Hyvää itsenäisyyspäivää! : It­se­näi­syys­päi­vän Raahen Seutu il­mes­tyy nä­köis­leh­te­nä

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

kehittämislautakunta
Huvilamiljöö kokemassa muutoksen – Nykyisten vuokrasopimusten umpeuduttua Iiläisistä olisi poistumassa lukuisia kesämökkejä

Hu­vi­la­mil­jöö ko­ke­mas­sa muu­tok­sen – ­Ny­kyis­ten vuok­ra­so­pi­mus­ten um­peu­dut­tua Ii­läi­sis­tä olisi pois­tu­mas­sa lu­kui­sia ke­sä­mök­ke­jä

22.11.2023 08:00 1
Tilaajille
Raahe joutuu keskeyttämään konsulttipalvelun hankinnan – "Tarjouspyyntö on ollut hankintalain vastainen ja epäonnistunut"

Raahe joutuu kes­keyt­tä­mään kon­sult­ti­pal­ve­lun han­kin­nan – "Tar­jous­pyyn­tö on ollut han­kin­ta­lain vas­tai­nen ja epäon­nis­tu­nut"

23.08.2023 11:00 1
Tilaajille
Vanha Raahe nousemassa luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämisen kärkikohteeksi: tavoitteena muun muassa kulttuurimatkailun sisältöjen kasvattaminen ja ihmisten osallistaminen

Vanha Raahe nou­se­mas­sa luonto- ja kult­tuu­ri­mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­sen kär­ki­koh­teek­si: ta­voit­tee­na muun muassa kult­tuu­ri­mat­kai­lun si­säl­tö­jen kas­vat­ta­mi­nen ja ih­mis­ten osal­lis­ta­mi­nen

06.03.2023 12:44 8
Tilaajille
Raahe kannattamassa lyhintä voimajohtoreittiä – "Aiheuttaa kokonaisuudessaan vähiten haitallisia vaikutuksia"

Raahe kan­nat­ta­mas­sa lyhintä voi­ma­joh­to­reit­tiä – "Ai­heut­taa ko­ko­nai­suu­des­saan vähiten hai­tal­li­sia vai­ku­tuk­sia"

08.02.2023 12:00 9
Tilaajille
Valitus Raahen ja Vihannin välisestä bussiliikenteestä raukesi markkinaoikeudessa

Valitus Raahen ja Vi­han­nin vä­li­ses­tä bus­si­lii­ken­tees­tä raukesi mark­ki­na­oi­keu­des­sa

10.03.2022 14:30 1
Tilaajille
Raahe–Vihanti-bussiliikenteen hankintapäätös kumottiin taas – "Tilanne on lautakunnan kannalta todella nolo"

Raa­he–­Vi­han­ti-bus­si­lii­ken­teen han­kin­ta­pää­tös ku­mot­tiin taas – "Ti­lan­ne on lau­ta­kun­nan kan­nal­ta todella nolo"

20.01.2022 15:00 4
Tilaajille
Praati pysyy nykyisissä tiloissa – puheenjohtaja kiittelee lautakuntaa pysäytyspäätöksestä

Praati pysyy ny­kyi­sis­sä ti­lois­sa – pu­heen­joh­ta­ja kiit­te­lee lau­ta­kun­taa py­säy­tys­pää­tök­ses­tä

20.01.2022 11:01 2
Tilaajille
Lautakunnan pyytämä hintavertailu kannatti, Praatin vuokra puolittui

Lau­ta­kun­nan pyytämä hin­ta­ver­tai­lu kan­nat­ti, Praatin vuokra puo­lit­tui

17.01.2022 11:00 3
Tilaajille
Praatin vuokratila hintavertailuun

Praatin vuok­ra­ti­la hin­ta­ver­tai­luun

17.12.2021 11:30 4
Tilaajille
Praatille uusi vuokrasopimus?

Praa­til­le uusi vuok­ra­so­pi­mus?

12.12.2021 10:00 8
Tilaajille
Raahen Tilausliikenne saa hoitaakseen Raahen ja Vihannin välisen bussiliikenteen

Raahen Ti­laus­lii­ken­ne saa hoi­taak­seen Raahen ja Vi­han­nin välisen bus­si­lii­ken­teen

01.12.2021 16:00 5
Tilaajille
Raahen seudulta halutaan pyörällä kuuhun – kaksivuotinen hanke toisi kokonaan uuden retkipyöräilyyn tarkoitetun rengasreitin

Raahen seu­dul­ta ha­lu­taan pyö­räl­lä kuuhun – kak­si­vuo­ti­nen hanke toisi ko­ko­naan uuden ret­ki­pyö­räi­lyyn tar­koi­te­tun ren­gas­rei­tin

16.11.2021 16:00
Tilaajille
Törmi siirtyy johtamaan kehittämislautakuntaa Raahessa

Törmi siirtyy joh­ta­maan ke­hit­tä­mis­lau­ta­kun­taa Raa­hes­sa

23.08.2021 17:00 1
Tilaajille
Kehittämislautakunta esittää reilua määrärahaa elokuvayhteistyölle

Ke­hit­tä­mis­lau­ta­kun­ta esittää reilua mää­rä­ra­haa elo­ku­va­yh­teis­työl­le

15.05.2021 13:00
Tilaajille
Raahelta rahallista tukea 4H-yhdistysten toimintaan

Raa­hel­ta ra­hal­lis­ta tukea 4H-yh­dis­tys­ten toi­min­taan

17.03.2021 17:00
Tilaajille
Raaheen esitetään 15–19 -vuotiaiden kesäyrittäjäseteliä - pilotointi jo tulevana kesänä

Raaheen esi­te­tään 15–19 -vuo­tiai­den ke­sä­yrit­tä­jä­se­te­liä - pi­lo­toin­ti jo tu­le­va­na kesänä

09.02.2021 10:52
Tilaajille
Korona toi Raahelle liki puoli miljoonaa euroa lisää sakkomaksuja

Korona toi Raa­hel­le liki puoli mil­joo­naa euroa lisää sak­ko­mak­su­ja

20.11.2020 15:30
Tilaajille
Antero Aulakoski valmiina valtuuston puheenjohtajaksi: Raahessa tarvitaan uskoa tulevaisuuteen ja luottamusta päättäjiin

Antero Au­la­kos­ki val­mii­na val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si: Raa­hes­sa tar­vi­taan uskoa tu­le­vai­suu­teen ja luot­ta­mus­ta päät­tä­jiin

07.02.2020 08:57
Tilaajille