tö­pääl­li­kön

12.04.2021 13:00
Tilaajille
Vanhan Raahen kehittäminen toteutuu pala palalta, uskoo työryhmän puheenjohtaja - ihan aluksi varmistetaan tahtotila

Vanhan Raahen ke­hit­tä­mi­nen to­teu­tuu pala pa­lal­ta, uskoo työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja - ihan aluksi var­mis­te­taan tah­to­ti­la

12.04.2021 08:00
Tilaajille
Uusi mailapeli rantautuu Raaheen - poliisiaseman naapuriin rakennetaan padel-halli

Uusi mai­la­pe­li ran­tau­tuu Raaheen - po­lii­si­ase­man naa­pu­riin ra­ken­ne­taan pa­del-hal­li

11.04.2021 20:00 2
Tilaajille
Mäkelänrinteelle ehdotetaan uudisrakennusta

Mä­ke­län­rin­teel­le eh­do­te­taan uu­dis­ra­ken­nus­ta

11.04.2021 14:00
Tilaajille
Sähköautoille latauspisteitä

Säh­kö­au­toil­le la­taus­pis­tei­tä

11.04.2021 09:00 3
Tilaajille
"Olipa kiva, että sain tulla"

"Olipa kiva, että sain tulla"

10.04.2021 09:00
Tilaajille
Helpottava ravintolauutinen sai yrittäjän maitokaupoille

Hel­pot­ta­va ra­vin­to­la­uu­ti­nen sai yrit­tä­jän mai­to­kau­poil­le

09.04.2021 18:00
Tilaajille
Rokotukset laajenevat 65-vuotiaisiin ensi viikolla

Ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat 65-vuo­tiai­siin ensi vii­kol­la

09.04.2021 14:55 1
Raahen lukio pitää kiinni perinteestä, penkinpainajaiset järjestetään ensi viikolla

Raahen lukio pitää kiinni pe­rin­tees­tä, pen­kin­pai­na­jai­set jär­jes­te­tään ensi vii­kol­la

09.04.2021 13:00
Tilaajille
Sairauspoissaolot lisääntyivät Siikajoella

Sai­raus­pois­sa­olot li­sään­tyi­vät Sii­ka­joel­la

09.04.2021 11:00 1
Tilaajille
Koronavuosi ei lisännyt opintojen keskeytyksiä Koulutuskeskus Brahessa, mutta etäopetusta kehitettiin

Ko­ro­na­vuo­si ei li­sän­nyt opin­to­jen kes­key­tyk­siä Kou­lu­tus­kes­kus Bra­hes­sa, mutta etä­ope­tus­ta ke­hi­tet­tiin

09.04.2021 08:00
Tilaajille