Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kiinteistöt
Raahen kaupunki sai ostotarjouksen purkukuntoisesta liikerakennuksesta tontteineen

Raahen kau­pun­ki sai os­to­tar­jouk­sen pur­ku­kun­toi­ses­ta lii­ke­ra­ken­nuk­ses­ta tont­tei­neen

23.11.2023 13:33
Tilaajille
Raahen seurakunta hakee uutta kiinteistöpäällikköä huolehtimaan kymmenistä kiinteistöistä

Raahen seu­ra­kun­ta hakee uutta kiin­teis­tö­pääl­lik­köä huo­leh­ti­maan kym­me­nis­tä kiin­teis­töis­tä

02.10.2023 11:01
Tilaajille
Raahen kaupunki saa omistukseensa huonokuntoisen liikerakennuksen

Raahen kau­pun­ki saa omis­tuk­seen­sa huo­no­kun­toi­sen lii­ke­ra­ken­nuk­sen

21.08.2023 20:00 2
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymä hakee hintalappuja kiinteistöilleen – Raahen sairaalan käypä arvo korkeintaan puolet 15 miljoonan euron tasearvosta?

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä hakee hin­ta­lap­pu­ja kiin­teis­töil­leen – Raahen sai­raa­lan käypä arvo kor­kein­taan puolet 15 mil­joo­nan euron ta­sear­vos­ta?

19.02.2023 14:00
Tilaajille
Raahepolikselta joululahja vuokralaisilleen: vuokrankorotus puolitettiin – "Laskettiin, että kuudellakin prosentilla voidaan pärjätä"

Raa­he­po­lik­sel­ta jou­lu­lah­ja vuok­ra­lai­sil­leen: vuok­ran­ko­ro­tus puo­li­tet­tiin – "Las­ket­tiin, että kuu­del­la­kin pro­sen­til­la voidaan pär­jä­tä"

21.12.2022 08:00
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän purkaminen voi alkaa – "Odotettavissa on varsin vaikeat neuvottelut"

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mi­nen voi alkaa – "O­do­tet­ta­vis­sa on varsin vaikeat neu­vot­te­lut"

15.12.2022 08:40
Tilaajille
Nyt tähtäimessä kiinteistökuntayhtymä – väliaikaisratkaisulla haetaan lisää valmisteluaikaa

Nyt täh­täi­mes­sä kiin­teis­tö­kun­ta­yh­ty­mä – vä­li­ai­kais­rat­kai­sul­la haetaan lisää val­mis­te­lu­ai­kaa

07.10.2022 08:00
Tilaajille
Kuntakohtaiset kiinteistökustannukset nousivat Raahessa 18 prosenttia

Kun­ta­koh­tai­set kiin­teis­tö­kus­tan­nuk­set nou­si­vat Raa­hes­sa 18 pro­sent­tia

12.09.2022 15:30
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän kiinteistöratkaisua jatkoselvitetään – jaetaanko omistajille, myydäänkö sijoittajille vai mitä tehdään?

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­tö­rat­kai­sua jat­ko­sel­vi­te­tään – jae­taan­ko omis­ta­jil­le, myy­dään­kö si­joit­ta­jil­le vai mitä teh­dään?

23.08.2022 15:00
Tilaajille
Mainingille voi olla löytymässä uutta käyttöä – Raahen tekninen johtaja: "Vielä ei ole mitään sellaista, mitä voisi kertoa julkisuuteen"

Mai­nin­gil­le voi olla löy­ty­mäs­sä uutta käyttöä – Raahen tek­ni­nen joh­ta­ja: "Vielä ei ole mitään sel­lais­ta, mitä voisi kertoa jul­ki­suu­teen"

22.03.2022 18:00 3
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän tehtäväksi jää Raahen sairaalakiinteistöjen omistaminen – muuttunee myöhemmin kiinteistöyhtiöksi

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män teh­tä­väk­si jää Raahen sai­raa­la­kiin­teis­tö­jen omis­ta­mi­nen – muut­tu­nee myö­hem­min kiin­teis­tö­yh­tiök­si

21.03.2022 09:00
Tilaajille
Brahen hallitus linjasi: uusi koulukeskus suunnitteille

Brahen hal­li­tus lin­ja­si: uusi kou­lu­kes­kus suun­nit­teil­le

13.12.2021 08:00 1
Tilaajille
Raahessa ja Kempeleessä matalimmat kiinteistökustannukset

Raa­hes­sa ja Kem­pe­lees­sä ma­ta­lim­mat kiin­teis­tö­kus­tan­nuk­set

12.09.2021 18:00
Tilaajille
Raahen Raatihuoneen julkisivuremontin viimeinen vaihe on loppusuoralla

Raahen Raa­ti­huo­neen jul­ki­si­vu­re­mon­tin vii­mei­nen vaihe on lop­pu­suo­ral­la

01.09.2021 09:00 1
Tilaajille
Lapaluodon koulun ostaja ei vielä tiedä rakennuksen lopullista kohtaloa: "Lähinnä harrasteprojektiksi ostettiin"

La­pa­luo­don koulun ostaja ei vielä tiedä ra­ken­nuk­sen lo­pul­lis­ta koh­ta­loa: "Lä­hin­nä har­ras­te­pro­jek­tik­si os­tet­tiin"

22.07.2021 18:00
Tilaajille
Vanha Mainingin kiinteistö on jäämässä tyhjilleen

Vanha Mai­nin­gin kiin­teis­tö on jää­mäs­sä tyh­jil­leen

21.05.2021 12:00 3
Tilaajille
Sairaalan ja terveyskeskuksen rakennukset kuntoarviointiin Raahessa

Sai­raa­lan ja ter­veys­kes­kuk­sen ra­ken­nuk­set kun­to­ar­vioin­tiin Raa­hes­sa

08.04.2021 11:16
Tilaajille
Lännenrannan myynti tietäisi takaisinperintää - ministeriö epäilee myös Piehingin kyläyhdistyksen resursseja

Län­nen­ran­nan myynti tie­täi­si ta­kai­sin­pe­rin­tää - mi­nis­te­riö epäilee myös Pie­hin­gin ky­lä­yh­dis­tyk­sen re­surs­se­ja

18.01.2021 10:00
Tilaajille
Energy Tower rasittaa Pyhäjoen kunnan teollisuusyhtiön taloutta

Energy Tower ra­sit­taa Py­hä­joen kunnan teol­li­suus­yh­tiön ta­lout­ta

31.12.2020 12:00 1
Tilaajille
Porvarikoulu päätymässä purkamaan osan tiloistaan - "Turhaa kiinteistömassaa ei kannata ylläpitää", sanoo rehtori

Por­va­ri­kou­lu pää­ty­mäs­sä pur­ka­maan osan ti­lois­taan - "Turhaa kiin­teis­tö­mas­saa ei kannata yl­lä­pi­tää", sanoo rehtori

21.08.2020 06:00 1
Tilaajille