Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen kultakaivos
Ely-keskus takaa Raahen kultakaivokselle sähköt – "Yhtiöllä ei ollut minkäänlaista sopimusta sähköyhtiön kanssa"

Ely-kes­kus takaa Raahen kul­ta­kai­vok­sel­le sähköt – "Yh­tiöl­lä ei ollut min­kään­lais­ta so­pi­mus­ta säh­kö­yh­tiön kanssa"

26.04.2023 13:00 3
Tilaajille
Raahen kultakaivos oli ilman sähköä yli kaksi viikkoa, nyt ely-keskus rahoittaa kaivoksen sähkönjakelua

Raahen kul­ta­kai­vos oli ilman sähköä yli kaksi viik­koa, nyt ely-kes­kus ra­hoit­taa kai­vok­sen säh­kön­ja­ke­lua

22.04.2023 10:05 8
Tilaajille
Laiva käynnistyy tulevana kesänä

Laiva käyn­nis­tyy tu­le­va­na kesänä

21.03.2023 20:00 3
Tilaajille
Kultakaivos avataan uudelleen keväällä – "Olemme aloittaneet keskustelut urakoitsijoiden ja toimittajien kanssa palataksemme töihin"

Kul­ta­kai­vos avataan uu­del­leen ke­vääl­lä – "Olemme aloit­ta­neet kes­kus­te­lut ura­koit­si­joi­den ja toi­mit­ta­jien kanssa pa­la­tak­sem­me töihin"

11.01.2023 09:35 3
Tilaajille
Raahen kultakaivoksesta tehtiin viisi ostotarjousta – kaivosta markkinoitiin suunnitelmallisesti ympäri maailmaa

Raahen kul­ta­kai­vok­ses­ta tehtiin viisi os­to­tar­jous­ta – kai­vos­ta mark­ki­noi­tiin suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ympäri maail­maa

10.01.2023 16:00
Tilaajille
Kultakaivos Pilar Gold -yhtiölle

Kul­ta­kai­vos Pilar Gold -yh­tiöl­le

03.01.2023 17:00 5
Tilaajille
Brasilialainen kaivosyhtiö Pilar Gold on solminut sopimuksen kaikkien Otso Gold Oy:n osakkeiden ostamisesta

Bra­si­lia­lai­nen kai­vos­yh­tiö Pilar Gold on sol­mi­nut so­pi­muk­sen kaik­kien Otso Gold Oy:n osak­kei­den os­ta­mi­ses­ta

24.10.2022 11:17 2
Tilaajille
Otso Goldin saneeraussuunnitelmalle lisää jatkoaikaa – "Ei ole tärkeää, kuka on virkaa tekevä toimitusjohtaja", hallituksen puheenjohtaja sanoo

Otso Goldin sa­nee­raus­suun­ni­tel­mal­le lisää jat­ko­ai­kaa – "Ei ole tär­keää, kuka on virkaa tekevä toi­mi­tus­joh­ta­ja", hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja sanoo

15.09.2022 18:00
Tilaajille
Otso Goldin selvittäjä: "Ei todellakaan ole tarkoitus konkurssiin mennä"

Otso Goldin sel­vit­tä­jä: "Ei to­del­la­kaan ole tar­koi­tus kon­kurs­siin mennä"

23.03.2022 09:00
Tilaajille
Otso Goldin pääomistaja syyttää salaliitosta – nosti kanteen Kanadassa ja USA:ssa

Otso Goldin pää­omis­ta­ja syyttää sa­la­lii­tos­ta – nosti kanteen Ka­na­das­sa ja USA:ssa

06.02.2022 16:00 4
Tilaajille
Otso Gold julkaisi kirjeen kaivosalueen maanomistajille: "Teemme hyvässä yhteistyössä työtä sen eteen, että kaivoksen tuotantoa voidaan jatkaa"

Otso Gold jul­kai­si kirjeen kai­vos­alueen maa­no­mis­ta­jil­le: "Teemme hyvässä yh­teis­työs­sä työtä sen eteen, että kai­vok­sen tuo­tan­toa voidaan jatkaa"

21.12.2021 09:50 2
Tilaajille
Keskellä kansainvälistä valtataistelua
Pääkirjoitus

Kes­kel­lä kan­sain­vä­lis­tä val­ta­tais­te­lua

17.12.2021 06:00
Tilaajille
Kavallusepäily kaatui ja Wesson vapautettiin, mutta rikostutkinta jatkuu – katso hengästyttävä lista Otso Goldin velkojista

Ka­val­lus­epäi­ly kaatui ja Wesson va­pau­tet­tiin, mutta ri­kos­tut­kin­ta jatkuu – katso hen­gäs­tyt­tä­vä lista Otso Goldin vel­ko­jis­ta

16.12.2021 17:00 2
Tilaajille
Tallqvist odottaa yhä vuosien takaisia saataviaan Otso Goldilta – "Selvitämme mahdollisia omia toimenpiteitämme asiassa"

Tall­qvist odottaa yhä vuosien ta­kai­sia saa­ta­viaan Otso Gol­dil­ta – "Sel­vi­täm­me mah­dol­li­sia omia toi­men­pi­tei­täm­me asias­sa"

10.12.2021 14:00
Tilaajille
Otso Goldille jäi paljon siivottavaa – "On ilmeistä, että he eivät ole viime kuukausina paljastaneet hallitukselle olennaisia talousasioita"

Otso Gol­dil­le jäi paljon sii­vot­ta­vaa – "On il­meis­tä, että he eivät ole viime kuu­kau­si­na pal­jas­ta­neet hal­li­tuk­sel­le olen­nai­sia ta­lou­sa­sioi­ta"

10.12.2021 07:30 2
Tilaajille
Otso Gold sai pyytämänsä perintä- ja ulosmittauskiellot – yhtiö hakee saneerausmenettelyyn myös Ruotsissa ja Kanadassa

Otso Gold sai pyy­tä­män­sä pe­rin­tä- ja ulos­mit­taus­kiel­lot – yhtiö hakee sa­nee­raus­me­net­te­lyyn myös Ruot­sis­sa ja Ka­na­das­sa

09.12.2021 11:32 2
Tilaajille
Katso videolta, millaiseen näkyyn Laivan kaivoksen avajaiset keskiviikkona päättyivät

Katso vi­deol­ta, mil­lai­seen näkyyn Laivan kai­vok­sen ava­jai­set kes­ki­viik­ko­na päät­tyi­vät

04.11.2021 16:03
Tilaajille
Raahe uuden asukkaan silmin: luonto viehättää, junayhteyden puute harmittaa

Raahe uuden asuk­kaan silmin: luonto vie­hät­tää, ju­na­yh­tey­den puute har­mit­taa

16.08.2021 09:01
Tilaajille
Otso Gold auttaa asunnon ja työn haussa: suurin ongelma kaupungin imagossa

Otso Gold auttaa asunnon ja työn haussa: suurin ongelma kau­pun­gin ima­gos­sa

16.08.2021 09:00 3
Tilaajille
Hartikainen aloittaa louhinnan Otson kultakaivoksella ensi kuussa

Har­ti­kai­nen aloit­taa lou­hin­nan Otson kul­ta­kai­vok­sel­la ensi kuussa

14.08.2021 16:00
Tilaajille