Mainos: Raahen Seudun joulutarjous: Raahen Seutu Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

Pääkirjoitus
Tilaajille

Yk­si­näi­syys on lomalla ras­kas­ta seuraa

Toivottavasti mahdollisimman moni yksinäisyyttä kokeva jaksaa lähteä mukaan valmiiksi järjestettyyn toimintaan.

Kesä ja kesäloma ei tarkoita kaikille lapsille riemukasta aikaa. Yksinäisyys, jos sellaisen taakan on saanut kantaakseen, ei lopu kouluvuoden loppuessa. Yksinäisyys seuraa lomallekin.

Nuori­so­lää­käri Mii­la Ha­lonen kirjoitti vuonna 2019 Lääkä­ri­leh­dessä jututtamiensa koulu­ter­vey­den­hoi­tajien kertoneen lo­man ahdis­tavan osaa lap­sista. Halosen mukaan joil­lekin lap­sille kou­lu on yh­tä kuin ar­jen ra­kenteet, joi­ta ko­ti ei pys­ty an­tamaan. Lomalla, il­man näitä raken­teita, päi­vistä voi tu­lla levo­tonta kuljes­kelua tai ko­tiin jumit­tu­mista, vuoro­kau­si­rytmi voi kään­tyä pää­laelleen ja syöminen voi unoh­tua tai siitä voi tulla kei­no täyt­tää päi­vän tyh­jyyttä. Ei kuulosta mukavalta, ei kuulosta lomalta.

Lastenlääkärin mukaan yksinäiselle lapselle loma voi tar­koittaa lop­pua niille vähäi­sillekin kontak­teille ko­din ulko­puo­lella, ikä­to­ve­ri­seu­rasta si­vuun jää­mistä kah­deksi pit­käksi kuukau­deksi ja eris­ty­nei­syyden tun­teen vahvis­tu­mista.

Raahessa kaupunki järjestää kesäloman aikana lapsille ja nuorille monenlaista toimintaa, ja nimenomaan ajatuksena on tarjota jokaiselle jotakin.

Lue digiä _1 kk 1 €_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.