Raahen kaupunginvaltuusto
Lainattavia kaupunkiveneitä Raaheen? - "Palvelu, jota kehtaisi hyödyntää matkailumarkkinoinnissa"

Lai­nat­ta­via kau­pun­ki­ve­nei­tä Raa­heen? - "Pal­ve­lu, jota keh­tai­si hyö­dyn­tää mat­kai­lu­mark­ki­noin­nis­sa"

24.03.2021 16:00 2
Tilaajille
Sote-valmistelu jakoi Raahen valtuuston kahtia

So­te-val­mis­te­lu jakoi Raahen val­tuus­ton kahtia

24.03.2021 09:00 1
Tilaajille
Sari Niemelä erosi perussuomalaisista ja loikkasi demareihin

Sari Niemelä erosi pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta ja loik­ka­si de­ma­rei­hin

05.03.2021 16:00 2
Tilaajille
Toisella kerralla järjestys oli oikea: Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kaupunginlahdenrannan asemakaavan uudestaan

Toi­sel­la ker­ral­la jär­jes­tys oli oikea: Kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi Kau­pun­gin­lah­den­ran­nan ase­ma­kaa­van uu­des­taan

22.02.2021 20:50 1
Tilaajille
Raahen kaupunginvaltuustoa on kuultu Suomen kunnissa – Lokakuuussa lähetettyyn haasteeseen on vastannut myöntävästi jo 17 kuntaa

Raahen kau­pun­gin­val­tuus­toa on kuultu Suomen kun­nis­sa – Lo­ka­kuuus­sa lä­he­tet­tyyn haas­tee­seen on vas­tan­nut myön­tä­väs­ti jo 17 kuntaa

21.02.2021 12:00
Tilaajille
Raahen hulevesimääräys sittenkin kokonaan uuteen käsittelyyn - "Vähemmän huomiota herättävää kuin se, että kaupungin omistama yhtiö haastaisi omistajansa oikeuteen"

Raahen hu­le­ve­si­mää­räys sit­ten­kin ko­ko­naan uuteen kä­sit­te­lyyn - "Vä­hem­män huo­mio­ta he­rät­tä­vää kuin se, että kau­pun­gin omis­ta­ma yhtiö haas­tai­si omis­ta­jan­sa oi­keu­teen"

19.02.2021 10:40 2
Tilaajille
Hulevesimyrsky: Raahen Vesi syyttää laiminlyönnistä ja haluaa ympäristönsuojelumääräykset uuteen käsittelyyn

Hu­le­ve­si­myrs­ky: Raahen Vesi syyttää lai­min­lyön­nis­tä ja haluaa ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räyk­set uuteen kä­sit­te­lyyn

17.02.2021 13:00 4
Tilaajille
Katso mitä uusia nimiä puolueet ovat saaneet ehdokaslistoilleen Raahessa - Larikka päättää aktiiviuransa kuntapäättäjänä

Katso mitä uusia nimiä puo­lueet ovat saaneet eh­do­kas­lis­toil­leen Raa­hes­sa - Larikka päättää ak­tii­vi­uran­sa kun­ta­päät­tä­jä­nä

17.02.2021 08:00
Tilaajille
Uusi käänne Kaupunginlahdenrannalla: Raahe myöntää virheen äänestyksessä, Sorvari vetää valituksensa hallinto-oikeudesta

Uusi käänne Kau­pun­gin­lah­den­ran­nal­la: Raahe myöntää virheen ää­nes­tyk­ses­sä, Sorvari vetää va­li­tuk­sen­sa hal­lin­to-oi­keu­des­ta

10.02.2021 16:00 6
Tilaajille
Raahen kaupunginvaltuuston äänestysmenettely hallinto-oikeuden ruodittavaksi

Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ää­nes­tys­me­net­te­ly hal­lin­to-oi­keu­den ruo­dit­ta­vak­si

08.02.2021 10:07 6
Tilaajille
Rautatalon tontin kaava saamassa lainvoiman - hallinto-oikeus jätti lopulta valituksen tutkimatta

Rau­ta­ta­lon tontin kaava saa­mas­sa lain­voi­man - hal­lin­to-oi­keus jätti lopulta va­li­tuk­sen tut­ki­mat­ta

05.02.2021 16:05
Tilaajille
Niemelä haluaa selvityksen Raahen kaupungin kone- ja kalustohankinnoista - "Ovatko kaikki todella tarpeen?"

