Raahen Seudun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Siikajoki
Viimeisin 24 tuntia
Ikääntyvien pelot selvitetään kysymällä – Marita Terho aloittaa kartoittamisen Siikajoelta

Ikään­ty­vien pelot sel­vi­te­tään ky­sy­mäl­lä – Marita Terho aloit­taa kar­toit­ta­mi­sen Sii­ka­joel­ta

29.03.2023 13:20
Tilaajille
Kuukausi
Ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä sujui vuoden 2019 tahdissa  – 7,2 prosenttia raahelaisista kävi jo äänestämässä

En­sim­mäi­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä sujui vuoden 2019 tah­dis­sa  – 7,2 pro­sent­tia raa­he­lai­sis­ta kävi jo ää­nes­tä­mäs­sä

23.03.2023 07:46
Tilaajille
Nettikysely Ruukin kylästä – nyt kaikki saa sanua

Net­ti­ky­se­ly Ruukin kylästä – nyt kaikki saa sanua

17.03.2023 12:35
Tilaajille
Juha Isomaata esitetään sivistysjohtajaksi Siikajoelle

Juha Iso­maa­ta esi­te­tään si­vis­tys­joh­ta­jak­si Sii­ka­joel­le

14.03.2023 20:12
Tilaajille
Ruukin TeeKoo muuttui lounaskahvilasta iltaravintolaksi – muutoksen taustalla lounastajien vähäinen määrä ja raaka-aineiden hintojen nousu

Ruukin TeeKoo muuttui lou­nas­kah­vi­las­ta il­ta­ra­vin­to­lak­si – ­muu­tok­sen taus­tal­la lou­nas­ta­jien vä­häi­nen määrä ja raa­ka-ai­nei­den hin­to­jen nousu

08.03.2023 12:30
Tilaajille
Nuortentalo Ruorin nuorisotilatoiminta jälleen aktiivista – syksyllä toiminnasta oli muutaman kuukauden tauko, kun nuoriso-ohjaaja puuttui

Nuor­ten­ta­lo Ruorin nuo­ri­so­ti­la­toi­min­ta jälleen ak­tii­vis­ta – ­syk­syl­lä toi­min­nas­ta oli muu­ta­man kuu­kau­den tauko, kun nuo­ri­so-oh­jaa­ja puuttui

06.03.2023 20:15
Tilaajille
Siikajoen rallisprint kiinnosti kuljettajia ja katsojia

Sii­ka­joen ral­lisp­rint kiin­nos­ti kul­jet­ta­jia ja kat­so­jia

05.03.2023 17:39
Tilaajille
Paavolasta kotoisin oleva Hilma-Kaisa Heinonen, 21, suuntaa kevääksi ranskalaiseen sirkuskouluun – opinnot keskittyvät pääasiassa nuoraan, jolla työskentely on Heinoselle kuin meditaatiota

Paa­vo­las­ta ko­toi­sin oleva Hil­ma-Kai­sa Hei­no­nen, 21, suuntaa ke­vääk­si rans­ka­lai­seen sir­kus­kou­luun – opinnot kes­kit­ty­vät pää­asias­sa nuo­raan, jolla työs­ken­te­ly on Hei­no­sel­le kuin me­di­taa­tio­ta

01.03.2023 22:00
Tilaajille
Sirkusalaa opiskeleva Hilma-Kaisa Heinonen koulun esityksessä

Sir­kus­alaa opis­ke­le­va Hil­ma-Kai­sa Hei­no­nen koulun esi­tyk­ses­sä

01.03.2023 11:47
Tilaajille
Vanhemmat
Reitistöjen Siikajoki -hankkeelle rahoitusta kunnalta – Siikajoen kunta varaa sekä kehittämishankkeeseen että investointihankkeeseen omarahoitusosuutta 67 554 euroa

Rei­tis­tö­jen Sii­ka­jo­ki -hank­keel­le ra­hoi­tus­ta kun­nal­ta – ­Sii­ka­joen kunta varaa sekä ke­hit­tä­mis­hank­kee­seen että in­ves­toin­ti­hank­kee­seen oma­ra­hoi­tus­osuut­ta 67 554 euroa

22.02.2023 15:20
Tilaajille
Siikajoen kunnanhallitus on antanut Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle lausunnon valituksesta, joka koskee viranhaltijan virkasuhteen pidättämispäätöstä

