Raahen Seudun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä määräaikainen Raahen Seutu 2 kk 34,90 euroa

Raahen seutukunta
Raahen seudun kehitys sulkee kauppapaikka Raaselin – yhtenä syynä sen tuoma vähäinen lisäarvo käyttäjille

Raahen seudun kehitys sulkee kaup­pa­paik­ka Raa­se­lin – yhtenä syynä sen tuoma vä­häi­nen li­sä­ar­vo käyt­tä­jil­le

01.02.2023 19:00 12
Tilaajille
Elenia asentaa uusia älykkäitä sähkömittareita Raahen seutukunnassa

Elenia asentaa uusia älyk­käi­tä säh­kö­mit­ta­rei­ta Raahen seu­tu­kun­nas­sa

01.02.2023 10:30 1
Tilaajille
Uutisvuosi 2022: Yllättäviä käänteitä ja vaikeita ratkaisuja

Uu­tis­vuo­si 2022: Yl­lät­tä­viä kään­tei­tä ja vai­kei­ta rat­kai­su­ja

29.12.2022 18:00 1
Tilaajille
Itsenäisyyspäivä on Raahen seudulla monen juhlan päivä

It­se­näi­syys­päi­vä on Raahen seu­dul­la monen juhlan päivä

04.12.2022 12:00
Tilaajille
Työllisyydenhoitoon esitetään yli 300 000 euron lisämäärärahaa

Työl­li­syy­den­hoi­toon esi­te­tään yli 300 000 euron li­sä­mää­rä­ra­haa

28.11.2022 09:00
Tilaajille
Raahen Seudun Reumayhdistyksestä vertaistukea – "Moni on kokenut tärkeäksi, että on samanlaisia reumaatikkoja, samanlaisia huolia ja vaivoja"

Raahen Seudun Reu­ma­yh­dis­tyk­ses­tä ver­tais­tu­kea – "Moni on kokenut tär­keäk­si, että on sa­man­lai­sia reu­maa­tik­ko­ja, sa­man­lai­sia huolia ja vai­vo­ja"

08.10.2022 12:00
Tilaajille
Raahen seudulta kaksi osastoa alihankintamessuille Tampereelle

Raahen seu­dul­ta kaksi osastoa ali­han­kin­ta­mes­suil­le Tam­pe­reel­le

24.09.2022 12:00
Tilaajille
Työttömyys väheni Raahen seutukunnalla mutta Pyhäjoella näkyvissä pienoista nousua

Työt­tö­myys väheni Raahen seu­tu­kun­nal­la mutta Py­hä­joel­la nä­ky­vis­sä pie­nois­ta nousua

20.09.2022 17:00 1
Tilaajille
Siikajoki-ralli ampaisee ensi kesänä Raahen seudun sorateille

Sii­ka­jo­ki-ral­li am­pai­see ensi kesänä Raahen seudun so­ra­teil­le

16.09.2022 17:00
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän kiinteistöratkaisua jatkoselvitetään – jaetaanko omistajille, myydäänkö sijoittajille vai mitä tehdään?

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­tö­rat­kai­sua jat­ko­sel­vi­te­tään – jae­taan­ko omis­ta­jil­le, myy­dään­kö si­joit­ta­jil­le vai mitä teh­dään?

23.08.2022 15:00
Tilaajille
Visit Raahen matkailupäällikkö lähtee, sijainen nimetty syyskuun loppuun saakka

Visit Raahen mat­kai­lu­pääl­lik­kö lähtee, si­jai­nen nimetty syys­kuun loppuun saakka

08.06.2022 13:00 2
Tilaajille
Vielä nousee lisää tuulivoimaloita: Rakennuspaikat alkavat käydä vähiin.

Vielä nousee lisää tuu­li­voi­ma­loi­ta: Ra­ken­nus­pai­kat alkavat käydä vähiin.

18.05.2022 08:52 3
Tilaajille
Kesämökkikauppa alkaa kiihtyä: "Koko Suomessa on pulaa myytävistä, niin asunnoista kuin mökeistäkin"

Ke­sä­mök­ki­kaup­pa alkaa kiih­tyä: "Koko Suo­mes­sa on pulaa myy­tä­vis­tä, niin asun­nois­ta kuin mö­keis­tä­kin"

13.05.2022 08:33
Tilaajille
Seudulliseen Visit Raaheen valittiin tutut työntekijät

Seu­dul­li­seen Visit Raaheen va­lit­tiin tutut työn­te­ki­jät

01.05.2022 13:00 5
Tilaajille
Sorosella oli aluevaaleissa eniten ulkopuolista vaalirahaa – Raahen seutukunnasta valittujen äänen hinta vaihtelee 34 sentistä yli 22 euroon

So­ro­sel­la oli alue­vaa­leis­sa eniten ul­ko­puo­lis­ta vaa­li­ra­haa – Raahen seu­tu­kun­nas­ta va­lit­tu­jen äänen hinta vaih­te­lee 34 sen­tis­tä yli 22 euroon

01.04.2022 10:00
Tilaajille
Yhteishaussa mietitään tulevaisuutta. Rehtori toivoo nuorten tekevän jatko-opintovalintansa omien unelmien, toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti

Yh­teis­haus­sa mie­ti­tään tu­le­vai­suut­ta. Rehtori toivoo nuorten tekevän jat­ko-opin­to­va­lin­tan­sa omien unel­mien, toi­vei­den ja ta­voit­tei­den mu­kai­ses­ti

23.02.2022 07:30
Tilaajille
Ilmaisen ehkäisyn tarjoaminen nuorille alkaa Raahen seutukunnassa

Il­mai­sen eh­käi­syn tar­joa­mi­nen nuo­ril­le alkaa Raahen seu­tu­kun­nas­sa

02.02.2022 16:00 1
Tilaajille
Aluevaalikone: Enemmistö Raahen alueen ehdokkaista säilyttäisi kaikki paloasemat

Alue­vaa­li­ko­ne: Enem­mis­tö Raahen alueen eh­dok­kais­ta säi­lyt­täi­si kaikki pa­lo­ase­mat

22.01.2022 08:00 2
Tilaajille
Hallinnon hajauttamiselle löytyy kannatusta Raahen seudulla – Oulun määräävää asemaa hyvinvointialueella pelätään, mutta myös ymmärretään

Hal­lin­non ha­jaut­ta­mi­sel­le löytyy kan­na­tus­ta Raahen seu­dul­la – Oulun mää­rää­vää asemaa hy­vin­voin­ti­alueel­la pe­lä­tään, mutta myös ym­mär­re­tään

19.01.2022 09:00
Tilaajille
Tuhannen ajotutkinnon massa liipaisimella – Raahesta voi joutua jatkossa käymään inssiajossa Oulussa, Vaasassa tai Seinäjoella

Tu­han­nen ajo­tut­kin­non massa lii­pai­si­mel­la – Raa­hes­ta voi joutua jat­kos­sa käymään ins­si­ajos­sa Ou­lus­sa, Vaa­sas­sa tai Sei­nä­joel­la

15.01.2022 10:00 2
Tilaajille