Nettigallup
Viimeisin 4 tuntia
Eteläsuomalaisten mahdollisuus lomailla kismittää monia: "Hallitus ei uskaltanut toimia ajoissa"

Ete­lä­suo­ma­lais­ten mah­dol­li­suus lo­mail­la kis­mit­tää monia: "Hal­li­tus ei us­kal­ta­nut toimia ajois­sa"

10:00
Tilaajille
Kuukausi
Onko viime vuonna alkanut koronakriisi vaikuttanut nukkumiseesi?

Onko viime vuonna alkanut ko­ro­na­krii­si vai­kut­ta­nut nuk­ku­mi­see­si?

05.03.2021 12:00
Raahen Seudun lukijat eivät pidä matkailua nyt hyvänä ajatuksena ja toisten reissaaminen ärsyttää:  "Yhdessähän tämä tauti pitäisi selättää"

Raahen Seudun lukijat eivät pidä mat­kai­lua nyt hyvänä aja­tuk­se­na ja toisten reis­saa­mi­nen är­syt­tää: "Yh­des­sä­hän tämä tauti pitäisi se­lät­tää"

28.02.2021 10:00 2
Tilaajille
Mitä mieltä sinä olet koronarajoitusten ajoituksesta?

Mitä mieltä sinä olet ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ajoi­tuk­ses­ta?

26.02.2021 12:00 6
Raahen Seudun lukijat eivät halua siirtää kunnallisvaaleja: "Eihän äänestys ole kaupassa käyntiä kummempaa."

Raahen Seudun lukijat eivät halua siirtää kun­nal­lis­vaa­le­ja: "Eihän ää­nes­tys ole kau­pas­sa käyntiä kum­mem­paa."

21.02.2021 10:00
Tilaajille
THL suosittaa vietämään hiihtolomaa omilla kotikulmilla – Mitä sinä meinaat tehdä?

THL suo­sit­taa vie­tä­mään hiih­to­lo­maa omilla ko­ti­kul­mil­la – Mitä sinä meinaat tehdä?

19.02.2021 12:00 1
Raahen Seudun lukijat käyttävät suoratoistopalveluita maltillisesti – Yleisin suoratoistopalveluihin kulutettu summa on alle 50 euroa kuussa

Raahen Seudun lukijat käyt­tä­vät suo­ra­tois­to­pal­ve­lui­ta mal­til­li­ses­ti – Yleisin suo­ra­tois­to­pal­ve­lui­hin ku­lu­tet­tu summa on alle 50 euroa kuussa

14.02.2021 10:00
Tilaajille
Nettigallup: Kuntavaalien ajankohta herättää eripuraa – Mitä mieltä sinä olet, tulisiko vaalit siirtää?

Net­ti­gal­lup: Kun­ta­vaa­lien ajan­koh­ta he­rät­tää eri­pu­raa – Mitä mieltä sinä olet, tu­li­si­ko vaalit siir­tää?

12.02.2021 12:00 1
Vanhemmat
Paljonko sinulla menee rahaa suoratoistopalveluihin kuukaudessa?

Pal­jon­ko sinulla menee rahaa suo­ra­tois­to­pal­ve­lui­hin kuu­kau­des­sa?

05.02.2021 12:00 3
Puolet Raahen Seudun kyselyyn vastanneista ei käyttäisi koskaan lähijunaa – muut näkisivät sen helpottavan etenkin työmatkaliikennettä: "Raideyhteys henkilöliikenteelle Oulun vaikutusalueella on tulevaisuutta"

Puolet Raahen Seudun ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta ei käyt­täi­si koskaan lä­hi­ju­naa – muut nä­ki­si­vät sen hel­pot­ta­van etenkin työ­mat­ka­lii­ken­net­tä: "Rai­deyh­teys hen­ki­lö­lii­ken­teel­le Oulun vai­ku­tus­alueel­la on tu­le­vai­suut­ta"

01.02.2021 11:00
Tilaajille
Nettigallup: Tarvitaanko sähköautojen latauspisteitä lisää? Käy kertomassa mielipiteesi!

Net­ti­gal­lup: Tar­vi­taan­ko säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­tä lisää? Käy ker­to­mas­sa mie­li­pi­tee­si!

29.01.2021 12:00 18
Raahelaiset viihtyvät hiihtoladuilla, vaikka latujen kunto kerääkin kritiikkiä: "Kaikki paitsi hiihto on turhaa"

Raa­he­lai­set viih­ty­vät hiih­to­la­duil­la, vaikka latujen kunto ke­rää­kin kri­tiik­kiä: "Kaikki paitsi hiihto on turhaa"

24.01.2021 18:00 1
Tilaajille
Nettigallup: Mitä mieltä olet vihreiden esittämästä lähijunasta? Kerro meille!

Net­ti­gal­lup: Mitä mieltä olet vih­rei­den esit­tä­mäs­tä lä­hi­ju­nas­ta? Kerro meille!

22.01.2021 12:00 19
Rokotustahti tuskastuttaa: "Pienen maan tulisi pystyä nopeisiin päätöksiin. Nyt vaan tollotetaan paikallaan."

Ro­ko­tus­tah­ti tus­kas­tut­taa: "Pienen maan tulisi pystyä no­pei­siin pää­tök­siin. Nyt vaan tol­lo­te­taan pai­kal­laan."

17.01.2021 14:00
Tilaajille
Raahen Seutu kysyy: Houkuttelevatko ladut sinua hiihtämään?

Raahen Seutu kysyy: Hou­kut­te­le­vat­ko ladut sinua hiih­tä­mään?

15.01.2021 12:00
Raahen Seudun lukijat ennustavat entistä huonompaa vuotta: "Maksun aika koittaa, jahka tämä koronakriisi on taltutettu"

Raahen Seudun lukijat en­nus­ta­vat entistä huo­nom­paa vuotta: "Maksun aika koit­taa, jahka tämä ko­ro­na­krii­si on tal­tu­tet­tu"

10.01.2021 09:00
Tilaajille
Nettigallup: Millaiselta uusi vuosi 2021 sinusta näyttää?

Net­ti­gal­lup: Mil­lai­sel­ta uusi vuosi 2021 sinusta näyt­tää?

30.12.2020 12:00
Arina Areenan laajennus nähdään parhaana vaihtoehtona: "Missä vaiheessa kaupungilla on miljoonia euroja ylimääräistä kivemman näköisen palloiluhallin rakentamiseen? "

Arina Areenan laa­jen­nus nähdään par­haa­na vaih­toeh­to­na: "Missä vai­hees­sa kau­pun­gil­la on mil­joo­nia euroja yli­mää­räis­tä ki­vem­man nä­köi­sen pal­loi­lu­hal­lin ra­ken­ta­mi­seen? "

27.12.2020 18:00 2
Tilaajille
Nettigallup: Miten koronavuosi on hoidettu?

Net­ti­gal­lup: Miten ko­ro­na­vuo­si on hoi­det­tu?

23.12.2020 12:00 2
Mitä Arina Areenalle pitäisi tehdä? Purkaa vai antaa olla?  Kerro meille kantasi

Mitä Arina Aree­nal­le pitäisi tehdä? Purkaa vai antaa olla? Kerro meille kantasi

20.12.2020 12:02 6