Mainos: Raahen Seudun joulutarjous: Raahen Seutu Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

Valtuustoaloite
Raahen keskustaryhmä tarjoaisi metsästäjätutkinnon nuorille ilmaiseksi

Raahen kes­kus­ta­ryh­mä tar­joai­si met­säs­tä­jä­tut­kin­non nuo­ril­le il­mai­sek­si

28.09.2022 17:00 6
Tilaajille
Perussuomalaiset: Raahen valtuutetuille tarvitaan käsikirja

Pe­rus­suo­ma­lai­set: Raahen val­tuu­te­tuil­le tar­vi­taan kä­si­kir­ja

28.09.2022 11:00
Tilaajille
Vain kaksi valtuutettua jätti allekirjoittamatta aloitteen kriisinhallintaveteraanien huomioimisesta Raahessa

Vain kaksi val­tuu­tet­tua jätti al­le­kir­joit­ta­mat­ta aloit­teen krii­sin­hal­lin­ta­ve­te­raa­nien huo­mioi­mi­ses­ta Raa­hes­sa

27.09.2022 16:00 7
Tilaajille
Siikajoella selvitetään mahdollisuutta antaa kuntalaisille punkkirokotus

Sii­ka­joel­la sel­vi­te­tään mah­dol­li­suut­ta antaa kun­ta­lai­sil­le punk­ki­ro­ko­tus

17.08.2022 16:24
Tilaajille
Perussuomalaisilta aloite: Kaupunki kosiskelemaan elokuvateatteria Raaheen

Pe­rus­suo­ma­laisil­ta aloite: Kau­pun­ki ko­sis­ke­le­maan elo­ku­va­teat­te­ria Raaheen

01.05.2022 11:00 10
Tilaajille
Vasemmisto haluaa Raahen pöytäkirjat esille vähintään kymmeneksi vuodeksi

Va­sem­mis­to haluaa Raahen pöy­tä­kir­jat esille vä­hin­tään kym­me­nek­si vuo­dek­si

26.04.2022 15:00 3
Tilaajille
Kaupunginhallitus palautti Bio Huvimylly -vastauksen uuteen valmisteluun

Kau­pun­gin­hal­li­tus pa­laut­ti Bio Hu­vi­myl­ly -vas­tauk­sen uuteen val­mis­te­luun

19.04.2022 15:00 9
Tilaajille
Kaupungin mielestä Bio Huvimyllyä ei kannata enää pelastaa – "Taloudelliset realiteetit voittavat kulttuurihistorialliset arvot"

Kau­pun­gin mie­les­tä Bio Hu­vi­myl­lyä ei kannata enää pe­las­taa – "Ta­lou­del­li­set rea­li­tee­tit voit­ta­vat kult­tuu­ri­his­to­rial­li­set arvot"

07.04.2022 17:00 10
Tilaajille
Raahen kaupunkikameroista jo alustava lupaus – tavoitteena aloittaa lähetykset ensi vuonna

Raahen kau­pun­ki­ka­me­rois­ta jo alus­ta­va lupaus – ta­voit­tee­na aloit­taa lä­he­tyk­set ensi vuonna

16.02.2022 08:00 1
Tilaajille
"Muualla homma olisi jo hoidettu" – raahelaisvaltuutettu moittii kaupunkia saamattomuudesta Bio Huvimyllyn pelastamisessa

"Muual­la homma olisi jo hoi­det­tu" – raa­he­lais­val­tuu­tet­tu moittii kau­pun­kia saa­mat­to­muu­des­ta Bio Hu­vi­myl­lyn pe­las­ta­mi­ses­sa

09.01.2022 20:00 11
Tilaajille
Saloisten Seuranmäen kohdalle toivotaan meluesteitä

Sa­lois­ten Seu­ran­mäen koh­dal­le toi­vo­taan me­lu­es­tei­tä

22.11.2021 18:00 3
Tilaajille
Keskusta esittää Raaheen pienimmille lapsille kotihoidon kuntalisää

Kes­kus­ta esittää Raaheen pie­nim­mil­le lap­sil­le ko­ti­hoi­don kun­ta­li­sää

22.11.2021 14:00 1
Tilaajille
Raahen seutukunnan alle 25-vuotiaille maksuton ehkäisy? – asiasta päätetään keskiviikkona

Raahen seu­tu­kun­nan alle 25-vuo­tiail­le mak­su­ton eh­käi­sy? – asiasta pää­te­tään kes­ki­viik­ko­na

22.11.2021 10:44 1
Tilaajille
Yhtiöittäminen voisi lisätä byrokratiaa

Yh­tiöit­tä­mi­nen voisi lisätä by­ro­kra­tiaa

30.04.2021 12:00 2
Tilaajille
Lainattavia kaupunkiveneitä Raaheen? - "Palvelu, jota kehtaisi hyödyntää matkailumarkkinoinnissa"

Lai­nat­ta­via kau­pun­ki­ve­nei­tä Raa­heen? - "Pal­ve­lu, jota keh­tai­si hyö­dyn­tää mat­kai­lu­mark­ki­noin­nis­sa"

24.03.2021 16:00 2
Tilaajille
Raahe jatkaa osallistamista kaupunkimarkkinoinnissa - "Myyntikilpailun järjestämisen mahdollisuudet selvitetään"

Raahe jatkaa osal­lis­ta­mis­ta kau­pun­ki­mark­ki­noin­nis­sa - "Myyn­ti­kil­pai­lun jär­jes­tä­mi­sen mah­dol­li­suu­det sel­vi­te­tään"

09.03.2021 20:00 1
Tilaajille
Niemelä haluaa selvityksen Raahen kaupungin kone- ja kalustohankinnoista - "Ovatko kaikki todella tarpeen?"

Niemelä haluaa sel­vi­tyk­sen Raahen kau­pun­gin kone- ja ka­lus­to­han­kin­nois­ta - "Ovatko kaikki todella tar­peen?"

31.01.2021 14:00 8
Tilaajille
Pattijoelle halutaan koirapuisto – Kuuselassa valmiiksi aidattu alue

Pat­ti­joel­le ha­lu­taan koi­ra­puis­to – Kuu­se­las­sa val­miik­si aidattu alue

19.11.2020 09:18
Tilaajille
Tästäkö uusi nuorisotila Raaheen – Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää harkittavaksi Friemanin taloa

Tästäkö uusi nuo­ri­so­ti­la Raaheen – Ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mä esittää har­kit­ta­vak­si Frie­ma­nin taloa

18.11.2020 14:38 1
Tilaajille
Voisivatko kaikki koulupäivät alkaa kello 9? Katso, mikä on Raahen kaupunginhallituksen vastaus

Voi­si­vat­ko kaikki kou­lu­päi­vät alkaa kello 9? Katso, mikä on Raahen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen vastaus

02.06.2020 18:00
Tilaajille