Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikajoen kunta
Siikajoki teki bänät – kunta irtaantuu Raahen purjelaivasäätiön toiminnasta

Sii­ka­jo­ki teki bänät – kunta ir­taan­tuu Raahen pur­je­lai­va­sää­tiön toi­min­nas­ta

26.09.2023 19:00 2
Tilaajille
Paavolan monitoimitalo on valmis – koulutyö alkaa uusissa tiloissa viikolla 38

Paa­vo­lan mo­ni­toi­mi­ta­lo on valmis – kou­lu­työ alkaa uusissa ti­lois­sa vii­kol­la 38

06.09.2023 07:50
Tilaajille
Siikajoki lähdössä ensi vuoteen alijäämällä –  talousarvion raami näyttää noin 1,7 miljoonan euron miinusta

Sii­ka­jo­ki läh­dös­sä ensi vuoteen ali­jää­mäl­lä – ta­lous­ar­vion raami näyttää noin 1,7 mil­joo­nan euron mii­nus­ta

31.08.2023 10:30
Tilaajille
Stand up -koomikko antoi Raahen seurakunnalle tunnustusta ennakkoluulottomuudesta

Stand up -koo­mik­ko antoi Raahen seu­ra­kun­nal­le tun­nus­tus­ta en­nak­ko­luu­lot­to­muu­des­ta

26.08.2023 19:00
Tilaajille
Siikajoen Tauvon tontit ovat menneet kuumille kiville – kampanjahintaan tarjotuista tonteista enää yksi vapaana

Sii­ka­joen Tauvon tontit ovat menneet kuu­mil­le kiville – kam­pan­ja­hin­taan tar­jo­tuis­ta ton­teis­ta enää yksi vapaana

21.08.2023 15:00
Tilaajille
Raahen seutukunta saamassa elinvoimastrategian vielä tämän vuoden aikana

Raahen seu­tu­kun­ta saa­mas­sa elin­voi­ma­stra­te­gian vielä tämän vuoden aikana

21.08.2023 12:00 3
Tilaajille
Siikajoella tutut kasvot jatkavat toimielimissä –  puheenjohtajisto säilyi myös samana

Sii­ka­joel­la tutut kasvot jat­ka­vat toi­mi­eli­mis­sä – pu­heen­joh­ta­jis­to säilyi myös samana

31.05.2023 16:30 2
Tilaajille
Siikajoen vasemmistoryhmä esittää kuntaan turvallisemman tilan periaatteita ja häirintäyhdyshenkilöä

Sii­ka­joen va­sem­mis­to­ryh­mä esittää kuntaan tur­val­li­sem­man tilan pe­ri­aat­tei­ta ja häi­rin­tä­yh­dys­hen­ki­löä

27.05.2023 10:00 1
Tilaajille
Siikajoen sisäinen tarkastus kertoo: päätöksenteko konservatiivista ja luottamushenkilöt puuttuvat viranhaltijoitten työhön

Sii­ka­joen si­säi­nen tar­kas­tus kertoo: pää­tök­sen­te­ko kon­ser­va­tii­vis­ta ja luot­ta­mus­hen­ki­löt puut­tu­vat vi­ran­hal­ti­joit­ten työhön

22.05.2023 16:00 3
Tilaajille
Isomaa toisella yrittämällä Siikajoen sivistysjohtajan virkaan

Isomaa toi­sel­la yrit­tä­mäl­lä Sii­ka­joen si­vis­tys­joh­ta­jan virkaan

06.04.2023 09:38 2
Tilaajille
Siikajoen kaukolämpö eri hintaista eri puolilla kuntaa – hintojen yhdenmukaistaminen ei ole suunnitteilla

Sii­ka­joen kau­ko­läm­pö eri hin­tais­ta eri puo­lil­la kuntaa – hin­to­jen yh­den­mu­kais­ta­mi­nen ei ole suun­nit­teil­la

01.04.2023 15:10
Tilaajille
Määräaikaisille opettajille kunnon pesti Siikajoella – syksystä alkaen palkataan koko lukuvuodeksi

Mää­rä­ai­kai­sil­le opet­ta­jil­le kunnon pesti Sii­ka­joel­la – syk­sys­tä alkaen pal­ka­taan koko lu­ku­vuo­dek­si

30.03.2023 08:49 3
Tilaajille
Kahdeksan hakee sivistysjohtajaksi Siikajoelle – kunnanhallitus valitsee haastateltavat 13.3.

Kah­dek­san hakee si­vis­tys­joh­ta­jak­si Sii­ka­joel­le – kun­nan­hal­li­tus va­lit­see haas­ta­tel­ta­vat 13.3.

09.03.2023 11:34
Tilaajille
Siikajoki lunastaa Arvon osuudet hyvinvointikuntayhtymältä

Sii­ka­jo­ki lu­nas­taa Arvon osuudet hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mäl­tä

26.02.2023 12:00
Tilaajille
Ainoana tehtävänä purkaminen – "Raahen sairaala on hyvin pidetty kiinteistö"

Ainoana teh­tä­vä­nä pur­ka­mi­nen – "Raahen sai­raa­la on hyvin pidetty kiin­teis­tö"

08.02.2023 08:00 1
Tilaajille
Heikkilä irtisanoutunut, Siikajoki alkaa jälleen etsiä uutta sivistysjohtajaa

Heik­ki­lä ir­ti­sa­nou­tu­nut, Sii­ka­jo­ki alkaa jälleen etsiä uutta si­vis­tys­joh­ta­jaa

05.02.2023 10:00
Tilaajille
Siikajoen kunnan tuore hallintojohtaja Tiina Hovi: "Siikajoella on kaikki avaimet onneen"

Sii­ka­joen kunnan tuore hal­lin­to­joh­ta­ja Tiina Hovi: "Sii­ka­joel­la on kaikki avaimet onneen"

01.02.2023 09:00
Tilaajille
Ikäihmisten asumista kotona alettaneen helpottaa uudella tavalla Siikajoella: yli 80-vuotiaat saamassa aurauspalvelua

Ikä­ih­mis­ten asu­mis­ta kotona alet­ta­neen hel­pot­taa uudella tavalla Sii­ka­joel­la: yli 80-vuo­tiaat saa­mas­sa au­raus­pal­ve­lua

29.01.2023 16:00 1
Tilaajille
Siikajoki kaipaa halko-osuuskuntaa auttamaan vähävaraisten ja huonokuntoisten polttopuun saantia

Sii­ka­jo­ki kaipaa hal­ko-osuus­kun­taa aut­ta­maan vä­hä­va­rais­ten ja huo­no­kun­tois­ten polt­to­puun saantia

28.01.2023 14:00
Tilaajille
Siikajokikin sai tehtyä lomakkeen kompostoijille –  kompoistoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle

Sii­ka­jo­ki­kin sai tehtyä lo­mak­keen kom­pos­toi­jil­le – kom­pois­toin­nis­ta on tehtävä il­moi­tus jä­te­huol­to­vi­ran­omai­sel­le

21.01.2023 20:05
Tilaajille