Valmistuneet: Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso täältä nimet

Jätinkirkot: Raahen Seutu kiipesi Pirt­ti­vaa­ran laelle

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Uutiset

Kasitietä kehitetään jaksoittain usean vuoden aikana – tavoitetila ei salli uusia kiertoliittymiä
Tilaajille

Ka­si­tie­tä ke­hi­te­tään jak­soit­tain usean vuoden aikana – ta­voi­te­ti­la ei salli uusia kier­to­liit­ty­miä

09:04
Kissatkin on tarkoitus saada rekisteriin

Kis­sat­kin on tar­koi­tus saada re­kis­te­riin

02.06.2023 13:00 2
Tilaajille
RS kysyy: Oletko ottanut punkkirokotteen?

RS kysyy: Oletko ottanut punk­ki­ro­kot­teen?

02.06.2023 10:47
Kaupan alalle tunkua kesäksi – hoitajapula supistaa sairaalan osastoja

Kaupan alalle tunkua kesäksi – hoi­ta­ja­pu­la su­pis­taa sai­raa­lan osas­to­ja

02.06.2023 09:00
Tilaajille
Prismakeskus viivästyy noin puoli vuotta – Mettalanmäen lepakkoepäily sai alkunsa ely-keskukseen ilmoitetusta kansalaishavainnosta

Pris­ma­kes­kus vii­väs­tyy noin puoli vuotta – Met­ta­lan­mäen le­pak­koe­päi­ly sai alkunsa ely-kes­kuk­seen il­moi­te­tus­ta kan­sa­lais­ha­vain­nos­ta

01.06.2023 20:00 5
Tilaajille
Kaksi vuosikymmentä sitten Raahessa aloittanut toimintamalli on nyt esimerkkinä koko hyvinvointialueella

Kaksi vuo­si­kym­men­tä sitten Raa­hes­sa aloit­ta­nut toi­min­ta­mal­li on nyt esi­merk­ki­nä koko hy­vin­voin­tia­lueel­la

01.06.2023 19:30 1
Tilaajille
Iso joukko uusia ammattilaisia valmistui: Katso tästä jutusta nimet

Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso tästä jutusta nimet

01.06.2023 18:00
Tilaajille
Avain Säästöpankki hakee kasvua varainhoidosta

Avain Sääs­tö­pank­ki hakee kasvua va­rain­hoi­dos­ta

01.06.2023 17:00
Tilaajille
LapWall aloit­taa yt-­neu­vot­te­lut

LapWall aloit­taa yt-neu­vot­te­lut

01.06.2023 16:06
Tilaajille
Laivurinkadun tyhjät liiketilat saavat taidetta ikkunoihin

Lai­vu­rin­ka­dun tyhjät lii­ke­ti­lat saavat tai­det­ta ik­ku­noi­hin

01.06.2023 10:00
Tilaajille
Laivurinkadun tyhjät liiketilat saavat nyt väriä ikkunoihin – katso video!

Lai­vu­rin­ka­dun tyhjät lii­ke­ti­lat saavat nyt väriä ik­ku­noi­hin – katso video!

01.06.2023 10:00
Tilaajille
Bio Huvimyllylle ensimmäinen myönteinen apurahapäätös – "Uskomme Oulu2026-hankkeen imuun ja sen voimaan muuttaa alueen kulttuuri-ilmastoa"

Bio Hu­vi­myl­lyl­le en­sim­mäi­nen myön­tei­nen apu­ra­ha­pää­tös – "Us­kom­me Oulu2026-hank­keen imuun ja sen voimaan muuttaa alueen kult­tuu­ri-il­mas­toa"

31.05.2023 10:44 9
Tilaajille
Raahessa tehtiin tukku luottamushenkilövalintoja, Maliniemi nousi kaupunginvaltuustoon

Raa­hes­sa tehtiin tukku luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­to­ja, Ma­li­nie­mi nousi kau­pun­gin­val­tuus­toon

31.05.2023 10:00
Raahen vanha meijeri päätymässä myyntiin –  omistajayhtiö lupaa olla erittäin avoin kaikenlaisille ehdotuksille tilojen jatkokäytöstä

Raahen vanha meijeri pää­ty­mäs­sä myyn­tiin –  omis­ta­jayh­tiö lupaa olla erit­täin avoin kai­ken­lai­sil­le eh­do­tuk­sil­le tilojen jat­ko­käy­tös­tä

31.05.2023 08:00 4
Tilaajille
Uutta vesijohtoa laitetaan maahan

Uutta ve­si­joh­toa lai­te­taan maahan

30.05.2023 20:00
Tilaajille
Joukkoliikenteen kesäkausi alkaa maanantaina – Aikataulut ovat voimassa koulujen loma-ajan

Jouk­ko­lii­ken­teen ke­sä­kau­si alkaa maa­nan­tai­na – Ai­ka­tau­lut ovat voi­mas­sa kou­lu­jen lo­ma-ajan

30.05.2023 16:00
Tilaajille
Arinan tontilla lepakkoepäily – "Tällaiset tapahtumat eivät ainakaan lisää Raahen kaupungin vetovoimaa"

