Valmistuneet: Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso täältä nimet

Jätinkirkot: Raahen Seutu kiipesi Pirt­ti­vaa­ran laelle

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Varhaiskasvatus
Pienen lapsen päiväkoti-ikävän helpottamiseen on keinonsa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muutamasta varhaiskasvatuksen kommunikaatio-ohjaajasta

Pienen lapsen päi­vä­ko­ti-ikä­vän hel­pot­ta­mi­seen on kei­non­sa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muu­ta­mas­ta var­hais­kas­va­tuk­sen kom­mu­ni­kaa­tio-oh­jaa­jas­ta

17.05.2023 15:00
Tilaajille
Kaupunki kysyy mielipiteitä varhaiskasvatuksen palvelusetelistä

Kau­pun­ki kysyy mie­li­pi­tei­tä var­hais­kas­va­tuk­sen pal­ve­lusete­lis­tä

21.03.2023 14:11
Tilaajille
Strategia antaa suunnan

Stra­te­gia antaa suunnan

17.01.2023 18:00 1
Tilaajille
Lapset nostetaan kärkeen Pyhäjoella

Lapset nos­te­taan kärkeen Py­hä­joel­la

16.12.2022 10:00
Tilaajille
Kymmenet vanhemmat kritisoivat Pyhäjoen varhaiskasvatuksen tilannetta: "Ilmeisiä epäkohtia on useita"

Kym­me­net van­hem­mat kri­ti­soi­vat Py­hä­joen var­hais­kas­va­tuk­sen ti­lan­net­ta: "Il­mei­siä epä­koh­tia on useita"

22.09.2022 16:00 1
Tilaajille
Pian on eläkepäivien aika, mutta alkuvuonna Imppu Sotka halusi tehdä vielä töitä ja joutui selvittämään tarkkaan, mitä laki siitä sanoo

Pian on elä­ke­päi­vien aika, mutta al­ku­vuon­na Imppu Sotka halusi tehdä vielä töitä ja joutui sel­vit­tä­mään tark­kaan, mitä laki siitä sanoo

21.05.2022 15:00 2
Tilaajille
Ikuinen opiskelija haaveilee valmistumisesta – "Innostun aina jostain uudesta, kun edellisen tutkinnon olen saanut valmiiksi"

Ikuinen opis­ke­li­ja haa­vei­lee val­mis­tu­mi­ses­ta – "In­nos­tun aina jostain uu­des­ta, kun edel­li­sen tut­kin­non olen saanut val­miik­si"

11.12.2021 11:00
Tilaajille
Liikunnan aluejärjestöjen Jekku-jänökin on vieraillut Antinkankaan päiväkodilla innoittamassa lapsia liikkumaan

Lii­kun­nan alue­jär­jes­tö­jen Jek­ku-jä­nö­kin on vie­rail­lut An­tin­kan­kaan päi­vä­ko­dil­la in­noit­ta­mas­sa lapsia liik­ku­maan

26.11.2021 08:00
Tilaajille
Kesälomapäiviltä huojennusta päivähoitomaksuun

Ke­sä­lo­ma­päi­vil­tä huo­jen­nus­ta päi­vä­hoi­to­mak­suun

06.04.2021 16:00
Tilaajille
Eläkkeelle jäävä Sirkka Kiilakoski on muuttanut Raahesta kaksi kertaa pois, mutta jokin on vetänyt aina takaisin kotikaupunkiin

Eläk­keel­le jäävä Sirkka Kii­la­kos­ki on muut­ta­nut Raa­hes­ta kaksi kertaa pois, mutta jokin on vetänyt aina ta­kai­sin ko­ti­kau­pun­kiin

28.02.2021 12:00 1
Tilaajille
Nyt saa juosta ja hyppiä - Pyhäjoella halutaan lisätä liikettä varhaiskasvatuksessa olevien lasten arkeen

Nyt saa juosta ja hyppiä - Py­hä­joel­la ha­lu­taan lisätä lii­ket­tä var­hais­kas­va­tuk­ses­sa olevien lasten arkeen

26.02.2021 10:03
Tilaajille
Lapsiperheille luvassa päivähoidon maksuhuojennuksia elokuussa

Lap­si­per­heil­le luvassa päi­vä­hoi­don mak­su­huo­jen­nuk­sia elo­kuus­sa

19.01.2021 08:00
Tilaajille
Tänään ollaan valmiina – Kirkkokadun päiväkoti jätti Seminaarin alueen taakseen ja toimii nyt Vihastenkarinkadulla ja Palokunnankadulla

Tänään ollaan val­mii­na – Kirk­ko­ka­dun päi­vä­ko­ti jätti Se­mi­naa­rin alueen taak­seen ja toimii nyt Vi­has­ten­ka­rin­ka­dul­la ja Pa­lo­kun­nan­ka­dul­la

09.11.2020 08:00
Tilaajille
Vihdoinkin hyvät tilat – Avoin varhaiskasvatus toimii nyt Raahen keskustan alueella sekä Pattijoella

Vih­doin­kin hyvät tilat – Avoin var­hais­kas­va­tus toimii nyt Raahen kes­kus­tan alueel­la sekä Pat­ti­joel­la

03.10.2020 15:00
Tilaajille
Pyhäjoki kansainvälistynyt: Englannin kieli tulee lapsille tutuksi jo päiväkodissa

Py­hä­jo­ki kan­sain­vä­lis­ty­nyt: Eng­lan­nin kieli tulee lap­sil­le tutuksi jo päi­vä­ko­dis­sa

05.09.2020 11:00
Tilaajille
Päiväkodin evakkoaika on vihdoin ohi

Päi­vä­ko­din evak­ko­ai­ka on vihdoin ohi

05.08.2020 08:00
Tilaajille
Jokainen lapsi jälleen oikeutettu kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen –Uuden lain myötä pienennystä myös ryhmäkokoihin

Jo­kai­nen lapsi jälleen oi­keu­tet­tu ko­ko­ai­kai­seen var­hais­kas­va­tuk­seen –Uuden lain myötä pie­nen­nys­tä myös ryh­mä­ko­koi­hin

02.08.2020 13:00
Tilaajille
Tulevalle lukuvuodelle tukea kasvatukseen yhteensä 84 miljoonaa

Tu­le­val­le lu­ku­vuo­del­le tukea kas­va­tuk­seen yh­teen­sä 84 mil­joo­naa

12.07.2020 18:00
Tilaajille
Varhaiskasvatuspaikan saa irtisanoa Raahessa nyt myös alle kolmen kuukauden ajaksi

Var­hais­kas­va­tus­pai­kan saa ir­ti­sa­noa Raa­hes­sa nyt myös alle kolmen kuu­kau­den ajaksi

04.04.2020 09:30
Tilaajille
Päivähoidon asiakasmaksut hyvitetään poissaolijoille

Päi­vä­hoi­don asia­kas­mak­sut hy­vi­te­tään pois­sao­li­joil­le

23.03.2020 18:00
Tilaajille