Hyvää itsenäisyyspäivää! : It­se­näi­syys­päi­vän Raahen Seutu il­mes­tyy nä­köis­leh­te­nä

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen sairaala
Kuukausi
Raahen yöpäivystys jatkuu kunnes toisin päätetään

Raahen yö­päi­vys­tys jatkuu kunnes toisin pää­te­tään

21.11.2023 08:46 3
Tilaajille
Kaikki koronapotilaat eivät mahdu osastolle – Osa viettää yönsä päivystyksen sängyissä

Kaikki ko­ro­na­po­ti­laat eivät mahdu osas­tol­le – Osa viettää yönsä päi­vys­tyk­sen sän­gyis­sä

17.11.2023 17:00 3
Tilaajille
Päätös Raahen yöpäivystyksestä siirtymässä ensi vuodelle – aluehallitus kaatoi äänin 10–3 esityksen nykyisenkaltaisen yöpäivystyksen turvaamisesta

Päätös Raahen yö­päi­vys­tyk­ses­tä siir­ty­mäs­sä ensi vuo­del­le – a­lue­hal­li­tus kaatoi äänin 10–3 esi­tyk­sen ny­kyi­sen­kal­tai­sen yö­päi­vys­tyk­sen tur­vaa­mi­ses­ta

16.11.2023 12:00 6
Tilaajille
Raahen yöpäivystyksestä äänestettiin aluehallituksessakin – nyt odotetaan eilisen kokouksen pöytäkirjaa

Raahen yö­päi­vys­tyk­ses­tä ää­nes­tet­tiin alue­hal­li­tuk­ses­sa­kin – nyt odo­te­taan eilisen ko­kouk­sen pöy­tä­kir­jaa

15.11.2023 12:30
Tilaajille
Pohteen tulevaisuuslautakunta äänesti Raahen yöpäivystyksen lakkauttamisesta

Pohteen tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta äänesti Raahen yö­päi­vys­tyk­sen lak­kaut­ta­mi­ses­ta

10.11.2023 18:00 30
Tilaajille
Vanhemmat
Raahen päivystykselle haetaan jatkoa vuodeksi

Raahen päi­vys­tyk­sel­le haetaan jatkoa vuo­dek­si

12.09.2023 16:00 1
Ministeriltä tuli tekstiviesti: Lupaa puoltaa Raahen sairaalan ympärivuorokautisen päivystyksen jatkoa

Mi­nis­te­ril­tä tuli teks­ti­vies­ti: Lupaa puoltaa Raahen sai­raa­lan ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen päi­vys­tyk­sen jatkoa

28.08.2023 08:00 3
Tilaajille
Sairaalakaupoille sorvattiin rahoituspaketti – Raahen kaupunki sijoittaa, lainaa ja takaa

Sai­raa­la­kau­poil­le sor­vat­tiin ra­hoi­tus­pa­ket­ti – Raahen kau­pun­ki si­joit­taa, lainaa ja takaa

22.08.2023 15:00
2,5 hehtaaria kiinteistöjä Raahen Hoivatilat Oy:lle

2,5 heh­taa­ria kiin­teis­tö­jä Raahen Hoi­va­ti­lat Oy:lle

26.07.2023 14:00
Raahen sairaalan yöpäivystyskäynnit laskeneet – Päivystyksen kohtalo aluehallitukseen elokuussa

Raahen sai­raa­lan yö­päi­vys­tys­käyn­nit las­ke­neet – Päi­vys­tyk­sen kohtalo alue­hal­li­tuk­seen elo­kuus­sa

28.06.2023 08:00 8
Tilaajille
Siikajokiset ja pyhäjokiset saivat haluamansa: hyvinvointikuntayhtymän kiinteistökaupat jatkovalmisteluun

Sii­ka­jo­ki­set ja py­hä­jo­ki­set saivat ha­lua­man­sa: hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­tö­kau­pat jat­ko­val­mis­te­luun

09.06.2023 13:03
Tilaajille
Osa Raahen silmäpolin silmänsisäistä pistoshoidoista siirtyy OYSiin – "Merkittävä poliklinikkatoiminta jatkuu edelleen"

Osa Raahen sil­mä­po­lin sil­män­si­säis­tä pis­tos­hoi­dois­ta siirtyy OYSiin – "Mer­kit­tä­vä po­li­kli­nik­ka­toi­min­ta jatkuu edel­leen"

08.06.2023 19:00 1
Tilaajille
Raahelaisia ei haluta saattaa ruuhkautuneen yliopistosairaalan varaan

Raa­he­lai­sia ei haluta saattaa ruuh­kau­tu­neen yli­opis­to­sai­raa­lan varaan

04.06.2023 14:00 5
Tilaajille
Kaksi vuosikymmentä sitten Raahessa aloittanut toimintamalli on nyt esimerkkinä koko hyvinvointialueella

Kaksi vuo­si­kym­men­tä sitten Raa­hes­sa aloit­ta­nut toi­min­ta­mal­li on nyt esi­merk­ki­nä koko hy­vin­voin­ti­alueel­la

01.06.2023 19:30 1
Tilaajille
Raahen kaupunki ostamassa suoraan ja välillisesti kaikki hyvinvointikuntayhtymän kiinteistöt – kolmen kohteen kauppahinta yhteensä liki 8,4 miljoonaa euroa

Raahen kau­pun­ki os­ta­mas­sa suoraan ja vä­lil­li­ses­ti kaikki hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­töt – kolmen kohteen kaup­pa­hin­ta yh­teen­sä liki 8,4 mil­joo­naa euroa

28.05.2023 10:00 4
Tilaajille
Koronapotilaiden määrä kasvanut Raahen sairaalassa, taudin leviämisen estämiseksi ryhdyttiin toimenpiteisiin

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä kas­va­nut Raahen sai­raa­las­sa, taudin le­viä­mi­sen es­tä­mi­sek­si ryh­dyt­tiin toi­men­pi­tei­siin

12.05.2023 12:15 1
Raahen sairaala-alueen kaavamuutos on valmis hyväksyttäväksi, mutta maankäyttösopimusta ei tehdäkään

Raahen sai­raa­la-alueen kaa­va­muu­tos on valmis hy­väk­syt­tä­väk­si, mutta maan­käyt­tö­so­pi­mus­ta ei teh­dä­kään

09.05.2023 17:00
Tilaajille
Pohde vei Raahelta diabeteslääkärin: "Olemme Oysin tarjoaman palvelun varassa"

Pohde vei Raa­hel­ta dia­be­tes­lää­kä­rin: "Olemme Oysin tar­joa­man pal­ve­lun va­ras­sa"

25.04.2023 14:00 1
Tilaajille
Raahen sairaalakiinteistön markkina-arvosta hankitaan puolueeton arvio

Raahen sai­raa­la­kiin­teis­tön mark­ki­na-ar­vos­ta han­ki­taan puo­luee­ton arvio

19.04.2023 17:00
Tilaajille
Raahen silmäpoliklinikan sopimus otettiin käsittelyyn – "Palvelut Raahessa jatkuvat toistaiseksi ennallaan"

Raahen sil­mä­po­li­kli­ni­kan sopimus otet­tiin kä­sit­te­lyyn – "Pal­ve­lut Raa­hes­sa jat­ku­vat tois­tai­sek­si en­nal­laan"

03.03.2023 17:00 2
Tilaajille