Mie­li­pi­de: Toi­mi­vat pal­ve­lut li­sää­vät pi­to­voi­maa

Jätimme Raahen organisaatiouudistusta valmistelleen työryhmän raporttiin eriävän mielipiteen, koska esityksen voidaan nähdä monelta osin johtavan palveluiden tason ja sujuvuuden pysyvään heikentymiseen. Tämä käy ilmi toimenpiteiden vaikutuksia ja säästöjä arvioivasta paperista.

Kouluverkoston osalta toteamme, että lähikoulujen tulevaisuutta ja merkitystä tulee tarkastella myös alueiden ja kylien tulevan kehityksen kautta, eikä pelkästään taloudellisin perustein. Raahen kaupunginstrategian mukaan kaupunkimme on lapsiystävällinen kaupunki, jolla on palvelut lähellä. Työryhmän raportissa ja liitetiedostoissa esitetään säästöjen saavuttamiseksi perusopetuksen keskittämistä seitsemään yksikköön ja useiden lähikoulujen lakkauttamista. On todennäköistä, että esitetty ratkaisu johtaisi suosittujen kylien hiljentymiseen, kiinteistöjen hintojen laskemiseen ja näin ollen myös lapsiperheiden taloudellinen ahdingon lisääntymiseen. Keskittäminen on myös ekologisesti kyseenalaista, sillä se lisäisi entisestään liikennöintiä kylien ja taajaman välille. Lähikoulut toimivat koko kylän aktiivisen toiminnan palvelukeskuksina, sydämenä, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ehkäisee yksinäisyyttä sekä nuorten syrjäytymistä.

Muistutamme myös kuntalain 29 § tiedottamisvelvollisuudesta, jonka mukaan kuntalaisia on kuultava merkittävissä heitä koskevissa asioissa. Valmistelu on lähtenyt yksisuuntaisesta ajatuksesta keskittää peruskoulut suurempiin yksiköihin, maaseudulta kaupunkiin, ilman lapsivaikutusten arviointia tai eri vaihtoehtojen tarkastelua. Kyseessä on arvovalinta ja valtuustoryhmämme linja on tukea nykyisen kouluverkon kehittämistä ja tulevaisuutta erityisesti lasten yhdenvertaisen kohtelun ja edun näkökulmasta. Riittämättömien selvitysten ja puutteellisen arvioinnin vuoksi emme voi yhtyä ohjaustyöryhmän esitykseen perusopetuksen keskittämisestä ja lähikoulujen lakkauttamisesta.

Työryhmän raportissa esitetään myös useista kiinteistöistä luopumista, vaikka tilojen osalta ei ole arvioitu vaikutuksia kuntalaisten ja järjestöjen palveluihin tai korvaavien tilojen riittävyyteen/saavutettavuuteen. Työryhmä ei ole myöskään esitystä laatiessaan kuullut tilojen käyttäjiä. Esimerkiksi nuorisokeskus Paradise ja kaupungin ainoa leirikeskus Lännenrannan Bomba tarjoavat tilat useille järjestöille ja yhdistyksille niin nuorille kuin aikuisillekin. Mikäli nämä kiinteistöt myydään, joutuvat toimijat etsimään uudet tilat.

Liikuntapaikkojen osalta esitetyt säästöt tulevat tarkoittamaan joidenkin kohteiden sulkemisia sekä aukioloaikojen supistamisia. Kuntalaisille tämä tarkoittaa tärkeiden ennaltaehkäisevien liikuntamahdollisuuksien heikennystä kansanterveyden kustannuksella. Esimerkiksi kylien jääkiekkokaukaloista säästäminen ja latuverkostosta karsiminen ovat erittäin lyhytnäköistä toimintaa, mikä todennäköisesti näkyy tulevaisuudessa sote-menojen lisäyksenä ja yleisen asumisviihtyisyyden heikentymisenä.

Raahen on palvelutason heikentämisen sijasta lisättävä pitovoimaa, jotta nykyiset asukkaamme voivat tuntea Raahen hyväksi paikaksi elää ja asua. Pitovoimaa parantamalla Raahen väkiluku kääntyy kasvuun ja samalla myös verotulot kasvavat. Hyvät ja toimivat palvelut sekä turvallinen asuinympäristö ovat valttikorttejamme, joita oikein käyttämällä saavutamme taloudellisen tasapainon. Meidän on organisaatiouudistuksen keskelläkin pidettävä huoli henkilöstömme jaksamisesta, kaupunkimme myönteisen mielikuvan rakentamisesta, yrittäjyyden ja koulutuksen merkityksestä työllisyyteen ja kasvuun sekä kuntalaistemme kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Tiedostamme kaupunkimme taloudellisesti haasteellisen tilanteen. Organisaatiouudistuksesta puuttuvat laajat vaikutusarvioinnit ja selvityksen lähtökohdaksi on asetettu pelkästään euromääräiset tavoitteet. Haluamme tukea kaupunkimme kehittämistä strategiamme mukaisesti, emme näivettää sitä entisestään palvelutasoa laskemalla ja kouluja lakkauttamalla. Vaikka esitys sisältää myös kannatettavia muutoksia, kokonaisuutta arvioidessamme ja yllä todettuihin seikkoihin vedoten, jätimme eriävän mielipiteemme työryhmän pöytäkirjaan liitettäväksi.

Katja Hänninen, kaupunginvaltuuston vpj, vas
Tarja Ollanketo, kaupunginhallituksen vpj, vas