Raahen kaupunginhallitus
Lumijärvi: Raahessa kaupunginhallitus ei toteutakaan valtuuston päätöstä - kiistan aiheena äänestysbussi

Lu­mi­jär­vi: Raa­hes­sa kau­pun­gin­hal­li­tus ei to­teu­ta­kaan val­tuus­ton pää­tös­tä - kiistan aiheena ää­nes­tys­bus­si

07.04.2021 15:00
Tilaajille
Raahe tahkosi runsaan kuuden miljoonan euron tuloksen - yli puolet siitä halutaan käyttää uuteen liikuntahalliin sekä Raahesaliin

Raahe tahkosi runsaan kuuden mil­joo­nan euron tu­lok­sen - yli puolet siitä ha­lu­taan käyttää uuteen lii­kun­ta­hal­liin sekä Raa­he­sa­liin

26.03.2021 07:30 4
Tilaajille
Sote-valmistelu jakoi Raahen valtuuston kahtia

So­te-val­mis­te­lu jakoi Raahen val­tuus­ton kahtia

24.03.2021 09:00 1
Tilaajille
Raahen hulevesimääräys sittenkin kokonaan uuteen käsittelyyn - "Vähemmän huomiota herättävää kuin se, että kaupungin omistama yhtiö haastaisi omistajansa oikeuteen"

Raahen hu­le­ve­si­mää­räys sit­ten­kin ko­ko­naan uuteen kä­sit­te­lyyn - "Vä­hem­män huo­mio­ta he­rät­tä­vää kuin se, että kau­pun­gin omis­ta­ma yhtiö haas­tai­si omis­ta­jan­sa oi­keu­teen"

19.02.2021 10:40 2
Tilaajille
Talouden tasapainottamissuunnitelma tiukalla aikataululla - toimet kohdistuvat myös Raahen kaupungin henkilöstöön

Ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­suun­ni­tel­ma tiu­kal­la ai­ka­tau­lul­la - toimet koh­dis­tu­vat myös Raahen kau­pun­gin hen­ki­lös­töön

17.02.2021 09:00 2
Tilaajille
Oudosti houkutteleva Raahe kieltäytyi ite-taiteilijan testamenttilahjoituksesta - viranhaltijat saivat kuitenkin uutta selvitettävää

Oudosti hou­kut­te­le­va Raahe kiel­täy­tyi ite-tai­tei­li­jan tes­ta­ment­ti­lah­joi­tuk­ses­ta - vi­ran­hal­ti­jat saivat kui­ten­kin uutta sel­vi­tet­tä­vää

16.02.2021 10:00 4
Tilaajille
Raahen kaupunki teki 11 hehtaaria aukkoa metsään mutta onko se välttämätöntä, kysyvät kuntalaisaloitteen tekijät

Raahen kau­pun­ki teki 11 heh­taa­ria aukkoa metsään mutta onko se vält­tä­mä­tön­tä, kysyvät kun­ta­lais­aloit­teen tekijät

14.02.2021 12:00 4
Tilaajille
Uusi käänne Kaupunginlahdenrannalla: Raahe myöntää virheen äänestyksessä, Sorvari vetää valituksensa hallinto-oikeudesta

Uusi käänne Kau­pun­gin­lah­den­ran­nal­la: Raahe myöntää virheen ää­nes­tyk­ses­sä, Sorvari vetää va­li­tuk­sen­sa hal­lin­to-oi­keu­des­ta

10.02.2021 16:00 6
Tilaajille
Ojalan vesijohtovalitus hylättiin - Otto-oikeudella Nurkkalan päätös menetti merkityksensä

Ojalan ve­si­joh­to­va­li­tus hy­lät­tiin - Ot­to-oi­keu­del­la Nurk­ka­lan päätös menetti mer­ki­tyk­sen­sä

