Mainos: Tilaa tästä jat­ku­van ti­laa­jan etuna ys­tä­väl­le Raahen Seutu Digi alle puoleen hin­taan: 3 kk vain 14,90 €. Saat lahjan myös it­sel­le­si!

Uutiset

Matinsaarta valmistellaan valituskäsittelyn aikana – Merelliset tontit luovutuskuntoon huhtikuuksi 2023
Tilaajille

Ma­tin­saar­ta val­mis­tel­laan va­li­tus­kä­sit­te­lyn aikana – Me­rel­li­set tontit luo­vu­tus­kun­toon huh­ti­kuuk­si 2023

23.09.2021 16:43 1
Siikajoella päiväkodissa koronatartuntoja – 3 positiivista 19 altistunutta

Sii­ka­joel­la päi­vä­ko­dis­sa ko­ro­na­tar­tun­to­ja – 3 po­si­tii­vis­ta 19 al­tis­tu­nut­ta

23.09.2021 16:25
Neuvottelut Vesipekan iltalisäkäytännöstä jatkuu - kaupungin koko henkilöstöä halutaan kohdella tasa-arvoisesti

Neu­vot­te­lut Ve­si­pe­kan il­ta­li­sä­käy­tän­nös­tä jatkuu - kau­pun­gin koko hen­ki­lös­töä ha­lu­taan koh­del­la ta­sa-ar­voi­ses­ti

23.09.2021 15:00
Tilaajille
Tevo sai reilun yritysrahoituksen murskaimen kehitystyöhön

Tevo sai reilun yri­tys­ra­hoi­tuk­sen murs­kai­men ke­hi­tys­työ­hön

23.09.2021 14:00
Tilaajille
Raahen musiikkiopiston lukukausimaksuihin korotus

Raahen mu­siik­ki­opis­ton lu­ku­kau­si­mak­sui­hin korotus

23.09.2021 12:11
Tilaajille
Rantakadun pyörätie saa uuden päällysteen tornitalolta mutterikioskille

Ran­ta­ka­dun pyö­rä­tie saa uuden pääl­lys­teen tor­ni­ta­lol­ta mut­te­ri­kios­kil­le

22.09.2021 12:30 4
Tilaajille
Mastokankaan sähkö myytiin mutkan kautta Porvooseen

Mas­to­kan­kaan sähkö myytiin mutkan kautta Por­voo­seen

22.09.2021 11:00 1
Tilaajille
Raahessa resurssityöntekijät tuovat helpotusta varhaiskasvatuksen henkilökunnan poissaolojen aiheuttamiin tuurausongelmiin

Raa­hes­sa re­surs­si­työn­te­ki­jät tuovat hel­po­tus­ta var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lö­kun­nan pois­sa­olo­jen ai­heut­ta­miin tuu­raus­on­gel­miin

22.09.2021 10:00
Tilaajille
Maskisuositukset höllenivät Pohjois-Pohjanmaalla

Mas­ki­suo­si­tuk­set höl­le­ni­vät Poh­jois-Poh­jan­maal­la

22.09.2021 09:47
Koronatartunta ja altistumisia päiväkodissa Siikajoella

Ko­ro­na­tar­tun­ta ja al­tis­tu­mi­sia päi­vä­ko­dis­sa Sii­ka­joel­la

22.09.2021 08:55
Lukiolaistyttöjen ahdistuneisuus ryöpsähti - "Kyllä nykynuoret on lujilla", sanoo rehtori

Lu­kio­lais­tyt­tö­jen ah­dis­tu­nei­suus ryöp­säh­ti - "Kyllä ny­ky­nuo­ret on lu­jil­la", sanoo rehtori

22.09.2021 08:00 2
Tilaajille
Virka takaisin valmisteluun – lakkautettu henkilöstöpäällikön virka pitää ensin perustaa uudelleen

Virka ta­kai­sin val­mis­te­luun – lak­kau­tet­tu hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön virka pitää ensin pe­rus­taa uu­del­leen

21.09.2021 14:38 1
Tilaajille
Työttömyys on laskenut Raahen seutukunnan kunnissa vuodentakaisesta tilanteesta

Työt­tö­myys on las­ke­nut Raahen seu­tu­kun­nan kun­nis­sa vuo­den­ta­kai­ses­ta ti­lan­tees­ta

21.09.2021 13:00
Tilaajille
Suurin osa Nordean asiak­kail­le il­mes­ty­neis­tä tar­peet­to­mis­ta ka­te­va­rauk­sis­ta on saatu pois­tet­tua

Suurin osa Nordean asiak­kail­le il­mes­ty­neis­tä tar­peet­to­mis­ta ka­te­va­rauk­sis­ta on saatu pois­tet­tua

21.09.2021 12:00
Tilaajille
Miilukankaalle merkittävä palkinto – Perusteina kymmenien vuosien auttamistyö ja oppilaitosyhteistyö

Mii­lu­kan­kaal­le mer­kit­tä­vä pal­kin­to – Pe­rus­tei­na kym­me­nien vuosien aut­ta­mis­työ ja op­pi­lai­tos­yh­teis­työ

