Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Talous
Kuukausi
Woodcomp keskittyy  puutuotteisiin ja puukerrostaloihin

Wood­comp kes­kit­tyy puu­tuot­tei­siin ja puu­ker­ros­ta­loi­hin

19.05.2023 17:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Läm­mi­tys­kau­si päättyi

18.05.2023 07:00
Pääkirjoitus

Asun­to­kau­pan lama menee kyllä ohi

12.05.2023 06:30
Tilaajille
Nordean Pekka Koskela: asuntomarkkinoiden perustekijät ovat nyt kunnossa

Nordean Pekka Kos­ke­la: asun­to­mark­ki­noi­den pe­rus­te­ki­jät ovat nyt kun­nos­sa

07.05.2023 13:00
Tilaajille
Yli 5 miljoonalla suomalaisella on esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivä toukokuussa – korona-aikana työhuonevähennystä hyödyntäneiden määrä moninkertaistui

Yli 5 mil­joo­nal­la suo­ma­lai­sel­la on esi­täy­te­tyn ve­ro­il­moi­tuk­sen mää­rä­päi­vä tou­ko­kuus­sa – ko­ro­na-ai­ka­na työ­huo­ne­vä­hen­nys­tä hyö­dyn­tä­nei­den määrä mo­nin­ker­tais­tui

04.05.2023 15:30
Tilaajille
Löytöeläinkoti sai kustannusanalyysin: Ilman yksityisiä ihmisiä ei selvittäisi

Löy­tö­eläin­ko­ti sai kus­tan­nu­sa­na­lyy­sin: Ilman yk­si­tyi­siä ihmisiä ei sel­vit­täi­si

03.05.2023 08:00 1
Tilaajille
OP supistaa kassapalveluidensa aukioloaikoja

OP su­pis­taa kas­sa­pal­ve­lui­den­sa au­ki­olo­ai­ko­ja

01.05.2023 14:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kuluttajien ruokalasku ei pienene vielä
Pääkirjoitus

Ku­lut­ta­jien ruo­ka­las­ku ei pienene vielä

28.04.2023 06:30
Tilaajille
Sähkönmyyjän vaihto löisi usein leiville – moni on herännyt asiaan vasta sitten, kun entinen sähkönmyyjä onkin nostanut hintoja

Säh­kön­myy­jän vaihto löisi usein lei­vil­le – moni on he­rän­nyt asiaan vasta sitten, kun entinen säh­kön­myy­jä onkin nos­ta­nut hintoja

26.04.2023 10:30
Tilaajille
Venäläisten outo veto Suomessa – helsinkiläinen muotisuunnittelija päätyi ydinvoimayhtiö Rosatomin Suomen toimintojen johtoon

Ve­nä­läis­ten outo veto Suo­mes­sa – hel­sin­ki­läi­nen muo­ti­suun­nit­te­li­ja päätyi ydin­voi­ma­yh­tiö Ro­sa­to­min Suomen toi­min­to­jen johtoon

24.04.2023 20:25
Tilaajille
Fingrid käyttää hankkeissaan lunastusta, koska kaikkien maanomistajien kanssa neuvotteleminen olisi mahdotonta

Fingrid käyttää hank­keis­saan lu­nas­tus­ta, koska kaik­kien maan­omis­ta­jien kanssa neu­vot­te­le­mi­nen olisi mah­do­ton­ta

14.04.2023 10:00
Muista tarkistaa veroehdotuksesi – Kotitalousvähennystä saa nyt aiempaa enemmän

Muista tar­kis­taa ve­roeh­do­tuk­se­si – ­Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä saa nyt aiempaa enemmän

13.04.2023 12:44
Suomalaisten keskieläke on 1 845 euroa kuussa

Suo­ma­lais­ten kes­ki­elä­ke on 1 845 euroa kuussa

30.03.2023 17:00
Tilaajille
Rakentamisen kalleus nostaa kiinteistöveroa

Ra­ken­ta­mi­sen kalleus nostaa kiin­teis­tö­ve­roa

25.03.2023 13:30 3
Pyhäjoen talous kehittynyt myönteisesti

Py­hä­joen talous ke­hit­ty­nyt myön­tei­ses­ti

24.03.2023 17:00
Laiva käynnistyy tulevana kesänä

Laiva käyn­nis­tyy tu­le­va­na kesänä

21.03.2023 20:00 3
Tilaajille
Korona sotki etäluettavien mittareiden asennuksia – Vesijohtoverkostossa on paljon saneerausvelkaa

Korona sotki etä­luet­ta­vien mit­ta­rei­den asen­nuk­sia – Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on paljon sa­nee­raus­vel­kaa

17.03.2023 12:00
Raahen seudusta tulossa massiivinen sähkökeskittymä: pohjoisimmat merituulivoima-alueet ehdolla huutokauppaan ensiksi – valitut kohteet julkistetaan keväällä

Raahen seu­dus­ta tulossa mas­sii­vi­nen säh­kö­kes­kit­ty­mä: poh­joi­sim­mat me­ri­tuu­li­voi­ma-alueet ehdolla huu­to­kaup­paan ensiksi – valitut kohteet jul­kis­te­taan ke­vääl­lä

17.03.2023 15:10
Tilaajille
Katso videolta, kuinka koivu kaatuu kuusen tieltä

Katso vi­deol­ta, kuinka koivu kaatuu kuusen tieltä

16.03.2023 18:00
Tilaajille
Arvo-osuus-tilien avaajia on nyt pankeissa ruuhkaksi asti, syy: Arvo Sijoitusosuuskunnan hanke hakeutua pörssiin

Ar­vo-osuus-ti­lien avaajia on nyt pan­keis­sa ruuh­kak­si asti, syy: Arvo Si­joi­tus­osuus­kun­nan hanke ha­keu­tua pörs­siin

15.03.2023 13:00 1
Tilaajille