Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Ruukki
Ruukissa järjestetään koko perheen kelkkarieha – vieraaksi saadaan snowcross-kuljettaja Aleksi Rehu

Ruu­kis­sa jär­jes­te­tään koko perheen kelk­ka­rie­ha – ­vie­raak­si saadaan snowc­ross-kul­jet­ta­ja Aleksi Rehu

14.02.2024 18:30
Tilaajille
Pelastuslaitos sai Ruukin keskustassa rajattua tulipalon autotalliin

Pe­las­tus­lai­tos sai Ruukin kes­kus­tas­sa ra­jat­tua tu­li­pa­lon au­to­tal­liin

13.02.2024 06:35
Tilaajille
Ruukkiin kunnanviraston tontille suunnitellaan kerrostaloa – hanke aloitettu kiinnostuksen kartoituksella

Ruuk­kiin kun­nan­vi­ras­ton ton­til­le suun­ni­tel­laan ker­ros­ta­loa – hanke aloi­tet­tu kiin­nos­tuk­sen kar­toi­tuk­sel­la

14.01.2024 12:00 1
Tilaajille
Tuli tuhosi vetoauton nupin

Tuli tuhosi ve­to­au­ton nupin

10.01.2024 08:17 1
Tilaajille
Siikajoki esittää selvitystä tutkimusnavetan modernisoinnista – lihanautatutkimus tärkeää suurelle lihantuottajakunnalle

Sii­ka­jo­ki esittää sel­vi­tys­tä tut­ki­mus­na­ve­tan mo­der­ni­soin­nis­ta – li­ha­nau­ta­tut­ki­mus tärkeää suu­rel­le li­han­tuot­ta­ja­kun­nal­le

27.12.2023 15:00 1
Tilaajille
Heijastinpuusta saa loistavaa turvaa – omat ylimääräiset heijastimet voi jättää muille

Hei­jas­tin­puus­ta saa lois­ta­vaa turvaa – omat yli­mää­räi­set hei­jas­ti­met voi jättää muille

07.12.2023 16:00
Tilaajille
Mäkelänrinteen uudisrakennuksen odotetaan valmistuvan jouluksi

Mä­ke­län­rin­teen uu­dis­ra­ken­nuk­sen odo­te­taan val­mis­tu­van jou­luk­si

07.12.2023 14:00
Tilaajille
Ruukin lihanautatutkimuksen navetasta luovutaan vuoden 2028 lopulla – toimet osa Luonnonvarakeskuksen yt-neuvotteluja

Ruukin li­ha­nau­ta­tut­ki­muk­sen na­ve­tas­ta luo­vu­taan vuoden 2028 lopulla – toimet osa Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen yt-neu­vot­te­lu­ja

16.11.2023 16:00
Tilaajille
Nurmiviljely vähentää merkittävästi typen huuhtoutumista turvepelloilta

Nur­mi­vil­je­ly vä­hen­tää mer­kit­tä­väs­ti typen huuh­tou­tu­mis­ta tur­ve­pel­loil­ta

07.11.2023 12:00
Ruukinkosken patoremontti valmistui – patosilta kestää paloautoakin

Ruu­kin­kos­ken pa­to­re­mont­ti val­mis­tui – pa­to­sil­ta kestää pa­lo­au­toa­kin

03.11.2023 17:30
Tilaajille
Mäkelänrinteen valmistuminen myöhästyy kuukaudella – Rakennus-Avant joutuu maksamaan viivästyssakkoa

Mä­ke­län­rin­teen val­mis­tu­mi­nen myö­häs­tyy kuu­kau­del­la – Ra­ken­nus-Avant joutuu mak­sa­maan vii­väs­tys­sak­koa

01.11.2023 13:00
Tilaajille
Syksy hiljentää Ruukin vastaanottokeskuksen – asiakkaat toisten keskusten kirjoille syyskuun aikana

Syksy hil­jen­tää Ruukin vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen – asiak­kaat toisten kes­kus­ten kir­joil­le syys­kuun aikana

20.09.2023 11:30
Tilaajille
Ruukkilainen Rakennus-Avant hakee yrityssaneeraukseen – yrityksellä Siikajoella kesken uusi hoivakoti

Ruuk­ki­lai­nen Ra­ken­nus-Avant hakee yri­tys­sa­nee­rauk­seen – yri­tyk­sel­lä Sii­ka­joel­la kesken uusi hoi­va­ko­ti

19.09.2023 11:32
Tilaajille
Yrittäminen pitää elämän mielenkiintoisena – Koskelon veljekset perustivat Ruukkiin kalustetehtaan

Yrit­tä­mi­nen pitää elämän mie­len­kiin­toi­se­na – Kos­ke­lon vel­jek­set pe­rus­ti­vat Ruuk­kiin ka­lus­te­teh­taan

18.09.2023 09:43 1
Tilaajille
Potteri palkittiin Super Truck -luokan kolmanneksi komeimpana autona – ensi vuonna näytille Kuljetus T. Niinimaan uusi yhdistelmä

Potteri pal­kit­tiin Super Truck -luokan kol­man­nek­si ko­meim­pa­na autona – ensi vuonna näy­til­le Kul­je­tus T. Nii­ni­maan uusi yh­dis­tel­mä

15.08.2023 13:44
Tilaajille
Ruukin tutkimusaseman salmonella  on todennäköisesti lähtöisin linnuista - puhdistustoimet meneillään

Ruukin tut­ki­mus­ase­man sal­mo­nel­la on to­den­nä­köi­ses­ti läh­töi­sin lin­nuis­ta - puh­dis­tus­toi­met me­neil­lään

02.08.2023 12:00
Tilaajille
Tutkimusaseman navetassa alkoi tehosiivous – salmonellan aiheuttajaa ei vielä tiedetä

Tut­ki­mus­ase­man na­ve­tas­sa alkoi te­ho­sii­vous – sal­mo­nel­lan ai­heut­ta­jaa ei vielä tiedetä

13.07.2023 14:40
Tilaajille
Luonnonvarakeskuksen Ruukin koetoimintapaikan naudoilla salmonellaepäily, alkusyksylle suunnitellut tapahtumat joudutaan perumaan

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen Ruukin koe­toi­min­ta­pai­kan nau­doil­la sal­mo­nel­lae­päi­ly, al­ku­syk­syl­le suun­ni­tel­lut ta­pah­tu­mat jou­du­taan pe­ru­maan

13.07.2023 11:03
Tilaajille
Patruunan valinta ja tuttujen näkeminen houkuttivat Ruukin torille pitäjäpäivien viettoon – lähiruokatarjontaa osataan arvostaa

Pat­ruu­nan valinta ja tut­tu­jen nä­ke­mi­nen hou­kut­ti­vat Ruukin torille pi­tä­jä­päi­vien viet­toon – lä­hi­ruo­ka­tar­jon­taa osataan ar­vos­taa

08.07.2023 21:16
Tilaajille
Ruukin vastaanottokeskus suljetaan tänä vuonna – Kuusamossa vastaanottokeskuksen yksityisasuntoihin sijoitettu osa jatkaa

Ruukin vas­taan­ot­to­kes­kus sul­je­taan tänä vuonna – Kuu­sa­mos­sa vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen yk­si­tyis­asun­toi­hin si­joi­tet­tu osa jatkaa

06.07.2023 14:13
Tilaajille