Mainos: Raahen Seudun joulutarjous: Raahen Seutu Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

Raahen kaupunki
Viikko
Rakennuskieltoa Vanhassa Raahessa halutaan jatkaa – nykyinen kieltopäätös voimassa enää tammikuun puoliväliin saakka

Ra­ken­nus­kiel­toa Van­has­sa Raa­hes­sa ha­lu­taan jatkaa – ny­kyi­nen kiel­to­pää­tös voi­mas­sa enää tam­mi­kuun puo­li­vä­liin saakka

05.12.2022 13:20 1
Tilaajille
Raahen uusi ympäristöinsinööri saa vastuulleen muun muassa jäteaseman esimiestehtävät

Raahen uusi ym­pä­ris­tö­in­si­nöö­ri saa vas­tuul­leen muun muassa jä­te­ase­man esi­mies­teh­tä­vät

04.12.2022 10:00
Tilaajille
Kaupunginhallitus ei nostanut Arina Areenaa jatkokäsittelyyn – Raimo Seikkala: "Ehkä olisi helpompi rakentaa ylipainehalli Liminkaan"

Kau­pun­gin­hal­li­tus ei nos­ta­nut Arina Areenaa jat­ko­kä­sit­te­lyyn – Raimo Seik­ka­la: "Ehkä olisi hel­pom­pi ra­ken­taa yli­pai­ne­hal­li Li­min­kaan"

02.12.2022 12:28 16
Tilaajille
Raahe hankkimassa sähköisen työkalun osallistamiseen – "Tulee toimimaan asukkaiden keskitettynä osallistumis- ja vaikuttamiskanavana"

Raahe hank­ki­mas­sa säh­köi­sen työ­ka­lun osal­lis­ta­mi­seen – "Tulee toi­mi­maan asuk­kai­den kes­ki­tet­ty­nä osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­ka­na­va­na"

01.12.2022 16:00 4
Tässä työssä saa olla ulkona: Raahe etsii puistomestaria vakituiseen työhön

Tässä työssä saa olla ulkona: Raahe etsii puis­to­mes­ta­ria va­ki­tui­seen työhön

30.11.2022 18:00
Tilaajille
Raahe pestasi tuhdisti kokemusta: maankäytön suunnittelijaksi valittu on entinen professori ja kaupunginarkkitehti

Raahe pestasi tuh­dis­ti ko­ke­mus­ta: maan­käy­tön suun­nit­te­li­jak­si valittu on entinen pro­fes­so­ri ja kau­pun­gin­ark­ki­teh­ti

30.11.2022 13:15 2
Tilaajille
Raahessa esitetään kompromissiratkaisua, joka päästäisi päättäjät pälkähästä: kouluverkkopäätökset siirtyisivät määrittelemättömään tulevaisuuteen

Raa­hes­sa esi­te­tään komp­ro­mis­si­rat­kai­sua, joka pääs­täi­si päät­tä­jät päl­kä­häs­tä: kou­lu­verk­ko­pää­tök­set siir­tyi­si­vät mää­rit­te­le­mät­tö­mään tu­le­vai­suu­teen

29.11.2022 20:00 4
Tilaajille
FC Raahe ei niele lautakunnan perusteluja – kaupungin lähettämä tiedote sisälsi seuran mukaan runsaasti virheitä

FC Raahe ei niele lau­ta­kun­nan pe­rus­te­lu­ja – kau­pun­gin lä­het­tä­mä tiedote sisälsi seuran mukaan run­saas­ti vir­hei­tä

29.11.2022 15:00 13
Tilaajille
Raahen vanhusasiainneuvoston nimi muuttuu vanhusneuvostoksi

Raahen van­hus­asiain­neu­vos­ton nimi muuttuu van­hus­neu­vos­tok­si

29.11.2022 14:15
Tilaajille
Kuukausi
Vesiyhtiö kerää vesimaksujen nostolla osinkoja Raahen kaupungille talouden tasapainottamiseen

