Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Luonnonvarakeskus
Maa- ja metsätalousministeriö päätti luopua Ruukin tutkimusnavetasta – Kannuksen ja Parkanon kenttätyön toiminnot siirretään Ruukkiin ja Seinäjoelle

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö päätti luopua Ruukin tut­ki­mus­na­ve­tas­ta – ­Kan­nuk­sen ja Par­ka­non kent­tä­työn toi­min­not siir­re­tään Ruuk­kiin ja Sei­nä­joel­le

16.02.2024 11:53
Tilaajille
Siikajoki esittää selvitystä tutkimusnavetan modernisoinnista – lihanautatutkimus tärkeää suurelle lihantuottajakunnalle

Sii­ka­jo­ki esittää sel­vi­tys­tä tut­ki­mus­na­ve­tan mo­der­ni­soin­nis­ta – li­ha­nau­ta­tut­ki­mus tärkeää suu­rel­le li­han­tuot­ta­ja­kun­nal­le

27.12.2023 15:00 1
Tilaajille
Luken tutkimus: Tuulivoima karkottaa lintuja, poroja ja lepakoita kilometrien päähän

Luken tut­ki­mus: Tuu­li­voi­ma kar­kot­taa lin­tu­ja, poroja ja le­pa­koi­ta ki­lo­met­rien päähän

12.12.2023 10:26 2
Tilaajille
Ruukin lihanautatutkimuksen navetasta luovutaan vuoden 2028 lopulla – toimet osa Luonnonvarakeskuksen yt-neuvotteluja

Ruukin li­ha­nau­ta­tut­ki­muk­sen na­ve­tas­ta luo­vu­taan vuoden 2028 lopulla – toimet osa Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen yt-neu­vot­te­lu­ja

16.11.2023 16:00
Tilaajille
Nurmiviljely vähentää merkittävästi typen huuhtoutumista turvepelloilta

Nur­mi­vil­je­ly vä­hen­tää mer­kit­tä­väs­ti typen huuh­tou­tu­mis­ta tur­ve­pel­loil­ta

07.11.2023 12:00
Ilveksen metsästykseen 300 poikkeuslupaa, Luonnonsuojeluliitto olisi antanut vain sata lupaa – Luke: Suomessa elää noin 2 500 yli vuoden ikäistä ilvestä

Il­vek­sen met­säs­tyk­seen 300 poik­keus­lu­paa, Luon­non­suo­je­lu­liit­to olisi antanut vain sata lupaa – Luke: Suo­mes­sa elää noin 2 500 yli vuoden ikäistä ilvestä

07.10.2023 16:30 1
Tilaajille
Luonnonvarakeskuksen Ruukin koetoimintapaikan salmonellarajoitukset on purettu

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen Ruukin koe­toi­min­ta­pai­kan sal­mo­nel­la­ra­joi­tuk­set on purettu

06.10.2023 09:46
Tilaajille
Ruukissa on pelto, jota seuraamalla tutkijat saavat tietoa muun muassa ilmastopäästöistä

Ruu­kis­sa on pelto, jota seu­raa­mal­la tut­ki­jat saavat tietoa muun muassa il­mas­to­pääs­töis­tä

21.08.2023 15:37 1
Tilaajille
Tutkimuspelto

Tut­ki­mus­pel­to

16.08.2023 08:37
Tilaajille
Tutkimuspelto

Tut­ki­mus­pel­to

16.08.2023 08:37
Tilaajille
Luonnonvarakeskuksen Ruukin koetoimintapaikan naudoilla salmonellaepäily, alkusyksylle suunnitellut tapahtumat joudutaan perumaan

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen Ruukin koe­toi­min­ta­pai­kan nau­doil­la sal­mo­nel­lae­päi­ly, al­ku­syk­syl­le suun­ni­tel­lut ta­pah­tu­mat jou­du­taan pe­ru­maan

