Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikajoki
Kuukausi
"Tosi hyvä!" – Oppilaat pääsivät Paavolan uuteen kouluun

"Tosi hyvä!" – Op­pi­laat pää­si­vät Paa­vo­lan uuteen kouluun

25.09.2023 15:00 2
Tilaajille
Revonlahti on Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä – kunniamaininta kolmelle kylälle. Luohualle jo toistamiseen. Katso videolta revonlahtisten mietteitä tunnustusperusteista

Re­von­lah­ti on Poh­jois-Poh­jan­maan vuoden kylä – kun­nia­mai­nin­ta kol­mel­le ky­läl­le. Luo­hual­le jo tois­ta­mi­seen. Katso vi­deol­ta re­von­lah­tis­ten miet­tei­tä tun­nus­tus­pe­rus­teis­ta

24.09.2023 14:00
Tilaajille
Syksy hiljentää Ruukin vastaanottokeskuksen – asiakkaat toisten keskusten kirjoille syyskuun aikana

Syksy hil­jen­tää Ruukin vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen – asiak­kaat toisten kes­kus­ten kir­joil­le syys­kuun aikana

20.09.2023 11:30
Tilaajille
Ruukkilainen Rakennus-Avant hakee yrityssaneeraukseen – yrityksellä Siikajoella kesken uusi hoivakoti

Ruuk­ki­lai­nen Ra­ken­nus-Avant hakee yri­tys­sa­nee­rauk­seen – yri­tyk­sel­lä Sii­ka­joel­la kesken uusi hoi­va­ko­ti

19.09.2023 11:32
Tilaajille
Yrittäminen pitää elämän mielenkiintoisena – Koskelon veljekset perustivat Ruukkiin kalustetehtaan

Yrit­tä­mi­nen pitää elämän mie­len­kiin­toi­se­na – Kos­ke­lon vel­jek­set pe­rus­ti­vat Ruuk­kiin ka­lus­te­teh­taan

18.09.2023 09:43 1
Tilaajille
Yksinäinen metsäpeura herättää huomiota Kasitien varressa – Tutkija kertoo lajin leviävän hiljalleen Pohjois-Pohjanmaalla

Yk­si­näi­nen met­sä­peu­ra he­rät­tää huo­mio­ta Ka­si­tien var­res­sa – Tutkija kertoo lajin le­viä­vän hil­jal­leen Poh­jois-Poh­jan­maal­la

13.09.2023 15:20
Tilaajille
Autoilija kaahasi lähes kahtasataa Siikajoella

Au­toi­li­ja kaahasi lähes kah­ta­sa­taa Sii­ka­joel­la

02.09.2023 17:03
Vanhemmat
Siikajoen vesistökoordinaattoriksi saatiin Siikajokivarren alajuoksulla kasvanut Marja  – jokivartta tarkastellaan kokonaisuutena yläjuoksulta alajuoksulle saakka, sivu-uomia unohtamatta

Sii­ka­joen ve­sis­tö­koor­di­naat­to­rik­si saatiin Sii­ka­jo­ki­var­ren ala­juok­sul­la kas­va­nut Marja  – jo­ki­vart­ta tar­kas­tel­laan ko­ko­nai­suu­te­na ylä­juok­sul­ta ala­juok­sul­le saakka, si­vu-uo­mia unoh­ta­mat­ta

21.08.2023 10:30 1
Tilaajille
Power Truck Shown pienoismallikisassa kaksi autoa myös Paavolasta – Äijälät odottivat kisaa koko vuoden

Power Truck Shown pie­nois­mal­li­ki­sas­sa kaksi autoa myös Paa­vo­las­ta – Äijälät odot­ti­vat kisaa koko vuoden

15.08.2023 16:30 1
Tilaajille
Potteri palkittiin Super Truck -luokan kolmanneksi komeimpana autona – ensi vuonna näytille Kuljetus T. Niinimaan uusi yhdistelmä

Potteri pal­kit­tiin Super Truck -luokan kol­man­nek­si ko­meim­pa­na autona – ensi vuonna näy­til­le Kul­je­tus T. Nii­ni­maan uusi yh­dis­tel­mä

15.08.2023 13:44
Tilaajille
Revonlahden Voimailijoiden Vuokilalle SM-pronssia – Pohto taisteli pohkeet raskaasti teipattuna

