Mainos: Syksyn supertarjouksena Raahen Seutu Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Hyvinvointialuejohtaja esittää Raahen sairaalan yöpäivystykselle jatkoa, hakemuksen lähettämisestä päätetään tiistaina

Hy­vin­voin­ti­alue­joh­ta­ja esittää Raahen sai­raa­lan yö­päi­vys­tyk­sel­le jatkoa, ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä pää­te­tään tiis­tai­na

09.09.2023 09:00 4
Tilaajille
Pohteella ikäihmiset saavat sosiaalipalveluja lain määräämässä ajassa

Poh­teel­la ikä­ih­mi­set saavat so­siaa­li­pal­ve­lu­ja lain mää­rää­mäs­sä ajassa

05.09.2023 18:00
Pohteella kesällä käyttöön otetun mallin odotetaan vähentävän vanhusten tarvetta päivystyskäynneille ja osastohoidolle

Poh­teel­la kesällä käyt­töön otetun mallin odo­te­taan vä­hen­tä­vän van­hus­ten tar­vet­ta päi­vys­tys­käyn­neil­le ja osas­to­hoi­dol­le

05.09.2023 07:32
Tilaajille
Hammashoidon jonot ovat taas pitkiä: Jonon viikonloppupurkua suunnitellaan jälleen

Ham­mas­hoi­don jonot ovat taas pitkiä: Jonon vii­kon­lop­pu­pur­kua suun­ni­tel­laan jälleen

21.06.2023 08:00
Tilaajille
Pohteen tarkastuslautakunta suosittaa, ettei hyvinvointialueen konsernijohtoa istutettaisi konserniyhteisöjen hallituksiin

Pohteen tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta suo­sit­taa, ettei hy­vin­voin­ti­alueen kon­ser­ni­joh­toa is­tu­tet­tai­si kon­ser­ni­yh­tei­sö­jen hal­li­tuk­siin

12.06.2023 11:05 1
Tilaajille
Raahelaisia ei haluta saattaa ruuhkautuneen yliopistosairaalan varaan

Raa­he­lai­sia ei haluta saattaa ruuh­kau­tu­neen yli­opis­to­sai­raa­lan varaan

04.06.2023 14:00 5
Tilaajille
Epävarmuus leimaa Pohteen taloutta – ostopalveluja on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän, sillä alueella on pula lääkäreistä ja hoitajista

Epä­var­muus leimaa Pohteen ta­lout­ta – os­to­pal­ve­lu­ja on jou­dut­tu käyt­tä­mään suun­ni­tel­tua enem­män, sillä alueel­la on pula lää­kä­reis­tä ja hoi­ta­jis­ta

30.05.2023 07:00
Tilaajille
Rahapelaaminen ja päihteiden käyttö otetaan toukokuussa puheeksi

Ra­ha­pe­laa­mi­nen ja päih­tei­den käyttö otetaan tou­ko­kuus­sa pu­heek­si

08.05.2023 18:00
Tilaajille
"Älkää siellä toimistoissa olko. Ette te siellä toimistoissa meitä näe ja kuule" – Ikäihmisten toive toteutui

"Älkää siellä toi­mis­tois­sa olko. Ette te siellä toi­mis­tois­sa meitä näe ja kuule" – I­käih­mis­ten toive to­teu­tui

27.04.2023 20:00 1
Tilaajille
Pohde aloittaa uudet muutosneuvottelut – Ketään ei aiota irtisanoa, mutta työtehtäviin on luvassa muutoksia

Pohde aloit­taa uudet muu­tos­neu­vot­te­lut – Ketään ei aiota ir­ti­sa­noa, mutta työ­teh­tä­viin on luvassa muu­tok­sia

27.04.2023 07:47
Tilaajille
Ongelmat Pohteen palkanmaksussa jatkuvat edelleen, kokonaan puuttuvista palkoista tehtiin viime kuussa kymmeniä ja virheistä satoja ilmoituksia

