Meikäläiset

Raahelaislähtöinen Sanna Frew johtaa alumiinivalimoa Norjassa – Kesätyö Rautaruukilla koukutti prosessiteollisuuteen
Tilaajille

Raa­he­lais­läh­töi­nen Sanna Frew johtaa alu­mii­ni­va­li­moa Nor­jas­sa – Kesätyö Rau­ta­ruu­kil­la kou­kut­ti pro­ses­si­teol­li­suu­teen

28.11.2021 20:00
Lasse Tapio Junnilalle sopii pieni kiire ja paine – Äänisuunnittelua uimahallista taidenäyttelyihin

Lasse Tapio Jun­ni­lal­le sopii pieni kiire ja paine – Ää­ni­suun­nit­te­lua ui­ma­hal­lis­ta tai­de­näyt­te­lyi­hin

23.11.2021 20:01 1
Tilaajille
Skarta Group Oyj:n toimitusjohtaja Tuomas Hirvonen pelkäsi entisen kotikaupunkinsa Raahen näivettyvän: "Tuntuu, että Raahessa oli laskusuhdannetta aika pitkäänkin"

Skarta Group Oyj:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Tuomas Hir­vo­nen pelkäsi entisen ko­ti­kau­pun­kin­sa Raahen näi­vet­ty­vän: "Tun­tuu, että Raa­hes­sa oli las­ku­suh­dan­net­ta aika pit­kään­kin"

07.11.2021 18:00 1
Tilaajille
Markus Myllymäki on ollut bisnesmies pikkupojasta asti: "Sain oman liikemiesuran kannalta tärkeimmän oppitunnin jo pienenä, eli asiakkaan edessä pitää olla aina nöyrä"

Markus Myl­ly­mä­ki on ollut bis­nes­mies pik­ku­po­jas­ta asti: "Sain oman lii­ke­mies­uran kan­nal­ta tär­keim­män op­pi­tun­nin jo pie­ne­nä, eli asiak­kaan edessä pitää olla aina nöyrä"

28.10.2021 20:00
Tilaajille
Yritysmaailmassa uraa luova Johannes Karjula lähettää terveisiä Raaheen: "Se on järkyttävän kaunis kaupunki, merimaisemat ja kaikki, mutta se potentiaali on täysin alihyödynnetty"

Yri­tys­maail­mas­sa uraa luova Jo­han­nes Karjula lä­het­tää ter­vei­siä Raa­heen: "Se on jär­kyt­tä­vän kaunis kau­pun­ki, me­ri­mai­se­mat ja kaikki, mutta se po­ten­tiaa­li on täysin ali­hyö­dyn­net­ty"

24.10.2021 16:00 2
Tilaajille
Mikonkarikin on sävelletty kanteleelle – Pattijoelta kotoisin oleva muusikko haaveilee levyttämisestä

Mi­kon­ka­ri­kin on sä­vel­let­ty kan­te­leel­le – Pat­ti­joel­ta ko­toi­sin oleva muu­sik­ko haa­vei­lee le­vyt­tä­mi­ses­tä

21.10.2021 20:00
Tilaajille
Lukiossa Annika Nivala piti taloustiedettä tärkeänä mutta myös unettavana – Nyt hän on tuore taloustieteen tohtori

Lu­kios­sa Annika Nivala piti ta­lous­tie­det­tä tär­keä­nä mutta myös unet­ta­va­na – Nyt hän on tuore ta­lous­tie­teen tohtori

19.10.2021 18:00
Tilaajille
Kotimaisten kielten keskuksen uuden johtajan Leena Nissilän mielestä on hienoa, että äidinkieli on suomalaisille niin rakas, että siitä ollaan jopa huolissaan

Ko­ti­mais­ten kielten kes­kuk­sen uuden joh­ta­jan Leena Nis­si­län mie­les­tä on hienoa, että äi­din­kie­li on suo­ma­lai­sil­le niin rakas, että siitä ollaan jopa huo­lis­saan

11.10.2021 10:37
Tilaajille
Jenni Mäenpäälle heti iso fitnessvoitto Sevillasta: "Treeni on minulle päivän tärkein ja hienoin asia"

Jenni Mäen­pääl­le heti iso fit­ness­voit­to Se­vil­las­ta: "Treeni on minulle päivän tärkein ja hienoin asia"

23.09.2021 20:00 1
Tilaajille
Maailma muuttuu ja synnyttää koko ajan uusia rikosilmiöitä - "Edelleen aina joskus tulee mieleen, että onpas tässä taas juttu", erikoissyyttäjä sanoo

