Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä jatkaa koronarokotuksia kesätauon jälkeen – Katso jutusta, ketkä voivat saada neljännen rokotteen

Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä jatkaa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia ke­sä­tauon jälkeen – Katso ju­tus­ta, ketkä voivat saada nel­jän­nen ro­kot­teen

29.07.2022 14:00
Suolistosyövän seulonnassa löydetään esiasteetkin, sillä testi on entistä tarkempi

Suo­lis­to­syö­vän seu­lon­nas­sa löy­de­tään esias­teet­kin, sillä testi on entistä tar­kem­pi

20.06.2022 08:00
Tilaajille
Monenlaista touhua Touhumäellä – Karentiakotien uusi yksikkö avautui

Mo­nen­lais­ta touhua Tou­hu­mäel­lä – Ka­ren­tia­ko­tien uusi yksikkö avautui

19.06.2022 15:00
Tilaajille
Kymmenet ihmiset ovat tulleet Hanhikivi-projektin takia risteykseen, jossa pitää löytää uusi työ

Kym­me­net ihmiset ovat tulleet Han­hi­ki­vi-pro­jek­tin takia ris­teyk­seen, jossa pitää löytää uusi työ

18.06.2022 08:00
Tilaajille
Yksi puhelinsoitto asiakastoimistoon auttaa usein, jos lääkärimaksuun ei juuri nyt ole rahaa

Yksi pu­he­lin­soit­to asia­kas­toi­mis­toon auttaa usein, jos lää­kä­ri­mak­suun ei juuri nyt ole rahaa

13.06.2022 08:59
Tilaajille
Raahen alueen kuntajohtajat hyvinvointikuntayhtymän purkamisen kannalla

Raahen alueen kun­ta­joh­ta­jat hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mi­sen kan­nal­la

11.06.2022 17:00
Tilaajille
Kuntayhtymä ottaa poikkeukselliset keinot käyttöön – hoitajapula saatava kuriin

Kun­ta­yh­ty­mä ottaa poik­keuk­sel­li­set keinot käyt­töön – hoi­ta­ja­pu­la saatava kuriin

10.06.2022 15:52 5
Tilaajille
NeuvoRassi laajentaa toiminta-aluettaan

Neu­vo­Ras­si laa­jen­taa toi­min­ta-aluet­taan

10.06.2022 09:00 1
Tilaajille
Raahen valtuusto kantaa huolta hyvinvointikuntayhtymän henkilöstötilanteesta ja hoitovelan kasvusta

Raahen val­tuus­to kantaa huolta hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män hen­ki­lös­tö­ti­lan­tees­ta ja hoi­to­ve­lan kas­vus­ta

25.05.2022 08:00 4
Tilaajille
Korona-aika lisäsi ikääntyneistä tehtyjen huoli-ilmoitusten määrää – Huoli-ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, jolla herää huoli ikäihmisen hyvinvoinnista

Ko­ro­na-ai­ka lisäsi ikään­ty­neis­tä teh­ty­jen huo­li-il­moi­tus­ten määrää – Huo­li-il­moi­tuk­sen voi tehdä kuka ta­han­sa, jolla herää huoli ikä­ih­mi­sen hy­vin­voin­nis­ta

20.05.2022 08:00
Tilaajille
Moni haluaa lääkärin puheille, vaikka usein järkevämpää olisi mennä suoraan fysioterapeutille

Moni haluaa lää­kä­rin pu­heil­le, vaikka usein jär­ke­väm­pää olisi mennä suoraan fy­sio­te­ra­peu­til­le

14.05.2022 09:00
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymä rekrytoi hoitajia ulkomailta – ensimmäisten filippiiniläisten sairaanhoitajien odotetaan aloittavan jo heinäkuun aikana

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä rek­ry­toi hoi­ta­jia ul­ko­mail­ta – en­sim­mäis­ten fi­lip­pii­ni­läis­ten sai­raan­hoi­ta­jien odo­te­taan aloit­ta­van jo hei­nä­kuun aikana

11.05.2022 17:30 9
Tilaajille
Raahen seudulla sairastetaan ja vanhusjonot hoivakoteihin kasvavat: Raahen on saatava paljon lisää osasto- ja hoivapaikkoja

Raahen seu­dul­la sai­ras­te­taan ja van­hus­jo­not hoi­va­ko­tei­hin kas­va­vat: Raahen on saatava paljon lisää osasto- ja hoi­va­paik­ko­ja

07.05.2022 09:00
Tilaajille
Pyhäjokiset ovat Raahen seudun terveimpiä

Py­hä­jo­ki­set ovat Raahen seudun ter­veim­piä

06.05.2022 08:00
Tilaajille
Raahen sairaalan vierailurajoitukset ovat yhä käytössä

Raahen sai­raa­lan vie­rai­lu­ra­joi­tuk­set ovat yhä käy­tös­sä

30.04.2022 17:00
Tilaajille
Terveydenhoitajat ovat huomanneet, että yhä useammat vanhemmat eivät halua lapsilleen rokotusohjelmaan kuuluvia rokotteita

Ter­vey­den­hoi­ta­jat ovat huo­man­neet, että yhä useam­mat van­hem­mat eivät halua lap­sil­leen ro­ko­tus­oh­jel­maan kuu­lu­via ro­kot­tei­ta

27.04.2022 08:00
Tilaajille
Yhden puhelinsoiton jälkeen Raahessa alkoi kasvaa verkosto, jossa pohditaan yhdessä mitä Ukrainasta tulevien kotoutumisen helpottamiseksi voi tehdä

Yhden pu­he­lin­soi­ton jälkeen Raa­hes­sa alkoi kasvaa ver­kos­to, jossa poh­di­taan yhdessä mitä Uk­rai­nas­ta tu­le­vien ko­tou­tu­mi­sen hel­pot­ta­mi­sek­si voi tehdä

09.04.2022 10:00
Tilaajille
Marjukka Manninen näkee Raahen hyvinvointitulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia – Kuuntele podcast

Mar­juk­ka Man­ni­nen näkee Raahen hy­vin­voin­ti­tu­le­vai­suu­des­sa paljon mah­dol­li­suuk­sia – Kuun­te­le podcast

06.04.2022 17:00
Tilaajille
Raahen jättävä Marjukka Manninen: "Raahen ja kuntayhtymän toimintojen lippua täytyy heiluttaa edelleen"

Raahen jättävä Mar­juk­ka Man­ni­nen: "Raahen ja kun­ta­yh­ty­män toi­min­to­jen lippua täytyy hei­lut­taa edel­leen"

05.04.2022 20:00
Tilaajille
Toiminnot keskitetään yhdelle alueelle – "On järkevää katsoa kiinteistöt läpi myös toiminnan näkökulmasta"

Toi­min­not kes­ki­te­tään yhdelle alueel­le – "On jär­ke­vää katsoa kiin­teis­töt läpi myös toi­min­nan nä­kö­kul­mas­ta"

04.04.2022 11:00
Tilaajille