Niemelä haluaa sel­vi­tyk­sen Raahen kau­pun­gin kone- ja ka­lus­to­han­kin­nois­ta - "Ovatko kaikki todella tar­peen?"

31.01.2021 14:00 8
Tilaajille
Raahen valtuuston verkkolähetyksestä jäi tallenne: kokousta katsottu pian 600 kertaa

Raahen val­tuus­ton verk­ko­lä­he­tyk­ses­tä jäi tal­len­ne: ko­kous­ta kat­sot­tu pian 600 kertaa

27.01.2021 13:05
Tilaajille
Kiistely jatkui viimeiseen saakka - Raahen Kaupunginlahdenrannan asemakaava hyväksyttiin lopulta sellaisenaan

Kiis­te­ly jatkui vii­mei­seen saakka - Raahen Kau­pun­gin­lah­den­ran­nan ase­ma­kaa­va hy­väk­syt­tiin lopulta sel­lai­se­naan

27.01.2021 08:00
Tilaajille
Katso ketkä ovat jo asettuneet ehdokkaiksi Raahen kuntavaaleissa ja ketkä eivät - Pekka Poukkulan nimi ei ole ehdokaslistalla

Katso ketkä ovat jo aset­tu­neet eh­dok­kaik­si Raahen kun­ta­vaa­leis­sa ja ketkä eivät - Pekka Pouk­ku­lan nimi ei ole eh­do­kas­lis­tal­la

11.01.2021 06:00 4
Tilaajille
Raahe piiloverottaa vesimaksujen kautta: Vesiyhtiön maksamat osingot kerätään kuluttajien vesimaksuja nostaen

Raahe pii­lo­ve­rot­taa ve­si­mak­su­jen kautta: Ve­si­yh­tiön mak­sa­mat osingot ke­rä­tään ku­lut­ta­jien ve­si­mak­su­ja nostaen

04.01.2021 08:00 9
Tilaajille
Edunvalvontakin maksaa - kaupunginjohtajan matkustuskulut viime vuonna yli 40 000 euroa

Edun­val­von­ta­kin maksaa - kau­pun­gin­joh­ta­jan mat­kus­tus­ku­lut viime vuonna yli 40 000 euroa

21.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Talousarvio kelpasi sellaisenaan - Raahen valtuusto kokousti ensimmäistä kertaa etänä

Ta­lous­ar­vio kelpasi sel­lai­se­naan - Raahen val­tuus­to ko­kous­ti en­sim­mäis­tä kertaa etänä

09.12.2020 06:00
Tilaajille
Maileriohjelma tänään valtuustossa – Vaikka koronavuosi hidasti asiakirjan viimeistelyä ja valmistumista, ohjelman mukaisia toimenpiteitä on pystytty jo käynnistämään

Mai­le­ri­oh­jel­ma tänään val­tuus­tos­sa – Vaikka ko­ro­na­vuo­si hidasti asia­kir­jan vii­meis­te­lyä ja val­mis­tu­mis­ta, oh­jel­man mu­kai­sia toi­men­pi­tei­tä on pys­tyt­ty jo käyn­nis­tä­mään

07.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Myllymäeltä tiukka päätös -  "Kannan tällä lopettamispäätökselläni sitä kuuluisaa poliittista vastuuta"

Myl­ly­mäel­tä tiukka päätös - "Kannan tällä lo­pet­ta­mis­pää­tök­sel­lä­ni sitä kuu­lui­saa po­liit­tis­ta vas­tuu­ta"

02.12.2020 11:16 4
Tilaajille