Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Tulevaisuuslautakunta
Sivistystoimen talous kuriin – Raahessa tehdään stoppi toimintakulttuurille, joka on sallinut muun muassa kohtuuttomat määrärahaylitykset ja työntekijöiden palkkaamisen ilman budjetoituja palkkarahoja

Si­vis­tys­toi­men talous kuriin – ­Raa­hes­sa tehdään stoppi toi­min­ta­kult­tuu­ril­le, joka on sal­li­nut muun muassa koh­tuut­to­mat mää­rä­ra­ha­yli­tyk­set ja työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mi­sen ilman bud­je­toi­tu­ja palk­ka­ra­ho­ja

24.01.2024 08:00 8
Tilaajille
Päätös Haapajoen lähikirjastosta syntyi äänestäen

Päätös Haa­pa­joen lä­hi­kir­jas­tos­ta syntyi ää­nes­täen

13.12.2023 12:00 1
Tilaajille
Haapajoen lähikirjaston lakkauttaminen jälleen päätettävänä – "Merkittävällä tavalla uusia asioita ei ole ilmennyt"

Haa­pa­joen lä­hi­kir­jas­ton lak­kaut­ta­mi­nen jälleen pää­tet­tä­vä­nä – "­Mer­kit­tä­väl­lä tavalla uusia asioita ei ole il­men­nyt"

12.12.2023 12:00
Tilaajille
Haapajoen kirjasto ei saanutkaan lakkautustuomiota, ei ainakaan vielä

Haa­pa­joen kir­jas­to ei saa­nut­kaan lak­kau­tus­tuo­mio­ta, ei ai­na­kaan vielä

15.11.2023 13:00 4
Tilaajille
Lohjenneen hampaan voi pian hoidattaa Pohteen palvelusetelillä

Loh­jen­neen hampaan voi pian hoi­dat­taa Pohteen pal­ve­lusete­lil­lä

14.11.2023 12:37
Tilaajille
Raahen tulevaisuuslautakunnalla pähkäiltävänä kolmen lisämiljoonan tarve

Raahen tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­nal­la päh­käil­tä­vä­nä kolmen li­sä­mil­joo­nan tarve

12.11.2023 13:00 9
Tilaajille
Päätös Haapajoen lähikirjaston lakkauttamisesta pitäisi syntyä tiistaina

Päätös Haa­pa­joen lä­hi­kir­jas­ton lak­kaut­ta­mi­ses­ta pitäisi syntyä tiis­tai­na

11.11.2023 10:00 4
Tilaajille
Pohteen tulevaisuuslautakunta evästää säilyttämään Oulaskankaan  toiminnan

Pohteen tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta evästää säi­lyt­tä­mään Ou­las­kan­kaan toi­min­nan

06.11.2023 11:54 4
Tilaajille
Hallintolain mukainen kuulemistilaisuus Haapajoen lähikirjaston tulevaisuudesta

Hal­lin­to­lain mu­kai­nen kuu­le­mis­ti­lai­suus Haa­pa­joen lä­hi­kir­jas­ton tu­le­vai­suu­des­ta

18.10.2023 20:00
Tilaajille
Raahen kaupunki myönsi yleisavustuksia kulttuuri- ja nuorisotoimintaan yhteensä 46 000 euroa

Raahen kau­pun­ki myönsi yleis­avus­tuk­sia kult­tuu­ri- ja nuo­ri­so­toi­min­taan yh­teen­sä 46 000 euroa

27.04.2023 15:00 1
Tilaajille
Raahe-opiston kursseilla voi jatkossa suorittaa opintopisteitä, mutta osaamisen arviointi on opiskelijoille vapaaehtoista

Raa­he-opis­ton kurs­seil­la voi jat­kos­sa suo­rit­taa opin­to­pis­tei­tä, mutta osaa­mi­sen ar­vioin­ti on opis­ke­li­joil­le va­paa­eh­tois­ta

23.04.2023 15:00
Tilaajille
Koulutilojen ulkopuoliselta perittäviin vuokriin on tulossa korotus

Kou­lu­ti­lo­jen ul­ko­puo­li­sel­ta pe­rit­tä­viin vuok­riin on tulossa korotus

14.12.2022 13:00
Tilaajille
Koulureiteillä on monenlaisia vaaroja – mutkat, mäet ja pimeys voivat olla perusteluita koulukuljetukselle

Kou­lu­rei­teil­lä on mo­nen­lai­sia vaaroja – mutkat, mäet ja pimeys voivat olla pe­rus­te­lui­ta kou­lu­kul­je­tuk­sel­le

24.10.2022 08:00
Tilaajille
Yhdeksän aloitti tällä viikolla aikuisten perusopetuksessa Raahessa – opetus suunnattu maahanmuuttajataustaisille 17–25 -vuotiaille

Yh­dek­sän aloitti tällä vii­kol­la ai­kuis­ten pe­rus­ope­tuk­ses­sa Raa­hes­sa – opetus suun­nat­tu maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sil­le 17–25 -vuo­tiail­le

06.10.2022 20:00
Tilaajille
Yläkoulun liikunta- ja musiikkiluokka ei kiinnosta – Raaheen esitetään ensi lukuvuodeksi kolmea erikoisluokkaa

Ylä­kou­lun lii­kun­ta- ja mu­siik­ki­luok­ka ei kiin­nos­ta – Raaheen esi­te­tään ensi lu­ku­vuo­dek­si kolmea eri­kois­luok­kaa

21.03.2022 11:00
Tilaajille
Kiitettävää talkoohenkeä
Pääkirjoitus

Kii­tet­tä­vää tal­koo­hen­keä

19.02.2022 07:00 2
Tilaajille
Lautakunta torppasi toiveen opetuspäälliköstä Raaheen

Lau­ta­kun­ta torp­pa­si toiveen ope­tus­pääl­li­kös­tä Raaheen

15.02.2021 12:00 2
Tilaajille
Opetuspäällikön virka halutaan palauttaa Raahen opetustoimeen

Ope­tus­pääl­li­kön virka ha­lu­taan pa­laut­taa Raahen ope­tus­toi­meen

22.01.2021 12:30
Tilaajille
Törmiltä yllättävä ehdotus: Lukiosta Raahen keskusta-alueen uusi alakoulu ja liikuntahalli kirjaston kulmille

Tör­mil­tä yl­lät­tä­vä eh­do­tus: Lu­kios­ta Raahen kes­kus­ta-alueen uusi ala­kou­lu ja lii­kun­ta­hal­li kir­jas­ton kul­mil­le

18.01.2021 08:00 13
Tilaajille
Seuraava kouluvuosi alkaa Raahessa 11. elokuuta

Seu­raa­va kou­lu­vuo­si alkaa Raa­hes­sa 11. elo­kuu­ta

10.12.2020 12:41
Tilaajille