Kaavoitus
Viimeisin 24 tuntia
Keskuskoululaisen isä Juho Ilkko pelkää, että Keskuskoulusta tulee uusi Bio Huvimylly – kummitustalo Raahen keskustaan

Kes­kus­kou­lu­lai­sen isä Juho Ilkko pelkää, että Kes­kus­kou­lus­ta tulee uusi Bio Hu­vi­myl­ly – kum­mi­tus­ta­lo Raahen kes­kus­taan

03.10.2022 08:00 5
Tilaajille
Vanhemmat
Raahen keskusta kaipaa päivittämistä – "Jos annetaan olla nykyisellään, niin keskusta näivettyy"

Raahen kes­kus­ta kaipaa päi­vit­tä­mis­tä – "Jos an­ne­taan olla ny­kyi­sel­lään, niin kes­kus­ta näi­vet­tyy"

26.09.2022 08:00 4
Tilaajille
Kaavoitusarkkitehdille olisi töitä Raahessa, kaupunginhallitus käsittelee täyttölupaesitystä

Kaa­voi­tus­ark­ki­teh­dil­le olisi töitä Raa­hes­sa, kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee täyt­tö­lu­pa­esi­tys­tä

18.09.2022 17:00
Tilaajille
Noin puolet taloista nousee Raahen kyliin

Noin puolet ta­lois­ta nousee Raahen kyliin

17.06.2022 07:00 1
Tilaajille
Raahen kaupunginhallitus käsittelee maanantaina tämän vuoden kaavoitusohjelmaa

Raahen kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee maa­nan­tai­na tämän vuoden kaa­voi­tus­oh­jel­maa

09.01.2022 14:00
Tilaajille
Tavoitteena enemmän veroja – Monissa kunnissa Suomessa kartoitetaan rakennuskantaa kiinteistöveroselvitystä varten

Ta­voit­tee­na enemmän veroja – Monissa kun­nis­sa Suo­mes­sa kar­toi­te­taan ra­ken­nus­kan­taa kiin­teis­tö­ve­ro­sel­vi­tys­tä varten

17.11.2021 10:04
Tilaajille
Kaavoitus ei puolla rakennuslupaa Raahen uudelle liikuntahallille – valittu paikka on asemakaavan vastainen

Kaa­voi­tus ei puolla ra­ken­nus­lu­paa Raahen uudelle lii­kun­ta­hal­lil­le – valittu paikka on ase­ma­kaa­van vas­tai­nen

11.10.2021 16:00 9
Tilaajille
Kaavat kutsuvat raahelaisia osallistumaan – Kohta pääsee sanomaan

Kaavat kut­su­vat raa­he­lai­sia osal­lis­tu­maan – Kohta pääsee sa­no­maan

06.03.2021 06:00
Tilaajille
Aikun asemakaavamuutos on tulossa nähtäville

Aikun ase­ma­kaa­va­muu­tos on tulossa näh­tä­vil­le

01.03.2021 12:34
Tilaajille
Kyläkaavojen päivittämistarpeesta äänestettiin kaupunginhallituksessa

Ky­lä­kaa­vo­jen päi­vit­tä­mis­tar­pees­ta ää­nes­tet­tiin kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

15.12.2020 18:00 1
Tilaajille
Pyhäjoen 14 kilometrin pituiselle joen pätkälle laatima jokivarsikaava takkuaa tulvavaaraneuvottelujen takia

Py­hä­joen 14 ki­lo­met­rin pi­tui­sel­le joen pät­käl­le laatima jo­ki­var­si­kaa­va takkuaa tul­va­vaa­ra­neu­vot­te­lu­jen takia

12.12.2020 10:00
Tilaajille
Katso videolta miltä Raahe näyttää tulevaisuudessa: Kaupunginlahdenranta näyttää siis joskus tältä

Katso vi­deol­ta miltä Raahe näyttää tu­le­vai­suu­des­sa: Kau­pun­gin­lah­den­ran­ta näyttää siis joskus tältä

12.11.2020 16:12 1
Tilaajille
Vanhan Raahen rakennuskielto jatkuu

Vanhan Raahen ra­ken­nus­kiel­to jatkuu

09.11.2020 12:00
Tilaajille
Raahen keskustan asemakaavalle lähtölaukaus – Kaupunginhallitus yksimielinen

Raahen kes­kus­tan ase­ma­kaa­val­le läh­tö­lau­kaus – Kau­pun­gin­hal­li­tus yk­si­mie­li­nen

30.06.2020 21:00
Tilaajille
Arkkitehti jäljittää Vanhan Raahen ominaispiirteitä – "Vanhoissa kaupungeissa näkyy paikallinen ote."

Ark­ki­teh­ti jäl­jit­tää Vanhan Raahen omi­nais­piir­tei­tä – "Van­hois­sa kau­pun­geis­sa näkyy pai­kal­li­nen ote."

26.06.2020 09:45 1
Tilaajille
Kaira pureutuu peltoon – happamien sulfaattimaiden kartta tarkentuu myös Perämeren rannikolla

Kaira pu­reu­tuu peltoon – hap­pa­mien sul­faat­ti­mai­den kartta tar­ken­tuu myös Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­la

24.06.2020 08:00
Tilaajille
Vieläkö Vanhaan Raaheen voi rakentaa? Mihin ei saa kajota? Nyt saa sanoa!

Vieläkö Vanhaan Raaheen voi ra­ken­taa? Mihin ei saa kajota? Nyt saa sanoa!

03.06.2020 08:00
Tilaajille
Kuntapäättäjä kiirehtii Saloisten kehittämistä: Kaavoitus pitäisi aloittaa jo tämän vuoden aikana

Kun­ta­päät­tä­jä kii­reh­tii Sa­lois­ten ke­hit­tä­mis­tä: Kaa­voi­tus pitäisi aloit­taa jo tämän vuoden aikana

26.04.2020 18:00
Tilaajille
Ouluntien liikennepalvelualue sai kaavan: Pikalinja Niemelle kolmannes lisää pinta-alaa

Ou­lun­tien lii­ken­ne­pal­ve­lu­alue sai kaavan: Pi­ka­lin­ja Nie­mel­le kol­man­nes lisää pin­ta-alaa

26.02.2020 12:56
Tilaajille
Arkkitehdin visio: Tällainen talo voisi joustaa, kasvaa ja supistua asukkaan elämäntilanteen mukaan ja ratkaista vanhusten kotihoidon ongelmaa

Ark­ki­teh­din visio: Täl­lai­nen talo voisi jous­taa, kasvaa ja su­pis­tua asuk­kaan elä­män­ti­lan­teen mukaan ja rat­kais­ta van­hus­ten ko­ti­hoi­don on­gel­maa

08.02.2020 12:00
Tilaajille