02.02.2021 14:57
Tilaajille
Edunvalvontakin maksaa - kaupunginjohtajan matkustuskulut viime vuonna yli 40 000 euroa

Edun­val­von­ta­kin maksaa - kau­pun­gin­joh­ta­jan mat­kus­tus­ku­lut viime vuonna yli 40 000 euroa

21.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Kyläkaavojen päivittämistarpeesta äänestettiin kaupunginhallituksessa

Ky­lä­kaa­vo­jen päi­vit­tä­mis­tar­pees­ta ää­nes­tet­tiin kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

15.12.2020 18:00 1
Tilaajille
Myllymäeltä tiukka päätös -  "Kannan tällä lopettamispäätökselläni sitä kuuluisaa poliittista vastuuta"

Myl­ly­mäel­tä tiukka päätös - "Kannan tällä lo­pet­ta­mis­pää­tök­sel­lä­ni sitä kuu­lui­saa po­liit­tis­ta vas­tuu­ta"

02.12.2020 11:16 4
Tilaajille
Nurkkala esittää veroprosentin korottamista, toiveena noin kaksi miljoonaa euroa lisää kaupungin kassaan

Nurk­ka­la esittää ve­ro­pro­sen­tin ko­rot­ta­mis­ta, toi­vee­na noin kaksi mil­joo­naa euroa lisää kau­pun­gin kassaan

29.10.2020 09:43 5
Tilaajille
Kummatin ja Pattasten tiloista entinen esitys - "Tätä päätöstä voisi kutsua osittain itseoikaisuksi"

Kum­ma­tin ja Pat­tas­ten ti­lois­ta entinen esitys - "Tätä pää­tös­tä voisi kutsua osit­tain it­seoi­kai­suk­si"

13.10.2020 12:39 1
Tilaajille
Kaupunginjohtajalta nyt täysin päinvastainen esitys tilahallinnan päällikön virasta

Kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta nyt täysin päin­vas­tai­nen esitys ti­la­hal­lin­nan pääl­li­kön virasta

08.10.2020 18:00 2
Tilaajille
Raahe joutuu tekemään Kummatin ja Pattasten tilajärjestelyistä uuden päätöksen - taustalla hallintosääntömoka ja valitus hallinto-oikeuteen

Raahe joutuu te­ke­mään Kum­ma­tin ja Pat­tas­ten ti­la­jär­jes­te­lyis­tä uuden pää­tök­sen - taus­tal­la hal­lin­to­sään­tö­mo­ka ja valitus hal­lin­to-oi­keu­teen

08.10.2020 06:00 3
Tilaajille
Tilahallinnan päälliköstä ei päätetty mitään - Nurkkala veti esityksensä pois

Ti­la­hal­lin­nan pääl­li­kös­tä ei pää­tet­ty mitään - Nurk­ka­la veti esi­tyk­sen­sä pois

29.09.2020 15:34 1
Tilaajille
Hybridikokoukset, joissa osa etäilee, eivät ole Raahen hallintosäännön mukaisia

Hyb­ri­di­ko­kouk­set, joissa osa etäi­lee, eivät ole Raahen hal­lin­to­sään­nön mu­kai­sia

19.09.2020 10:00
Tilaajille
Raahe joutuu ottamaan lisää lainaa Vihannin koulukeskuksen rakentamiseen - Kaupunginhallitus vaatii kirjallista selvitystä kuluista

Raahe joutuu ot­ta­maan lisää lainaa Vi­han­nin kou­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­seen - Kau­pun­gin­hal­li­tus vaatii kir­jal­lis­ta sel­vi­tys­tä ku­luis­ta

15.09.2020 10:27
Tilaajille
Kaupunginhallitus käsittelee henkilöstöpäällikön tehtävien siirtoa Leena Mikkola-Riekkiselle

Kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön teh­tä­vien siirtoa Leena Mik­ko­la-Riek­ki­sel­le

14.09.2020 07:00 1
Tilaajille