Re­von­lah­den Voi­mai­li­joi­den Vuo­ki­lal­le SM-prons­sia – Pohto tais­te­li pohkeet ras­kaas­ti tei­pat­tu­na

14.08.2023 17:00
Tilaajille
Siikajoen kotiseutupäivä toi taas tuttuja yhteen  –  juhlan teemana 700-vuotias Pähkinäsaaren rauha

Sii­ka­joen ko­ti­seu­tu­päi­vä toi taas tuttuja yhteen – juhlan teemana 700-vuo­tias Päh­ki­nä­saa­ren rauha

16.08.2023 15:44
Tilaajille
Lippo-Liisa ja Lippo-Lasse ovat koko sydämestään siikajokisten asialla

Lip­po-Lii­sa ja Lip­po-Las­se ovat koko sy­dä­mes­tään sii­ka­jo­kis­ten asialla

14.08.2023 08:16
Tilaajille
Suomen Vahvin Mies -kisassa mukana Revonlahden Voimailjoiden Pohto ja Vuokila

Suomen Vahvin Mies -ki­sas­sa mukana Re­von­lah­den Voi­mail­joi­den Pohto ja Vuokila

11.08.2023 14:30
Tilaajille
Uimari pelastettiin Varessäikässä – rannalla ollut auttoi kohti rantaa

Uimari pe­las­tet­tiin Va­res­säi­käs­sä – ran­nal­la ollut auttoi kohti rantaa

09.08.2023 06:57
Tilaajille
Ruukin tutkimusaseman salmonella  on todennäköisesti lähtöisin linnuista - puhdistustoimet meneillään

Ruukin tut­ki­mus­ase­man sal­mo­nel­la on to­den­nä­köi­ses­ti läh­töi­sin lin­nuis­ta - puh­dis­tus­toi­met me­neil­lään

02.08.2023 12:00
Tilaajille
Tutkimusaseman navetassa alkoi tehosiivous – salmonellan aiheuttajaa ei vielä tiedetä

Tut­ki­mus­ase­man na­ve­tas­sa alkoi te­ho­sii­vous – sal­mo­nel­lan ai­heut­ta­jaa ei vielä tiedetä

13.07.2023 14:40
Tilaajille
Patruunan valinta ja tuttujen näkeminen houkuttivat Ruukin torille pitäjäpäivien viettoon – lähiruokatarjontaa osataan arvostaa

Pat­ruu­nan valinta ja tut­tu­jen nä­ke­mi­nen hou­kut­ti­vat Ruukin torille pi­tä­jä­päi­vien viet­toon – lä­hi­ruo­ka­tar­jon­taa osataan ar­vos­taa

08.07.2023 21:16
Tilaajille
Ruukin patruunan nimen julkistamista odotellessa torikansalle esiintyi siikajokinen, Ruukin koulun tuleva kahdeksasluokkalainen Kerttu Kukkonen. Markus Mämmelän moottoripyörällä kyyditsemän Jukka Kauppisen ottivat vastaan pitäjätoimikunnan puolesta Vesa Ojanperä ja Tuula Kuoppamäki sekä vuoden 2022 Ruukin patruuna Kari Kuusisalo.

Ruukin pat­ruu­nan nimen jul­kis­ta­mis­ta odo­tel­les­sa to­ri­kan­sal­le esiin­tyi sii­ka­jo­ki­nen, Ruukin koulun tuleva kah­dek­sas­luok­ka­lai­nen Kerttu Kuk­ko­nen. Markus Mäm­me­län moot­to­ri­pyö­räl­lä kyy­dit­se­män Jukka Kaup­pi­sen ottivat vastaan pi­tä­jä­toi­mi­kun­nan puo­les­ta Vesa Ojan­pe­rä ja Tuula Kuop­pa­mä­ki sekä vuoden 2022 Ruukin pat­ruu­na Kari Kuu­si­sa­lo.

08.07.2023 21:16
Tilaajille
Ruukin vastaanottokeskus suljetaan tänä vuonna – Kuusamossa vastaanottokeskuksen yksityisasuntoihin sijoitettu osa jatkaa

Ruukin vas­taan­ot­to­kes­kus sul­je­taan tänä vuonna – Kuu­sa­mos­sa vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen yk­si­tyis­asun­toi­hin si­joi­tet­tu osa jatkaa

06.07.2023 14:13
Tilaajille