Elämänmeno

Uimaan saa mennä vain terveenä
Tilaajille

Uimaan saa mennä vain ter­vee­nä

02.06.2020 21:00 0
Raahelaislähtöisen viulistin Minna Tuhkalan ura alkoi jo nuorena isän mukana kiertäessä – "Isä oli kunnon pelimanni"

Raa­he­lais­läh­töi­sen viu­lis­tin Minna Tuh­ka­lan ura alkoi jo nuorena isän mukana kier­täes­sä – "Isä oli kunnon pe­li­man­ni"

02.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Kuvataiteilija Mira Liimatainen on perehtynyt kasviväreihin ja tekee taidetta paikan ja hetken ehdoilla

Ku­va­tai­tei­li­ja Mira Lii­ma­tai­nen on pe­reh­ty­nyt kas­vi­vä­rei­hin ja tekee tai­det­ta paikan ja hetken eh­doil­la

02.06.2020 19:00 0
Liikennepuisto avattiin, mutta polkuautoilijat välttyivät ruuhkilta  – Katso aurinkoiset kuvat

Lii­ken­ne­puis­to avat­tiin, mutta pol­ku­au­toi­li­jat vält­tyi­vät ruuh­kil­ta – Katso au­rin­koi­set kuvat

02.06.2020 17:00 0
Vuosien takaa: Toiselle Fiian Kympille starttasi 1 300 naista

Vuosien takaa: Toi­sel­le Fiian Kym­pil­le start­ta­si 1 300 naista

02.06.2020 15:30 0
Tavanomaista lämpimämpi kevät päättyi viileään toukokuuhun

Ta­van­omais­ta läm­pi­mäm­pi kevät päättyi vii­leään tou­ko­kuu­hun

01.06.2020 14:54 0
Vihannin museo avautuu juhannuksena

Vi­han­nin museo avautuu ju­han­nuk­se­na

01.06.2020 14:39 0
Rautaruukki oli ensimmäinen yliopisto

Rau­ta­ruuk­ki oli en­sim­mäi­nen yli­opis­to

31.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Raahe-aiheiset tuotteet lisääntyvät: nyt käynnistyi uusin Raahe-tuoteäänestys

Raa­he-ai­hei­set tuot­teet li­sään­ty­vät: nyt käyn­nis­tyi uusin Raa­he-tuo­te­ää­nes­tys

31.05.2020 18:00 0
Kuuntele herttainen Laura Sointeen iltasatu Linneasta

Kuun­te­le hert­tai­nen Laura Soin­teen il­ta­sa­tu Lin­neas­ta

31.05.2020 18:00 0
Sata vuotta sitten: Ruona Oy perusti Revonlahdelle kansakoulun

Sata vuotta sitten: Ruona Oy perusti Re­von­lah­del­le kan­sa­kou­lun

31.05.2020 17:00 0
Murresarja Päntiönnään: Tarjotaan herskaapille oikein mahjasta lommuusia

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Tar­jo­taan hers­kaa­pil­le oikein mah­jas­ta lom­muu­sia

30.05.2020 15:00 0
Raahen telakat rouhusivat toukokuun viimeisenä päivänä 1854

Raahen telakat rou­hu­si­vat tou­ko­kuun vii­mei­se­nä päivänä 1854

30.05.2020 14:00 1
Heikki Vilenius näki Raahelassa taulun, joka miellytti häntä – Siitä alkoi vuosikymmeniä kestänyt taidekeräily

Heikki Vi­le­nius näki Raa­he­las­sa taulun, joka miel­lyt­ti häntä – Siitä alkoi vuo­si­kym­me­niä kes­tä­nyt tai­de­ke­räi­ly

30.05.2020 12:00 0
Korkojen sijasta lenkkareissa – Annamari Luukkonen liikuttaa ihmisiä kaupungin ohjatuilla tunneilla

Kor­ko­jen sijasta lenk­ka­reis­sa – An­na­ma­ri Luuk­ko­nen lii­kut­taa ihmisiä kau­pun­gin oh­ja­tuil­la tun­neil­la

