Mainos: Tilaa Raahen Seutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Raahen kaupunginhallitus
Raahessa esitetään kompromissiratkaisua, joka päästäisi päättäjät pälkähästä: kouluverkkopäätökset siirtyisivät määrittelemättömään tulevaisuuteen

Raa­hes­sa esi­te­tään komp­ro­mis­si­rat­kai­sua, joka pääs­täi­si päät­tä­jät päl­kä­häs­tä: kou­lu­verk­ko­pää­tök­set siir­tyi­si­vät mää­rit­te­le­mät­tö­mään tu­le­vai­suu­teen

29.11.2022 20:00 4
Tilaajille
Raahen vanhusasiainneuvoston nimi muuttuu vanhusneuvostoksi

Raahen van­hus­asiain­neu­vos­ton nimi muuttuu van­hus­neu­vos­tok­si

29.11.2022 14:15
Tilaajille
Raahen kaupunkistrategia ei olekaan vielä valmis

Raahen kau­pun­ki­stra­te­gia ei olekaan vielä valmis

05.10.2022 12:00 3
Tilaajille
Raahen pienet kyläkoulut nousivat taas lakkautuslistalle – myös keskuskoululaiset ja lukiolaiset saisivat uuden osoitteen

Raahen pienet ky­lä­kou­lut nou­si­vat taas lak­kau­tus­lis­tal­le – ­myös kes­kus­kou­lu­lai­set ja lu­kio­lai­set sai­si­vat uuden osoit­teen

30.09.2022 08:00 19
Tilaajille
Kaavoitusarkkitehdille olisi töitä Raahessa, kaupunginhallitus käsittelee täyttölupaesitystä

Kaa­voi­tus­ark­ki­teh­dil­le olisi töitä Raa­hes­sa, kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee täyt­tö­lu­pa­esi­tys­tä

18.09.2022 17:00
Tilaajille
Kaupunginjohtajan valinta ja palkka vahvistetaan – Raahen virkavaalista ei valitettu

Kau­pun­gin­joh­ta­jan valinta ja palkka vah­vis­te­taan – Raahen vir­ka­vaa­lis­ta ei va­li­tet­tu

28.04.2022 13:30 1
Tilaajille
Raahen kaupungin työsuhdepolkupyörien reitille tuli mutka

Raahen kau­pun­gin työ­suh­de­pol­ku­pyö­rien rei­til­le tuli mutka

20.04.2022 10:30 2
Tilaajille
Kaupunginhallitus palautti Bio Huvimylly -vastauksen uuteen valmisteluun

Kau­pun­gin­hal­li­tus pa­laut­ti Bio Hu­vi­myl­ly -vas­tauk­sen uuteen val­mis­te­luun

19.04.2022 15:00 9
Tilaajille
Raahen kaupunginjohtajan viran täyttötapa ei miellytä kaikkia – "Kaupungin nykyinen toimintamalli on jäänne menneisyydestä"

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­jan viran täyt­tö­ta­pa ei miel­ly­tä kaikkia – "Kau­pun­gin ny­kyi­nen toi­min­ta­mal­li on jäänne men­nei­syy­des­tä"

15.03.2022 11:08 8
Tilaajille
Kaupunginjohtajan virka on nyt auki Raahessa – hakijoita voidaan haastatella jo hakuaikana

Kau­pun­gin­joh­ta­jan virka on nyt auki Raa­hes­sa – ha­ki­joi­ta voidaan haas­ta­tel­la jo ha­ku­ai­ka­na

23.02.2022 11:00 1
Tilaajille
Esitys julki: Raaheen kolmen vuoden määräaikainen kaupunginjohtaja

Esitys julki: Raaheen kolmen vuoden mää­rä­ai­kai­nen kau­pun­gin­joh­ta­ja

17.02.2022 10:55 4
Tilaajille
Mattila nimettiin Raahen va. kaupunginjohtajaksi viran täyttämiseen saakka

Mattila ni­met­tiin Raahen va. kau­pun­gin­joh­ta­jak­si viran täyt­tä­mi­seen saakka

08.02.2022 17:00 3
Tilaajille
Esitys Raahen väliaikaiseksi johtotroikaksi: Mattila, Pitkänen ja Vimpari - talousjohtajallekin löytyi sijainen

Esitys Raahen vä­li­ai­kai­sek­si joh­tot­roi­kak­si: Mat­ti­la, Pit­kä­nen ja Vimpari - ta­lous­joh­ta­jal­le­kin löytyi si­jai­nen

04.02.2022 14:00 5
Tilaajille
Raahen kaupunginjohtajan sijaisuus palautettiin valmisteluun

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­jan si­jai­suus pa­lau­tet­tiin val­mis­te­luun

03.02.2022 10:39 1
Tilaajille
Nurkkalan erosopimus sinetöidään keskiviikkona – kaupunginhallituksella ylimääräinen kokous

Nurk­ka­lan ero­so­pi­mus si­ne­töi­dään kes­ki­viik­ko­na – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la yli­mää­räi­nen kokous

31.01.2022 12:30 5
Tilaajille
Ulkopuolinen selvitys vapauttaa Ollankedon kiusaamissyytöksistä – Nurkkala koki tulleensa mustamaalatuksi julkisuudessa ja halusi vastata samalla tavalla

Ul­ko­puo­li­nen sel­vi­tys va­paut­taa Ol­lan­ke­don kiu­saa­mis­syy­tök­sis­tä – Nurk­ka­la koki tul­leen­sa mus­ta­maa­la­tuk­si jul­ki­suu­des­sa ja halusi vastata samalla tavalla

12.01.2022 15:29 11
Tilaajille
Raahen kaupunginjohtajalle ensi vuodeksi kolme sijaista

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­jal­le ensi vuo­dek­si kolme si­jais­ta

22.12.2021 11:00 3
Tilaajille
Rannikon SERO on saamassa anomansa lainan

Ran­ni­kon SERO on saa­mas­sa ano­man­sa lainan

21.12.2021 20:00
Tilaajille
Raahen kaupunginhallitus päätti rajoittaa rekrytointeja kevään ajaksi

Raahen kau­pun­gin­hal­li­tus päätti ra­joit­taa rek­ry­toin­te­ja kevään ajaksi

21.12.2021 11:02 1
Tilaajille
Raahe kutsuu 14 hakijaa haastatteluun – kutsun saavat muun muassa Hailuodon kunnansihteeri ja Muhoksen entinen hallinto- ja talousjohtaja

Raahe kutsuu 14 hakijaa haas­tat­te­luun – kutsun saavat muun muassa Hai­luo­don kun­nan­sih­tee­ri ja Mu­hok­sen entinen hal­lin­to- ja ta­lous­joh­ta­ja

30.11.2021 15:25 1
Tilaajille