Meikäläiset

Kimakka Tatsi oli nuoruuden ykkösjuttu, nyt Lassilan Samin musiikkiharrastus jatkuu Fuengirolassa
Tilaajille

Kimakka Tatsi oli nuo­ruu­den yk­kös­jut­tu, nyt Las­si­lan Samin mu­siik­ki­har­ras­tus jatkuu Fuen­gi­ro­las­sa

20.01.2020 20:00
Plasman perustaja Sinikka Eriksson haki lääkärinoppinsa Sveitsistä

Plasman pe­rus­ta­ja Sinikka Eriks­son haki lää­kä­rin­op­pin­sa Sveit­sis­tä

19.01.2020 20:00
Tilaajille
Anita Isomaa-Myllymäki työskentelee unelmatehtävässään näköalapaikalla Elinkeinoelämän keskusliittossa

Anita Iso­maa-Myl­ly­mä­ki työs­ken­te­lee unel­ma­teh­tä­väs­sään nä­kö­ala­pai­kal­la Elin­kei­no­elä­män kes­kus­liit­tos­sa

18.01.2020 20:00
Tilaajille
Laura Kotila työskentelee päivän politiikan näköalapaikalla – Mauno Koiviston hautajaiset olivat ikimuistoisin työtilaisuus

Laura Kotila työs­ken­te­lee päivän po­li­tii­kan nä­kö­ala­pai­kal­la – Mauno Koi­vis­ton hau­ta­jai­set olivat iki­muis­toi­sin työ­ti­lai­suus

14.01.2020 20:00
Tilaajille
Vesa Manninen jahtaa yhä valkoista valastaan

Vesa Man­ni­nen jahtaa yhä val­kois­ta va­las­taan

14.01.2020 20:00
Tilaajille
Tuire Mainio on menestynyt chihuahua-kouluttaja ja kasvattaja: Uusi minä löytyi koirien kautta

Tuire Mainio on me­nes­ty­nyt chi­hua­hua-kou­lut­ta­ja ja kas­vat­ta­ja: Uusi minä löytyi koirien kautta

14.01.2020 11:00
Tilaajille
Henrik Corten tavoilla ei pärjäisi tämän päivän politiikassa

Henrik Corten ta­voil­la ei pär­jäi­si tämän päivän po­li­tii­kas­sa

13.01.2020 20:00
Tilaajille
Lotan oma polku vahvistui

Lotan oma polku vah­vis­tui

12.01.2020 20:00
Tilaajille
Markus Liimatainen nousi Raahen jätkäluokalta maailmanparantajaksi

Markus Lii­ma­tai­nen nousi Raahen jät­kä­luo­kal­ta maail­man­pa­ran­ta­jak­si

12.01.2020 20:00
Tilaajille
Voittoisa laulaja ja emäntä

Voit­toi­sa laulaja ja emäntä

11.01.2020 15:28
Tilaajille
Ehrström oli lääkäri ja kansan sivistäjä

Ehrst­röm oli lääkäri ja kansan si­vis­tä­jä

10.01.2020 20:00
Tilaajille
Laulaja haluaa nyt myös hoitaa

Laulaja haluaa nyt myös hoitaa

09.01.2020 20:00
Tilaajille
Kyllä lihamestari neuvoo

Kyllä li­ha­mes­ta­ri neuvoo

09.01.2020 20:00
Tilaajille
Yrjö Reinilä oli suuresti arvostettu kaupungin kippari ja herrasmies

Yrjö Reinilä oli suu­res­ti ar­vos­tet­tu kau­pun­gin kippari ja her­ras­mies

09.01.2020 20:00
Tilaajille
Parhaat ideansa stylisti ja suunnittelija Anna Pirkola saa hiljaisuudessa, kaukana ylimääräisitä ärsykkeistä

Parhaat ideansa sty­lis­ti ja suun­nit­te­li­ja Anna Pirkola saa hil­jai­suu­des­sa, kaukana yli­mää­räi­si­tä är­syk­keis­tä

08.01.2020 20:00
Tilaajille
Jasmin Pärkän mielestä esports on urheilua, vaikka hikeä ei välttämättä puskekaan