Arinan ton­til­la le­pak­koe­päi­ly – "Täl­lai­set ta­pah­tu­mat eivät ai­na­kaan lisää Raahen kau­pun­gin ve­to­voi­maa"

30.05.2023 11:35 10
Tilaajille
Lähidemokratiatoimikunta jakoi kohdeavustuksia 10 319 euroa

Lä­hi­de­mok­ra­tia­toi­mi­kun­ta jakoi koh­dea­vus­tuk­sia 10 319 euroa

29.05.2023 14:30
Tilaajille
"Täällähän voi pelata vaikka lentopalloa!" – Vihannin koulukeskuksen uusi sali miellytti tulevia käyttäjiä

"Tääl­lä­hän voi pelata vaikka len­to­pal­loa!" – Vi­han­nin kou­lu­kes­kuk­sen uusi sali miel­lyt­ti tulevia käyt­tä­jiä

29.05.2023 12:58
Tilaajille
Raahen kaupunki ostamassa suoraan ja välillisesti kaikki hyvinvointikuntayhtymän kiinteistöt – kolmen kohteen kauppahinta yhteensä liki 8,4 miljoonaa euroa

Raahen kau­pun­ki os­ta­mas­sa suoraan ja vä­lil­li­ses­ti kaikki hy­vin­voin­ti­kun­tayh­ty­män kiin­teis­töt – kolmen kohteen kaup­pa­hin­ta yh­teen­sä liki 8,4 mil­joo­naa euroa

28.05.2023 10:00 4
Tilaajille
Raahessakin laitettiin tavaraa ja taimia kiertämään – Siivouspäivän innokkaimpia kauppiaita olivat lapset

Raa­hes­sa­kin lai­tet­tiin tavaraa ja taimia kier­tä­mään – Sii­vous­päi­vän in­nok­kaim­pia kaup­piai­ta olivat lapset

27.05.2023 17:00
Tilaajille
Savolalle tulossa kolmen kuukauden jatkopesti, koska kuntayhtymän purkaminen on yhä kesken

Sa­vo­lal­le tulossa kolmen kuu­kau­den jat­ko­pes­ti, koska kun­tayh­ty­män pur­ka­mi­nen on yhä kesken

27.05.2023 15:35
Tilaajille
Siikajoen vasemmistoryhmä esittää kuntaan turvallisemman tilan periaatteita ja häirintäyhdyshenkilöä

Sii­ka­joen va­sem­mis­to­ryh­mä esittää kuntaan tur­val­li­sem­man tilan pe­riaat­tei­ta ja häi­rin­täyh­dys­hen­ki­löä

27.05.2023 10:00 1
Tilaajille
Kaupungin kuntatekniikan päällikön virkaa hakevista yli puolet on Raahesta

Kau­pun­gin kun­ta­tek­nii­kan pääl­li­kön virkaa ha­ke­vis­ta yli puolet on Raa­hes­ta

26.05.2023 16:35 4
Tilaajille
Tärkeää tutkimustyötä pellolla – LEVITOI-hankkeessa huomioidaan ilmastonmuutoksen vaikutukset maa- ja metsätalouteen

Tärkeää tut­ki­mus­työ­tä pel­lol­la – LE­VI­TOI-hank­kees­sa huo­mioi­daan il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­set maa- ja met­sä­ta­lou­teen

26.05.2023 12:00
Tilaajille
Toiminta loppumassa konkurssiin – vanhalla meijerillä toimineen Rannikon SERO-yhdistyksen tarina päättyy ensi viikolla

Toi­min­ta lop­pu­mas­sa kon­kurs­siin – van­hal­la mei­je­ril­lä toi­mi­neen Ran­ni­kon SE­RO-yh­dis­tyk­sen tarina päättyy ensi vii­kol­la

26.05.2023 08:00 2
Tilaajille
Raahen kaupunkistrategian toteuttaminen alkamassa: Luvassa muun muassa kesätöitä, koulumummoja, hankkeita, kampanjoita ja olemassa olevan hyvän koordinointia

Raahen kau­pun­kist­ra­te­gian to­teut­ta­mi­nen al­ka­mas­sa: Luvassa muun muassa ke­sä­töi­tä, kou­lu­mum­mo­ja, hank­kei­ta, kam­pan­joi­ta ja ole­mas­sa olevan hyvän koor­di­noin­tia

25.05.2023 18:00 4
Tilaajille
Ylimattilan Arboretumilla talkoillaan viikonloppuna

Yli­mat­ti­lan Ar­bo­re­tu­mil­la tal­koil­laan vii­kon­lop­pu­na

25.05.2023 17:00
Tilaajille
Vihannin asema on taas kaupan – Katso kuvat ja videot sisätiloista

Vi­han­nin asema on taas kaupan – Katso kuvat ja videot si­sä­ti­lois­ta

25.05.2023 14:00 2
Tilaajille
Raahesta ilmoitettu jo lähes 1000 punkkihavaintoa – Ota Punkkilive-sovellus haltuun

Raa­hes­ta il­moi­tet­tu jo lähes 1000 punk­ki­ha­vain­toa – Ota Punk­ki­li­ve-so­vel­lus haltuun

25.05.2023 12:57
Tilaajille