Koronarajoitukset

Nuo­ri­so­ti­lo­ja suo­si­tel­laan avat­ta­vak­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la

13.04.2021 16:25
Tilaajille

Hel­pot­ta­va ra­vin­to­la­uu­ti­nen sai yrit­tä­jän mai­to­kau­poil­le

09.04.2021 18:00
Tilaajille

RS kysyy: Aiotko lähteä ra­vin­to­laan syö­mään?

09.04.2021 12:00 4

Py­hä­joel­la kolme var­mis­tet­tua ko­ro­na­tar­tun­taa – Kun­nas­sa jat­ke­taan ra­joi­tuk­sia

26.03.2021 16:03

Vielä ei voi hen­gäh­tää: Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­suo­si­tuk­sia jat­ke­taan 25.4. saakka

23.03.2021 16:28 1

Hal­li­tus esit­tää: Ra­vin­to­loi­den sulku jatkuu 18. huh­ti­kuu­ta saakka

23.03.2021 12:43

Pe­sis­kau­den siirtoa suun­ni­tel­laan – kahden viikon lykkäys ei vai­kut­tai­si ot­te­lu­mää­riin

15.03.2021 11:44
Tilaajille

Py­hä­joel­la kolme uutta tar­tun­taa, mutta ko­ro­na­ti­lan­ne on ko­ko­nai­suu­des­saan en­nal­laan Poh­jois-Poh­jan­maal­la – suo­si­tuk­set ja ra­joi­tuk­set säi­ly­vät

09.03.2021 16:44

Ete­lä­suo­ma­lais­ten mah­dol­li­suus lo­mail­la kis­mit­tää monia: "Hal­li­tus ei us­kal­ta­nut toimia ajois­sa"

07.03.2021 10:00
Tilaajille

Ehdot, joita on hyvin hankala to­teut­taa – Näin seu­tu­kun­nan lu­kioi­den reh­to­rit kom­men­toi­vat THL:n vaa­ti­mus­lis­taa yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten jär­jes­tä­mi­ses­tä

01.03.2021 09:00
Tilaajille

Py­hä­joen nuorten pien­ryh­mä­har­ras­tus jatkuu mutta Jo­ki­kar­ta­non van­hus­ten luona vie­rai­lua suo­si­tel­laan vält­tä­mään

27.02.2021 13:00

Yli 10 hengen si­sä­ti­lai­suu­det kiel­let­ty­jä maa­lis­kuun loppuun saakka koko Raahen seu­dul­la

27.02.2021 10:00

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki piti yli­mää­räi­sen ko­kouk­sen: Suo­si­tuk­set pi­de­tään en­nal­laan tois­tai­sek­si, seu­raa­va tar­kas­te­lu viikkoa ennen hal­li­tuk­sen ko­ro­na­sul­kua

26.02.2021 14:21

HS: Hal­li­tus ja pre­si­dent­ti aikovat todeta Suomeen poik­keus­olot lä­hi­päi­vi­nä – tie­do­tus­ti­lai­suus jär­jes­te­tään tors­tai­aa­mu­na

25.02.2021 08:47

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan kuu­kau­del­la – kas­va­nut ko­ti­maan mat­kai­lu li­sän­nyt hieman tar­tun­to­jen määrää

23.02.2021 16:41

Py­hä­joen kunta jatkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia hel­mi­kuun loppuun saakka

01.02.2021 14:40

Reh­to­rit: Kou­lu­lai­set ovat kai­van­neet ta­kai­sin har­ras­tus­ten pariin

22.01.2021 06:00
Tilaajille

Viime vuosi oli Raahen kir­jas­ton suuri di­gi­loik­ka, ja somesta otet­tiin hyöty irti

21.01.2021 18:00
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maa on pa­lan­nut ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen, Oulussa il­maan­tu­vuus­lu­ku vielä le­viä­mis­vai­heen tasolla – val­mis­tu­vil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus lä­hi­ope­tuk­seen

19.01.2021 17:11

Raahen ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat lop­piai­seen saakka

16.12.2020 13:42