Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Asemakaavamuutos
Raahen sairaala-alueen kaavamuutos on valmis hyväksyttäväksi, mutta maankäyttösopimusta ei tehdäkään

Raahen sai­raa­la-alueen kaa­va­muu­tos on valmis hy­väk­syt­tä­väk­si, mutta maan­käyt­tö­so­pi­mus­ta ei teh­dä­kään

09.05.2023 17:00
Tilaajille
Raahen liikekeskustan uusi kaava hyväksyttiin – mahdollistaa monenlaista kehittämistä, myös kävelykadun kattamisen

Raahen lii­ke­kes­kus­tan uusi kaava hy­väk­syt­tiin – mah­dol­lis­taa mo­nen­lais­ta ke­hit­tä­mis­tä, myös kä­ve­ly­ka­dun kat­ta­mi­sen

25.04.2023 16:00
Tilaajille
Raahen liikekeskustan uusi kaava on valmis hyväksyttäväksi

Raahen lii­ke­kes­kus­tan uusi kaava on valmis hy­väk­syt­tä­väk­si

14.03.2023 17:00 1
Tilaajille
"Toimii osana Raahen vieraanvaraisuutta" – Vanhan kaupungin asemakaavamuutos antaa tilaa mielikuvitukselle

"Toimii osana Raahen vie­raan­va­rai­suut­ta" – Vanhan kau­pun­gin ase­ma­kaa­va­muu­tos antaa tilaa mie­li­ku­vi­tuk­sel­le

09.03.2023 16:00
Raahen kaupunki perii liikekeskustan lisärakennusoikeuksista yhteensä yli puoli miljoonaa euroa

Raahen kau­pun­ki perii lii­ke­kes­kus­tan li­sä­ra­ken­nus­oi­keuk­sis­ta yh­teen­sä yli puoli mil­joo­naa euroa

20.02.2023 10:00
Tilaajille
Asemakaavan muutos Siikajoen Keskikylän Meijerisaaren alueella oli kunnanhallituksen käsittelyssä – asia päätettiin palauttaa takaisin valmisteluun

Ase­ma­kaa­van muutos Sii­ka­joen Kes­ki­ky­län Mei­je­ri­saa­ren alueel­la oli kun­nan­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lys­sä – asia pää­tet­tiin pa­laut­taa ta­kai­sin val­mis­te­luun

08.02.2023 10:45
Tilaajille
Rakennuskieltoa Vanhassa Raahessa halutaan jatkaa – nykyinen kieltopäätös voimassa enää tammikuun puoliväliin saakka

Ra­ken­nus­kiel­toa Van­has­sa Raa­hes­sa ha­lu­taan jatkaa – ny­kyi­nen kiel­to­pää­tös voi­mas­sa enää tam­mi­kuun puo­li­vä­liin saakka

05.12.2022 13:20 1
Tilaajille
Vanhan Varvin kylkeen uutta asutusta – asemakaavamuutokseen on haettu uusia ajatuksia Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijoilta

Vanhan Varvin kylkeen uutta asu­tus­ta – ase­ma­kaa­va­muu­tok­seen on haettu uusia aja­tuk­sia Oulun yli­opis­ton ark­ki­teh­ti­opis­ke­li­joil­ta

02.09.2022 08:00
Tilaajille
Yrittäjät pitävät Raahen liikekeskustan kaavaehdotusta varsin hyvänä

Yrit­tä­jät pitävät Raahen lii­ke­kes­kus­tan kaa­va­eh­do­tus­ta varsin hyvänä

17.03.2022 14:43 2
Tilaajille
Arinalla on toiveita lisätilasta myymälälle

Ari­nal­la on toi­vei­ta li­sä­ti­las­ta myy­mä­läl­le

16.03.2022 08:00 4
Tilaajille
Kaavalla kehitetään keskustaa – "Nyt mahdollistetaan korkearakentaminen, mutta Härkätorinpuiston alle ei tule pysäköintilaitosta"

Kaa­val­la ke­hi­te­tään kes­kus­taa – "Nyt mah­dol­lis­te­taan kor­kea­ra­ken­ta­mi­nen, mutta Här­kä­to­rin­puis­ton alle ei tule py­sä­köin­ti­lai­tos­ta"

14.03.2022 08:00
Tilaajille
Raahe teettää keskustaan kaupunkivihreäsuunnitelman ja vanhassa kaupungissa kasvillisuusselvityksen

Raahe teettää kes­kus­taan kau­pun­ki­vih­reä­suun­ni­tel­man ja van­has­sa kau­pun­gis­sa kas­vil­li­suus­sel­vi­tyk­sen

13.07.2021 11:05
Tilaajille
Kaavakävelyllä luodaan kaavoitukselle pohjaa

Kaa­va­kä­ve­lyl­lä luodaan kaa­voi­tuk­sel­le pohjaa

15.05.2021 08:00
Tilaajille
Raahen keskustaan kairataan toistakymmentä kahdeksan metristä reikää

Raahen kes­kus­taan kai­ra­taan tois­ta­kym­men­tä kah­dek­san met­ris­tä reikää

10.05.2021 12:45
Tilaajille
Arkkitehti jäljittää Vanhan Raahen ominaispiirteitä – "Vanhoissa kaupungeissa näkyy paikallinen ote."

Ark­ki­teh­ti jäl­jit­tää Vanhan Raahen omi­nais­piir­tei­tä – "Van­hois­sa kau­pun­geis­sa näkyy pai­kal­li­nen ote."

26.06.2020 09:45 1
Tilaajille
Kaupunginhallitus haluaa Pikkulahden alueen kehittämisen kustannuksista tarkemman suunnitelman

Kau­pun­gin­hal­li­tus haluaa Pik­ku­lah­den alueen ke­hit­tä­mi­sen kus­tan­nuk­sis­ta tar­kem­man suun­ni­tel­man

05.02.2020 12:00
Tilaajille
Arkkitehdin valistunut arvaus: Pikkulahden alueen kehittäminen maksaa Raahen kaupungille noin 15 miljoonaa euroa

Ark­ki­teh­din va­lis­tu­nut arvaus: Pik­ku­lah­den alueen ke­hit­tä­mi­nen maksaa Raahen kau­pun­gil­le noin 15 mil­joo­naa euroa

18.01.2020 09:00
Tilaajille
Bio Huvimyllyn tontin suojelukaavan laadinta joudutaan keskeyttämään

Bio Hu­vi­myl­lyn tontin suo­je­lu­kaa­van laa­din­ta jou­du­taan kes­keyt­tä­mään

12.01.2020 15:00
Tilaajille
Valitus ei raukea valittajan poismenoon - Rautatalon tontin kaavavalituksen käsittely jatkuu

Valitus ei raukea va­lit­ta­jan pois­me­noon - Rau­ta­ta­lon tontin kaa­va­va­li­tuk­sen kä­sit­te­ly jatkuu

10.12.2019 12:32
Tilaajille