Maailma muuttuu ja syn­nyt­tää koko ajan uusia ri­kos­il­miöi­tä - "E­del­leen aina joskus tulee mie­leen, että onpas tässä taas juttu", eri­kois­syyt­tä­jä sanoo

09.09.2021 20:00
Tilaajille
Petri Hänninen oli yhtä hymyä kolme päivää sen jälkeen, kun hän pääsi ehdolle merkittävän palkinnon saajaksi

Petri Hän­ni­nen oli yhtä hymyä kolme päivää sen jäl­keen, kun hän pääsi ehdolle mer­kit­tä­vän pal­kin­non saa­jak­si

05.09.2021 20:00
Tilaajille
Raahen brändikuvaaja Tiina Lämsä: Mikonkarin voittanutta latauspaikkaa en ole löytänyt Oulusta

Raahen brän­di­ku­vaa­ja Tiina Lämsä: Mi­kon­ka­rin voit­ta­nut­ta la­taus­paik­kaa en ole löy­tä­nyt Oulusta

02.09.2021 20:00
Tilaajille
Marika Koski elänyt lähes 30 vuotta Saksassa: "Olen yhä Suomen kansalainen"

Marika Koski elänyt lähes 30 vuotta Sak­sas­sa: "Olen yhä Suomen kan­sa­lai­nen"

26.08.2021 20:00
Tilaajille
Seppä takoo nyt suomenkielistä musiikkia

Seppä takoo nyt suo­men­kie­lis­tä mu­siik­kia

19.08.2021 18:00
Tilaajille
Raaheen paluu kiinnostaa pesismiestä – Tommi Nevala on luonut kaikessa rauhassa pelinjohtajauraansa

Raaheen paluu kiin­nos­taa pe­sis­mies­tä – Tommi Nevala on luonut kai­kes­sa rau­has­sa pe­lin­joh­ta­ja­uraan­sa

05.08.2021 18:00
Tilaajille
Marjut raivaa tietä muille – "Valmentaminen on paljon muutakin kuin lajitaidollista opettamista"

Marjut raivaa tietä muille – "Val­men­ta­mi­nen on paljon muu­ta­kin kuin la­ji­tai­dol­lis­ta opet­ta­mis­ta"

29.07.2021 20:00
Tilaajille
Anne Remes on tutkinut muistisairauksia jo 90-luvulta lähtien: "Me tiedämme jo paljon aivoista, mutta aivot ovat vielä niin monimutkainen tietokone, ettei meidän sukupolvemme näe niiden lopullista totuutta."

Anne Remes on tut­ki­nut muis­ti­sai­rauk­sia jo 90-lu­vul­ta läh­tien: "Me tie­däm­me jo paljon ai­vois­ta, mutta aivot ovat vielä niin mo­ni­mut­kai­nen tie­to­ko­ne, ettei meidän su­ku­pol­vem­me näe niiden lo­pul­lis­ta to­tuut­ta."

18.07.2021 20:00
Tilaajille
Sattumien kautta ekologiksi: "Oli Pentti Linkolat ja muut"

Sat­tu­mien kautta eko­lo­gik­si: "Oli Pentti Lin­ko­lat ja muut"

11.07.2021 19:00
Tilaajille
Ulla Katajarinne herkistyi Pekanpäivillä: "Minua on kohdeltu Raahessa hyvin"

Ulla Ka­ta­ja­rin­ne her­kis­tyi Pe­kan­päi­vil­lä: "Minua on koh­del­tu Raa­hes­sa hyvin"

07.07.2021 08:00
Tilaajille
Kriisinhallintatehtäviin kouluttaminen on tärkeää

Krii­sin­hal­lin­ta­teh­tä­viin kou­lut­ta­mi­nen on tärkeää

29.06.2021 19:30
Tilaajille
Suhteellisuusteoriaa, suomen opintoja ja italian käännöksiä – Jukka Käräjäoja on tehnyt kaikenlaista

Suh­teel­li­suus­teo­riaa, suomen opin­to­ja ja italian kään­nök­siä – Jukka Kä­rä­jä­oja on tehnyt kai­ken­lais­ta

27.06.2021 18:00
Tilaajille
Kotikaupunki yllätti aikuisena – "Raahe on aidosti yksi Suomen kauneimpia kaupunkeja"

Ko­ti­kau­pun­ki yllätti ai­kui­se­na – "Raahe on aidosti yksi Suomen kau­neim­pia kau­pun­ke­ja"

01.06.2021 20:00
Tilaajille
Mobiilipelillä jo kymmenen miljoonan dollarin liikevaihto – Miikka Ahonen pitää hyvää peliä ja hauskaa pelikokemusta menestyksen mittarina

