Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Tiede
Kuukausi
Pöllövisa kisailtiin Paavolassa

Pöl­lö­vi­sa ki­sail­tiin Paa­vo­las­sa

27.02.2024 17:55
Tilaajille
Karkauspäivä pitää kalenterin ja vuodenajat samassa tahdissa

Kar­kaus­päi­vä pitää ka­len­te­rin ja vuo­den­ajat samassa tah­dis­sa

26.02.2024 20:00
Tilaajille
Äidin synnytyksessä saamalla antibiootilla on oululaistutkimuksen mukaan yhteys lapsen autoimmuunisairauksiin

Äidin syn­ny­tyk­ses­sä saa­mal­la an­ti­bioo­til­la on ou­lu­lais­tut­ki­muk­sen mukaan yhteys lapsen au­to­im­muu­ni­sai­rauk­siin

26.02.2024 11:30
Siitepölytiedotuksia saadaan sittenkin ensi kesänä –Palvelun rahoitus on selvillä vain yhdeksi vuodeksi

Sii­te­pö­ly­tie­do­tuk­sia saadaan sit­ten­kin ensi kesänä –Pal­ve­lun ra­hoi­tus on sel­vil­lä vain yhdeksi vuo­dek­si

17.02.2024 14:00
Vanhemmat
Tevo valmisti Oulun yliopistolle murskaimen tutkimuskäyttöön

Tevo val­mis­ti Oulun yli­opis­tol­le murs­kai­men tut­ki­mus­käyt­töön

26.12.2023 12:00 1
Pelin taikapiiri koukuttaa liikkumaan – Liikuntapeleistä väitellyt Tim Luoto hiihti itsekin Pellossa asuessaan lumimyrskyssä kolme kilometriä suuntaansa päästäkseen häiritsemään vastajoukkueen operaatioita

Pelin tai­ka­pii­ri kou­kut­taa liik­ku­maan – ­Lii­kun­ta­pe­leis­tä väi­tel­lyt Tim Luoto hiihti itsekin Pel­los­sa asues­saan lu­mi­myrs­kys­sä kolme ki­lo­met­riä suun­taan­sa pääs­täk­seen häi­rit­se­mään vas­ta­jouk­kueen ope­raa­tioi­ta

25.12.2023 19:05
Tilaajille
Nurmiviljely vähentää merkittävästi typen huuhtoutumista turvepelloilta

Nur­mi­vil­je­ly vä­hen­tää mer­kit­tä­väs­ti typen huuh­tou­tu­mis­ta tur­ve­pel­loil­ta

07.11.2023 12:00
Ruukin tutkimusaseman salmonella  on todennäköisesti lähtöisin linnuista - puhdistustoimet meneillään

Ruukin tut­ki­mus­ase­man sal­mo­nel­la on to­den­nä­köi­ses­ti läh­töi­sin lin­nuis­ta - puh­dis­tus­toi­met me­neil­lään

02.08.2023 12:00
Tilaajille
Vanhojen herrojen opissa
Kolumni

Van­ho­jen her­ro­jen opissa

22.02.2023 07:00
Tilaajille
Raahelaislähtöinen Eetu Manninen perehtyi antiikin ajan kirkkoisän ajatteluun

Raa­he­lais­läh­töi­nen Eetu Man­ni­nen pe­reh­tyi an­tii­kin ajan kirk­ko­isän ajat­te­luun

15.01.2023 10:00
Oulun yliopisto saa 1,6 miljoona euroa rahoitusta päästöttömän terästeollisuuden tutkimukseen

Oulun yli­opis­to saa 1,6 mil­joo­na euroa ra­hoi­tus­ta pääs­töt­tö­män te­räs­teol­li­suu­den tut­ki­muk­seen

27.12.2022 08:56 2
Sairaalapapin kohtaama kysymys ei antanut rauhaa

Sai­raa­la­pa­pin koh­taa­ma kysymys ei antanut rauhaa

22.12.2022 12:00
Tilaajille
Iiläinen Alpo Kaisto asennutti taloonsa sähkönkulutuksen ohjausjärjestelmän ja sen jälkeen sähkölasku tippui tuntuvasti – suurimmat säästöt syntyivät talvipakkasilla

Ii­läi­nen Alpo Kaisto asen­nut­ti ta­loon­sa säh­kön­ku­lu­tuk­sen oh­jaus­jär­jes­tel­män ja sen jälkeen säh­kö­las­ku tippui tun­tu­vas­ti – suu­rim­mat säästöt syn­tyi­vät tal­vi­pak­ka­sil­la

16.11.2022 07:55
Tilaajille
LUT-yliopiston asukaskysely Fennovoiman ydinvoimalahankkeen odotuksista

LUT-ylio­pis­ton asu­kas­ky­se­ly Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­keen odo­tuk­sis­ta

02.11.2022 19:00
Tilaajille
HYBRIT: Vedyllä pelkistetyn raudan ominaisuuksia on tutkittu

HYBRIT: Vedyllä pel­kis­te­tyn raudan omi­nai­suuk­sia on tut­kit­tu

14.10.2022 08:56
Tilaajille
Tieto on(ko)?
Kolumni

Tieto on(ko)?

12.10.2022 07:00
Tilaajille
Jakopäätutkimus

Ja­ko­pää­tut­ki­mus

20.09.2022 12:43
Tilaajille
Tutkimus: Oktomurske on syyllinen autojen jakopääongelmiin Oulun seudulla – "Me olemme tuloksesta ihan varmoja ja meillä on siitä erittäin hyvät näytöt"

Tut­ki­mus: Ok­to­murs­ke on syyl­li­nen autojen ja­ko­pää­on­gel­miin Oulun seu­dul­la – "Me olemme tu­lok­ses­ta ihan varmoja ja meillä on siitä erit­täin hyvät näytöt"

20.09.2022 12:30
Tilaajille
Uudet syöpähoidot voivat muuttaa perinpohjaisesti käsityksemme syövän kanssa elämisestä

Uudet syö­pä­hoi­dot voivat muuttaa pe­rin­poh­jai­ses­ti kä­si­tyk­sem­me syövän kanssa elä­mi­ses­tä

14.09.2022 10:04
Tilaajille
Suomalaisten usko uutisiin ei horju
Pääkirjoitus

Suo­ma­lais­ten usko uu­ti­siin ei horju

15.06.2022 06:30
Tilaajille