Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tulevaisuuslautakunta
Raahen kaupunki myönsi yleisavustuksia kulttuuri- ja nuorisotoimintaan yhteensä 46 000 euroa

Raahen kau­pun­ki myönsi yleis­avus­tuk­sia kult­tuu­ri- ja nuo­ri­so­toi­min­taan yh­teen­sä 46 000 euroa

27.04.2023 15:00 1
Tilaajille
Raahe-opiston kursseilla voi jatkossa suorittaa opintopisteitä, mutta osaamisen arviointi on opiskelijoille vapaaehtoista

Raa­he-opis­ton kurs­seil­la voi jat­kos­sa suo­rit­taa opin­to­pis­tei­tä, mutta osaa­mi­sen ar­vioin­ti on opis­ke­li­joil­le va­paa­eh­tois­ta

23.04.2023 15:00
Tilaajille
Koulutilojen ulkopuoliselta perittäviin vuokriin on tulossa korotus

Kou­lu­ti­lo­jen ul­ko­puo­li­sel­ta pe­rit­tä­viin vuok­riin on tulossa korotus

14.12.2022 13:00
Tilaajille
Koulureiteillä on monenlaisia vaaroja – mutkat, mäet ja pimeys voivat olla perusteluita koulukuljetukselle

Kou­lu­rei­teil­lä on mo­nen­lai­sia vaaroja – mutkat, mäet ja pimeys voivat olla pe­rus­te­lui­ta kou­lu­kul­je­tuk­sel­le

24.10.2022 08:00
Tilaajille
Yhdeksän aloitti tällä viikolla aikuisten perusopetuksessa Raahessa – opetus suunnattu maahanmuuttajataustaisille 17–25 -vuotiaille

Yh­dek­sän aloitti tällä vii­kol­la ai­kuis­ten pe­rus­ope­tuk­ses­sa Raa­hes­sa – opetus suun­nat­tu maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sil­le 17–25 -vuo­tiail­le

06.10.2022 20:00
Tilaajille
Yläkoulun liikunta- ja musiikkiluokka ei kiinnosta – Raaheen esitetään ensi lukuvuodeksi kolmea erikoisluokkaa

Ylä­kou­lun lii­kun­ta- ja mu­siik­ki­luok­ka ei kiin­nos­ta – Raaheen esi­te­tään ensi lu­ku­vuo­dek­si kolmea eri­kois­luok­kaa

21.03.2022 11:00
Tilaajille
Kiitettävää talkoohenkeä
Pääkirjoitus

Kii­tet­tä­vää tal­koo­hen­keä

19.02.2022 07:00 2
Tilaajille
Lautakunta torppasi toiveen opetuspäälliköstä Raaheen

Lau­ta­kun­ta torp­pa­si toiveen ope­tus­pääl­li­kös­tä Raaheen

15.02.2021 12:00 2
Tilaajille
Opetuspäällikön virka halutaan palauttaa Raahen opetustoimeen

Ope­tus­pääl­li­kön virka ha­lu­taan pa­laut­taa Raahen ope­tus­toi­meen

22.01.2021 12:30
Tilaajille
Törmiltä yllättävä ehdotus: Lukiosta Raahen keskusta-alueen uusi alakoulu ja liikuntahalli kirjaston kulmille

Tör­mil­tä yl­lät­tä­vä eh­do­tus: Lu­kios­ta Raahen kes­kus­ta-alueen uusi ala­kou­lu ja lii­kun­ta­hal­li kir­jas­ton kul­mil­le

18.01.2021 08:00 13
Tilaajille
Seuraava kouluvuosi alkaa Raahessa 11. elokuuta

Seu­raa­va kou­lu­vuo­si alkaa Raa­hes­sa 11. elo­kuu­ta

10.12.2020 12:41
Tilaajille
Iltapäivätoiminta jatkuu taas ensi lukuvuonna

Il­ta­päi­vä­toi­min­ta jatkuu taas ensi lu­ku­vuon­na

08.06.2020 10:00
Tilaajille
Jokelan koulun kuutoset siirtyvät Pattasiin taas ensi syksynä; Harakkamäen ensi syksynä aloittavat kuutoset jatkavat kouluaan Harakkamäellä

Jokelan koulun kuu­to­set siir­ty­vät Pat­ta­siin taas ensi syk­sy­nä; Ha­rak­ka­mäen ensi syksynä aloit­ta­vat kuu­to­set jat­ka­vat kou­luaan Ha­rak­ka­mäel­lä

18.05.2020 10:42
Tilaajille
Tulevaisuuslautakunta jakoi liikuntatoiminnan avustuksia yhteensä 55 000 euroa – Katso kaikki avustuksen saaneet

Tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta jakoi lii­kun­ta­toi­min­nan avus­tuk­sia yh­teen­sä 55 000 euroa – Katso kaikki avus­tuk­sen saaneet

15.05.2020 13:41
Tilaajille
Näillä perusteilla vuorot jäähallille jaetaan

Näillä pe­rus­teil­la vuorot jää­hal­lil­le jaetaan

15.05.2020 10:00
Tilaajille
Tulevaisuuslautakunta: Paradiselle on korvaavia tiloja, mutta Lännenrannan leirikeskukselle ei ole

Tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta: Pa­ra­di­sel­le on kor­vaa­via tiloja, mutta Län­nen­ran­nan lei­ri­kes­kuk­sel­le ei ole

14.05.2020 18:30
Tilaajille
Kulttuuritoiminnan yleisavustuksia myönnettiin kaikkiaan 32 000 euroa – Katso kaikki saajat

Kult­tuu­ri­toi­min­nan yleis­avus­tuk­sia myön­net­tiin kaik­kiaan 32 000 euroa – Katso kaikki saajat

14.05.2020 14:38 1
Tilaajille
Rajatsin tämän vuoden Rantajatsi-avustuksen käyttö palasi takaisin valmisteluun

Ra­jat­sin tämän vuoden Ran­ta­jat­si-avus­tuk­sen käyttö palasi ta­kai­sin val­mis­te­luun

13.05.2020 19:00
Tilaajille