Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus
Bio Huvimyllyllä pidettiin suojelukatselmus: "Uhka on passiivinen"

Bio Hu­vi­myl­lyl­lä pi­det­tiin suo­je­lu­kat­sel­mus: "Uhka on pas­sii­vi­nen"

20.11.2023 10:40 1
Tilaajille
Ely-keskus järjestää katselmuksen Bio Huvimyllyyn – Omistaja tulee saamaan kunnostuskehotuksen

Ely-kes­kus jär­jes­tää kat­sel­muk­sen Bio Hu­vi­myl­lyyn – Omis­ta­ja tulee saamaan kun­nos­tus­ke­ho­tuk­sen

06.11.2023 14:19 13
Tilaajille
Pelastuslaitoksella puolenkymmentä tarkastustehtävää veden saartamien talojen vuoksi Pattijoella – yö vaikuttaa poutaiselta, mutta sateiden odotetaan palaavan lauantaiaamuna

Pe­las­tus­lai­tok­sel­la puo­len­kym­men­tä tar­kas­tus­teh­tä­vää veden saar­ta­mien talojen vuoksi Pat­ti­joel­la – yö vai­kut­taa pou­tai­sel­ta, mutta sa­tei­den odo­te­taan pa­laa­van lauan­tai­aa­mu­na

13.10.2023 22:09
Ely-keskus: Jokien vesitilanne jatkuu vaikeana viikonlopun yli – tulva-alueilla kehotetaan suojaamaan omaisuutta

Ely-kes­kus: Jokien ve­si­ti­lan­ne jatkuu vai­kea­na vii­kon­lo­pun yli – ­tul­va-alueil­la ke­ho­te­taan suo­jaa­maan omai­suut­ta

13.10.2023 15:07
Tilaajille
Aluehallintovirasto nimesi kokoonpanon Raahen kultakaivoksen lupa-asiaan

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to nimesi ko­koon­pa­non Raahen kul­ta­kai­vok­sen lu­pa-asiaan

07.09.2023 16:00
Tilaajille
Siikajoen vesistökoordinaattoriksi saatiin Siikajokivarren alajuoksulla kasvanut Marja  – jokivartta tarkastellaan kokonaisuutena yläjuoksulta alajuoksulle saakka, sivu-uomia unohtamatta

Sii­ka­joen ve­sis­tö­koor­di­naat­to­rik­si saatiin Sii­ka­jo­ki­var­ren ala­juok­sul­la kas­va­nut Marja  – jo­ki­vart­ta tar­kas­tel­laan ko­ko­nai­suu­te­na ylä­juok­sul­ta ala­juok­sul­le saakka, si­vu-uo­mia unoh­ta­mat­ta

21.08.2023 10:30 1
Tilaajille
Ely-keskus hakee Raahen Laivakankaan kaivoksen ympäristölupien peruuttamista

Ely-kes­kus hakee Raahen Lai­va­kan­kaan kai­vok­sen ym­pä­ris­tö­lu­pien pe­ruut­ta­mis­ta

07.08.2023 09:33 7
Kultakaivos jälleen ilman sähköä – "Meidän ihmisiä on sidottu tähän liian paljon"

Kul­ta­kai­vos jälleen ilman sähköä – "Meidän ihmisiä on sidottu tähän liian paljon"

09.06.2023 18:00 4
Tilaajille
Ely-keskus takaa Raahen kultakaivokselle sähköt – "Yhtiöllä ei ollut minkäänlaista sopimusta sähköyhtiön kanssa"

Ely-kes­kus takaa Raahen kul­ta­kai­vok­sel­le sähköt – "Yh­tiöl­lä ei ollut min­kään­lais­ta so­pi­mus­ta säh­kö­yh­tiön kanssa"

26.04.2023 13:00 3
Tilaajille
Ely-keskus: Pohjois-Pohjanmaan jokivarsien asukkaiden kannattaa varautua odotettua suurempiin kevättulviin – katso eri vesistöjen tulvaennusteet täältä