Jasmin Pärkän mie­les­tä esports on ur­hei­lua, vaikka hikeä ei vält­tä­mät­tä pus­ke­kaan

07.01.2020 20:00
Tilaajille
Velkaperän poika taistelee kyberrikollisia vastaan - "Ei tämä ihan hollywoodmaista CSI-toimintaa kuitenkaan ole"

Vel­ka­pe­rän poika tais­te­lee ky­ber­ri­kol­li­sia vastaan - "Ei tämä ihan hol­ly­wood­mais­ta CSI-toi­min­taa kui­ten­kaan ole"

06.01.2020 20:00
Tilaajille
Minna Vilmunen vie suomalaisia koulutusmenetelmiä kauas rajojemme ulkopuolelle

Minna Vil­mu­nen vie suo­ma­lai­sia kou­lu­tus­me­ne­tel­miä kauas ra­jo­jem­me ul­ko­puo­lel­le

06.01.2020 12:00
Tilaajille
Salibandy tuo leivän Jussin pöytään

Sa­li­ban­dy tuo leivän Jussin pöytään

05.01.2020 20:00
Tilaajille
Kansanmusiikin monitoimimies Heikki Laitinen syntyi Ylivieskassa, mutta Raahessa hän kertoo tulleensa ihmiseksi

Kan­san­mu­sii­kin mo­ni­toi­mi­mies Heikki Lai­ti­nen syntyi Yli­vies­kas­sa, mutta Raa­hes­sa hän kertoo tul­leen­sa ih­mi­sek­si

04.01.2020 20:00
Tilaajille
Rummut antoivat suunnan

Rummut an­toi­vat suunnan

03.01.2020 20:00
Tilaajille
Haaveiden toteuttamisen aika on nyt: Elämälle saatu jatkoaika muutti Maren.

Haa­vei­den to­teut­ta­mi­sen aika on nyt: Elä­mäl­le saatu jat­ko­ai­ka muutti Maren.

03.01.2020 15:35
Tilaajille
Meistis tekee 150 rintanappia tunnissa

Meistis tekee 150 rin­ta­nap­pia tun­nis­sa

02.01.2020 20:00
Tilaajille
Nokian henkilöstöpäällikkö Pirjo Moilasen neuvo tasapainoon: Tunne itsesi, etsi onnea

Nokian hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö Pirjo Moi­la­sen neuvo ta­sa­pai­noon: Tunne itsesi, etsi onnea

01.01.2020 20:00
Tilaajille
Valokuvaaja Sakari Piippo sai tuta ministeriön vihan: "Vieläkin ihmetyttää, miksi ministeriö halusi estää kuvien julkaisun – mistä siinä olikaan lopulta kyse."

Va­lo­ku­vaa­ja Sakari Piippo sai tuta mi­nis­te­riön vihan: "Vie­lä­kin ih­me­tyt­tää, miksi mi­nis­te­riö halusi estää kuvien jul­kai­sun – mistä siinä olikaan lopulta kyse."

01.01.2020 19:00
Tilaajille
Tähti syttyi vasta kun Raahe jäi

Tähti syttyi vasta kun Raahe jäi

31.12.2019 19:00
Tilaajille
Heli Korhosen kotikylä Olderfjord keskellä ei mitään – silti keskellä ihan kaikkea

Heli Kor­ho­sen ko­ti­ky­lä Ol­derf­jord kes­kel­lä ei mitään – silti kes­kel­lä ihan kaikkea

30.12.2019 21:00
Tilaajille
Stylisti ja toimittaja Satu Adamin mukaan muoti ei ole pelkkää höpöhöpöä vaan vaatetuksella on väliä

Sty­lis­ti ja toi­mit­ta­ja Satu Adamin mukaan muoti ei ole pelkkää hö­pö­hö­pöä vaan vaa­te­tuk­sel­la on väliä

30.12.2019 20:00
Tilaajille
Tämä meikäläinen maailmankansalainen uskoo tulevaisuuden tekniikan ratkaisevan ympäristöongelmat

