Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kuukausi
Raahen valtuusto kantaa huolta hyvinvointikuntayhtymän henkilöstötilanteesta ja hoitovelan kasvusta

Raahen val­tuus­to kantaa huolta hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män hen­ki­lös­tö­ti­lan­tees­ta ja hoi­to­ve­lan kas­vus­ta

25.05.2022 08:00 3
Tilaajille
Korona-aika lisäsi ikääntyneistä tehtyjen huoli-ilmoitusten määrää – Huoli-ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, jolla herää huoli ikäihmisen hyvinvoinnista

Ko­ro­na-ai­ka lisäsi ikään­ty­neis­tä teh­ty­jen huo­li-il­moi­tus­ten määrää – Huo­li-il­moi­tuk­sen voi tehdä kuka ta­han­sa, jolla herää huoli ikä­ih­mi­sen hy­vin­voin­nis­ta

20.05.2022 08:00
Tilaajille
Moni haluaa lääkärin puheille, vaikka usein järkevämpää olisi mennä suoraan fysioterapeutille

Moni haluaa lää­kä­rin pu­heil­le, vaikka usein jär­ke­väm­pää olisi mennä suoraan fy­sio­te­ra­peu­til­le

14.05.2022 09:00
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymä rekrytoi hoitajia ulkomailta – ensimmäisten filippiiniläisten sairaanhoitajien odotetaan aloittavan jo heinäkuun aikana

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä rek­ry­toi hoi­ta­jia ul­ko­mail­ta – en­sim­mäis­ten fi­lip­pii­ni­läis­ten sai­raan­hoi­ta­jien odo­te­taan aloit­ta­van jo hei­nä­kuun aikana

11.05.2022 17:30 9
Tilaajille
Raahen seudulla sairastetaan ja vanhusjonot hoivakoteihin kasvavat: Raahen on saatava paljon lisää osasto- ja hoivapaikkoja

Raahen seu­dul­la sai­ras­te­taan ja van­hus­jo­not hoi­va­ko­tei­hin kas­va­vat: Raahen on saatava paljon lisää osasto- ja hoi­va­paik­ko­ja

07.05.2022 09:00
Tilaajille
Pyhäjokiset ovat Raahen seudun terveimpiä

Py­hä­jo­ki­set ovat Raahen seudun ter­veim­piä

06.05.2022 08:00
Tilaajille
Raahen sairaalan vierailurajoitukset ovat yhä käytössä

Raahen sai­raa­lan vie­rai­lu­ra­joi­tuk­set ovat yhä käy­tös­sä

30.04.2022 17:00
Tilaajille
Terveydenhoitajat ovat huomanneet, että yhä useammat vanhemmat eivät halua lapsilleen rokotusohjelmaan kuuluvia rokotteita

Ter­vey­den­hoi­ta­jat ovat huo­man­neet, että yhä useam­mat van­hem­mat eivät halua lap­sil­leen ro­ko­tus­oh­jel­maan kuu­lu­via ro­kot­tei­ta

27.04.2022 08:00
Tilaajille
Vanhemmat
Yhden puhelinsoiton jälkeen Raahessa alkoi kasvaa verkosto, jossa pohditaan yhdessä mitä Ukrainasta tulevien kotoutumisen helpottamiseksi voi tehdä

Yhden pu­he­lin­soi­ton jälkeen Raa­hes­sa alkoi kasvaa ver­kos­to, jossa poh­di­taan yhdessä mitä Uk­rai­nas­ta tu­le­vien ko­tou­tu­mi­sen hel­pot­ta­mi­sek­si voi tehdä

09.04.2022 10:00
Tilaajille
Marjukka Manninen näkee Raahen hyvinvointitulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia – Kuuntele podcast

Mar­juk­ka Man­ni­nen näkee Raahen hy­vin­voin­ti­tu­le­vai­suu­des­sa paljon mah­dol­li­suuk­sia – Kuun­te­le podcast

06.04.2022 17:00
Tilaajille
Raahen jättävä Marjukka Manninen: "Raahen ja kuntayhtymän toimintojen lippua täytyy heiluttaa edelleen"

Raahen jättävä Mar­juk­ka Man­ni­nen: "Raahen ja kun­ta­yh­ty­män toi­min­to­jen lippua täytyy hei­lut­taa edel­leen"

05.04.2022 20:00
Tilaajille
Toiminnot keskitetään yhdelle alueelle – "On järkevää katsoa kiinteistöt läpi myös toiminnan näkökulmasta"

Toi­min­not kes­ki­te­tään yhdelle alueel­le – "On jär­ke­vää katsoa kiin­teis­töt läpi myös toi­min­nan nä­kö­kul­mas­ta"

04.04.2022 11:00
Tilaajille
RAS hakee palvelujohtajaa ja terveydenhuollon johtajaa – Jounilasta johtava lääkäri

RAS hakee pal­ve­lu­joh­ta­jaa ja ter­vey­den­huol­lon joh­ta­jaa – Jou­ni­las­ta johtava lääkäri

03.04.2022 13:00 1
Tilaajille
Hoitajalakko alkoi, ei kosketa suoraan toimintoja Raahessa – "Annetut vastaanottoajat ovat voimassa"

Hoi­ta­ja­lak­ko alkoi, ei kosketa suoraan toi­min­to­ja Raa­hes­sa – "An­ne­tut vas­taan­ot­to­ajat ovat voi­mas­sa"

01.04.2022 12:18 2
Hyvinvointikuntayhtymän talous koronasta huolimatta ylijäämäinen – "Poikkeustilanne on osin ohjannut tilanteeseen, jossa on keskitytty ydintekemiseen ja ylimääräiset rönsyt on pyritty karsimaan"

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män talous ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta yli­jää­mäi­nen – "Poik­keus­ti­lan­ne on osin oh­jan­nut ti­lan­tee­seen, jossa on kes­ki­tyt­ty ydin­te­ke­mi­seen ja yli­mää­räi­set rönsyt on pyritty kar­si­maan"

31.03.2022 15:00
Tilaajille
Roimaa nousemassa hyvinvointikuntayhtymän johtoon – Manninen aloittaa puolittain Iissä jo ensi viikolla

Roimaa nou­se­mas­sa hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män johtoon – Man­ni­nen aloit­taa puo­lit­tain Iissä jo ensi vii­kol­la

25.03.2022 19:00
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän tehtäväksi jää Raahen sairaalakiinteistöjen omistaminen – muuttunee myöhemmin kiinteistöyhtiöksi

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män teh­tä­väk­si jää Raahen sai­raa­la­kiin­teis­tö­jen omis­ta­mi­nen – muut­tu­nee myö­hem­min kiin­teis­tö­yh­tiök­si

21.03.2022 09:00
Tilaajille
Senioripalvelu Gubbe yhdistää nuoret ja ikäihmiset – rekrytointi on nyt käynnissä

Se­nio­ri­pal­ve­lu Gubbe yh­dis­tää nuoret ja ikä­ih­mi­set – rek­ry­toin­ti on nyt käyn­nis­sä

12.03.2022 10:00
Tilaajille
Ikääntyneiden yhteisöllisen kehittämiseen on ideoitu Kalajoen kanssa hanketta

Ikään­ty­nei­den yh­tei­söl­li­sen ke­hit­tä­mi­seen on ideoitu Ka­la­joen kanssa han­ket­ta

10.03.2022 07:30
Tilaajille
RAS: Rinnalla kulkijoita ja tukihenkilöitä tarvitaan

RAS: Rin­nal­la kul­ki­joi­ta ja tu­ki­hen­ki­löi­tä tar­vi­taan

08.03.2022 17:00