Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Liikunta
Raahelaiset toivovat monipuolisempia talviliikuntamahdollisuuksia kaupunkiin: monitoimiuria sekä puistolatuja kaivataan

Raa­he­lai­set toi­vo­vat mo­ni­puo­li­sem­pia tal­vi­lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia kau­pun­kiin: mo­ni­toi­mi­uria sekä puis­to­la­tu­ja kai­va­taan

02.02.2024 12:00
Tilaajille
Kuntosaleille ei rynnistetä enää tammikuussa – raahelaisilla on uusi suosikkikuukausi punttien nostamiseen

Kun­to­sa­leil­le ei ryn­nis­te­tä enää tam­mi­kuus­sa – raa­he­lai­sil­la on uusi suo­sik­ki­kuu­kau­si punt­tien nos­ta­mi­seen

09.01.2024 21:00
Kännykkää tuijottaessa pää painaa niskaa jopa viisinkertaisella painolla – Fysioterapeutti Mervi Meriläinen näyttää, miten torjut someniskan

Kän­nyk­kää tui­jot­taes­sa pää painaa niskaa jopa vii­sin­ker­tai­sel­la pai­nol­la – Fy­sio­te­ra­peut­ti Mervi Me­ri­läi­nen näyt­tää, miten torjut so­me­nis­kan

09.01.2024 12:00
Tilaajille
Tiesitkö nämä seikat kylmän vaikutuksista terveyteen? Kysyimme asiantuntijalta, miten keho voi reagoida kylmään

Tie­sit­kö nämä seikat kylmän vai­ku­tuk­sis­ta ter­vey­teen? Ky­syim­me asian­tun­ti­jal­ta, miten keho voi rea­goi­da kylmään

04.01.2024 13:30
Tilaajille
Pelin taikapiiri koukuttaa liikkumaan – Liikuntapeleistä väitellyt Tim Luoto hiihti itsekin Pellossa asuessaan lumimyrskyssä kolme kilometriä suuntaansa päästäkseen häiritsemään vastajoukkueen operaatioita

Pelin tai­ka­pii­ri kou­kut­taa liik­ku­maan – ­Lii­kun­ta­pe­leis­tä väi­tel­lyt Tim Luoto hiihti itsekin Pel­los­sa asues­saan lu­mi­myrs­kys­sä kolme ki­lo­met­riä suun­taan­sa pääs­täk­seen häi­rit­se­mään vas­ta­jouk­kueen ope­raa­tioi­ta

25.12.2023 19:05
Tilaajille
Liikuntapaikat ja lapset keskiössä liikkumisohjelmassa – Liikuntapalvelupäällikkö Toni Ojala: "Eivät ne ole mitään megaluokan rahallisia panostuksia"

Lii­kun­ta­pai­kat ja lapset kes­kiös­sä liik­ku­mis­oh­jel­mas­sa – Lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­lik­kö Toni Ojala: "Eivät ne ole mitään me­ga­luo­kan ra­hal­li­sia pa­nos­tuk­sia"

13.12.2023 11:00 3
Tilaajille
Koivuluoto Areenan hintalappu nousi 2,3 miljoonaa: Katso havainnekuvat hallista

Koi­vu­luo­to Areenan hin­ta­lap­pu nousi 2,3 mil­joo­naa: Katso ha­vain­ne­ku­vat hal­lis­ta

29.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Harrastus jossa saa matkailla, vaeltaa, sukeltaa ja hiihtää

Har­ras­tus jossa saa mat­kail­la, vael­taa, su­kel­taa ja hiihtää

11.08.2023 12:00
Tilaajille
Raahen kaupungin liikkumisohjelma etenee osallistamisvaiheeseen – asukaskysely on nyt avoinna

Raahen kau­pun­gin liik­ku­mis­oh­jel­ma etenee osal­lis­ta­mis­vai­hee­seen – asu­kas­ky­se­ly on nyt avoinna

