Elämänmeno

Yritysmaailmassa uraa luova Johannes Karjula lähettää terveisiä Raaheen: "Se on järkyttävän kaunis kaupunki, merimaisemat ja kaikki, mutta se potentiaali on täysin alihyödynnetty"
Tilaajille

Yri­tys­maail­mas­sa uraa luova Jo­han­nes Karjula lä­het­tää ter­vei­siä Raa­heen: "Se on jär­kyt­tä­vän kaunis kau­pun­ki, me­ri­mai­se­mat ja kaikki, mutta se po­ten­tiaa­li on täysin ali­hyö­dyn­net­ty"

16:00
Rehtori on karavaanari

Rehtori on ka­ra­vaa­na­ri

10:15
Tilaajille
Lyhtyvanhuksen katse loistaa kirkkaana

Lyh­ty­van­huk­sen katse loistaa kirk­kaa­na

23.10.2021 15:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Tehhäänpä lehemänkäännös kräämäpuojin kautta

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Teh­hään­pä le­he­män­kään­nös krää­mä­puo­jin kautta

23.10.2021 13:00
Tilaajille
Joulutunnelmaan pääsee taas Pyhäjoella

Jou­lu­tun­nel­maan pääsee taas Py­hä­joel­la

22.10.2021 13:00
Tilaajille
Nuorille ilmaisia junalippuja Eurooppaan

Nuo­ril­le il­mai­sia ju­na­lip­pu­ja Eu­roop­paan

22.10.2021 12:00
Tilaajille
RS kysyy: Luotatko suomalaisen eläkäejärjestelmän kestävyyteen?

RS kysyy: Luo­tat­ko suo­ma­lai­sen elä­käe­jär­jes­tel­män kes­tä­vyy­teen?

22.10.2021 12:00 1
Haapa kannattaa yleensä säästää, mutta jos kaato on edessä, haapa kokee hitaan kuoleman

Haapa kan­nat­taa yleensä sääs­tää, mutta jos kaato on edessä, haapa kokee hitaan kuo­le­man

22.10.2021 11:00
Tilaajille
Mikonkarikin on sävelletty kanteleelle – Pattijoelta kotoisin oleva muusikko haaveilee levyttämisestä

Mi­kon­ka­ri­kin on sä­vel­let­ty kan­te­leel­le – Pat­ti­joel­ta ko­toi­sin oleva muu­sik­ko haa­vei­lee le­vyt­tä­mi­ses­tä

21.10.2021 20:00
Tilaajille
Minna Maijalan uusi kirja valottaa tulisieluisen runoilijan Katri Valan elämää

Minna Mai­ja­lan uusi kirja va­lot­taa tu­li­sie­lui­sen ru­noi­li­jan Katri Valan elämää

21.10.2021 09:00
Tilaajille
Yhteinen vihollinen yhdisti naapurit: Myyrät veivät potutkin penkistä

Yh­tei­nen vi­hol­li­nen yhdisti naa­pu­rit: Myyrät veivät po­tut­kin pen­kis­tä

20.10.2021 09:00
Tilaajille
Big Brother -käsikirjoittaja Jaakko Härkösen huikea koronavuosi – Lapsi syntyi, isä nukkui pois ja BB-kausi sen kun kiihtyy

Big Brother -kä­si­kir­joit­ta­ja Jaakko Här­kö­sen huikea ko­ro­na­vuo­si – Lapsi syntyi, isä nukkui pois ja BB-kau­si sen kun kiihtyy

19.10.2021 20:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Muistatko kun Laivurinkadulla ajettiin vielä autoilla?

Vuosien takaa: Muis­tat­ko kun Lai­vu­rin­ka­dul­la ajet­tiin vielä au­toil­la?

19.10.2021 19:00
Tilaajille
Lukiossa Annika Nivala piti taloustiedettä tärkeänä mutta myös unettavana – Nyt hän on tuore taloustieteen tohtori

Lu­kios­sa Annika Nivala piti ta­lous­tie­det­tä tär­keä­nä mutta myös unet­ta­va­na – Nyt hän on tuore ta­lous­tie­teen tohtori

19.10.2021 18:00
Tilaajille
Debyytti suoraan yksiöstä – Raahelaislähtöisten muusikkojen Apollo I Nine tekee vaihtoehtoista popmusiikkia kotikonstein

De­byyt­ti suoraan yk­siös­tä – Raa­he­lais­läh­töis­ten muu­sik­ko­jen Apollo I Nine tekee vaih­to­eh­tois­ta pop­mu­siik­kia ko­ti­kons­tein

17.10.2021 12:00
Tilaajille
Kun Vikke jäädytti niin jälki kelpasi vieraillekin

Kun Vikke jää­dyt­ti niin jälki kelpasi vie­rail­le­kin

16.10.2021 15:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Hapenisti nyt ehätyspaikkaan ja ponksuuni päälle

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Ha­pe­nis­ti nyt ehä­tys­paik­kaan ja ponk­suu­ni päälle

16.10.2021 13:01 1
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Peili-hankkeen vetäjä tekemässä aluetta työssään vieläkin tunnetummaksi

Tullaan tu­tuik­si: Pei­li-hank­keen vetäjä te­ke­mäs­sä aluetta työs­sään vie­lä­kin tun­ne­tum­mak­si

16.10.2021 11:00
Tilaajille
RS kysyy: Oletko kiinnostunut aluevaaleista?

