Tilaajille

Läm­mi­tys­öl­jy pi­lan­nut maa­pe­rää Vi­han­nin kes­kus­tas­sa

Puhdistettava alue Vihannin keskustassa on asemakaavassa pääosin merkitty sosiaalitoimea ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi.
Puhdistettava alue Vihannin keskustassa on asemakaavassa pääosin merkitty sosiaalitoimea ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi.

Raahen kaupunki joutuu puhdistamaan pilaantunutta maaperää Vihannin keskustassa. Lämmitysöljyn pilaamia maa-aineksia on arviolta noin 500 kuutiometriä 250 neliömetrin laajuisella alueella.

Puhdistettavalla alueella Kirkkotiellä on sijainnut pääosin jo purettu vanhusten palvelutalo. Rakennuksen alkuperäisen osan pannuhuoneen betonilaattaa purettaessa todettiin öljyn hajua maaperässä. Purkutöiden yhteydessä ei kuitenkaan havaittu öljysäiliötä, eikä öljysäiliön poistamisen ajankohdasta ole tietoa.

Puretussa palvelutalossa on alun perin ollut öljylämmitys. Kaukolämpöön siirtymisen jälkeen öljy on jäänyt rakennuksen varalämmönlähteeksi.

Pilaantuneen maa-alueen laajuuden selvittämiseksi oletettujen pannuhuoneiden alueelta tehtiin kesäkuussa alustavia tutkimuksia. WSP Finland Oy:n suorittamissa tutkimuksissa on todettu, että kohteen maaperä on pilaantunut pääasiassa öljyhiilivetyjen keskitisleillä, mikä viittaa pilaantuneisuuden aiheuttajaksi lämmitysöljyä.

Maaperässä todetut keskiraskaiden öljyhiilivetyjen pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen mukaisen ylemmän ohjearvotason kahdessa tutkimuspisteessä. Lisäksi alempi ohjearvotaso ylittyy yhdessä pisteessä. Lisäksi öljyhiilivetypitoisuus kaivannon pohjalle kertyneestä vedestä otetussa näytteessä ylittää selvästi valtioneuvoston asetuksen mukaisen pohjaveden ympäristölaatunormin.

Kiinteistö, jolla pilaantunut maaperä sijaitsee, sijoittuu osin Vihanninkankaan vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle. Paikasta, jossa pilaantumaa on havaittu, on pohjavesialueen rajalle noin sata metriä ja varsinaisen muodostumisalueen rajalle 700 metriä.

Tutkimusten perusteella pilaantunut maa-aines sijaitsee 3-5 metrin syvyydellä maanpinnan tasosta. Raahen kaupunki on suunnitellut toteuttavansa puhdistustyön massanvaihdolla, niin että pilaantuneet ainekset kuormataan suoraan autoihin poiskuljetettavaksi. Pilaantunut pohjavesi on tarkoitus puhdistaa joko siirrettävällä öljynerotinkaivolla tai aktiivihiilisuodatuksella, minkä jälkeen puhdistettu pohjavesi voidaan johtaa maastoon tai muuhun haitattomaan paikkaan.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on tarkastanut kaupungin ilmoituksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ja hyväksynyt kunnostusmenetelmäksi massanvaihdon.

Kunnostustyötä valvomaan nimetään ympäristötekninen valvoja ja maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksia seurataan kenttämittareilla ja laboratorioanalyyseillä. Kunnostustyön loppuraportin perusteella ely-keskus arvioi kunnostuksen lopputuloksen hyväksyttävyyden, mahdolliset jatkotoimenpiteet ja jälkiseurantatarpeen.