Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Viimeisin 4 tuntia
Lausunto soteuudistuksesta lähtemässä: Päivystyksen kohtalo huolestuttaa

Lau­sun­to so­teuu­dis­tuk­ses­ta läh­te­mäs­sä: Päi­vys­tyk­sen kohtalo huo­les­tut­taa

11:00 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Hyvinvointikuntayhtymä aloittamassa pesulapalvelujen ja lääkkeiden annosjakelun kilpailutuksen

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä aloit­ta­mas­sa pe­su­la­pal­ve­lu­jen ja lääk­kei­den an­nos­ja­ke­lun kil­pai­lu­tuk­sen

19.09.2020 13:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Koronanäytteitä ei oteta Raahessa sunnuntaisin

Ko­ro­na­näyt­tei­tä ei oteta Raa­hes­sa sun­nun­tai­sin

19.09.2020 08:04 0
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymä julkaisi uudet vierailukäytännöt

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä jul­kai­si uudet vie­rai­lu­käy­tän­nöt

15.09.2020 12:00 0
Tilaajille
Raahen infektiopoliklinikalla ei enää näytteenottoa sunnuntaisin, mutta puhelinneuvonta palvelee

Raahen in­fek­tio­po­li­kli­ni­kal­la ei enää näyt­teen­ot­toa sun­nun­tai­sin, mutta pu­he­lin­neu­von­ta pal­ve­lee

15.09.2020 10:02 0
Tilaajille
Reilut sata kilometriä Raaheen, kaihileikkaus ja takaisin kotiin saman päivän aikana – Lohtajalainen Hannu Kero oli Raahen uuden silmäklinikan ensimmäisiä asiakkaita

Reilut sata ki­lo­met­riä Raa­heen, kai­hi­leik­kaus ja ta­kai­sin kotiin saman päivän aikana – Loh­ta­ja­lai­nen Hannu Kero oli Raahen uuden sil­mä­kli­ni­kan en­sim­mäi­siä asiak­kai­ta

10.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Tarve keskustelulle voi olla suuri – NeuvoRassissa avataan lokakuussa syöpäsairaanhoitajan vastaanotto

Tarve kes­kus­te­lul­le voi olla suuri – Neu­vo­Ras­sis­sa avataan lo­ka­kuus­sa syö­pä­sai­raan­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to

09.09.2020 15:17 0
Tilaajille
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän verkkosivut uudistuvat torstaina

Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män verk­ko­si­vut uu­dis­tu­vat tors­tai­na

09.09.2020 10:48 0
Tilaajille
"Ei tuollaista kirjausta" – Hyvinvointikuntayhtymän johtaja arvostelee lakiluonnoksessa olevaa esitystä keikkalääkärien käytön lopettamisesta päivystyksessä

"Ei tuol­lais­ta kir­jaus­ta" – Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män johtaja ar­vos­te­lee la­ki­luon­nok­ses­sa olevaa esi­tys­tä keik­ka­lää­kä­rien käytön lo­pet­ta­mi­ses­ta päi­vys­tyk­ses­sä

26.08.2020 08:00 0
Tilaajille
Raahen koronakatastrofi jäämässä säikähdykseksi? - "Näyttää lupaavalta", sanovat ylijohtaja ja terveydenhuollon johtaja

Raahen ko­ro­na­ka­tast­ro­fi jää­mäs­sä säi­käh­dyk­sek­si? - "Näyt­tää lu­paa­val­ta", sanovat yli­joh­ta­ja ja ter­vey­den­huol­lon johtaja

25.08.2020 21:00 3
Tilaajille
Korona puraisi miljoonalla eurolla hyvinvointikuntayhtymää: "Tilanne on toistaiseksi täysin hallinnassa"

Korona puraisi mil­joo­nal­la eurolla hy­vin­voin­ti­kun­tayh­ty­mää: "Ti­lan­ne on tois­tai­sek­si täysin hal­lin­nas­sa"

25.08.2020 18:30 0
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän puhelinpalvelu ruuhkautunut – jonossa jo aamulla pari sataa

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män pu­he­lin­pal­ve­lu ruuh­kau­tu­nut – jonossa jo aamulla pari sataa

24.08.2020 12:20 0
Tilaajille
Vanhemmat
Järjestöjen ääntä kuullaan kyselyssä

Jär­jes­tö­jen ääntä kuul­laan ky­se­lys­sä

19.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Raahe saa silmätautien yksikön - täysi tohina päälle heti syyskuun alusta

Raahe saa sil­mä­tau­tien yksikön - täysi tohina päälle heti syys­kuun alusta

14.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Infektiopoliklinikka laajentaa aukioloaikojaan –palvelut ajoittain ruuhkautuneet

In­fek­tio­po­li­kli­nik­ka laa­jen­taa au­ki­olo­ai­ko­jaan –pal­ve­lut ajoit­tain ruuh­kau­tu­neet

12.08.2020 16:10 0
Tilaajille
Raahen palvelukodit avautuvat vierailuille elokuusta lähtien – Hyvä käsihygienia ja muita ehtoja huomioitava

Raahen pal­ve­lu­ko­dit avau­tu­vat vie­rai­luil­le elo­kuus­ta lähtien – Hyvä kä­si­hy­gie­nia ja muita ehtoja huo­mioi­ta­va

31.07.2020 13:05 0
Tilaajille
Tehokas moniosaaja hyvinvointikuntayhtymään: Marjukka Manninen aloitti työnsä johtajana

Tehokas mo­ni­osaa­ja hy­vin­voin­ti­kun­tayh­ty­mään: Mar­juk­ka Man­ni­nen aloitti työnsä joh­ta­ja­na

29.07.2020 10:00 2
Tilaajille
Koronavarautuminen aiheutti hyvinvointikuntayhtymälle lähes miljoonan kustannukset

Ko­ro­na­va­rau­tu­mi­nen ai­heut­ti hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mäl­le lähes mil­joo­nan kus­tan­nuk­set

16.07.2020 12:00 0
Tilaajille
Mainingin tilalle tulevaa hoivakotia aletaan rakentamaan syksyllä

Mai­nin­gin tilalle tulevaa hoi­va­ko­tia aletaan ra­ken­ta­maan syk­syl­lä

08.07.2020 14:00 2
Tilaajille
Laboratoriotiloista lisätiloja pieneläinklinikalle

La­bo­ra­to­rio­ti­lois­ta li­sä­ti­lo­ja pien­eläin­kli­ni­kal­le

25.06.2020 19:00 0
Tilaajille