20.09.2021 17:03 1
Tilaajille
Teitkö ostoksia Nordean kortilla? – Ostos saattaa näkyä sekä veloitettuna korttimaksuna että katevarauksena

Teitkö os­tok­sia Nordean kor­til­la? – Ostos saattaa näkyä sekä ve­loi­tet­tu­na kort­ti­mak­su­na että ka­te­va­rauk­se­na

20.09.2021 12:53
Tilaajille
Hansan vesikattourakka paikalliselle rakennusliikkeelle - valmista pitää olla vuoden loppuun mennessä

Hansan ve­si­kat­to­urak­ka pai­kal­li­sel­le ra­ken­nus­liik­keel­le - val­mis­ta pitää olla vuoden loppuun men­nes­sä

20.09.2021 12:52 1
Tilaajille
Työt etenevät Pyhäjoen laitosalueella - laitostoimittaja arvioi rakentamisen huipun olevan vuonna 2026

Työt ete­ne­vät Py­hä­joen lai­tos­alueel­la - lai­tos­toi­mit­ta­ja arvioi ra­ken­ta­mi­sen huipun olevan vuonna 2026

20.09.2021 08:30
Tilaajille
Työllisyyden kuntakokeilu vauhdissa – "Jatkossa ei päästä vain Raahen seutukuntana, vaan toiminta laajenee"

Työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu vauh­dis­sa – "Jat­kos­sa ei päästä vain Raahen seu­tu­kun­ta­na, vaan toi­min­ta laa­je­nee"

20.09.2021 08:00
Tilaajille
Ilveskanta nyt hienoisessa kasvussa – Rannikko-Pohjanmaalla laskettu 8–10 pentuetta

Il­ves­kan­ta nyt hie­noi­ses­sa kas­vus­sa – Ran­nik­ko-Poh­jan­maal­la las­ket­tu 8–10 pen­tuet­ta

19.09.2021 10:05
Tilaajille
Parempia pyörätelineitä Siikajoelle

Pa­rem­pia pyö­rä­te­li­nei­tä Sii­ka­joel­le

18.09.2021 17:30
Tilaajille
Sopimukset kutsuvat: Leena Mikkola-Riekkinen aloittaa työt hyvinvointialueella

So­pi­muk­set kut­su­vat: Leena Mik­ko­la-Riek­ki­nen aloit­taa työt hy­vin­voin­ti­alueel­la

18.09.2021 08:00 4
Tilaajille
Kunnanhallitus käsittelee jälleen Mäkelänrinteen hankesuunnitelmaa

Kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee jälleen Mä­ke­län­rin­teen han­ke­suun­ni­tel­maa

17.09.2021 20:00
Tilaajille
Valtio iski silmänsä Raahen tehtaaseen - Ministeri: "Niin merkittävä asia, että valtion omistusosuus SSAB:ssa on perusteltua säilyttää."

Valtio iski sil­män­sä Raahen teh­taa­seen - Mi­nis­te­ri: "Niin mer­kit­tä­vä asia, että valtion omis­tus­osuus SSAB:s­sa on pe­rus­tel­tua säi­lyt­tää."

17.09.2021 08:30 2
Tilaajille
Ydinvoimalaitoksen ohjelmajohtaja Avvakumov: Toinenkin reaktori mahtuu Hanhikivelle

Ydin­voi­ma­lai­tok­sen oh­jel­ma­joh­ta­ja Av­va­ku­mov: Toi­nen­kin reak­to­ri mahtuu Han­hi­ki­vel­le

17.09.2021 08:00
Tilaajille
Ensimmäisen rokotteen saanut Raahen seutukunnassa 74 prosenttia yli 12-vuotiaista – testausmäärät puolittuneet

En­sim­mäi­sen ro­kot­teen saanut Raahen seu­tu­kun­nas­sa 74 pro­sent­tia yli 12-vuo­tiais­ta – tes­taus­mää­rät puo­lit­tu­neet

16.09.2021 19:00
Tilaajille
Norjalaisen Sture Trolin määränpäänä on Capo da Roca Portugalissa

Nor­ja­lai­sen Sture Trolin mää­rän­pää­nä on Capo da Roca Por­tu­ga­lis­sa

16.09.2021 18:00
Tilaajille
Pyhäjoen kunta puolustaa myöntämäänsä poikkeuslupaa

Py­hä­joen kunta puo­lus­taa myön­tä­mään­sä poik­keus­lu­paa

16.09.2021 17:30
Tilaajille
Raahen ainutlaatuinen sukeltaja ensi viikolla televisiossa

Raahen ai­nut­laa­tui­nen su­kel­ta­ja ensi vii­kol­la te­le­vi­sios­sa

16.09.2021 15:34 1
Tilaajille
Ollanketo otti käyttöön kaupunginhallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkion

Ol­lan­ke­to otti käyt­töön kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan kuu­kau­si­palk­kion

16.09.2021 10:54 1
Tilaajille