Mainos: Tutustu Raahen Seu­tuun! Lehti + digi nyt 2 kk 29 €. Tilaa tästä.

Raahen kaupunki
Kuukausi
Kaupungin kaavoitus ja työllisyydenhoitokin siirtymässä Softpolikseen

Kau­pun­gin kaa­voi­tus ja työl­li­syy­den­hoi­to­kin siir­ty­mäs­sä Soft­po­lik­seen

17.10.2021 14:00 1
Tilaajille
Toukokuussa valmistunut Raahen talouden tasapainottamisohjelma romukoppaan – homma alkaa alusta ensi vuonna

Tou­ko­kuus­sa val­mis­tu­nut Raahen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­oh­jel­ma ro­mu­kop­paan – homma alkaa alusta ensi vuonna

11.10.2021 17:00 3
Tilaajille
Kaavoitus ei puolla rakennuslupaa Raahen uudelle liikuntahallille – valittu paikka on asemakaavan vastainen

Kaa­voi­tus ei puolla ra­ken­nus­lu­paa Raahen uudelle lii­kun­ta­hal­lil­le – valittu paikka on ase­ma­kaa­van vas­tai­nen

11.10.2021 16:00 8
Tilaajille
Pikkulahden virkistysalueen rakentaminen alkaa rantapuistosta vielä tänä syksynä

Pik­ku­lah­den vir­kis­tys­alueen ra­ken­ta­mi­nen alkaa ran­ta­puis­tos­ta vielä tänä syksynä

06.10.2021 17:00 3
Tilaajille
Raatihuoneen ovi avautuu hallintojohtajalle ja henkilöstöpäällikölle

Raa­ti­huo­neen ovi avautuu hal­lin­to­joh­ta­jal­le ja hen­ki­lös­tö­pääl­li­köl­le

05.10.2021 15:00 2
Tilaajille
Tulevaisuuskuntotutkimuksessa Raahen alueen kuntien sijoitukset jäivät sadan heikommalla puolella

Tu­le­vai­suus­kun­to­tut­ki­muk­ses­sa Raahen alueen kuntien si­joi­tuk­set jäivät sadan hei­kom­mal­la puo­lel­la

04.10.2021 07:00
Tilaajille
Elokuvatuotannon saaminen Raaheen ratkeaa tänä syksynä

Elo­ku­va­tuo­tan­non saa­mi­nen Raaheen ratkeaa tänä syksynä

01.10.2021 08:00 2
Tilaajille
Liikuntahalliyhtiön purkaminen jalkeille Raahessa - SSAB ottanut jo myönteisen kannan asiaan

Lii­kun­ta­hal­li­yh­tiön pur­ka­mi­nen jal­keil­le Raa­hes­sa - SSAB ottanut jo myön­tei­sen kannan asiaan

26.09.2021 16:00
Tilaajille
Neuvottelut Vesipekan iltalisäkäytännöstä jatkuu - kaupungin koko henkilöstöä halutaan kohdella tasa-arvoisesti

Neu­vot­te­lut Ve­si­pe­kan il­ta­li­sä­käy­tän­nös­tä jatkuu - kau­pun­gin koko hen­ki­lös­töä ha­lu­taan koh­del­la ta­sa-ar­voi­ses­ti

23.09.2021 15:00
Tilaajille
Rantakadun pyörätie saa uuden päällysteen tornitalolta mutterikioskille

Ran­ta­ka­dun pyö­rä­tie saa uuden pääl­lys­teen tor­ni­ta­lol­ta mut­te­ri­kios­kil­le

22.09.2021 12:30 4
Tilaajille
Vanhemmat
Hansan vesikattourakka paikalliselle rakennusliikkeelle - valmista pitää olla vuoden loppuun mennessä

Hansan ve­si­kat­to­urak­ka pai­kal­li­sel­le ra­ken­nus­liik­keel­le - val­mis­ta pitää olla vuoden loppuun men­nes­sä

20.09.2021 12:52 1
Tilaajille
Pallottelua henkilöstöpäällikön viralla
Pääkirjoitus

Pal­lot­te­lua hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön viralla

17.09.2021 06:30 1
Tilaajille
Ollanketo otti käyttöön kaupunginhallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkion

Ol­lan­ke­to otti käyt­töön kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan kuu­kau­si­palk­kion

16.09.2021 10:54 1
Tilaajille
Kansallisen vetyverkoston projektipäällikön paikka auki Raahessa - tehtävä edellyttää vahvaa näyttöä ja kokemusta verkostojen rakentamisesta

Kan­sal­li­sen ve­ty­ver­kos­ton pro­jek­ti­pääl­li­kön paikka auki Raa­hes­sa - tehtävä edel­lyt­tää vahvaa näyttöä ja ko­ke­mus­ta ver­kos­to­jen ra­ken­ta­mi­ses­ta

13.09.2021 12:56 1
Tilaajille
Raahe poistamassa Laivakankaan tuulipuiston kaavoitusohjelmasta - kaavoitusaloitteen kaupungille tehnyttä yhtiötä ei ole enää olemassa

Raahe pois­ta­mas­sa Lai­va­kan­kaan tuu­li­puis­ton kaa­voi­tus­oh­jel­mas­ta - kaa­voi­tus­aloit­teen kau­pun­gil­le teh­nyt­tä yhtiötä ei ole enää ole­mas­sa

10.09.2021 15:34
Tilaajille
Veronmaksajien rahoilla leikkipuistot kuntoon – Kummattiin avattiin uudistunut liikuttava leikkipuisto

Ve­ron­mak­sa­jien ra­hoil­la leik­ki­puis­tot kuntoon – Kum­mat­tiin avat­tiin uu­dis­tu­nut lii­kut­ta­va leik­ki­puis­to

09.09.2021 16:03
Tilaajille
Raahe-opiston ja kaupungin kulttuuritoimen vastuita jaettiin useammille harteille

Raa­he-opis­ton ja kau­pun­gin kult­tuu­ri­toi­men vas­tui­ta jaet­tiin useam­mil­le har­teil­le

03.09.2021 16:00
Tilaajille
Eläkkeelle jäämässä ollut Mattila pestattiin Raahen hallintojohtajaksi

Eläk­keel­le jää­mäs­sä ollut Mattila pes­tat­tiin Raahen hal­lin­to­joh­ta­jak­si

03.09.2021 12:21 6
Tilaajille
Raahelainen Aresa voitti Vihannin liikuntahalliurakan - urakoitsija valittiin ehdollisena ennen rahoituksen varmistumista

Raa­he­lai­nen Aresa voitti Vi­han­nin lii­kun­ta­hal­li­ura­kan - ura­koit­si­ja va­lit­tiin eh­dol­li­se­na ennen ra­hoi­tuk­sen var­mis­tu­mis­ta

02.09.2021 13:30 1
Tilaajille
Raatihuoneen remontti

Raa­ti­huo­neen re­mont­ti

01.09.2021 09:56
Tilaajille