Ve­si­yh­tiö kerää ve­si­mak­su­jen nos­tol­la osin­ko­ja Raahen kau­pun­gil­le ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen

25.11.2022 18:00 21
Tilaajille
Vihannin paloaseman ja Harakkamäen koulun remontit siirtynevät edemmäs

Vi­han­nin pa­lo­ase­man ja Ha­rak­ka­mäen koulun re­mon­tit siir­ty­ne­vät edemmäs

25.11.2022 15:00
Tilaajille
Raahen kaupungin lotto
Mielipidekirjoitus

Raahen kau­pun­gin lotto

24.11.2022 21:00
FC Raahe ei ymmärrä kaupungin toimintaa Arina Areenan suhteen – Raimo Seikkala: "Voi sanoa, että on vastuutonta maksaa veroja Raaheen, jos kaupunginhallitukselta ei löydy ryhtiliikettä"

FC Raahe ei ymmärrä kau­pun­gin toi­min­taa Arina Areenan suhteen – Raimo Seik­ka­la: "Voi sanoa, että on vas­tuu­ton­ta maksaa veroja Raa­heen, jos kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­ta ei löydy ryh­ti­lii­ket­tä"

24.11.2022 11:06 13
Tilaajille
Liikunnan erityisavustusten haku alkoi: Päätökset tehdään ennen joulua

Lii­kun­nan eri­tyis­avus­tus­ten haku alkoi: Pää­tök­set tehdään ennen joulua

22.11.2022 19:00
Tilaajille
Pyhäjoki aikoo helliä omakotiasujaa enemmän kuin Siikajoki tai Raahe ja pudottaa kiinteistöveron pohjamutiin

Py­hä­jo­ki aikoo helliä oma­ko­ti­asu­jaa enemmän kuin Sii­ka­jo­ki tai Raahe ja pu­dot­taa kiin­teis­tö­ve­ron poh­ja­mu­tiin

14.11.2022 08:00 1
Tilaajille
Raahe nostamassa kiinteistöveroprosentteja – verotuotto nousisi 0,9 miljoonaa euroa

Raahe nos­ta­mas­sa kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­te­ja – ve­ro­tuot­to nousisi 0,9 mil­joo­naa euroa

06.11.2022 20:00 7
Tilaajille
Vanhemmat
Väylävirasto: Vihannin makasiinin korjaaminen alkaa todennäköisesti marraskuun aikana

Väy­lä­vi­ras­to: Vi­han­nin ma­ka­sii­nin kor­jaa­mi­nen alkaa to­den­nä­köi­ses­ti mar­ras­kuun aikana

04.11.2022 17:00
Tilaajille
Urheilijoiden palkitseminen hyväksyttiin lautakunnassa – asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn

Ur­hei­li­joi­den pal­kit­se­mi­nen hy­väk­syt­tiin lau­ta­kun­nas­sa – asia etenee kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn

04.11.2022 13:00
Tilaajille
Arina Areenan kaupoista vaaditaan lisäselvityksiä – lautakunnan puheenjohtaja Niilo Ojala: "Tosiasia varmasti on, että ratkaisu menee ensi vuoden puolelle"

Arina Areenan kau­pois­ta vaa­di­taan li­sä­sel­vi­tyk­siä – lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Niilo Ojala: "To­sia­sia var­mas­ti on, että rat­kai­su menee ensi vuoden puo­lel­le"

03.11.2022 10:58 8
Tilaajille
Raahen rakennusvalvonta erehtyi makasiinin omistajasta – korjaamiskehotuksen olisi pitänyt mennä Väylävirastolle

Raahen ra­ken­nus­val­von­ta erehtyi ma­ka­sii­nin omis­ta­jas­ta – kor­jaa­mis­ke­ho­tuk­sen olisi pitänyt mennä Väy­lä­vi­ras­tol­le

03.11.2022 09:33
Tilaajille