Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Teknologia
Konsultti: Tuulivoimarakentamisesta pitäisi ottaa hyöty irti eikä jahkailla – Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimarakentamisen euroista vain viidennes jää alueelle

Kon­sult­ti: Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­ses­ta pitäisi ottaa hyöty irti eikä jah­kail­la – Poh­jois-Poh­jan­maan tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen eu­rois­ta vain vii­den­nes jää alueel­le

25.09.2023 11:30 4
Tilaajille
Raahen Valimo uudistaa hiekan käsittelyn, mikä muuttuu? – "Kaikki hiekka kulkee putken sisällä ja kaikki prosessissa syntyvä pöly suodatetaan"

Raahen Valimo uu­dis­taa hiekan kä­sit­te­lyn, mikä muut­tuu? – "Kaikki hiekka kulkee putken sisällä ja kaikki pro­ses­sis­sa syntyvä pöly suo­da­te­taan"

19.09.2023 20:00 1
Tilaajille
"On mahdollista, että Hanhikiven ydinvoima-alueelle etsitään lähivuosina vaihtoehtoista toimittajaa"

"On mah­dol­lis­ta, että Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma-alueel­le et­si­tään lä­hi­vuo­si­na vaih­to­eh­tois­ta toi­mit­ta­jaa"

19.09.2023 18:00
Tekniset ongelmat estävät kaupunginvaltuuston kokouksen striimaamisen Raahessa

Tek­ni­set on­gel­mat estävät kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­sen strii­maa­mi­sen Raa­hes­sa

26.08.2023 14:00 3
Tilaajille
Raahen haaveilemalle laivojen purkutelakalle haetaan jo kokoa ja hintaa, mutta tärkein kysymys koskee toiminnan kannattavuutta

Raahen haa­vei­le­mal­le lai­vo­jen pur­ku­te­la­kal­le haetaan jo kokoa ja hintaa, mutta tärkein kysymys koskee toi­min­nan kan­nat­ta­vuut­ta

25.08.2023 08:00 2
Tilaajille
Asukkailta kysellään Hallan merituulivoimapuistohankkeesta

Asuk­kail­ta ky­sel­lään Hallan me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­to­hank­kees­ta

15.08.2023 15:00
Tilaajille
RS kysyy: Tuleeko Laivan kultakaivoksesta kannattava?

RS kysyy: Tuleeko Laivan kul­ta­kai­vok­ses­ta kan­nat­ta­va?

30.06.2023 12:06 2
GTK luotaa merenpohjaa merituulivoimalahankkeita varten

GTK luotaa me­ren­poh­jaa me­ri­tuu­li­voi­ma­la­hank­kei­ta varten

27.06.2023 13:14
Tilaajille
Uuden aurinko- ja tuulivoimaennustepalvelun avulla voi ennakoida sähkönkäyttöä

Uuden au­rin­ko- ja tuu­li­voi­ma­en­nus­te­pal­ve­lun avulla voi en­na­koi­da säh­kön­käyt­töä

14.06.2023 13:00
Tornitalon katolla on nyt live-webkamera

Tor­ni­ta­lon katolla on nyt li­ve-web­ka­me­ra

08.06.2023 17:00
Tilaajille
Saloisten Pirtti palaa huone kerrallaan entiseen kuosiin

Sa­lois­ten Pirtti palaa huone ker­ral­laan en­ti­seen kuosiin

07.06.2023 19:00
OX2 ja Raahen Satama ovat sopineet yhteistyöstä merituulivoimapuisto Hallan valmistelusta

OX2 ja Raahen Satama ovat so­pi­neet yh­teis­työs­tä me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­to Hallan val­mis­te­lus­ta

06.06.2023 17:00 1
Tilaajille
Raahe joutuu vielä odottamaan – SSAB päätti investoida ensiksi Ruotsiin

Raahe joutuu vielä odot­ta­maan – SSAB päätti in­ves­toi­da ensiksi Ruot­siin

02.06.2023 14:36 7
Tilaajille
Kun päivä pitenee, sähkölasku lyhenee – Severinkankaan syksyllä asennetut aurinkopaneelit sytkyttävät sähköä myyntiin

Kun päivä pi­te­nee, säh­kö­las­ku lyhenee – Se­ve­rin­kan­kaan syk­syl­lä asen­ne­tut au­rin­ko­pa­nee­lit syt­kyt­tä­vät sähköä myyn­tiin

31.05.2023 15:15
Tilaajille
RS kysyy: Tarvitaanko peruskouluihin kännykkäkielto?

RS kysyy: Tar­vi­taan­ko pe­rus­kou­lui­hin kän­nyk­kä­kiel­to?

26.05.2023 09:46 2
Hyvinvointialueiden lukuisat tietojärjestelmät vaativat integraatiota – Raahelaisen ResComin toimitusjohtaja uskoo uudistusten tuovan helpotusta myös työvoimapulaan ja kustannuksiin

Hy­vin­voin­ti­aluei­den lu­kui­sat tie­to­jär­jes­tel­mät vaa­ti­vat in­teg­raa­tio­ta – Raa­he­lai­sen Res­Co­min toi­mi­tus­joh­ta­ja uskoo uu­dis­tus­ten tuovan hel­po­tus­ta myös työ­voi­ma­pu­laan ja kus­tan­nuk­siin

22.05.2023 10:03
Tilaajille
SSAB:n Raahen tehtaalla vietettiin harjannostajaisia

SSAB:n Raahen teh­taal­la vie­tet­tiin har­jan­nos­ta­jai­sia

18.05.2023 12:00 1
Tilaajille
Satama ja merituulivoimapuistoa suunnitteleva OX2 sopivat yhteistyöstä – satamassa saattaa iskeä tilapula

Satama ja me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­toa suun­nit­te­le­va OX2 sopivat yh­teis­työs­tä – sa­ta­mas­sa saattaa iskeä ti­la­pu­la

16.05.2023 20:00 1
Tilaajille
Kevätsiivouksessa löytyvät ylimääräiset kotitaloustavarat voi lahjoittaa Nuorten tavaratorille

Ke­vät­sii­vouk­ses­sa löy­ty­vät yli­mää­räi­set ko­ti­ta­lous­ta­va­rat voi lah­joit­taa Nuorten ta­va­ra­to­ril­le

11.05.2023 14:41
Tuulivoiman maisemavaikutukset esille Pohjois-Pohjanmaalla – vaikutuksia voidaan lieventää vaikkapa matalammilla voimaloilla

Tuu­li­voi­man mai­se­ma­vai­ku­tuk­set esille Poh­jois-Poh­jan­maal­la – vai­ku­tuk­sia voidaan lie­ven­tää vaik­ka­pa ma­ta­lam­mil­la voi­ma­loil­la

10.05.2023 08:30
Tilaajille