RS kysyy: Oletko kiin­nos­tu­nut alue­vaa­leis­ta?

15.10.2021 12:29 4
Raahelainen Mirja Lehtelä otti yhden vuoden upeimmista lintukuvista: Katso ja hämmästy

Raa­he­lai­nen Mirja Lehtelä otti yhden vuoden upeim­mis­ta lin­tu­ku­vis­ta: Katso ja häm­mäs­ty

15.10.2021 12:00
Tilaajille
Elämänsä esineitä myyvä Tero Viitamäki: "Ihmiset ostavat älyttömästi uutta, vaikka sama löytyisi käytettynä"

Elä­män­sä esi­nei­tä myyvä Tero Vii­ta­mä­ki: "Ih­mi­set ostavat älyt­tö­mäs­ti uutta, vaikka sama löy­tyi­si käy­tet­ty­nä"

15.10.2021 09:00
Tilaajille
Lohikäärmeitä ja taruolentoja maalaava Saara Kaarela: "Älkää vakavistelko – menkää metsään ja päästäkää mielikuvitus irti"

Lo­hi­käär­mei­tä ja ta­ru­olen­to­ja maa­laa­va Saara Kaa­re­la: "Älkää va­ka­vis­tel­ko – menkää metsään ja pääs­tä­kää mie­li­ku­vi­tus irti"

14.10.2021 18:00 1
Tilaajille
Autotohtori Raimo Kinnunen: Onko kaikki uusi tekniikka autoissa tarpeen?

Au­to­toh­to­ri Raimo Kin­nu­nen: Onko kaikki uusi tek­niik­ka au­tois­sa tar­peen?

13.10.2021 12:38
Tilaajille
Vähän harvinaisempaa menoa Raahesalissa: Bändi innostui suuren kysynnän vuoksi järjestämään lisäkonsertin

Vähän har­vi­nai­sem­paa menoa Raa­he­sa­lis­sa: Bändi in­nos­tui suuren ky­syn­nän vuoksi jär­jes­tä­mään li­sä­kon­ser­tin

12.10.2021 21:00 2
Tilaajille
Vuosien takaa: Langia yritettiin ehostaa jo 10 vuotta sitten – asialla oli silloin Kummatin kiinteistöyhtiö

Vuosien takaa: Langia yri­tet­tiin ehostaa jo 10 vuotta sitten – asialla oli silloin Kum­ma­tin kiin­teis­tö­yh­tiö

12.10.2021 19:00
Tilaajille
Härkätorin joulupuut kaipaavat uusia koristelijoita

Här­kä­to­rin jou­lu­puut kai­paa­vat uusia ko­ris­te­li­joi­ta

12.10.2021 15:18 3
Nämä ilmaisut ärsyttävät Raahen Seudun lukijoita

Nämä il­mai­sut är­syt­tä­vät Raahen Seudun lu­ki­joi­ta

11.10.2021 12:00 6
Tilaajille
Kotimaisten kielten keskuksen uuden johtajan Leena Nissilän mielestä on hienoa, että äidinkieli on suomalaisille niin rakas, että siitä ollaan jopa huolissaan

Ko­ti­mais­ten kielten kes­kuk­sen uuden joh­ta­jan Leena Nis­si­län mie­les­tä on hienoa, että äi­din­kie­li on suo­ma­lai­sil­le niin rakas, että siitä ollaan jopa huo­lis­saan

11.10.2021 10:37
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Ida Tiittanen on kahdessa lippukunnassa toimiva partioaktiivi ja kerho-ohjaaja

Tullaan tu­tuik­si: Ida Tiit­ta­nen on kah­des­sa lip­pu­kun­nas­sa toimiva par­tio­ak­tii­vi ja ker­ho-oh­jaa­ja

08.10.2021 19:00
Tilaajille
Luonto-Liiton kilpailu: Valokuvaa ilmastonmuutos

Luon­to-Lii­ton kil­pai­lu: Va­lo­ku­vaa il­mas­ton­muu­tos

08.10.2021 14:00
Tilaajille