Sii­ka­joen kun­nan­hal­li­tus on antanut Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­del­le lau­sun­non va­li­tuk­ses­ta, joka koskee vi­ran­hal­ti­jan vir­ka­suh­teen pi­dät­tä­mis­pää­tös­tä

22.02.2023 12:46
Tilaajille
Rakennuslupien määrässä rajua heittelyä, Raahessa jäätiin alle sadan kappaleen

Ra­ken­nus­lu­pien mää­räs­sä rajua heit­te­lyä, Raa­hes­sa jäätiin alle sadan kap­pa­leen

22.02.2023 09:00
Tilaajille
Siikajoen kunta hakee rahoitusta hankkeelle, jossa kehitettäisiin Siikajoen reitistöjä – kylien asukkaita aktivoitaisiin osallistumaan reittien suunnitteluun ja koekäyttäjiksi

Sii­ka­joen kunta hakee ra­hoi­tus­ta hank­keel­le, jossa ke­hi­tet­täi­siin Sii­ka­joen rei­tis­tö­jä – kylien asuk­kai­ta ak­ti­voi­tai­siin osal­lis­tu­maan reit­tien suun­nit­te­luun ja koe­käyt­tä­jik­si

20.02.2023 14:29
Tilaajille
Selluvillalla lastattu rekka syttyi palamaan Siikajoella

Sel­lu­vil­lal­la las­tat­tu rekka syttyi pa­la­maan Sii­ka­joel­la

17.02.2023 07:05
Ruukissa rikottu jo kahden kiinteistön lämpölasit lyhyen ajan sisällä – poliisi tutkii tapauksia

Ruu­kis­sa rikottu jo kahden kiin­teis­tön läm­pö­la­sit lyhyen ajan sisällä – poliisi tutkii ta­pauk­sia

15.02.2023 09:24 2
Tilaajille
Ruukin Asemanseudun asemakaavan muutosta ja laajennusta Yrityspuiston alueella koskeva asia takaisin valmisteluun

Ruukin Ase­man­seu­dun ase­ma­kaa­van muu­tos­ta ja laa­jen­nus­ta Yri­tys­puis­ton alueel­la koskeva asia ta­kai­sin val­mis­te­luun

09.02.2023 15:00
Tilaajille
Siikajoen kunnalle haetaan viime vuonna kuolleen kuntalaisen kuolinpesän omaisuutta – kyseiseltä henkilöltä ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia

Sii­ka­joen kun­nal­le haetaan viime vuonna kuol­leen kun­ta­lai­sen kuo­lin­pe­sän omai­suut­ta – ­ky­sei­sel­tä hen­ki­löl­tä ei jäänyt pe­ri­mään oi­keu­tet­tu­ja su­ku­lai­sia

08.02.2023 15:30
Tilaajille
Asemakaavan muutos Siikajoen Keskikylän Meijerisaaren alueella oli kunnanhallituksen käsittelyssä – asia päätettiin palauttaa takaisin valmisteluun

Ase­ma­kaa­van muutos Sii­ka­joen Kes­ki­ky­län Mei­je­ri­saa­ren alueel­la oli kun­nan­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lys­sä – asia pää­tet­tiin pa­laut­taa ta­kai­sin val­mis­te­luun

08.02.2023 10:45
Tilaajille
Paavolan kirkossa ja seurakuntatalolla juhlistetaan sunnuntaina Wilhelmi Malmivaaraa – kaikille avoimeen tapahtumaan sisältyy messu, lounas ja juhla

Paa­vo­lan kir­kos­sa ja seu­ra­kun­ta­ta­lol­la juh­lis­te­taan sun­nun­tai­na Wil­hel­mi Mal­mi­vaa­raa – ­kai­kil­le avoi­meen ta­pah­tu­maan si­säl­tyy messu, lounas ja juhla

07.02.2023 13:01 1
Tilaajille
Valaistu ylivuotopato ilahduttaa Ruukin Yrityspuistoon kulkevia – katso juttuun liitetty video

Va­lais­tu yli­vuo­to­pa­to ilah­dut­taa Ruukin Yri­tys­puis­toon kul­ke­via – katso juttuun lii­tet­ty video

06.02.2023 14:10
Tilaajille