Lapset
Keskuskoululaisen isä Juho Ilkko pelkää, että Keskuskoulusta tulee uusi Bio Huvimylly – kummitustalo Raahen keskustaan

Kes­kus­kou­lu­lai­sen isä Juho Ilkko pelkää, että Kes­kus­kou­lus­ta tulee uusi Bio Hu­vi­myl­ly – kum­mi­tus­ta­lo Raahen kes­kus­taan

03.10.2022 08:00 6
Tilaajille
Vatsastapuhuja Sari Aalto hurmasi lapsiyleisön Raahen Pimiöillä

Vat­sas­ta­pu­hu­ja Sari Aalto hurmasi lap­si­ylei­sön Raahen Pi­miöil­lä

02.09.2022 20:47
Tilaajille
Liikunta- ja palloilukerho lapsille

Lii­kun­ta- ja pal­loi­lu­ker­ho lap­sil­le

01.07.2022 10:00
Tilaajille
Leikkipuistot osana lapsiystävällistä Raahea – Uusia puistoja valmistumassa

Leik­ki­puis­tot osana lap­si­ys­tä­väl­lis­tä Raahea – Uusia puis­to­ja val­mis­tu­mas­sa

28.06.2022 14:10 2
Tilaajille
Sarjakuvien tekeminen on mukavaa puuhaa – "Parasta kun saa itse keksiä mitä tekee"

Sar­ja­ku­vien te­ke­mi­nen on mukavaa puuhaa – "Pa­ras­ta kun saa itse keksiä mitä tekee"

26.06.2022 18:00
Tilaajille
Kesäaikaan koetaan yksinäisyyttä

Ke­sä­ai­kaan koetaan yk­si­näi­syyt­tä

10.06.2022 08:00
Tilaajille
Liikennepuistossa opitaan liikennekäyttäytymisen aakkoset

Lii­ken­ne­puis­tos­sa opitaan lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­sen aak­ko­set

07.06.2022 19:00
Tilaajille
Raahen seurakunta aloittaa aamuvalvonnan – Noin kuukausi aikaa hakea

Raahen seu­ra­kun­ta aloit­taa aa­mu­val­von­nan – Noin kuu­kau­si aikaa hakea

26.04.2022 12:00
Tilaajille
Siikajoki harkitsee UNICEFin lapsiystävälliseen malliin mukaan lähtöä

Sii­ka­jo­ki har­kit­see UNI­CE­Fin lap­si­ys­tä­väl­li­seen malliin mukaan lähtöä

13.04.2022 19:00
Tilaajille
Taas äänestettiin kotihoidon Siikajoki-lisästä

Taas ää­nes­tet­tiin ko­ti­hoi­don Sii­ka­jo­ki-li­säs­tä

18.03.2022 12:38
Tilaajille
Väkivaltaiset pienet lapset siirretään Raahessa tukiluokalle jotta heidän ongelmaansa pystytään hoitamaan

Vä­ki­val­tai­set pienet lapset siir­re­tään Raa­hes­sa tu­ki­luo­kal­le jotta heidän on­gel­maan­sa pys­ty­tään hoi­ta­maan

07.03.2022 09:00 3
Tilaajille
Tukes muistuttaa: Ilotulitteiden antaminen lapselle on rikos – viime vuonna sammutettiin 68 rakettien aiheuttamaa tulipaloa

Tukes muis­tut­taa: Ilo­tu­lit­tei­den an­ta­mi­nen lap­sel­le on rikos – viime vuonna sam­mu­tet­tiin 68 ra­ket­tien ai­heut­ta­maa tu­li­pa­loa

30.12.2021 12:21
Kunnat voivat aloittaa riskiryhmiin kuuluvien lasten koronarokotukset periaatteessa heti – katso THL:n laatima lista 5–11-vuotiaiden riskiryhmistä

Kunnat voivat aloit­taa ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set pe­ri­aat­tees­sa heti – katso THL:n laatima lista 5–11-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mis­tä

16.12.2021 15:50
Lapsiystävällinen Suomi
Lukijalta Kolumni

Lap­si­ys­tä­väl­li­nen Suomi

15.03.2021 06:01
Tilaajille
Nyt saa juosta ja hyppiä - Pyhäjoella halutaan lisätä liikettä varhaiskasvatuksessa olevien lasten arkeen

Nyt saa juosta ja hyppiä - Py­hä­joel­la ha­lu­taan lisätä lii­ket­tä var­hais­kas­va­tuk­ses­sa olevien lasten arkeen

26.02.2021 10:03
Tilaajille
Move!-mittaus: Lasten ja nuorten kestävyyskunto on heikentynyt

Mo­ve!-mit­taus: Lasten ja nuorten kes­tä­vyys­kun­to on hei­ken­ty­nyt

10.12.2020 14:00
Tilaajille
Pikkulasten digilaitteiden käyttöä tutkitaan Raahessa

Pik­ku­las­ten di­gi­lait­tei­den käyttöä tut­ki­taan Raa­hes­sa

10.11.2020 09:47
Tilaajille
Etävanhempainillassa pääsee keskustelemaan nuorten asioista tai vain kuuntelemaan, mitä nuorten kanssa työskentelevillä on sanottavanaan

Etä­van­hem­pain­il­las­sa pääsee kes­kus­te­le­maan nuorten asiois­ta tai vain kuun­te­le­maan, mitä nuorten kanssa työs­ken­te­le­vil­lä on sa­not­ta­va­naan

29.09.2020 13:47
Tilaajille
Lapset ottivat päähuomion kalakuvakisassa – finalistit ovat nyt selvillä, katso kuvat ja äänestä suosikkiasi

Lapset ottivat pää­huo­mion ka­la­ku­va­ki­sas­sa – fi­na­lis­tit ovat nyt sel­vil­lä, katso kuvat ja äänestä suo­sik­kia­si

10.09.2020 00:08
Nyt olisi salapoliisihommia tarjolla ja samalla voi mennä metsään reippailemaan

Nyt olisi sa­la­po­lii­si­hom­mia tar­jol­la ja samalla voi mennä metsään reip­pai­le­maan

30.04.2020 16:06
Tilaajille