Alue­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu – katso Poh­jois-Poh­jan­maan ja koko Suomen vaa­li­tu­los tästä

Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Raahen Seutu Digin tilaus tästä.

Raahen sairaala
Raahen sairaalan osastoilla vierailtu ohjeistusten vastaisesti – "Potilaan luokse voi mennä kerrallaan maksimissaan kaksi omaista tai läheistä"

Raahen sai­raa­lan osas­toil­la vie­rail­tu oh­jeis­tus­ten vas­tai­ses­ti – "Po­ti­laan luokse voi mennä ker­ral­laan mak­si­mis­saan kaksi omaista tai lä­heis­tä"

28.12.2021 10:39 1
Tilaajille
Raahessa pidetään kiinni vähintään nykyisestä hoidon tasosta – "Ettei ainakaan käy päinvastoin"

Raa­hes­sa pi­de­tään kiinni vä­hin­tään ny­kyi­ses­tä hoidon tasosta – "Ettei ai­na­kaan käy päin­vas­toin"

22.11.2021 08:00 2
Tilaajille
Raahen sairaala-alueelle kaavoitusaloite – varmistetaan rakennusoikeutta tulevaisuuden tarpeisiin

Raahen sai­raa­la-alueel­le kaa­voi­tus­aloi­te – var­mis­te­taan ra­ken­nus­oi­keut­ta tu­le­vai­suu­den tar­pei­siin

07.11.2021 13:00 1
Tilaajille
Tuberkuloosipotilasta hoidettu Raahessa – sairaalassa 300 altistumista, kaikki altistuneet keuhkokuvataan

Tu­ber­ku­loo­si­po­ti­las­ta hoi­det­tu Raa­hes­sa – sai­raa­las­sa 300 al­tis­tu­mis­ta, kaikki al­tis­tu­neet keuh­ko­ku­va­taan

02.11.2021 14:11
Kevyen liikenteen väylän työmaa käynnissä sairaalan pohjoispuolella

Kevyen lii­ken­teen väylän työmaa käyn­nis­sä sai­raa­lan poh­jois­puo­lel­la

21.10.2021 10:20
Tilaajille
Raahelaisprofessorille kansainvälinen elämäntyöpalkinto – oli kehittämässä maailman ensimmäistä lääketieteellistä sovellusta älypuhelimille

Raa­he­lais­pro­fes­so­ril­le kan­sain­vä­li­nen elä­män­työ­pal­kin­to – oli ke­hit­tä­mäs­sä maail­man en­sim­mäis­tä lää­ke­tie­teel­lis­tä so­vel­lus­ta äly­pu­he­li­mil­le

08.10.2021 16:00 1
Tilaajille
Sairaanhoitopiirin tapa tehdä veronmaksajille kalliita päätöksiä herättää kritiikkiä Raahessa

Sai­raan­hoi­to­pii­rin tapa tehdä ve­ron­mak­sa­jil­le kal­lii­ta pää­tök­siä he­rät­tää kri­tiik­kiä Raa­hes­sa

02.07.2021 11:00 3
Tilaajille
Raahelaiskansanedustajat: Raahen päivystys turvataan sote-pykälissä

Raa­he­lais­kan­sa­ne­dus­ta­jat: Raahen päi­vys­tys tur­va­taan so­te-py­kä­lis­sä

15.06.2021 13:33
Tilaajille
Nyt korjataan Gellmannin ulkovuorta

Nyt kor­ja­taan Gell­man­nin ul­ko­vuor­ta

29.04.2021 16:00 2
Tilaajille
Pitkä ura hoitajana

Pitkä ura hoi­ta­ja­na

17.04.2021 14:00 1
Tilaajille
Sairaalan ja terveyskeskuksen rakennukset kuntoarviointiin Raahessa

Sai­raa­lan ja ter­veys­kes­kuk­sen ra­ken­nuk­set kun­to­ar­vioin­tiin Raa­hes­sa

08.04.2021 11:16
Tilaajille
Täällä on tilaa opiskelijoiden syksyllä tulla – Sairaanhoitajakoulutukselle on katsottu valmiiksi opetustilaa Raahen sairaalasta

Täällä on tilaa opis­ke­li­joi­den syk­syl­lä tulla – Sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sel­le on kat­sot­tu val­miik­si ope­tus­ti­laa Raahen sai­raa­las­ta

25.02.2021 15:16
Tilaajille
Raahen suosituimmalla autokaistalla on tehty tämän vuoden aikana tuhansia testejä – Raahen infektiopoliklinikka on auki joulunpyhinäkin

Raahen suo­si­tuim­mal­la au­to­kais­tal­la on tehty tämän vuoden aikana tu­han­sia testejä – Raahen in­fek­tio­po­li­kli­nik­ka on auki jou­lun­py­hi­nä­kin

23.12.2020 12:00 3
Tilaajille
Eikö sinulle soitettukaan terveyskeskuksesta, vaikka luvattiin? Katsopa tässä, missä oli vika

Eikö sinulle soi­tet­tu­kaan ter­veys­kes­kuk­ses­ta, vaikka lu­vat­tiin? Katsopa tässä, missä oli vika

06.12.2020 17:00
Tilaajille
Ajot Ouluun vähentyivät – Syyskuussa aloittaneen silmäklinikan asiakasmäärä tuplaantui kuukaudessa

Ajot Ouluun vä­hen­tyi­vät – Syys­kuus­sa aloit­ta­neen sil­mä­kli­ni­kan asia­kas­mää­rä tup­laan­tui kuu­kau­des­sa

20.11.2020 09:00
Tilaajille
Sairaalan mahdollisuuksia selvitetään: "Ei haluta olla ajopuu, vaan halutaan itse aktiivisesti olla vaikuttamassa meidän tulevaisuuteemme."

Sai­raa­lan mah­dol­li­suuk­sia sel­vi­te­tään: "Ei haluta olla ajopuu, vaan ha­lu­taan itse ak­tii­vi­ses­ti olla vai­kut­ta­mas­sa meidän tu­le­vai­suu­teem­me."

17.11.2020 15:00
Tilaajille
Toiminta on tienhaarassa – Sairaalan tulevaisuudesta tilattiin selvitys

Toi­min­ta on tien­haa­ras­sa – Sai­raa­lan tu­le­vai­suu­des­ta ti­lat­tiin sel­vi­tys

16.11.2020 15:04 6
Tilaajille
Valokuitumerkintä pielessä – kaivinkoneen kaapaisusta harmaita hiuksia monille

Va­lo­kui­tu­mer­kin­tä pie­les­sä – kai­vin­ko­neen kaa­pai­sus­ta har­mai­ta hiuksia monille

13.11.2020 12:07 2
Tilaajille
Pahin ei näytä sittenkään toteutuvan – Raahen päivystys näillä näkymin turvattu

Pahin ei näytä sit­ten­kään to­teu­tu­van – Raahen päi­vys­tys näillä näkymin tur­vat­tu

16.10.2020 06:00
Tilaajille
Lausunto soteuudistuksesta lähtemässä: Päivystyksen kohtalo huolestuttaa

Lau­sun­to so­teuu­dis­tuk­ses­ta läh­te­mäs­sä: Päi­vys­tyk­sen kohtalo huo­les­tut­taa

20.09.2020 11:00 1
Tilaajille