Raahen Seudun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä määräaikainen Raahen Seutu 2 kk 34,90 euroa

Eduskuntavaalit 2023
Viikko
Yli 3 000 äänioikeutettua on Raahen seudulla käynyt vaaliuurnilla

Yli 3 000 ää­ni­oi­keu­tet­tua on Raahen seu­dul­la käynyt vaa­li­uur­nil­la

24.03.2023 08:57
Tilaajille
Siikajoenkylällä kehotettiin poistamaan tuplajulisteita – Yksittäinen puolue jäi ilman paikkaa

Sii­ka­joen­ky­läl­lä ke­ho­tet­tiin pois­ta­maan tup­la­ju­lis­tei­ta – Yk­sit­täi­nen puolue jäi ilman paikkaa

23.03.2023 17:58
Tilaajille
Elina Mehtätalon mielestä veroja kestää karsia tärkeiden palvelujen siitä kärsimättä

Elina Meh­tä­ta­lon mie­les­tä veroja kestää karsia tär­kei­den pal­ve­lu­jen siitä kär­si­mät­tä

23.03.2023 12:00 1
Tilaajille
Eduskuntavaaliehdokas Marko Salmela: Rajat auki koulutetulle, uudelle työvoimalle

Edus­kun­ta­vaa­li­eh­do­kas Marko Sal­me­la: Rajat auki kou­lu­te­tul­le, uudelle työ­voi­mal­le

23.03.2023 10:00 4
Tilaajille
Ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä sujui vuoden 2019 tahdissa  – 7,2 prosenttia raahelaisista kävi jo äänestämässä

En­sim­mäi­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä sujui vuoden 2019 tah­dis­sa  – 7,2 pro­sent­tia raa­he­lai­sis­ta kävi jo ää­nes­tä­mäs­sä

23.03.2023 07:46
Tilaajille
Mikko ja Sirkka Matinheikki ehtivät vaaliuurnille ensimmäisinä

Mikko ja Sirkka Ma­tin­heik­ki ehtivät vaa­li­uur­nil­le en­sim­mäi­si­nä

22.03.2023 11:05
Tilaajille
Kolme neljästä nuoresta aikoo äänestää

Kolme nel­jäs­tä nuo­res­ta aikoo ää­nes­tää

22.03.2023 08:00 1
Tilaajille
Ennakkoäänestys alkaa tänään

En­nak­ko­ää­nes­tys alkaa tänään

22.03.2023 07:50
Taas pitäisi uurnalla osata valita
Kolumni

Taas pitäisi uur­nal­la osata valita

22.03.2023 07:00
Tilaajille
Oululainen Sebastian Tynkkynen ja perussuomalaiset nuorten suosikkeja – Katso, ketkä muut valittaisiin  kansanedustajiksi Oulun vaalipiiristä, jos nuoret saisivat päättää

Ou­lu­lai­nen Se­bas­tian Tynk­ky­nen ja pe­rus­suo­ma­lai­set nuorten suo­sik­ke­ja – Katso, ketkä muut va­lit­tai­siin kan­san­edus­ta­jik­si Oulun vaa­li­pii­ris­tä, jos nuoret sai­si­vat päättää

22.03.2023 06:53 1
Tilaajille
Merituulivoima saa monelta kannatusta – Raahen seutukunnan eduskuntavaaliehdokkaista suurin osa edistäisi tuulivoimarakentamista, mutta myös jyrkkää vastustusta löytyy

Me­ri­tuu­li­voi­ma saa monelta kan­na­tus­ta – Raahen seu­tu­kun­nan edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kais­ta suurin osa edis­täi­si tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta, mutta myös jyrkkää vas­tus­tus­ta löytyy

21.03.2023 17:00 1
Tilaajille
Oman kansan hyvinvoinnilta ei ole vara leikata – "Suomi on ilman työperäistä maahanmuuttoakin ollut monikulttuurinen"

Oman kansan hy­vin­voin­nil­ta ei ole vara leikata – "Suomi on ilman työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa­kin ollut mo­ni­kult­tuu­ri­nen"

19.03.2023 20:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Äänestämällä vaikutat!
Kolumni

Ää­nes­tä­mäl­lä vai­ku­tat!

17.03.2023 07:00 1
Tilaajille
Sanooko ensimmäinen kerta toden eduskuntavaaleissakin? – Mattila yrittää samaa temppua kuin kunta- ja aluevaaleissa

Sanooko en­sim­mäi­nen kerta toden edus­kun­ta­vaa­leis­sa­kin? – Mattila yrittää samaa temppua kuin kunta- ja alue­vaa­leis­sa

16.03.2023 20:00 2
Tilaajille
Antton Rönnholmin mukaan luottamusta politiikkaan on nyt enemmän

Antton Rönn­hol­min mukaan luot­ta­mus­ta po­li­tiik­kaan on nyt enemmän

16.03.2023 19:00 1
Tilaajille
Nyt tämäkin on selvitetty: perussuomalaisille maistuu kebab ja keitot, keskustalaisille koti- ja grilliruoka

Nyt tämäkin on sel­vi­tet­ty: pe­rus­suo­ma­lai­sil­le maistuu kebab ja keitot, kes­kus­ta­lai­sil­le koti- ja gril­li­ruo­ka

15.03.2023 19:00
Tilaajille
Heikkinen puolustaa koko Suomen elinvoimaisuutta: "Kannatan hyvin pitkälle ehkä jopa urhokekkosmaista aluepolitiikkaa"

Heik­ki­nen puo­lus­taa koko Suomen elin­voi­mai­suut­ta: "Kan­na­tan hyvin pit­käl­le ehkä jopa ur­ho­kek­kos­mais­ta alue­po­li­tiik­kaa"

14.03.2023 20:00
Tilaajille
Köyhyys, nettipalvelut ja tukiviidakko huolestuttavat eläkeläisiä

Köy­hyys, net­ti­pal­ve­lut ja tu­ki­vii­dak­ko huo­les­tut­ta­vat elä­ke­läi­siä

14.03.2023 16:00
Tilaajille
Kokoomuksen vaalistartissa loppuivat munkit – Orpoa tituleerattiin jo pääministeriksi

Ko­koo­muk­sen vaa­li­star­tis­sa lop­pui­vat munkit – Orpoa ti­tu­lee­rat­tiin jo pää­mi­nis­te­rik­si

11.03.2023 17:36 1
Tilaajille
Eetu Saarenpään mielestä ulko- ja EU-politiikassa ei pidä nöyristellä – "EU-integraatiota pitäisi purkaa ja puolustaa Suomen itsemääräämisoikeutta"

Eetu Saa­ren­pään mie­les­tä ulko- ja EU-po­li­tii­kas­sa ei pidä nöy­ris­tel­lä – "EU-in­teg­raa­tio­ta pitäisi purkaa ja puo­lus­taa Suomen it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta"

09.03.2023 20:00
Tilaajille