Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Maatalous
Maa- ja metsätalousministeriö päätti luopua Ruukin tutkimusnavetasta – Kannuksen ja Parkanon kenttätyön toiminnot siirretään Ruukkiin ja Seinäjoelle

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö päätti luopua Ruukin tut­ki­mus­na­ve­tas­ta – ­Kan­nuk­sen ja Par­ka­non kent­tä­työn toi­min­not siir­re­tään Ruuk­kiin ja Sei­nä­joel­le

16.02.2024 11:53
Tilaajille
Pirkolat ovat pitäneet tilaa samoilla seuduilla jo 300 vuotta

Pir­ko­lat ovat pi­tä­neet tilaa sa­moil­la seu­duil­la jo 300 vuotta

12.01.2024 10:00
Tilaajille
Ruukin lihanautatutkimuksen navetasta luovutaan vuoden 2028 lopulla – toimet osa Luonnonvarakeskuksen yt-neuvotteluja

Ruukin li­ha­nau­ta­tut­ki­muk­sen na­ve­tas­ta luo­vu­taan vuoden 2028 lopulla – toimet osa Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen yt-neu­vot­te­lu­ja

16.11.2023 16:00
Tilaajille
Nurmiviljely vähentää merkittävästi typen huuhtoutumista turvepelloilta

Nur­mi­vil­je­ly vä­hen­tää mer­kit­tä­väs­ti typen huuh­tou­tu­mis­ta tur­ve­pel­loil­ta

07.11.2023 12:00
"Susien suojelussa leikitään tulella" – Siikajoen petotulilla vaadittiin oikeutta puolustaa kotieläimiä

"Susien suo­je­lus­sa lei­ki­tään tu­lel­la" – Sii­ka­joen pe­to­tu­lil­la vaa­dit­tiin oi­keut­ta puo­lus­taa ko­ti­eläi­miä

05.09.2023 08:09
Tilaajille
Karinkannan tila Suomen toiseksi tuottoisin

Ka­rin­kan­nan tila Suomen toi­sek­si tuot­toi­sin

23.03.2023 15:12
Tilaajille
Kurkiparven tärvelemä perunapelto korvataan aiempaa nopeammin – Laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta uusittiin

Kur­ki­par­ven tär­ve­le­mä pe­ru­na­pel­to kor­va­taan aiempaa no­peam­min – Laki rau­hoi­tet­tu­jen eläin­ten ai­heut­ta­mien va­hin­ko­jen kor­vaa­mi­ses­ta uu­sit­tiin

21.01.2023 12:56
Tilaajille
Joulutulilta lähtee kiitos kuluttajille

Jou­lu­tu­lil­ta lähtee kiitos ku­lut­ta­jil­le

22.12.2022 17:01
Tilaajille
Keskustan Siikajoen kunnallisjärjestö kuvailee ennallistamisasetusta kuoliniskuksi monelle maatilalle

Kes­kus­tan Sii­ka­joen kun­nal­lis­jär­jes­tö ku­vai­lee en­nal­lis­ta­mis­ase­tus­ta kuo­lin­is­kuk­si monelle maa­ti­lal­le

23.11.2022 19:00 2
Tilaajille
Toni Kippolan uusi pihattonavetta

Toni Kip­po­lan uusi pi­hat­to­na­vet­ta

28.09.2022 08:00
Tilaajille
Toni Kippola investoi pihattonavettaan 800 000 euroa – "Kun tällainen investointi on nyt tehty, tarkoituksena on jatkaa vielä pitkään"

Toni Kippola in­ves­toi pi­hat­to­na­vet­taan 800 000 euroa – "Kun täl­lai­nen in­ves­toin­ti on nyt tehty, tar­koi­tuk­se­na on jatkaa vielä pit­kään"

28.09.2022 08:00 2
Tilaajille
Uudistava viljely pitää pelloista huolta – "Ei meillä peltoja ole siksi, että siellä voisi tehdä jotakin kivoja ympäristöjuttuja, vaan ensisijassa siksi, että siellä kasvatetaan ruokaa"

Uu­dis­ta­va viljely pitää pel­lois­ta huolta – "Ei meillä peltoja ole siksi, että siellä voisi tehdä jotakin kivoja ym­pä­ris­tö­jut­tu­ja, vaan en­si­si­jas­sa siksi, että siellä kas­va­te­taan ruokaa"

17.08.2022 08:00
Tilaajille
Pääsesonki on aivan nurkan takana – Mansikoita pääsee jo poimimaan

Pää­se­son­ki on aivan nurkan takana – ­Man­si­koi­ta pääsee jo poi­mi­maan

05.07.2022 20:00
Tilaajille
Reilu Teko -säkkikeräys alkaa taas: yli 40 miljoonaa kiloa maatalousmuovia on saanut uuden elämän

Reilu Teko -säk­ki­ke­räys alkaa taas: yli 40 mil­joo­naa kiloa maa­ta­lous­muo­via on saanut uuden elämän

04.05.2022 16:30
Tilaajille
Tarkastuskäynnille osallistuneet viljelijät tyytyväisimpiä maataloustukien valvontaan

Tar­kas­tus­käyn­nil­le osal­lis­tu­neet vil­je­li­jät tyy­ty­väi­sim­piä maa­ta­lous­tu­kien val­von­taan

11.04.2022 18:00
Tilaajille
Maataloustuotannon tukeminen Pyhäjoella -työryhmä aloitti toimintansa

Maa­ta­lous­tuo­tan­non tu­ke­mi­nen Py­hä­joel­la -työ­ryh­mä aloitti toi­min­tan­sa

04.04.2022 11:18
Tilaajille
Uusi siemenkeskus nousee Ruukin Yrityspuistoon Naturcomin tontille

Uusi sie­men­kes­kus nousee Ruukin Yri­tys­puis­toon Na­tur­co­min ton­til­le

24.03.2022 19:00
Tilaajille
Myötätunnolla ei voi maksaa laskuja

Myö­tä­tun­nol­la ei voi maksaa laskuja

11.02.2022 12:00
Tilaajille
Turvemailla tikittää arvaamaton pommi – kukaan ei tiedä, miten kesken kaiken tuotannosta poistuvien turvesoiden lopulta käy

Tur­ve­mail­la ti­kit­tää ar­vaa­ma­ton pommi – kukaan ei tiedä, miten kesken kaiken tuo­tan­nos­ta pois­tu­vien tur­ve­soi­den lopulta käy

13.10.2021 06:45
Tilaajille
Syysmuokkauspäivä Olkijoella

Syys­muok­kaus­päi­vä Ol­ki­joel­la

02.10.2021 19:00
Tilaajille