29.05.2020 18:00 0
Podcast: Happi & Saima usuttavat lukemaan kirjoja

Pod­cast: Happi & Saima usut­ta­vat lu­ke­maan kirjoja

29.05.2020 17:00 0
Tee palvelus meille kaikille ja tulevillekin sukupolville: älä roskaa, sillä roskat säilyvät luonnossa satoja vuosia

Tee pal­ve­lus meille kai­kil­le ja tu­le­vil­le­kin su­ku­pol­vil­le: älä roskaa, sillä roskat säi­ly­vät luon­nos­sa satoja vuosia

29.05.2020 11:00 0
Kyyllä nerokas naamio - suojavärin aiheuttamat reaktiot ovat näe, älä näe, pelkää

Kyyllä nerokas naamio - suo­ja­vä­rin ai­heut­ta­mat reak­tiot ovat näe, älä näe, pelkää

29.05.2020 11:00 0
Omituiset oireet alkoivat 15 vuotta sitten: Seuraavana vuonna Juho Karppelin sai kuulla sairastavansa MS-tautia

Omi­tui­set oireet al­koi­vat 15 vuotta sitten: Seu­raa­va­na vuonna Juho Karp­pe­lin sai kuulla sai­ras­ta­van­sa MS-tau­tia

29.05.2020 09:00 0
Ricardo Alvarado ja Paula Blomster tulivat Raaheen Helsingistä, mutta autossaan heillä oli mukana paljon kauempaa tullutta keramiikkaa

Ricardo Al­va­ra­do ja Paula Bloms­ter tulivat Raaheen Hel­sin­gis­tä, mutta au­tos­saan heillä oli mukana paljon kauem­paa tul­lut­ta ke­ra­miik­kaa

28.05.2020 19:00 0
Raahen lintuvedet mukana suojeluohjelmassa ­– Lintuja lasketaan kesällä useaan otteeseen ja tulosten mukaan suunnitellaan rantojen raivausta

Raahen lin­tu­ve­det mukana suo­je­lu­oh­jel­mas­sa – Lintuja las­ke­taan kesällä useaan ot­tee­seen ja tu­los­ten mukaan suun­ni­tel­laan ran­to­jen rai­vaus­ta

28.05.2020 17:00 0
Museoihin jälleen ensi viikolla

Mu­seoi­hin jälleen ensi vii­kol­la

27.05.2020 08:00 0
Nyt nukkekodit ovat valmiita leikkeihin

Nyt nuk­ke­ko­dit ovat val­mii­ta leik­kei­hin

26.05.2020 19:00 0
Vuosien takaa: Raahessa aloitettiin tilauslentoliikenne

Vuosien takaa: Raa­hes­sa aloi­tet­tiin ti­laus­len­to­lii­ken­ne

26.05.2020 18:30 0
Koulujen päättyessä aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta ja koivun siitepölymäärät voivat olla runsaita

Kou­lu­jen päät­tyes­sä aurinko paistaa kirk­kaal­ta tai­vaal­ta ja koivun sii­te­pö­ly­mää­rät voivat olla run­sai­ta

26.05.2020 16:16 0
Kesäkuusta alkaen nuorisotoimintaa järjestetään taas ja lasten liikennepuistoon pääsee ajelemaan turvavälein

Ke­sä­kuus­ta alkaen nuo­ri­so­toi­min­taa jär­jes­te­tään taas ja lasten lii­ken­ne­puis­toon pääsee aje­le­maan tur­va­vä­lein

26.05.2020 16:00 0
Kannustusta korona-aikaan kirjeitse

Kan­nus­tus­ta ko­ro­na-ai­kaan kir­jeit­se

26.05.2020 10:41 0
Uusia ylioppilaita Raahen lukiosta

Uusia yli­op­pi­lai­ta Raahen lu­kios­ta

25.05.2020 10:50 0
Neulominenko naisten hommaa? Katso video: Jaakko Mylly kutoo komeita islantilaisia

Neu­lo­mi­nen­ko naisten hommaa? Katso video: Jaakko Mylly kutoo komeita is­lan­ti­lai­sia

24.05.2020 19:00 3
Tilaajille
Sata vuotta sitten: Nyt on aika ostaa laidunliput

Sata vuotta sitten: Nyt on aika ostaa lai­dun­li­put

24.05.2020 18:00 0