Hyvää itsenäisyyspäivää! : It­se­näi­syys­päi­vän Raahen Seutu il­mes­tyy nä­köis­leh­te­nä

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen kaupunginvaltuusto
Kuukausi
Valtuutetut hakisivat Raahelle vetovoimaa ainakin matkailun kautta – miltä kuulostaisi Rantatorin ympärille rakentuva ravintola-alue?

Val­tuu­te­tut ha­ki­si­vat Raa­hel­le ve­to­voi­maa ainakin mat­kai­lun kautta – miltä kuu­los­tai­si Ran­ta­to­rin ym­pä­ril­le ra­ken­tu­va ra­vin­to­la-alue?

01.12.2023 08:00 16
Tilaajille
Säästöpaine kohdistuu tekemiseen: Päättäjät haluavat Raahen kaupungin omaan toimintaan lisää tehokkuutta

Sääs­tö­pai­ne koh­dis­tuu te­ke­mi­seen: Päät­tä­jät ha­lua­vat Raahen kau­pun­gin omaan toi­min­taan lisää te­hok­kuut­ta

29.11.2023 08:00 7
Tilaajille
Raahen valtuustossa on monenlaista näkemystä veroprosentista – osa olisi valmis kiristämään verotusta vielä lisää, osa kipuilee jo päätetyssä 8,8 prosentissa

Raahen val­tuus­tos­sa on mo­nen­lais­ta nä­ke­mys­tä ve­ro­pro­sen­tis­ta – osa olisi valmis ki­ris­tä­mään ve­ro­tus­ta vielä lisää, osa ki­pui­lee jo pää­te­tys­sä 8,8 pro­sen­tis­sa

24.11.2023 08:00 2
Tilaajille
Pääkirjoitus

Eri­lai­set nä­ke­myk­set ovat rik­kaut­ta

24.11.2023 06:30
Tilaajille
Veronkorotus läpi ilman vastaväitteitä – valtuutettu Eteläahon sanoin "kaupungin käsi työntyy hieman syvemmälle raahelaisen palkansaajan taskuun"

Ve­ron­ko­ro­tus läpi ilman vas­ta­väit­tei­tä – ­val­tuu­tet­tu Ete­lä­ahon sanoin "kau­pun­gin käsi työntyy hieman sy­vem­mäl­le raa­he­lai­sen pal­kan­saa­jan tas­kuun"

14.11.2023 16:00 11
Tilaajille
Kaksi valtuustoryhmää kysyy: Haapajoen kirjasto takaisin koululle?

Kaksi val­tuus­to­ryh­mää kysyy: Haa­pa­joen kir­jas­to ta­kai­sin kou­lul­le?

14.11.2023 12:38 3
Tilaajille
Vanhemmat
Raahen kaupunginvaltuusto peruutti – Bio Huvimylly jää Soveliuksen apurahastosäätiölle

Raahen kau­pun­gin­val­tuus­to pe­ruut­ti – Bio Hu­vi­myl­ly jää So­ve­liuk­sen apu­ra­has­to­sää­tiöl­le

30.10.2023 19:15 10
Tilaajille

Amik­sil­le omat tans­siai­set – A­mis­gaa­lan tar­koi­tuk­se­na on lisätä yh­tei­söl­li­syyt­tä ja yh­teis­työ­tä

24.10.2023 17:00 1
Tilaajille
Holappa laskettaisi kolmen koulun lakkauttamisen ja kahden rakennushankkeen yhdistämisen tuomat säästöt Raahessa

Holappa las­ket­tai­si kolmen koulun lak­kaut­ta­mi­sen ja kahden ra­ken­nus­hank­keen yh­dis­tä­mi­sen tuomat säästöt Raa­hes­sa

29.09.2023 07:56 5
Tilaajille
Enemmistö Raahen valtuutetuista vaatii Bio Huvimylly -sopimuksen saattamista voimaan – Sorvarin aloitteessa mukana kuusi valtuustoryhmää seitsemästä

Enem­mis­tö Raahen val­tuu­te­tuis­ta vaatii Bio Hu­vi­myl­ly -so­pi­muk­sen saat­ta­mis­ta voimaan – Sor­va­rin aloit­tees­sa mukana kuusi val­tuus­to­ryh­mää seit­se­mäs­tä

25.09.2023 19:55 19
Tilaajille
Tekijäpula pakotti valtuuston kokousten striimauksen tauolle Raahessa

Te­ki­jä­pu­la pakotti val­tuus­ton ko­kous­ten strii­mauk­sen tauolle Raa­hes­sa

23.09.2023 14:00 1
Tilaajille
Koivuluoto Areenan hintalappu nousi 2,3 miljoonaa: Katso havainnekuvat hallista

Koi­vu­luo­to Areenan hin­ta­lap­pu nousi 2,3 mil­joo­naa: Katso ha­vain­ne­ku­vat hal­lis­ta

29.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Tekniset ongelmat estävät kaupunginvaltuuston kokouksen striimaamisen Raahessa

Tek­ni­set on­gel­mat estävät kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­sen strii­maa­mi­sen Raa­hes­sa

26.08.2023 14:00 3
Tilaajille
Kaupungin hurja velkamäärä hiersi tilinpäätöstä käsitellyttä valtuustoa

Kau­pun­gin hurja vel­ka­mää­rä hiersi ti­lin­pää­tös­tä kä­si­tel­lyt­tä val­tuus­toa

20.06.2023 17:00 8
Kokoussalien tekniikkaongelmia voitaisiin taklata muun muassa käyttöopastuksella

Ko­kous­sa­lien tek­niik­ka­on­gel­mia voi­tai­siin taklata muun muassa käyt­tö­opas­tuk­sel­la

03.06.2023 16:00 1
Tilaajille
Raahessa tehtiin tukku luottamushenkilövalintoja, Maliniemi nousi kaupunginvaltuustoon

Raa­hes­sa tehtiin tukku luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­to­ja, Ma­li­nie­mi nousi kau­pun­gin­val­tuus­toon

31.05.2023 10:00
Hautamäki teki ratkaisun: jättää valtuusto- ja hallituspaikkansa Raahessa

Hau­ta­mä­ki teki rat­kai­sun: jättää val­tuus­to- ja hal­li­tus­paik­kan­sa Raa­hes­sa

03.05.2023 19:00 3
Tilaajille
Salmela esittää Raaheen työpaikkapolkupyöriä ja kaupunkipyöriä – "Pyörän ketjua rasvatessa tuli mieleen pari aloitetta"

Salmela esittää Raaheen työ­paik­ka­pol­ku­pyö­riä ja kau­pun­ki­pyö­riä – "Pyörän ketjua ras­va­tes­sa tuli mieleen pari aloi­tet­ta"

26.04.2023 15:01 5
Tilaajille
Raahe päätti lähteä Ruutikuntien joukkoon – kaksi valtuutettua kannatti isompaakin sijoitusta

Raahe päätti lähteä Ruu­ti­kun­tien jouk­koon – kaksi val­tuu­tet­tua kan­nat­ti isom­paa­kin si­joi­tus­ta

25.04.2023 12:51 3
Tilaajille
Raahe ei tarvitsekaan lisää lainaa – SSAB poikii kaupungille komean yhteisöveropotin

Raahe ei tar­vit­se­kaan lisää lainaa – SSAB poikii kau­pun­gil­le komean yh­tei­sö­ve­ro­po­tin

25.04.2023 09:00 3
Tilaajille