13.07.2023 11:03
Tilaajille
Kuusella Pohjois-Suomessa tulossa heikko kukinta –koivu kukkii toukokuussa, mutta pohjoisessa myös heikosti

Kuu­sel­la Poh­jois-Suo­mes­sa tulossa heikko kukinta –koivu kukkii tou­ko­kuus­sa, mutta poh­joi­ses­sa myös hei­kos­ti

28.03.2023 15:20
Tilaajille
Käpysadon ehtyminen romahdutti oravakannan – Laskennoissa kärpän ja lumikon lumijäljissä roimaa kasvua Oulun seudulla ja Kainuussa

Kä­py­sa­don eh­ty­mi­nen ro­mah­dut­ti ora­va­kan­nan – Las­ken­nois­sa kärpän ja lumikon lu­mi­jäl­jis­sä roimaa kasvua Oulun seu­dul­la ja Kai­nuus­sa

28.03.2023 11:30
Tilaajille
Tuulivoiman vaikutuksia metsäeläimistöön tutkitaan viisivuotisessa hankeessa – Suden, metsäpeuran ja maakotkan elinympäristövaatimukset halutaan ottaa paremmin huomioon

Tuu­li­voi­man vai­ku­tuk­sia met­sä­eläi­mis­töön tut­ki­taan vii­si­vuo­ti­ses­sa han­kees­sa – ­Su­den, met­sä­peu­ran ja maa­kot­kan elin­ym­pä­ris­tö­vaa­ti­muk­set ha­lu­taan ottaa pa­rem­min huo­mioon

06.03.2023 11:45
Tilaajille
Kääpien siirtoistutustutkimus alkaa

Kääpien siir­to­is­tu­tus­tut­ki­mus alkaa

06.01.2023 17:00
Tilaajille
Susireviirien asukkaille päivitettyä tietoa – Viime talven DNA-tulokset julkaistu reviireittäin

Su­si­re­vii­rien asuk­kail­le päi­vi­tet­tyä tietoa – Viime talven DNA-tu­lok­set jul­kais­tu re­vii­reit­täin

01.12.2022 18:00
Tilaajille
Tutkijat: Suomessa elää kaksi susipopulaatiota toisista erillään – Kannanhoidollisen metsästyksen alkaminen ensi talvena on epävarmaa

Tut­ki­jat: Suo­mes­sa elää kaksi su­si­po­pu­laa­tio­ta toi­sis­ta eril­lään – Kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen al­ka­mi­nen ensi talvena on epä­var­maa

19.09.2022 12:12
Tilaajille
Uudistava viljely pitää pelloista huolta – "Ei meillä peltoja ole siksi, että siellä voisi tehdä jotakin kivoja ympäristöjuttuja, vaan ensisijassa siksi, että siellä kasvatetaan ruokaa"

Uu­dis­ta­va viljely pitää pel­lois­ta huolta – "Ei meillä peltoja ole siksi, että siellä voisi tehdä jotakin kivoja ym­pä­ris­tö­jut­tu­ja, vaan en­si­si­jas­sa siksi, että siellä kas­va­te­taan ruokaa"

17.08.2022 08:00
Tilaajille
Siinä on parhalahtista Keskisen Hannun luomuporkkanaa ja sitä myydään kaupoissakin

Siinä on par­ha­lah­tis­ta Kes­ki­sen Hannun luo­mu­pork­ka­naa ja sitä myydään kau­pois­sa­kin

06.07.2022 08:00 1
Tilaajille
Luke: Ruoan hintaan kohdistuu tänä vuonna poikkeuksellisen kovaa nousupainetta – kustannusten nousu koettelee erityisesti kotieläintiloja

Luke: Ruoan hintaan koh­dis­tuu tänä vuonna poik­keuk­sel­li­sen kovaa nou­su­pai­net­ta – kus­tan­nus­ten nousu koet­te­lee eri­tyi­ses­ti ko­ti­eläin­ti­lo­ja

24.05.2022 16:45