Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Siikajoen kunnanhallitus
Severinkangas Varessäikän jupakasta: "Kunta ei ole korvausvelvollinen"

Se­ve­rin­kan­gas Va­res­säi­kän ju­pa­kas­ta: "Kunta ei ole kor­vaus­vel­vol­li­nen"

16.11.2023 08:00 5
Tilaajille
Siikajoki pyöristämässä tuloveroprosentin ylöspäin – korotus 0,04 prosenttiyksikköä

Sii­ka­jo­ki pyö­ris­tä­mäs­sä tu­lo­ve­ro­pro­sen­tin ylös­päin – ­ko­ro­tus 0,04 pro­sent­ti­yk­sik­köä

01.11.2023 15:00
Tilaajille
Asukasmäärän kasvattamiseen tähtäävät toimet jälleen esillä Siikajoella – vuorossa aloitteen seitsemäs käsittely kunnanhallituksessa

Asu­kas­mää­rän kas­vat­ta­mi­seen täh­tää­vät toimet jälleen esillä Sii­ka­joel­la – ­vuo­ros­sa aloit­teen seit­se­mäs kä­sit­te­ly kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa

07.10.2023 12:00
Tilaajille
Kunta on hankkimassa VisitSiikajoki-sivustoa itselleen

Kunta on hank­ki­mas­sa Vi­sit­Sii­ka­jo­ki-si­vus­toa it­sel­leen

18.06.2023 15:00
Tilaajille
Varessäikkään keinuteline ja musiikkitapahtuma sekä Tönkyräkankaan pururadalle haketta: Siikajoen kunnanhallitukselle ehdotetaan kolmea kohdetta osallistuvalla budjetoinnilla toteutettavaksi

Va­res­säik­kään kei­nu­te­li­ne ja mu­siik­ki­ta­pah­tu­ma sekä Tön­ky­rä­kan­kaan pu­ru­ra­dal­le ha­ket­ta: Sii­ka­joen kun­nan­hal­li­tuk­sel­le eh­do­te­taan kolmea koh­det­ta osal­lis­tu­val­la bud­je­toin­nil­la to­teu­tet­ta­vak­si

18.06.2023 10:00
Tilaajille
Reitistöjen Siikajoki -hankkeelle rahoitusta kunnalta – Siikajoen kunta varaa sekä kehittämishankkeeseen että investointihankkeeseen omarahoitusosuutta 67 554 euroa

Rei­tis­tö­jen Sii­ka­jo­ki -hank­keel­le ra­hoi­tus­ta kun­nal­ta – ­Sii­ka­joen kunta varaa sekä ke­hit­tä­mis­hank­kee­seen että in­ves­toin­ti­hank­kee­seen oma­ra­hoi­tus­osuut­ta 67 554 euroa

22.02.2023 15:20
Tilaajille
Siikajoen kunnanhallitus on antanut Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle lausunnon valituksesta, joka koskee viranhaltijan virkasuhteen pidättämispäätöstä

Sii­ka­joen kun­nan­hal­li­tus on antanut Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­del­le lau­sun­non va­li­tuk­ses­ta, joka koskee vi­ran­hal­ti­jan vir­ka­suh­teen pi­dät­tä­mis­pää­tös­tä

22.02.2023 12:46
Tilaajille
Siikajoen kunta hakee rahoitusta hankkeelle, jossa kehitettäisiin Siikajoen reitistöjä – kylien asukkaita aktivoitaisiin osallistumaan reittien suunnitteluun ja koekäyttäjiksi

Sii­ka­joen kunta hakee ra­hoi­tus­ta hank­keel­le, jossa ke­hi­tet­täi­siin Sii­ka­joen rei­tis­tö­jä – kylien asuk­kai­ta ak­ti­voi­tai­siin osal­lis­tu­maan reit­tien suun­nit­te­luun ja koe­käyt­tä­jik­si

20.02.2023 14:29
Tilaajille
Ruukin Asemanseudun asemakaavan muutosta ja laajennusta Yrityspuiston alueella koskeva asia takaisin valmisteluun

Ruukin Ase­man­seu­dun ase­ma­kaa­van muu­tos­ta ja laa­jen­nus­ta Yri­tys­puis­ton alueel­la koskeva asia ta­kai­sin val­mis­te­luun

