Koulutuskeskus Brahe
Ura autoalalla on elokuussa jo ohi – "En minä tiedä, kai se eläkekriisi tulee sitten"

Ura au­to­alal­la on elo­kuus­sa jo ohi – "En minä tiedä, kai se elä­ke­krii­si tulee sitten"

20.05.2022 19:00 1
Tilaajille
Raaheen kultaa ja pronssia valtakunnallisesta matematiikkakilpailusta

Raaheen kultaa ja prons­sia val­ta­kun­nal­li­ses­ta ma­te­ma­tiik­ka­kil­pai­lus­ta

11.05.2022 13:00
Tilaajille
Valtatie vei ammattikorkeaan – highway-opinnot tarjoavat suoran väylän korkeakouluun

Val­ta­tie vei am­mat­ti­kor­keaan – high­way-opin­not tar­joa­vat suoran väylän kor­kea­kou­luun

09.05.2022 09:00
Tilaajille
Koulutuskeskus Brahen ravintola- ja cateringalan opiskelijoille on tarjolla hyvin töitä, ja samaan aikaan pohditaan, kuinka hakijamäärät saataisiin kasvamaan

Kou­lu­tus­kes­kus Brahen ra­vin­to­la- ja ca­te­ring­alan opis­ke­li­joil­le on tar­jol­la hyvin töitä, ja samaan aikaan poh­di­taan, kuinka ha­ki­ja­mää­rät saa­tai­siin kas­va­maan

20.04.2022 06:00
Tilaajille
Anu Rautio muutti Raaheen ja sai lyhyemmän työmatkan

Anu Rautio muutti Raaheen ja sai ly­hyem­män työ­mat­kan

09.04.2022 12:00
Tilaajille
Opettajakin hämmästelee: Miten näistä aina tulee näin hienoja?

Opet­ta­ja­kin häm­mäs­te­lee: Miten näistä aina tulee näin hie­no­ja?

03.04.2022 15:00 2
Tilaajille
Porvarikoulu opiskelija- ja työelämäpalautteissa maakunnan paras – rehtori Tapani Piiralan mukaan korkea rahoitus ja hyvät palautteet eivät kohtaa toisiaan

Por­va­ri­kou­lu opis­ke­li­ja- ja työ­elä­mä­pa­laut­teis­sa maa­kun­nan paras – rehtori Tapani Pii­ra­lan mukaan korkea ra­hoi­tus ja hyvät pa­laut­teet eivät kohtaa toi­siaan

30.03.2022 08:00 1
Tilaajille
Mikä ala kiinnosti Raahen seutukunnassa eniten? Katso yhteishaun hakijamäärät tästä jutusta

Mikä ala kiin­nos­ti Raahen seu­tu­kun­nas­sa eniten? Katso yh­teis­haun ha­ki­ja­mää­rät tästä jutusta

25.03.2022 10:42
Tilaajille
Viimeinkin saatiin Erasmus-vieraita

Vii­mein­kin saatiin Eras­mus-vie­rai­ta

20.03.2022 18:00
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Jos Maria Hyväri saisi vuorokauteen lisää tunteja, hän käyttäisi ne neulomiseen

Tullaan tu­tuik­si: Jos Maria Hyväri saisi vuo­ro­kau­teen lisää tun­te­ja, hän käyt­täi­si ne neu­lo­mi­seen

11.02.2022 19:00
Tilaajille
Kajaanin ammattikorkeakoulu jatkaa Raahessa tuttujen koulutusten järjestämistä

Ka­jaa­nin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu jatkaa Raa­hes­sa tut­tu­jen kou­lu­tus­ten jär­jes­tä­mis­tä

02.02.2022 09:00
Tilaajille
Koulutuskeskus Brahe etsii viestintä- ja markkinointisuunnittelijaa

Kou­lu­tus­kes­kus Brahe etsii vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­ti­suun­nit­te­li­jaa

31.01.2022 15:30
Tilaajille
Raahessa on ammattikorkeakouluopiskelijoita opinnoissa parisataa

Raa­hes­sa on am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joi­ta opin­nois­sa pa­ri­sa­taa

25.11.2021 16:00
Tilaajille
Pyhäjoen lukion maksuton ajokortti opiskelijoille puhuttaa naapurikunnissa

Py­hä­joen lukion mak­su­ton ajo­kort­ti opis­ke­li­joil­le pu­hut­taa naa­pu­ri­kun­nis­sa

24.11.2021 08:00
Tilaajille
Raahessa on kokeiltu virtuaaliluokkaa opetuskäytössä

Raa­hes­sa on ko­keil­tu vir­tuaa­li­luok­kaa ope­tus­käy­tös­sä

20.11.2021 08:00
Tilaajille
VR Class

VR Class

19.11.2021 16:02
Tilaajille
Jarno Turula on pitänyt lapsesta saakka moottoripyöristä, ja viime vuoden syksynä hän pääsi opiskelemaan niiden saloja

Jarno Turula on pitänyt lap­ses­ta saakka moot­to­ri­pyö­ris­tä, ja viime vuoden syksynä hän pääsi opis­ke­le­maan niiden saloja

12.10.2021 20:00 1
Tilaajille
Koulutuskeskus Brahen tiloissa joukkoaltistuminen

Kou­lu­tus­kes­kus Brahen ti­lois­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen

29.09.2021 17:10 1
Paikkoja insinöörikoulutuksiin Raahessa, haku 3.-9. elokuuta

Paik­ko­ja in­si­nöö­ri­kou­lu­tuk­siin Raa­hes­sa, haku 3.-9. elo­kuu­ta

21.07.2021 09:00
Tilaajille
Taitaja-kisa innostaa Brahessa opiskelijoita ja opettajia

Tai­ta­ja-ki­sa in­nos­taa Bra­hes­sa opis­ke­li­joi­ta ja opet­ta­jia

20.05.2021 18:00
Tilaajille