Mo­bii­li­pe­lil­lä jo kym­me­nen mil­joo­nan dol­la­rin lii­ke­vaih­to – Miikka Ahonen pitää hyvää peliä ja hauskaa pe­li­ko­ke­mus­ta me­nes­tyk­sen mit­ta­ri­na

30.05.2021 20:00
Tilaajille
Merikaupungin tytöstä tulikin merimies: Kaisa Keränen seilaa Naantalin ja Kapellskärin väliä

Me­ri­kau­pun­gin tytöstä tulikin me­ri­mies: Kaisa Keränen seilaa Naan­ta­lin ja Ka­pells­kä­rin väliä

20.05.2021 20:00
Tilaajille
Stora Enson tutkija Anna-Maija Perander pitää metsäteollisuutta uudistumiskykyisenä alana – Uusia innovaatioita tehdään koko ajan

Stora Enson tutkija An­na-Mai­ja Pe­ran­der pitää met­sä­teol­li­suut­ta uu­dis­tu­mis­ky­kyi­se­nä alana – Uusia in­no­vaa­tioi­ta tehdään koko ajan

09.05.2021 20:00
Tilaajille
Tapio Sarpolalle on tullut menestystä, mutta hän on kokenut myös menetyksiä

Tapio Sar­po­lal­le on tullut me­nes­tys­tä, mutta hän on kokenut myös me­ne­tyk­siä

02.05.2021 19:00
Tilaajille
Pattijoen kasvatti pitää huolen, että ylin valtiojohto saa tarvitsemaansa tiedustelutietoa

Pat­ti­joen kas­vat­ti pitää huolen, että ylin val­tio­joh­to saa tar­vit­se­maan­sa tie­dus­te­lu­tie­toa

29.04.2021 19:00
Tilaajille
Raahe on kuitenkin minun kaupunkini

Raahe on kui­ten­kin minun kau­pun­ki­ni

26.04.2021 09:00
Tilaajille
Spotifylla Tukholmassa työskentelevä Susanna Pelttari on aina ylpeästi pyhäjokinen

Spo­ti­fyl­la Tuk­hol­mas­sa työs­ken­te­le­vä Susanna Pelt­ta­ri on aina yl­peäs­ti py­hä­jo­ki­nen

12.04.2021 09:00
Tilaajille
Halu palvella ja auttaa on ohjannut Kaikkosen tekemistä

Halu pal­vel­la ja auttaa on oh­jan­nut Kaik­ko­sen te­ke­mis­tä

04.04.2021 12:00
Tilaajille
Apteekkari Hannu Svärd joutui antamaan metsänhoitovinkkejä ja myymään suttivärkkiä ja Subutexia

Ap­teek­ka­ri Hannu Svärd joutui an­ta­maan met­sän­hoi­to­vink­ke­jä ja myymään sut­ti­värk­kiä ja Su­bu­te­xia

27.03.2021 18:00
Tilaajille
Mäkelän Pertin peliuralla sattui ja tapahtui: "Nyt siellä poskipusutellaan kentällä vastustajia ennen peliä, se saisi jäädä pois"

Mäkelän Pertin pe­li­ural­la sattui ja ta­pah­tui: "Nyt siellä pos­ki­pu­su­tel­laan ken­täl­lä vas­tus­ta­jia ennen peliä, se saisi jäädä pois"

23.03.2021 20:00 2
Tilaajille
Majuri Timo Laine uransa huipulla: "Olen ylpeä siitä, että olen Raahesta"

Majuri Timo Laine uransa hui­pul­la: "Olen ylpeä siitä, että olen Raa­hes­ta"

21.03.2021 20:00
Tilaajille
Alokkaasta komentajaksi - Heilalan Heikki aloitti varusmiespalveluksen 24 vuotta sitten, eikä ole vieläkään kotiutunut

Alok­kaas­ta ko­men­ta­jak­si - Hei­la­lan Heikki aloitti va­rus­mies­pal­ve­luk­sen 24 vuotta sitten, eikä ole vie­lä­kään ko­tiu­tu­nut

14.03.2021 20:00 1
Tilaajille
Johanna Hautala tutkii tekoälyä ja tähtää professoriksi: "Koin valaistumisen, kun ymmärsin, että voin keksiä mitä kysymyksiä tahansa ja pystyn myös etsimään niihin vastauksia."

Johanna Hautala tutkii te­ko­älyä ja tähtää pro­fes­so­rik­si: "Koin va­lais­tu­mi­sen, kun ym­mär­sin, että voin keksiä mitä ky­sy­myk­siä tahansa ja pystyn myös et­si­mään niihin vas­tauk­sia."