09.02.2023 15:00
Tilaajille
Siikajoen kunnalle haetaan viime vuonna kuolleen kuntalaisen kuolinpesän omaisuutta – kyseiseltä henkilöltä ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia

Sii­ka­joen kun­nal­le haetaan viime vuonna kuol­leen kun­ta­lai­sen kuo­lin­pe­sän omai­suut­ta – ­ky­sei­sel­tä hen­ki­löl­tä ei jäänyt pe­ri­mään oi­keu­tet­tu­ja su­ku­lai­sia

08.02.2023 15:30
Tilaajille
Asemakaavan muutos Siikajoen Keskikylän Meijerisaaren alueella oli kunnanhallituksen käsittelyssä – asia päätettiin palauttaa takaisin valmisteluun

Ase­ma­kaa­van muutos Sii­ka­joen Kes­ki­ky­län Mei­je­ri­saa­ren alueel­la oli kun­nan­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lys­sä – asia pää­tet­tiin pa­laut­taa ta­kai­sin val­mis­te­luun

08.02.2023 10:45
Tilaajille
Siikajoen uudeksi hallintojohtajaksi esitetään Tiina Hovia ja varalle Sirpa Heiskasta – valtuusto valitsee hallintojohtajan 26. tammikuuta

Sii­ka­joen uudeksi hal­lin­to­joh­ta­jak­si esi­te­tään Tiina Hovia ja varalle Sirpa Heis­kas­ta – ­val­tuus­to va­lit­see hal­lin­to­joh­ta­jan 26. tam­mi­kuu­ta

11.01.2023 12:53
Tilaajille
Velvollisuuksien vastainen toiminta johti virkasuhteen purkamiseen Siikajoella – viranhaltija vaatii päätöksen kumoamista lainvastaisena ja virheellisesti tehtynä

Vel­vol­li­suuk­sien vas­tai­nen toi­min­ta johti vir­ka­suh­teen pur­ka­mi­seen Sii­ka­joel­la – ­vi­ran­hal­ti­ja vaatii pää­tök­sen ku­moa­mis­ta lain­vas­tai­se­na ja vir­heel­li­ses­ti tehtynä

10.01.2023 15:45
Tilaajille
Siikajoen yt-neuvottelujen tulos: kunnan taloushallintoa ei ulkoisteta

Sii­ka­joen yt-neu­vot­te­lu­jen tulos: kunnan ta­lous­hal­lin­toa ei ul­kois­te­ta

19.10.2022 13:00
Tilaajille
Siikajoen kunta myönsi avustuksen uutta taidetapahtumaa varten

Sii­ka­joen kunta myönsi avus­tuk­sen uutta tai­de­ta­pah­tu­maa varten

30.08.2022 19:00
Tilaajille
Siikajoella selvitetään mahdollisuutta antaa kuntalaisille punkkirokotus

Sii­ka­joel­la sel­vi­te­tään mah­dol­li­suut­ta antaa kun­ta­lai­sil­le punk­ki­ro­ko­tus

17.08.2022 16:24
Tilaajille
Siikajoki valmistautuu maksamaan varallaolokorvaukset lisämäärärahalla

Sii­ka­jo­ki val­mis­tau­tuu mak­sa­maan va­ral­la­olo­kor­vauk­set li­sä­mää­rä­ra­hal­la

17.08.2022 12:00
Tilaajille
Siikajoelle esitetään kotihoidon kuntalisän käyttöön ottamista

Sii­ka­joel­le esi­te­tään ko­ti­hoi­don kun­ta­li­sän käyt­töön ot­ta­mis­ta

03.04.2022 13:00
Tilaajille
Siikajoen kunta ostaa Paavolan Veden osakkeita Raahen seurakunnalta

Sii­ka­joen kunta ostaa Paa­vo­lan Veden osak­kei­ta Raahen seu­ra­kun­nal­ta

02.04.2022 13:00
Tilaajille
Ylijäämää reilut puoli miljoonaa: Epävarmoissa tunnelmissa alkanut toinen koronavuosi päättyi Siikajoella ihan hyvin

Yli­jää­mää reilut puoli mil­joo­naa: Epä­var­mois­sa tun­nel­mis­sa alkanut toinen ko­ro­na­vuo­si päättyi Sii­ka­joel­la ihan hyvin

30.03.2022 18:30
Tilaajille