Mainos: Raahen Seudun joulutarjous: Raahen Seutu Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

Teknologia
Kuukausi
Vedyn mahdollisuudet ja lisäkoulutus kiinnostavat yrityksiä Raahen seudulla

Vedyn mah­dol­li­suu­det ja li­sä­kou­lu­tus kiin­nos­ta­vat yri­tyk­siä Raahen seu­dul­la

07.12.2022 20:00 2
Tilaajille
Maailman ensimmäinen fossiilivapaasta teräksestä tehty rannekello

Maail­man en­sim­mäi­nen fos­sii­li­va­paas­ta te­räk­ses­tä tehty ran­ne­kel­lo

07.12.2022 11:00
Tilaajille
Raahe hankkimassa sähköisen työkalun osallistamiseen – "Tulee toimimaan asukkaiden keskitettynä osallistumis- ja vaikuttamiskanavana"

Raahe hank­ki­mas­sa säh­köi­sen työ­ka­lun osal­lis­ta­mi­seen – "Tulee toi­mi­maan asuk­kai­den kes­ki­tet­ty­nä osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­ka­na­va­na"

01.12.2022 16:00 4
Halla-merituulipuistosta tarvitaan lisätietoa – Ympäristövaikutusten arvioinnissa ei ole hyödynnetty täysimääräisesti olemassa olevaa tietoa

Hal­la-me­ri­tuu­li­puis­tos­ta tar­vi­taan li­sä­tie­toa – Ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­nis­sa ei ole hyö­dyn­net­ty täy­si­mää­räi­ses­ti ole­mas­sa olevaa tietoa

28.11.2022 15:01 2
Tilaajille
SSAB:n voimalinja herättää eriäviä mielpiteitä: Fingrid haluaa välttää voimajohtolinjojen risteämisen Möykkyperällä

SSAB:n voi­ma­lin­ja he­rät­tää eriäviä miel­pi­tei­tä: Fingrid haluaa välttää voi­ma­joh­to­lin­jo­jen ris­teä­mi­sen Möyk­ky­pe­räl­lä

25.11.2022 14:00
Tilaajille
Varo ettet jää jääpaakkusateeseen! Tuulivoimaloista satoi isoja paakkuja kovan sumun jälkeen Kopsassa ja Sarvankankaalla

Varo ettet jää jää­paak­ku­sa­tee­seen! Tuu­li­voi­ma­lois­ta satoi isoja paak­ku­ja kovan sumun jälkeen Kop­sas­sa ja Sar­van­kan­kaal­la

17.11.2022 19:30
Tilaajille
Iiläinen Alpo Kaisto asennutti taloonsa sähkönkulutuksen ohjausjärjestelmän ja sen jälkeen sähkölasku tippui tuntuvasti – suurimmat säästöt syntyivät talvipakkasilla

Ii­läi­nen Alpo Kaisto asen­nut­ti ta­loon­sa säh­kön­ku­lu­tuk­sen oh­jaus­jär­jes­tel­män ja sen jälkeen säh­kö­las­ku tippui tun­tu­vas­ti – suu­rim­mat säästöt syn­tyi­vät tal­vi­pak­ka­sil­la

16.11.2022 07:55
Tilaajille
Asiakkaat kyselleet enemmän kuin normaalisti – "Äkillisissä tilanteissa kulutuksen irtikytkentä tapahtuu automaattisesti"

Asiak­kaat ky­sel­leet enemmän kuin nor­maa­lis­ti – "Ä­kil­li­sis­sä ti­lan­teis­sa ku­lu­tuk­sen ir­ti­kyt­ken­tä ta­pah­tuu au­to­maat­ti­ses­ti"

15.11.2022 18:00
Tilaajille
Ydinvoimalaitosalueella toiminnot on ajettu alas, työmaa on suljettu

Ydin­voi­ma­lai­tos­alueel­la toi­min­not on ajettu alas, työmaa on sul­jet­tu

11.11.2022 08:00 1
Vanhemmat
Facebook on suurin, mutta horjuu – TikTok kiilaa jo Twitterin rinnalle

Fa­ce­book on suurin, mutta horjuu – TikTok kiilaa jo Twit­te­rin rin­nal­le

08.11.2022 18:00
Tilaajille
Wolt aloittaa Raahessa ensi viikolla – aluksi mukana viisi ravintolaa, kauppa ja kioski

Wolt aloit­taa Raa­hes­sa ensi vii­kol­la – aluksi mukana viisi ra­vin­to­laa, kauppa ja kioski

27.10.2022 13:30 3
Tilaajille
Suomalaiskodeissa lymyää miljoonia vanhoja kännyköitä, joille löytyisi parempaa käyttöä muualta

Suo­ma­lais­ko­deis­sa lymyää mil­joo­nia vanhoja kän­ny­köi­tä, joille löy­tyi­si pa­rem­paa käyttöä muualta

26.10.2022 10:15
Tilaajille
SSAB haluaa tietää naapurien näkemyksiä voimajohtohankkeestaan

SSAB haluaa tietää naa­pu­rien nä­ke­myk­siä voi­ma­joh­to­hank­kees­taan

14.10.2022 16:00 1
Tilaajille
HYBRIT: Vedyllä pelkistetyn raudan ominaisuuksia on tutkittu

HYBRIT: Vedyllä pel­kis­te­tyn raudan omi­nai­suuk­sia on tut­kit­tu

14.10.2022 08:56
Tilaajille
Raahelaistaustainen Jani Ruskoaho on Euroopan paras Subaru-mekaanikko

Raa­he­lais­taus­tai­nen Jani Rus­ko­aho on Eu­roo­pan paras Su­ba­ru-me­kaa­nik­ko

12.10.2022 15:30
Tilaajille
Peruutusvaihde jäi päälle eli ei kai siitäkin vaan jää kuoppa jäljelle?
Kolumni

Pe­ruu­tus­vaih­de jäi päälle eli ei kai sii­tä­kin vaan jää kuoppa jäl­jel­le?

07.10.2022 07:00
Tilaajille
Raahen vanhusjuhlassa: Sairaalatasoista hoitoa voidaan tulevaisuudessa antaa kotona osastohoidon sijaan

Raahen van­hus­juh­las­sa: Sai­raa­la­ta­sois­ta hoitoa voidaan tu­le­vai­suu­des­sa antaa kotona osas­to­hoi­don sijaan

06.10.2022 17:00
Mobiililaitteiden yleislaturi on toteutumassa vuonna 2024 – elektroniikkaromua halutaan vähentää Euroopassa

Mo­bii­li­lait­tei­den yleis­la­tu­ri on to­teu­tu­mas­sa vuonna 2024 – elekt­ro­niik­ka­ro­mua ha­lu­taan vä­hen­tää Eu­roo­pas­sa

04.10.2022 14:36
Näin suomalaisia autetaan suurten sähkölaskujen kanssa: kotitalousvähennys, suora tuki ja veronalennus

Näin suo­ma­lai­sia au­te­taan suurten säh­kö­las­ku­jen kanssa: ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys, suora tuki ja ve­ron­alen­nus

27.09.2022 20:00 1
Tilaajille
Luohualla toimiva tislaamo on valmiina ensimmäisen tuotteensa myyntiin

Luo­hual­la toimiva tis­laa­mo on val­mii­na en­sim­mäi­sen tuot­teen­sa myyn­tiin

23.09.2022 10:13
Tilaajille