Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Uutiset

Laulua, musiikkia ja leikkiä: lapsen oikeuksia juhlittiin lasten ehdoilla

Laulua, mu­siik­kia ja leik­kiä: lapsen oi­keuk­sia juh­lit­tiin lasten eh­doil­la

30.09.2023 14:25
AO200:n puheenjohtaja Teemu Myllyoja ihmeissään muutosneuvotteluista: "Olihan se märkä rätti naamalle"

AO200:n pu­heen­joh­ta­ja Teemu Myl­ly­oja ih­meis­sään muu­tos­neu­vot­te­luis­ta: "Olihan se märkä rätti naa­mal­le"

29.09.2023 16:00
Tilaajille
JEDU palkitsi raahelaisen Aino Paanasen vuoden työpaikkaohjaajana

JEDU pal­kit­si raa­he­lai­sen Aino Paa­na­sen vuoden työ­paik­ka­oh­jaa­ja­na

29.09.2023 15:38
Tilaajille
Seutukunnan tavoitteena Suomen korkein toinen aste vuonna 2040

Seu­tu­kun­nan ta­voit­tee­na Suomen korkein toinen aste vuonna 2040

29.09.2023 15:00
Tilaajille
Lautakunta esittää kampuksen alueen rakennuksille mittavia investointeja

Lau­ta­kun­ta esittää kam­puk­sen alueen ra­ken­nuk­sil­le mit­ta­via in­ves­toin­te­ja

29.09.2023 13:00 3
Tilaajille
"Aikuinen puuttuu heti oppilaiden kiusaamistapauksiin"

"Ai­kui­nen puuttuu heti op­pi­lai­den kiu­saa­mis­ta­pauk­siin"

29.09.2023 11:00 2
Tilaajille
Seuraavan Helaakosken vuoro johtaa perheyritystä – "Olen sitoutunut olemaan tässä vuosikausia"

Seu­raa­van He­laa­kos­ken vuoro johtaa per­he­yri­tys­tä – "Olen si­tou­tu­nut olemaan tässä vuo­si­kau­sia"

29.09.2023 10:00
Tilaajille
Raahen museoita kehitetään aisteja hiveleväksi – "Otamme äänet, tuoksut ja tuntemukset tiedon ja elämysten rinnalle"

Raahen mu­seoi­ta ke­hi­te­tään aisteja hi­ve­le­väk­si – "Otamme äänet, tuoksut ja tun­te­muk­set tiedon ja elä­mys­ten rin­nal­le"

29.09.2023 08:00
Tilaajille
Holappa laskettaisi kolmen koulun lakkauttamisen ja kahden rakennushankkeen yhdistämisen tuomat säästöt Raahessa

Holappa las­ket­tai­si kolmen koulun lak­kaut­ta­mi­sen ja kahden ra­ken­nus­hank­keen yh­dis­tä­mi­sen tuomat säästöt Raa­hes­sa

29.09.2023 07:56 3
Tilaajille
Raahessa joudutaan vielä odottelemaan viimeisiä biojäteastiatoimituksia: Hyötyjäteastioiden toimitukset viivästyvät kaikkialla Kiertokaaren alueella

Raa­hes­sa jou­du­taan vielä odot­te­le­maan vii­mei­siä bio­jä­teas­tia­toi­mi­tuk­sia: Hyö­ty­jä­te­as­tioi­den toi­mi­tuk­set vii­väs­ty­vät kaik­kial­la Kier­to­kaa­ren alueel­la

28.09.2023 15:00 2
Tilaajille
Otanmäki–Tuomioja-ratahankkeen tarveselvitys valmistui – Nyt haetaan kumppaneita mukaan

Otan­mä­ki–­Tuo­mio­ja-ra­ta­hank­keen tar­ve­sel­vi­tys val­mis­tui – ­Nyt haetaan kump­pa­nei­ta mukaan

27.09.2023 18:00 2
Tilaajille
Kiertokaari lupaa, että tilatut biojäteastiat toimitetaan viimeistään tällä viikolla

Kier­to­kaa­ri lupaa, että tilatut bio­jä­te­as­tiat toi­mi­te­taan vii­meis­tään tällä vii­kol­la

28.09.2023 15:09
Tilaajille
OX2 selvitytti Hallan vaikutuksia – "Taloudelliset vaikutukset Raahen alueella ovat merkittävät"

OX2 sel­vi­tyt­ti Hallan vai­ku­tuk­sia – "­Ta­lou­del­li­set vai­ku­tuk­set Raahen alueel­la ovat mer­kit­tä­vät"

27.09.2023 10:30 7
Tilaajille
SSAB:n muutosneuvottelut pistivät huhuja liikkeelle

SSAB:n muu­tos­neu­vot­te­lut pis­ti­vät huhuja liik­keel­le

27.09.2023 08:50 2
Tilaajille
Brahe Skills tarjoaa opiskelijoilleen erilaisen koulupäivän

Brahe Skills tarjoaa opis­ke­li­joil­leen eri­lai­sen kou­lu­päi­vän

27.09.2023 08:00
Renkaanvaihtosimulaattori

Ren­kaan­vaih­to­si­mu­laat­to­ri

27.09.2023 08:00
Tilaajille
Siikajoki teki bänät – kunta irtaantuu Raahen purjelaivasäätiön toiminnasta

