Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kuukausi
Kuusi sai kutsun jatkoon hyvinvointikuntayhtymän viestintäpäällikön haussa

Kuusi sai kutsun jatkoon hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män vies­tin­tä­pääl­li­kön haussa

19.10.2020 14:05 0
Tilaajille
Pahin ei näytä sittenkään toteutuvan – Raahen päivystys näillä näkymin turvattu

Pahin ei näytä sit­ten­kään to­teu­tu­van – Raahen päi­vys­tys näillä näkymin tur­vat­tu

16.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Hanna-Leena Mattila: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus mahdollistaa päivystyksen jatkumisen Raahessa

Han­na-Lee­na Mat­ti­la: So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon uu­dis­tus mah­dol­lis­taa päi­vys­tyk­sen jat­ku­mi­sen Raa­hes­sa

13.10.2020 14:36 1
Tilaajille
Sairaanhoitopiirin suositus: Vastaanotoille mennään ensi viikolla maskit päässä

Sai­raan­hoi­to­pii­rin suo­si­tus: Vas­taan­otoil­le mennään ensi vii­kol­la maskit päässä

09.10.2020 16:36 0
Hyvinvointikuntayhtymän viestintäpäälliköksi 14 hakijaa - joukossa tuttuja nimiä Raahen alueelta

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män vies­tin­tä­pääl­li­kök­si 14 hakijaa - jou­kos­sa tuttuja nimiä Raahen alueel­ta

07.10.2020 13:12 2
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Töissä onnistumiset ja hyvät yöunet tekevät Tuomo Laurilan onnelliseksi

Tullaan tu­tuik­si: Töissä on­nis­tu­mi­set ja hyvät yöunet tekevät Tuomo Lau­ri­lan on­nel­li­sek­si

02.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Raahen vanhassa kunnallissairaalassa oireillaan - Gellmaniin tilattiin kuntotutkimus

Raahen van­has­sa kun­nal­lis­sai­raa­las­sa oi­reil­laan - Gell­ma­niin ti­lat­tiin kun­to­tut­ki­mus

23.09.2020 11:29 0
Tilaajille
Lausunto soteuudistuksesta lähtemässä: Päivystyksen kohtalo huolestuttaa

Lau­sun­to so­teuu­dis­tuk­ses­ta läh­te­mäs­sä: Päi­vys­tyk­sen kohtalo huo­les­tut­taa

20.09.2020 11:00 1
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymä aloittamassa pesulapalvelujen ja lääkkeiden annosjakelun kilpailutuksen

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä aloit­ta­mas­sa pe­su­la­pal­ve­lu­jen ja lääk­kei­den an­nos­ja­ke­lun kil­pai­lu­tuk­sen

19.09.2020 13:00 1
Tilaajille
Koronanäytteitä ei oteta Raahessa sunnuntaisin

Ko­ro­na­näyt­tei­tä ei oteta Raa­hes­sa sun­nun­tai­sin

19.09.2020 08:04 0
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymä julkaisi uudet vierailukäytännöt

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä jul­kai­si uudet vie­rai­lu­käy­tän­nöt

15.09.2020 12:00 0
Tilaajille
Raahen infektiopoliklinikalla ei enää näytteenottoa sunnuntaisin, mutta puhelinneuvonta palvelee

Raahen in­fek­tio­po­li­kli­ni­kal­la ei enää näyt­teen­ot­toa sun­nun­tai­sin, mutta pu­he­lin­neu­von­ta pal­ve­lee

15.09.2020 10:02 0
Tilaajille
Reilut sata kilometriä Raaheen, kaihileikkaus ja takaisin kotiin saman päivän aikana – Lohtajalainen Hannu Kero oli Raahen uuden silmäklinikan ensimmäisiä asiakkaita

Reilut sata ki­lo­met­riä Raa­heen, kai­hi­leik­kaus ja ta­kai­sin kotiin saman päivän aikana – Loh­ta­ja­lai­nen Hannu Kero oli Raahen uuden sil­mä­kli­ni­kan en­sim­mäi­siä asiak­kai­ta

10.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Tarve keskustelulle voi olla suuri – NeuvoRassissa avataan lokakuussa syöpäsairaanhoitajan vastaanotto

Tarve kes­kus­te­lul­le voi olla suuri – Neu­vo­Ras­sis­sa avataan lo­ka­kuus­sa syö­pä­sai­raan­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to

09.09.2020 15:17 0
Tilaajille
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän verkkosivut uudistuvat torstaina

Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män verk­ko­si­vut uu­dis­tu­vat tors­tai­na

09.09.2020 10:48 0
Tilaajille
"Ei tuollaista kirjausta" – Hyvinvointikuntayhtymän johtaja arvostelee lakiluonnoksessa olevaa esitystä keikkalääkärien käytön lopettamisesta päivystyksessä

"Ei tuol­lais­ta kir­jaus­ta" – Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män johtaja ar­vos­te­lee la­ki­luon­nok­ses­sa olevaa esi­tys­tä keik­ka­lää­kä­rien käytön lo­pet­ta­mi­ses­ta päi­vys­tyk­ses­sä

26.08.2020 08:00 0
Tilaajille
Raahen koronakatastrofi jäämässä säikähdykseksi? - "Näyttää lupaavalta", sanovat ylijohtaja ja terveydenhuollon johtaja

Raahen ko­ro­na­ka­tast­ro­fi jää­mäs­sä säi­käh­dyk­sek­si? - "Näyt­tää lu­paa­val­ta", sanovat yli­joh­ta­ja ja ter­vey­den­huol­lon johtaja

25.08.2020 21:00 3
Tilaajille
Korona puraisi miljoonalla eurolla hyvinvointikuntayhtymää: "Tilanne on toistaiseksi täysin hallinnassa"

Korona puraisi mil­joo­nal­la eurolla hy­vin­voin­ti­kun­tayh­ty­mää: "Ti­lan­ne on tois­tai­sek­si täysin hal­lin­nas­sa"

25.08.2020 18:30 0
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän puhelinpalvelu ruuhkautunut – jonossa jo aamulla pari sataa

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män pu­he­lin­pal­ve­lu ruuh­kau­tu­nut – jonossa jo aamulla pari sataa

24.08.2020 12:20 0
Tilaajille
Järjestöjen ääntä kuullaan kyselyssä

Jär­jes­tö­jen ääntä kuul­laan ky­se­lys­sä

19.08.2020 12:00 0
Tilaajille