Tämä mei­kä­läi­nen maail­man­kan­sa­lai­nen uskoo tu­le­vai­suu­den tek­nii­kan rat­kai­se­van ym­pä­ris­tö­on­gel­mat

30.12.2019 12:00
Pienen pahan mielen kirjan kuvittanut Piia Aho tietää, miten tehdään houkutteleva kirjankansi

Pienen pahan mielen kirjan ku­vit­ta­nut Piia Aho tietää, miten tehdään hou­kut­te­le­va kir­jan­kan­si

28.12.2019 21:00
Tilaajille
Taiteilija jo syntyessään

Tai­tei­li­ja jo syn­tyes­sään

28.12.2019 20:00
Tilaajille
Karibianmereltä formulaäidiksi

Ka­ri­bian­me­rel­tä for­mu­la­äi­dik­si

27.12.2019 20:00
Tilaajille
Mies muurien takaa

Mies muurien takaa

27.12.2019 20:00
Tilaajille
Uran kruununa pysyvät vuodet Elitserienissä

Uran kruu­nu­na pysyvät vuodet Elit­se­rie­nis­sä

26.12.2019 20:00
Tilaajille
Sisäinen halu tehdä asiat huolellisesti

Si­säi­nen halu tehdä asiat huo­lel­li­ses­ti

25.12.2019 11:09
Tilaajille
Heidi Könkään Mirjami on puheenvuoro naisten ja unohdettujen puolesta.

Heidi Könkään Mirjami on pu­heen­vuo­ro naisten ja unoh­det­tu­jen puo­les­ta.

24.12.2019 20:05
Tilaajille
Kirjoittajan pitää uskoa tekstiinsä

Kir­joit­ta­jan pitää uskoa teks­tiin­sä

24.12.2019 20:00
Tilaajille
Lasse huolehtii tietoturvasta

Lasse huo­leh­tii tie­to­tur­vas­ta

23.12.2019 20:00
Tilaajille
Santaparkin isännällä on nyt monta rautaa tulessa

San­ta­par­kin isän­näl­lä on nyt monta rautaa tulessa

23.12.2019 19:00
Tilaajille
Työ erittäin pienten asioiden parissa

Työ erit­täin pienten asioi­den parissa

22.12.2019 20:00
Tilaajille
Kiekkoilevat Salomäet viihtyvät yhdessä

Kiek­koi­le­vat Sa­lo­mäet viih­ty­vät yhdessä

21.12.2019 20:00
Tilaajille
Siitä tuli kauhean ihana armeija-aika

Siitä tuli kauhean ihana ar­mei­ja-ai­ka

20.12.2019 20:00
Tilaajille
Hippo-hiihtojen mitali jäi Lasselta saamatta

Hip­po-hiih­to­jen mitali jäi Las­sel­ta saa­mat­ta

20.12.2019 12:00
Tilaajille
Raahe merkitsee koko ajan enemmän

Raahe mer­kit­see koko ajan enemmän

19.12.2019 20:00
Tilaajille
Uuden etsintää

Uuden et­sin­tää

18.12.2019 20:00
Tilaajille
Taiteilijaksi synnytään ja välillä kuollaankin: Näin Jaakko Toivosesta tuli se mikä hän on, muun muassa Ukrainan jormauotinen

Tai­tei­li­jak­si syn­ny­tään ja välillä kuol­laan­kin: Näin Jaakko Toi­vo­ses­ta tuli se mikä hän on, muun muassa Uk­rai­nan jor­mauo­ti­nen

18.12.2019 10:00
Tilaajille
Saloisten kasvatti Janne Röning on miksaajien aatelia

Sa­lois­ten kas­vat­ti Janne Röning on mik­saa­jien aatelia

16.12.2019 15:02
Tilaajille
Lentopallon perässä kauas Saloon

Len­to­pal­lon perässä kauas Saloon

15.12.2019 20:02
Tilaajille
Rajattomuudesta lisämahdollisuuksia

Ra­jat­to­muu­des­ta li­sä­mah­dol­li­suuk­sia

14.12.2019 20:05
Tilaajille
Maan eliittiä lajissaan

Maan eliit­tiä la­jis­saan

14.12.2019 20:00
Tilaajille