Sii­ka­jo­ki teki bänät – kunta ir­taan­tuu Raahen pur­je­lai­va­sää­tiön toi­min­nas­ta

26.09.2023 19:00 2
Tilaajille
Työttömyys jatkaa kasvuaan Pohjois-Pohjanmaalla

Työt­tö­myys jatkaa kas­vuaan Poh­jois-Poh­jan­maal­la

26.09.2023 13:48
Tilaajille
Raahe valitsi uuden varhaiskasvatuspäällikön

Raahe valitsi uuden var­hais­kas­va­tus­pääl­li­kön

26.09.2023 12:23 8
Tilaajille
Enemmistö Raahen valtuutetuista vaatii Bio Huvimylly -sopimuksen saattamista voimaan – Sorvarin aloitteessa mukana kuusi valtuustoryhmää seitsemästä

Enem­mis­tö Raahen val­tuu­te­tuis­ta vaatii Bio Hu­vi­myl­ly -so­pi­muk­sen saat­ta­mis­ta voimaan – Sor­va­rin aloit­tees­sa mukana kuusi val­tuus­to­ryh­mää seit­se­mäs­tä

25.09.2023 19:55 19
Tilaajille
"Tosi hyvä!" – Oppilaat pääsivät Paavolan uuteen kouluun

"Tosi hyvä!" – Op­pi­laat pää­si­vät Paa­vo­lan uuteen kouluun

25.09.2023 15:00 2
Tilaajille
Mutterikioski puretaan pois tällä viikolla

Mut­te­ri­kios­ki pu­re­taan pois tällä vii­kol­la

25.09.2023 13:30 3
Tilaajille
SSAB käynnistää muutosneuvottelut Raahessa – tehtaanjohtaja: "Emme halua missään nimessä pelotella irtisanomisilla" – pääluottamusmies ihmettelee johdon toimintaa

SSAB käyn­nis­tää muu­tos­neu­vot­te­lut Raa­hes­sa – teh­taan­joh­ta­ja: "Emme halua missään nimessä pe­lo­tel­la ir­ti­sa­no­mi­sil­la" – pää­luot­ta­mus­mies ih­met­te­lee johdon toi­min­taa

25.09.2023 16:18 13
Tilaajille
Raahen musiikkiopisto tekee tilaa soitinvarastoon – tarvitsetko trumpetin vai kenties kontrabasson?

Raahen mu­siik­ki­opis­to tekee tilaa soi­tin­va­ras­toon – ­tar­vit­set­ko trum­pe­tin vai kenties kont­ra­bas­son?

25.09.2023 12:30 1
Tilaajille
Kaupunki haluaa Soveliuksen säätiöltä virallisen päätöksen kirjallisena – Pulkkanen: "Ei tämä tällaiseksi tilanteeksi voi jäädä"

Kau­pun­ki haluaa So­ve­liuk­sen sää­tiöl­tä vi­ral­li­sen pää­tök­sen kir­jal­li­se­na – Pulk­ka­nen: "Ei tämä täl­lai­sek­si ti­lan­teek­si voi jäädä"

24.09.2023 10:00 11
Tilaajille
Tekijäpula pakotti valtuuston kokousten striimauksen tauolle Raahessa

Te­ki­jä­pu­la pakotti val­tuus­ton ko­kous­ten strii­mauk­sen tauolle Raa­hes­sa

23.09.2023 14:00 1
Tilaajille
Kulttuuriyhdistys Bio Huvimylly ei lannistu: "Meillä on 59 penkkiä – mihin perustetaan korttelikino?"

Kult­tuu­ri­yh­dis­tys Bio Hu­vi­myl­ly ei lan­nis­tu: "Meillä on 59 penkkiä – mihin pe­rus­te­taan kort­te­li­ki­no?"

23.09.2023 10:00 4
Tilaajille
LAKU on vienyt digimaailman tielle – "Olen kuitenkin sitä sukupolvea, joka ei koulussa ole niihin oppeja saanut"

LAKU on vienyt di­gi­maail­man tielle – "Olen kui­ten­kin sitä su­ku­pol­vea, joka ei kou­lus­sa ole niihin oppeja saanut"

22.09.2023 12:00
Tilaajille
"Kiinteistöbisnes ei ole mahahaavaisen hommaa millään lailla" – LapWallin lähdön jälkeen tyhjäksi jääville halleille etsitään uutta vuokraajaa

"Kiin­teis­tö­bis­nes ei ole ma­ha­haa­vai­sen hommaa millään lailla" – Lap­Wal­lin lähdön jälkeen tyh­jäk­si jää­vil­le hal­leil­le et­si­tään uutta vuok­raa­jaa

22.09.2023 08:00
Tilaajille
Nyt puhuu Soveliuksen apurahastosäätiön Reino Temmes: "Emme voi hyväksyä maanvuokrasopimusta"

Nyt puhuu So­ve­liuk­sen apu­ra­has­to­sää­tiön Reino Temmes: "Emme voi hy­väk­syä maan­vuok­ra­so­pi­mus­ta"

21.09.2023 18:15 21
Tilaajille