08.08.2023 14:00
Tilaajille
Koivuluoto Areenaan voi järjestää mitä tahansa – Kokoluokka kelpaa vaikka Kaija Koolle

Koi­vu­luo­to Aree­naan voi jär­jes­tää mitä tahansa – Ko­ko­luok­ka kelpaa vaikka Kaija Koolle

05.07.2023 08:00 5
Tilaajille
"Täällähän voi pelata vaikka lentopalloa!" – Vihannin koulukeskuksen uusi sali miellytti tulevia käyttäjiä

"Tääl­lä­hän voi pelata vaikka len­to­pal­loa!" – Vi­han­nin kou­lu­kes­kuk­sen uusi sali miel­lyt­ti tulevia käyt­tä­jiä

29.05.2023 12:58
Tilaajille
Unelmien liikuntapäivänä lapset nauttivat ja seurat tutustuttivat eri lajeihin: "Lasten liikuttaminen on yhteinen asia"

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä­nä lapset naut­ti­vat ja seurat tu­tus­tut­ti­vat eri la­jei­hin: "Lasten lii­kut­ta­mi­nen on yh­tei­nen asia"

11.05.2023 17:00
Tilaajille
Tarvitsetko erityisliikuntakortin? Raahelaisen pitää hakea sitä juuri nyt

Tar­vit­set­ko eri­tyis­lii­kun­ta­kor­tin? Raa­he­lai­sen pitää hakea sitä juuri nyt

15.03.2023 17:00
Tilaajille
Raahen seudun erityisryhmätkin joutuvat odottamaan erityisliikuntakorttia, koska Pohteella ei ole toimintamallia korttien vaatimien todistusten tekoon

Raahen seudun eri­tyis­ryh­mät­kin jou­tu­vat odot­ta­maan eri­tyis­lii­kun­ta­kort­tia, koska Poh­teel­la ei ole toi­min­ta­mal­lia kort­tien vaa­ti­mien to­dis­tus­ten tekoon

10.03.2023 16:00
Tilaajille
Työmatkaliikunta yksi keino lisätä liikuntaa – "Kyllä se kotoa lähtevä esimerkki on hirveän tärkeä"

Työ­mat­ka­lii­kun­ta yksi keino lisätä lii­kun­taa – "Kyllä se kotoa lähtevä esi­merk­ki on hirveän tärkeä"

04.03.2023 10:00 1
Tilaajille
Nyt pitäisi aktivoida vielä korkeakouluopiskelijat liikkumaan

Nyt pitäisi ak­ti­voi­da vielä kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jat liik­ku­maan

03.02.2023 09:44
Tilaajille
Tätä mieltä: Miten vähän liikkuvat lapset saataisiin liikkumaan enemmän?

Tätä mieltä: Miten vähän liik­ku­vat lapset saa­tai­siin liik­ku­maan enem­män?

27.01.2023 13:00 1
Tilaajille
Pikkulahden rannassa käynnistyi liikuntavälineiden omatoimivuokraus

Pik­ku­lah­den ran­nas­sa käyn­nis­tyi lii­kun­ta­vä­li­nei­den oma­toi­mi­vuok­raus

19.01.2023 10:28
Tilaajille
Liikunnanopettaja Markus Tornberg on huolissaan lasten ja nuorten liikkumattomuudesta: "Koko ajan on liikaa nuoria, jotka eivät nauti liikkumisesta"

Lii­kun­nan­opet­ta­ja Markus Torn­berg on huo­lis­saan lasten ja nuorten liik­ku­mat­to­muu­des­ta: "Koko ajan on liikaa nuoria, jotka eivät nauti liik­ku­mi­ses­ta"

11.01.2023 08:30
Tilaajille
Valtakunnallisen Move!-mittauksen lukemat huolestuttavat

Val­ta­kun­nal­li­sen Mo­ve!-mit­tauk­sen lukemat huo­les­tut­ta­vat

11.01.2023 08:00
Tilaajille