On­gel­mat Pohteen pal­kan­mak­sus­sa jat­ku­vat edel­leen, ko­ko­naan puut­tu­vis­ta pal­kois­ta tehtiin viime kuussa kym­me­niä ja vir­heis­tä satoja il­moi­tuk­sia

12.04.2023 19:00 1
Tilaajille
Raahen silmäpoliklinikan sopimus otettiin käsittelyyn – "Palvelut Raahessa jatkuvat toistaiseksi ennallaan"

Raahen sil­mä­po­li­kli­ni­kan sopimus otet­tiin kä­sit­te­lyyn – "Pal­ve­lut Raa­hes­sa jat­ku­vat tois­tai­sek­si en­nal­laan"

03.03.2023 17:00 2
Tilaajille
Digitaalinen sotekeskus alkaa keväällä vaiheittain – Raahen seutukuntaan palvelu on luvassa vuoteen 2025 mennessä

Di­gi­taa­li­nen so­te­kes­kus alkaa ke­vääl­lä vai­heit­tain – Raahen seu­tu­kun­taan palvelu on luvassa vuoteen 2025 men­nes­sä

27.02.2023 12:16
Tilaajille
Pohde aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat noin 400 työntekijää –"Ketään ei ole tarkoitus lähtökohtaisesti irtisanoa"

Pohde aloit­taa yt-neu­vot­te­lut, jotka kos­ke­vat noin 400 työn­te­ki­jää –"­Ke­tään ei ole tar­koi­tus läh­tö­koh­tai­ses­ti ir­ti­sa­noa"

25.01.2023 15:20 1
Tilaajille
Asukkaiden potilastiedot ovat siirtyneet hyvinvointialueille - kuittaa Omakannassa ilmoitus tietojesi käytöstä

Asuk­kai­den po­ti­las­tie­dot ovat siir­ty­neet hy­vin­voin­ti­alueil­le - kuittaa Oma­kan­nas­sa il­moi­tus tie­to­je­si käy­tös­tä

24.01.2023 12:30
Tilaajille
Etukäteen hermostuttanut Pohteen ensimmäinen palkanmaksupäivä onnistui hyvin –"Loputkin palkat maksetaan vielä tänään"

Etu­kä­teen her­mos­tut­ta­nut Pohteen en­sim­mäi­nen pal­kan­mak­su­päi­vä on­nis­tui hyvin –"­Lo­put­kin palkat mak­se­taan vielä tänään"

13.01.2023 16:05 1
Tilaajille
Pohteen ylimmälle johdolle tulossa luottokortit –"Käyttöoikeus ei velvoita ottamaan luottokorttia käyttöön"

Pohteen ylim­mäl­le joh­dol­le tulossa luot­to­kor­tit –"­Käyt­töoi­keus ei vel­voi­ta ot­ta­maan luot­to­kort­tia käyt­töön"

10.01.2023 08:41 2
Tilaajille
Katso, paljonko keskeisten palvelujen asiakasmaksut ovat Pohteella – Etävastaanotosta saa jatkossa alennusta koko hyvinvointialueella

Katso, pal­jon­ko kes­keis­ten pal­ve­lu­jen asia­kas­mak­sut ovat Poh­teel­la – Etä­vas­taan­otos­ta saa jat­kos­sa alen­nus­ta koko hy­vin­voin­ti­alueel­la

05.01.2023 07:41
Tilaajille
Raahen sairaalan infektiopoliklinikka suljetaan

Raahen sai­raa­lan in­fek­tio­po­li­kli­nik­ka sul­je­taan

03.01.2023 15:05
Tilaajille
Kysyimme hyvinvointialueelta, onko kaikki valmista, kun H-hetki koittaa. Toimivatko sote-palvelut, palkanmaksu ja tietojärjestelmät? Miten tähän kaikkeen on varauduttu?

Ky­syim­me hy­vin­voin­tia­lueel­ta, onko kaikki val­mis­ta, kun H-hetki koit­taa. Toi­mi­vat­ko so­te-pal­ve­lut, pal­kan­mak­su ja tie­to­jär­jes­tel­mät? Miten tähän kaik­keen on va­rau­dut­tu?

28.12.2022 12:14
Tilaajille