Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikajoen kunta
Viimeisin 24 tuntia
Siikajoen sivistystoimi tarvitsee lisää rahaa – tänä vuonna menot kasvoivat 422 000 euroa

Sii­ka­joen si­vis­tys­toi­mi tar­vit­see lisää rahaa – tänä vuonna menot kas­voi­vat 422 000 euroa

30.11.2023 13:15
Tilaajille
Kuukausi
Siikajoen talousarvioon ei suuria muutoksia kunnanhallituksessa – nuorisotalo Ruorin toiminnalle etsittäneen uudet tilat ensi vuoden aikana

Sii­ka­joen ta­lous­ar­vioon ei suuria muu­tok­sia kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa – nuo­ri­so­ta­lo Ruorin toi­min­nal­le et­sit­tä­neen uudet tilat ensi vuoden aikana

29.11.2023 11:52
Tilaajille
Severinkangas Varessäikän jupakasta: "Kunta ei ole korvausvelvollinen"

Se­ve­rin­kan­gas Va­res­säi­kän ju­pa­kas­ta: "Kunta ei ole kor­vaus­vel­vol­li­nen"

16.11.2023 08:00 5
Tilaajille
Valtaosa Pyhäjoen yli neljän miljoonan euron kiinteistöveroista tulee tuulivoimaloista

Val­ta­osa Py­hä­joen yli neljän mil­joo­nan euron kiin­teis­tö­ve­rois­ta tulee tuu­li­voi­ma­lois­ta

15.11.2023 16:00 1
Tilaajille
Siikajoella työryhmä ryhtyy etsimään säätökohteita – talouden tasapainottamiseen aikaa pari vuotta

Sii­ka­joel­la työ­ryh­mä ryhtyy et­si­mään sää­tö­koh­tei­ta – ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen aikaa pari vuotta

10.11.2023 15:45
Tilaajille
Siikajoen talousarviosta tulossa rutkasti alijäämäinen – ensi vuonna kunta investoi vain välttämättömään

Sii­ka­joen ta­lous­ar­vios­ta tulossa rut­kas­ti ali­jää­mäi­nen – ensi vuonna kunta in­ves­toi vain vält­tä­mät­tö­mään

07.11.2023 14:00 1
Tilaajille
Siikajoki pistämässä tyhjiä kiinteistöjä myyntiin

Sii­ka­jo­ki pis­tä­mäs­sä tyhjiä kiin­teis­tö­jä myyn­tiin

05.11.2023 14:30
Tilaajille
Siikajoki pyöristämässä tuloveroprosentin ylöspäin – korotus 0,04 prosenttiyksikköä

Sii­ka­jo­ki pyö­ris­tä­mäs­sä tu­lo­ve­ro­pro­sen­tin ylös­päin – ­ko­ro­tus 0,04 pro­sent­ti­yk­sik­köä

01.11.2023 15:00
Tilaajille
Mäkelänrinteen valmistuminen myöhästyy kuukaudella – Rakennus-Avant joutuu maksamaan viivästyssakkoa

Mä­ke­län­rin­teen val­mis­tu­mi­nen myö­häs­tyy kuu­kau­del­la – Ra­ken­nus-Avant joutuu mak­sa­maan vii­väs­tys­sak­koa

01.11.2023 13:00
Tilaajille
Vanhemmat
Revonlahden kotikyläyhdistys sai rahaa juhlaan – marraskuussa vuoden pohjoispohjalainen kylä tarjoaa juhlailoa kaikille

Re­von­lah­den ko­ti­ky­lä­yh­dis­tys sai rahaa juhlaan – mar­ras­kuus­sa vuoden poh­jois­poh­ja­lai­nen kylä tarjoaa juh­la­iloa kai­kil­le

21.10.2023 12:30
Tilaajille
Purkukone möyrästää Paavolan koululla –  vanha koulu maan tasalle ennen joulua

Pur­ku­ko­ne möy­räs­tää Paa­vo­lan kou­lul­la – vanha koulu maan tasalle ennen joulua

19.10.2023 10:00
Tilaajille
Asukasmäärän kasvattamiseen tähtäävät toimet jälleen esillä Siikajoella – vuorossa aloitteen seitsemäs käsittely kunnanhallituksessa

Asu­kas­mää­rän kas­vat­ta­mi­seen täh­tää­vät toimet jälleen esillä Sii­ka­joel­la – ­vuo­ros­sa aloit­teen seit­se­mäs kä­sit­te­ly kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa

07.10.2023 12:00
Tilaajille
Siikajoki teki bänät – kunta irtaantuu Raahen purjelaivasäätiön toiminnasta

Sii­ka­jo­ki teki bänät – kunta ir­taan­tuu Raahen pur­je­lai­va­sää­tiön toi­min­nas­ta

26.09.2023 19:00 2
Tilaajille
Paavolan monitoimitalo on valmis – koulutyö alkaa uusissa tiloissa viikolla 38

Paa­vo­lan mo­ni­toi­mi­ta­lo on valmis – kou­lu­työ alkaa uusissa ti­lois­sa vii­kol­la 38

06.09.2023 07:50
Tilaajille
Siikajoki lähdössä ensi vuoteen alijäämällä –  talousarvion raami näyttää noin 1,7 miljoonan euron miinusta

Sii­ka­jo­ki läh­dös­sä ensi vuoteen ali­jää­mäl­lä – ta­lous­ar­vion raami näyttää noin 1,7 mil­joo­nan euron mii­nus­ta

31.08.2023 10:30
Tilaajille
Stand up -koomikko antoi Raahen seurakunnalle tunnustusta ennakkoluulottomuudesta

Stand up -koo­mik­ko antoi Raahen seu­ra­kun­nal­le tun­nus­tus­ta en­nak­ko­luu­lot­to­muu­des­ta

26.08.2023 19:00
Tilaajille
Siikajoen Tauvon tontit ovat menneet kuumille kiville – kampanjahintaan tarjotuista tonteista enää yksi vapaana

Sii­ka­joen Tauvon tontit ovat menneet kuu­mil­le kiville – kam­pan­ja­hin­taan tar­jo­tuis­ta ton­teis­ta enää yksi vapaana

21.08.2023 15:00
Tilaajille
Raahen seutukunta saamassa elinvoimastrategian vielä tämän vuoden aikana

Raahen seu­tu­kun­ta saa­mas­sa elin­voi­ma­stra­te­gian vielä tämän vuoden aikana

21.08.2023 12:00 3
Tilaajille
Siikajoella tutut kasvot jatkavat toimielimissä –  puheenjohtajisto säilyi myös samana

Sii­ka­joel­la tutut kasvot jat­ka­vat toi­mi­eli­mis­sä – pu­heen­joh­ta­jis­to säilyi myös samana

31.05.2023 16:30 2
Tilaajille
Siikajoen vasemmistoryhmä esittää kuntaan turvallisemman tilan periaatteita ja häirintäyhdyshenkilöä

Sii­ka­joen va­sem­mis­to­ryh­mä esittää kuntaan tur­val­li­sem­man tilan pe­ri­aat­tei­ta ja häi­rin­tä­yh­dys­hen­ki­löä

27.05.2023 10:00 1
Tilaajille