07.03.2021 20:00
Tilaajille
Korona iski kovimmin kulttuuriin

Korona iski ko­vim­min kult­tuu­riin

05.03.2021 11:00
Tilaajille
"Urheiluseuratoiminta ei ole vain urheilua" - Ruutiaista motivoi toiminnan kehittäminen ja laatu

"Ur­hei­lu­seu­ra­toi­min­ta ei ole vain ur­hei­lua" - Ruu­tiais­ta motivoi toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen ja laatu

03.03.2021 11:00
Tilaajille
Raahen ihanaa valoa me eniten kaivataan

Raahen ihanaa valoa me eniten kai­va­taan

28.02.2021 10:00
Tilaajille
Jussi Kaartosalo halusi lentää, kuunnella radiota, katsoa elokuvia ja ajaa traktoria, vaikkei se hänen aikanaan ollut oikein vielä mahdollista

Jussi Kaar­to­sa­lo halusi lentää, kuun­nel­la ra­dio­ta, katsoa elo­ku­via ja ajaa trak­to­ria, vaikkei se hänen ai­ka­naan ollut oikein vielä mah­dol­lis­ta

21.02.2021 16:00
Tilaajille
Elli auttoi ihmisiä sydämellään

Elli auttoi ihmisiä sy­dä­mel­lään

14.02.2021 20:00
Tilaajille
Pyhäjoki vaivaa myönteisellä tavalla

Py­hä­jo­ki vaivaa myön­tei­sel­lä tavalla

07.02.2021 14:00
Tilaajille
Raahesta alkanut matka päättyi Pasilaan töihin

Raa­hes­ta alkanut matka päättyi Pa­si­laan töihin

02.02.2021 20:00
Tilaajille
Venla Pesonen vaihtoi koripallon tanssiin

Venla Pesonen vaihtoi ko­ri­pal­lon tans­siin

31.01.2021 20:00
Tilaajille
Etätöissä jää aikaa myös harrastuksille

Etä­töis­sä jää aikaa myös har­ras­tuk­sil­le

28.01.2021 19:00
Tilaajille
Hiihtolatujen Litmanen on ylpeästi pyhäjokinen: "En koe olevani kainuulainen missään sanan merkityksessä"

Hiih­to­la­tu­jen Lit­ma­nen on yl­peäs­ti py­hä­jo­ki­nen: "En koe olevani kai­nuu­lai­nen missään sanan mer­ki­tyk­ses­sä"

26.01.2021 20:00
Tilaajille
Raahen merimuseo innosti Sonja Krekilän matkailualalle: "Olen muuttanut 18 kertaa 10 vuoden aikana"

Raahen me­ri­mu­seo innosti Sonja Kre­ki­län mat­kai­lua­lal­le: "Olen muut­ta­nut 18 kertaa 10 vuoden aikana"

21.01.2021 20:00
Tilaajille
Jarkko Orava löysi mielipaikkansa taivaalta – Katso videolta, miltä vapaapudotus kilometrien korkeudessa näyttää

Jarkko Orava löysi mie­li­paik­kan­sa tai­vaal­ta – Katso vi­deol­ta, miltä va­paa­pu­do­tus ki­lo­met­rien kor­keu­des­sa näyttää

17.01.2021 16:00
Tilaajille
Paula Vanninen työskentelee kemialllisten aseiden kieltoinstituutin johdossa ja oli mukana hankkimassa Nobelin rauhanpalkintoa

Paula Van­ni­nen työs­ken­te­lee ke­miall­lis­ten aseiden kiel­to­ins­ti­tuu­tin joh­dos­sa ja oli mukana hank­ki­mas­sa Nobelin rau­han­pal­kin­toa

14.01.2021 20:00
Tilaajille
Musiikkineuvos oli uransa huipulla Raahessa - Lehtori Piha oli aikoinaan tuttu näky pyöräilemässä salkku tarakalla Rantakadulla

Mu­siik­ki­neu­vos oli uransa hui­pul­la Raa­hes­sa - Lehtori Piha oli ai­koi­naan tuttu näky pyö­räi­le­mäs­sä salkku ta­ra­kal­la Ran­ta­ka­dul­la

07.01.2021 20:00
Tilaajille
Jarmo Reposelle työ on ollut tapa toteuttaa luovuutta

Jarmo Re­po­sel­le työ on ollut tapa to­teut­taa luo­vuut­ta

05.01.2021 20:00 1
Tilaajille