Varhaiskasvatus
Liikunnan aluejärjestöjen Jekku-jänökin on vieraillut Antinkankaan päiväkodilla innoittamassa lapsia liikkumaan

Lii­kun­nan alue­jär­jes­tö­jen Jek­ku-jä­nö­kin on vie­rail­lut An­tin­kan­kaan päi­vä­ko­dil­la in­noit­ta­mas­sa lapsia liik­ku­maan

26.11.2021 08:00
Tilaajille
Kesälomapäiviltä huojennusta päivähoitomaksuun

Ke­sä­lo­ma­päi­vil­tä huo­jen­nus­ta päi­vä­hoi­to­mak­suun

06.04.2021 16:00
Tilaajille
Eläkkeelle jäävä Sirkka Kiilakoski on muuttanut Raahesta kaksi kertaa pois, mutta jokin on vetänyt aina takaisin kotikaupunkiin

Eläk­keel­le jäävä Sirkka Kii­la­kos­ki on muut­ta­nut Raa­hes­ta kaksi kertaa pois, mutta jokin on vetänyt aina ta­kai­sin ko­ti­kau­pun­kiin

28.02.2021 12:00 1
Tilaajille
Nyt saa juosta ja hyppiä - Pyhäjoella halutaan lisätä liikettä varhaiskasvatuksessa olevien lasten arkeen

Nyt saa juosta ja hyppiä - Py­hä­joel­la ha­lu­taan lisätä lii­ket­tä var­hais­kas­va­tuk­ses­sa olevien lasten arkeen

26.02.2021 10:03
Tilaajille
Lapsiperheille luvassa päivähoidon maksuhuojennuksia elokuussa

Lap­si­per­heil­le luvassa päi­vä­hoi­don mak­su­huo­jen­nuk­sia elo­kuus­sa

19.01.2021 08:00
Tilaajille
Tänään ollaan valmiina – Kirkkokadun päiväkoti jätti Seminaarin alueen taakseen ja toimii nyt Vihastenkarinkadulla ja Palokunnankadulla

Tänään ollaan val­mii­na – Kirk­ko­ka­dun päi­vä­ko­ti jätti Se­mi­naa­rin alueen taak­seen ja toimii nyt Vi­has­ten­ka­rin­ka­dul­la ja Pa­lo­kun­nan­ka­dul­la

09.11.2020 08:00
Tilaajille
Vihdoinkin hyvät tilat – Avoin varhaiskasvatus toimii nyt Raahen keskustan alueella sekä Pattijoella

Vih­doin­kin hyvät tilat – Avoin var­hais­kas­va­tus toimii nyt Raahen kes­kus­tan alueel­la sekä Pat­ti­joel­la

03.10.2020 15:00
Tilaajille
Pyhäjoki kansainvälistynyt: Englannin kieli tulee lapsille tutuksi jo päiväkodissa

Py­hä­jo­ki kan­sain­vä­lis­ty­nyt: Eng­lan­nin kieli tulee lap­sil­le tutuksi jo päi­vä­ko­dis­sa

05.09.2020 11:00
Tilaajille
Päiväkodin evakkoaika on vihdoin ohi

Päi­vä­ko­din evak­ko­ai­ka on vihdoin ohi

05.08.2020 08:00
Tilaajille
Jokainen lapsi jälleen oikeutettu kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen –Uuden lain myötä pienennystä myös ryhmäkokoihin

Jo­kai­nen lapsi jälleen oi­keu­tet­tu ko­ko­ai­kai­seen var­hais­kas­va­tuk­seen –Uuden lain myötä pie­nen­nys­tä myös ryh­mä­ko­koi­hin

02.08.2020 13:00
Tilaajille
Tulevalle lukuvuodelle tukea kasvatukseen yhteensä 84 miljoonaa

Tu­le­val­le lu­ku­vuo­del­le tukea kas­va­tuk­seen yh­teen­sä 84 mil­joo­naa

12.07.2020 18:00
Tilaajille
Varhaiskasvatuspaikan saa irtisanoa Raahessa nyt myös alle kolmen kuukauden ajaksi

Var­hais­kas­va­tus­pai­kan saa ir­ti­sa­noa Raa­hes­sa nyt myös alle kolmen kuu­kau­den ajaksi

04.04.2020 09:30
Tilaajille
Päivähoidon asiakasmaksut hyvitetään poissaolijoille

Päi­vä­hoi­don asia­kas­mak­sut hy­vi­te­tään pois­sao­li­joil­le

23.03.2020 18:00
Tilaajille
Luota huomiseen
Kolumni

Luota huo­mi­seen

10.02.2020 07:00
Tilaajille
Minna Vilmunen vie suomalaisia koulutusmenetelmiä kauas rajojemme ulkopuolelle

Minna Vil­mu­nen vie suo­ma­lai­sia kou­lu­tus­me­ne­tel­miä kauas ra­jo­jem­me ul­ko­puo­lel­le

06.01.2020 12:00
Tilaajille