Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Nuoret
Kuukausi
Lukunurkkaus on tuonut kirjastoon uusia käyttäjiä – kirjastokortin aktivoiden käyttöön monipuoliset palvelut myös kotiin

Lu­ku­nurk­kaus on tuonut kir­jas­toon uusia käyt­tä­jiä – kir­jas­to­kor­tin ak­ti­voi­den käyt­töön mo­ni­puo­li­set pal­ve­lut myös kotiin

28.11.2023 17:00
Tilaajille
Tiktok innostaa niin nuoria kuin vähän vanhempiakin lukemaan

Tiktok in­nos­taa niin nuoria kuin vähän van­hem­pia­kin lu­ke­maan

24.11.2023 12:00
Tilaajille
"Vapettaminen" nostaa päätään myös Raahessa – Rehtorit toivovat, että sähkötupakoinnin vaaroista keskusteltaisiin kotona

"Va­pet­ta­mi­nen" nostaa päätään myös Raa­hes­sa – Reh­to­rit toi­vo­vat, että säh­kö­tu­pa­koin­nin vaa­rois­ta kes­kus­tel­tai­siin kotona

18.11.2023 14:00 1
Tilaajille
Kasvavia kaloreita ja lentäviä nännikumeja – Taitaja-kilpailussa päästiin tutustumaan ammatillisiin koulutusaloihin

Kas­va­via ka­lo­rei­ta ja len­tä­viä nän­ni­ku­me­ja – Tai­ta­ja-kil­pai­lus­sa pääs­tiin tu­tus­tu­maan am­ma­til­li­siin kou­lu­tus­aloi­hin

14.11.2023 20:30
Tilaajille
Vanhemmat
Räppäri-opettaja saa nuoret rohkaistumaan: Lyriikkapajassa se epävarmin tekee parhaat tekstit

Räp­pä­ri-opet­ta­ja saa nuoret roh­kais­tu­maan: Ly­riik­ka­pa­jas­sa se epä­var­min tekee parhaat tekstit

12.10.2023 18:00
Tilaajille
Miksi me voimme tässä ajassa niin pahoin? Näin vastaa pappi Lauri Hämeenaho

Miksi me voimme tässä ajassa niin pahoin? Näin vastaa pappi Lauri Hä­meen­aho

24.05.2023 08:00 2
Kevätsiivouksessa löytyvät ylimääräiset kotitaloustavarat voi lahjoittaa Nuorten tavaratorille

Ke­vät­sii­vouk­ses­sa löy­ty­vät yli­mää­räi­set ko­ti­ta­lous­ta­va­rat voi lah­joit­taa Nuorten ta­va­ra­to­ril­le

11.05.2023 14:41
Poliisi julkaisi kaksi ohjevideota mopoilevien nuorten vanhemmille – tunnistatko esimerkiksi sen, onko lapsesi mopo viritetty?

Poliisi jul­kai­si kaksi oh­je­vi­deo­ta mo­poi­le­vien nuorten van­hem­mil­le – tun­nis­tat­ko esi­mer­kik­si sen, onko lapsesi mopo vi­ri­tet­ty?

28.04.2023 19:30 3
Tutkimus: Energiajuomia juovilla yläkoululaisilla enemmän päihteiden käyttöä ja vähemmän unta

Tut­ki­mus: Ener­gia­juo­mia juo­vil­la ylä­kou­lu­lai­sil­la enemmän päih­tei­den käyttöä ja vä­hem­män unta

14.03.2023 08:50
Tilaajille
Nuortentalo Ruorin nuorisotilatoiminta jälleen aktiivista – syksyllä toiminnasta oli muutaman kuukauden tauko, kun nuoriso-ohjaaja puuttui

Nuor­ten­ta­lo Ruorin nuo­ri­so­ti­la­toi­min­ta jälleen ak­tii­vis­ta – ­syk­syl­lä toi­min­nas­ta oli muu­ta­man kuu­kau­den tauko, kun nuo­ri­so-oh­jaa­ja puuttui

06.03.2023 20:15
Tilaajille
Paavolasta kotoisin oleva Hilma-Kaisa Heinonen, 21, suuntaa kevääksi ranskalaiseen sirkuskouluun – opinnot keskittyvät pääasiassa nuoraan, jolla työskentely on Heinoselle kuin meditaatiota

Paa­vo­las­ta ko­toi­sin oleva Hil­ma-Kai­sa Hei­no­nen, 21, suuntaa ke­vääk­si rans­ka­lai­seen sir­kus­kou­luun – opinnot kes­kit­ty­vät pää­asias­sa nuo­raan, jolla työs­ken­te­ly on Hei­no­sel­le kuin me­di­taa­tio­ta

01.03.2023 22:00
Tilaajille
Kiia ompeli itselleen mukavan ja mieluisan tanssiaispuvun: Tätä ei tarvitse nykiä kesken tanssin !

Kiia ompeli it­sel­leen mukavan ja mie­lui­san tans­siais­pu­vun: Tätä ei tar­vit­se nykiä kesken tanssin !

08.02.2023 09:00
Tilaajille
Lukiota käyvä Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Iida Hyvärinen: Monet nuoret uupuvat lukion paineissa

Lukiota käyvä Poh­jois-Poh­jan­maan nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Iida Hy­vä­ri­nen: Monet nuoret uupuvat lukion pai­neis­sa

05.02.2023 14:00 2
Tilaajille
Asenne on avainsana työjahdissa – eikä kaikkea tarvitse osata valmiiksi

Asenne on avain­sa­na työ­jah­dis­sa – eikä kaikkea tar­vit­se osata val­miik­si

01.02.2023 08:00
Tilaajille
Nuoret haaveilevat itsenäisestä elämästä ja siihen kuuluu myös matkustaminen

Nuoret haa­vei­le­vat it­se­näi­ses­tä elä­mäs­tä ja siihen kuuluu myös mat­kus­ta­mi­nen

30.01.2023 10:00
Tilaajille
Italialainen Michelle Vecchio: Kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa on kivaa mutta tietoa pitäisi saada enemmän

Ita­lia­lai­nen Mic­hel­le Vecc­hio: Kan­sain­vä­li­ses­sä yh­teis­työ­hank­kees­sa on kivaa mutta tietoa pitäisi saada enemmän

27.01.2023 15:00
Tilaajille
Nuoret ovat mainettaan parempia

Nuoret ovat mai­net­taan pa­rem­pia

24.01.2023 16:00
Tilaajille
Kesätöihin katusoittajaksi tai puistohommiin – vaihtoehtoja riittää nuorille Raahessa

Ke­sä­töi­hin ka­tu­soit­ta­jak­si tai puis­to­hom­miin – vaih­to­eh­to­ja riittää nuo­ril­le Raa­hes­sa

27.12.2022 12:00
Tilaajille
Jouluun valmistautuvan nuorenparin vauvavuosi toi monta yllätystä, eivätkä kaikki olleet pelkästään kivoja

Jouluun val­mis­tau­tu­van nuo­ren­pa­rin vau­va­vuo­si toi monta yl­lä­tys­tä, eivätkä kaikki olleet pel­käs­tään kivoja

23.12.2022 08:00
Tilaajille
Suomalaisten raittiuteen on vielä matkaa vaikka nuorilla ei ehkä olekaan aikaa juoda

Suo­ma­lais­ten rait­tiu­teen on vielä matkaa vaikka nuo­ril­la ei ehkä olekaan aikaa juoda

02.11.2022 09:00
Tilaajille