Ely-kes­kus: Poh­jois-Poh­jan­maan jo­ki­var­sien asuk­kai­den kan­nat­taa va­rau­tua odo­tet­tua suu­rem­piin ke­vät­tul­viin – katso eri ve­sis­tö­jen tul­va­en­nus­teet täältä

25.04.2023 20:12
Kesänopeuksiin siirtyminen alkaa Pohjois-Pohjanmaalla 19. huhtikuuta – tielläliikkujien tulee kuitenkin ottaa huomioon sää

Ke­sä­no­peuk­siin siir­ty­mi­nen alkaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la 19. huh­ti­kuu­ta – tiel­lä­liik­ku­jien tulee kui­ten­kin ottaa huo­mioon sää

07.04.2023 10:00
Teiden päällystysmäärät Pohjois-Pohjanmaalla jäävät tänä vuonna pienimmiksi koko 2000-luvulla – syynä merkittävästi nousseet kustannukset ja pieni rahoitus

Teiden pääl­lys­tys­mää­rät Poh­jois-Poh­jan­maal­la jäävät tänä vuonna pie­nim­mik­si koko 2000-lu­vul­la – syynä mer­kit­tä­väs­ti nous­seet kus­tan­nuk­set ja pieni ra­hoi­tus

29.03.2023 14:54 2
Raahessa luonnonsuojelukohteita vain 2 prosenttia, Hailuodossa 15,5: Katso maakunnallinen kartta

Raa­hes­sa luon­non­suo­je­lu­koh­tei­ta vain 2 pro­sent­tia, Hai­luo­dos­sa 15,5: Katso maa­kun­nal­li­nen kartta

24.03.2023 12:01
Tilaajille
Terästehtaan 400 kilovoltin voimajohtohanketta esitellään tammikuun lopulla

Te­räs­teh­taan 400 ki­lo­vol­tin voi­ma­joh­to­han­ket­ta esi­tel­lään tam­mi­kuun lopulla

13.01.2023 14:00
Maaseudun Tulevaisuus etsii Suomen surkeinta kylätietä – Siikajoentie kahdeksan finalistin joukossa

Maa­seu­dun Tu­le­vai­suus etsii Suomen sur­kein­ta ky­lä­tie­tä – Sii­ka­joen­tie kah­dek­san fi­na­lis­tin jou­kos­sa

17.11.2022 12:52 3
Tilaajille
Piehinginjoella kalastetaan härskisti suoraan kalaportaasta – Johtava ympäristötarkastaja: "Ei todellakaan ole sallittua"

Pie­hin­gin­joel­la ka­las­te­taan härs­kis­ti suoraan ka­la­por­taas­ta – Johtava ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja: "Ei to­del­la­kaan ole sal­lit­tua"

30.05.2022 08:00
Tilaajille
Kantatien reunoilta harvennetaan puustoa Raahessa – tavoitteena hirvikolareiden estäminen

Kan­ta­tien reu­noil­ta har­ven­ne­taan puustoa Raa­hes­sa – ta­voit­tee­na hir­vi­ko­la­rei­den es­tä­mi­nen

19.05.2022 17:00
Tilaajille
Ely-keskus kokoaa työryhmiä selvittämään Fennovoiman hankkeen alasajon vaikutuksia ja tarvittavia tukitoimia

Ely-kes­kus kokoaa työ­ryh­miä sel­vit­tä­mään Fen­no­voi­man hank­keen alas­ajon vai­ku­tuk­sia ja tar­vit­ta­via tu­ki­toi­mia

13.05.2022 12:30 3
Tilaajille
Ely-keskus: Raahen tehtaan molemmat voimajohtoreitit on syytä arvioida

Ely-kes­kus: Raahen tehtaan mo­lem­mat voi­ma­joh­to­rei­tit on syytä ar­vioi­da

07.04.2022 16:08
Tilaajille
Varikon kautta kierrätykseen – hylätyistä autoista koituu Raahen kaupungille vaivaa ja kustannuksia

Varikon kautta kier­rä­tyk­seen – hy­lä­tyis­tä au­tois­ta koituu Raahen kau­pun­gil­le vaivaa ja kus­tan­nuk­sia

03.11.2021 08:00
Tilaajille