Raahen Seudun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rakennetun ympäristön lautakunta
Koivuluoto Areenalle haetaan jo poikkeamislupaa – "Rakennussuunnitelma on valmisteltu huolella"

Koi­vu­luo­to Aree­nal­le haetaan jo poik­kea­mis­lu­paa – "Ra­ken­nus­suun­ni­tel­ma on val­mis­tel­tu huo­lel­la"

27.02.2023 16:00 1
Tilaajille
Lautakunnalla tiukka äänestys Bio Huvimyllyn vastaanottamisesta – ”Suurempi riski on, jos tähän ainutlaatuiseen mahdollisuuteen ei tartuta”

Lau­ta­kun­nal­la tiukka ää­nes­tys Bio Hu­vi­myl­lyn vas­taan­ot­ta­mi­ses­ta – ”Suu­rem­pi riski on, jos tähän ai­nut­laa­tui­seen mah­dol­li­suu­teen ei tar­tu­ta”

19.01.2023 13:02 21
Tilaajille
Kaupunki näkee Bio Huvimyllyn omistamisessa mahdollisia riskejä – "Raahen kaupungin ei tule ottaa lahjoitusta vastaan"

Kau­pun­ki näkee Bio Hu­vi­myl­lyn omis­ta­mi­ses­sa mah­dol­li­sia riskejä – "Raahen kau­pun­gin ei tule ottaa lah­joi­tus­ta vas­taan"

15.01.2023 08:00 11
Tilaajille
Täysikuuta esitetään keskustaan, Pattijoelle tai Vihantiin – lautakunnan pitäisi valita uusi sijoituspaikka keskiviikkona

Täy­si­kuu­ta esi­te­tään kes­kus­taan, Pat­ti­joel­le tai Vi­han­tiin – lau­ta­kun­nan pitäisi valita uusi si­joi­tus­paik­ka kes­ki­viik­ko­na

14.01.2023 10:00 9
Tilaajille
Ympäristövalvonnan taksaan tulossa korotuksia

Ym­pä­ris­tö­val­von­nan taksaan tulossa ko­ro­tuk­sia

18.12.2022 14:00 1
Tilaajille
Rakennetun ympäristön lautakunta hylkäsi ajatuksen laajentaa Arina Areena esitetyllä talkootyömallilla

Ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön lau­ta­kun­ta hylkäsi aja­tuk­sen laa­jen­taa Arina Areena esi­te­tyl­lä tal­koo­työ­mal­lil­la

23.11.2022 16:55 18
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi tievalaistukseen liittyvät päätökset – asiassa ei oltu toimittu yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus kumosi tie­va­lais­tuk­seen liit­ty­vät pää­tök­set – asiassa ei oltu toi­mit­tu yh­den­ver­tai­suus­pe­ri­aat­teen mu­kai­ses­ti

12.07.2022 18:00 2
Tilaajille
Seurakunta sai poikkeamisluvan entisen oikeustalon laajentamiselle – pysäköinnistä sovittava vielä Raahen kaupungin kanssa

Seu­ra­kun­ta sai poik­kea­mis­lu­van entisen oi­keus­ta­lon laa­jen­ta­mi­sel­le – py­sä­köin­nis­tä so­vit­ta­va vielä Raahen kau­pun­gin kanssa

16.05.2022 16:30 1
Tilaajille
YIT:n saama poikkeamislupa purkutöihin Reiponkadulle syntyi virheellisesti

YIT:n saama poik­kea­mis­lu­pa pur­ku­töi­hin Rei­pon­ka­dul­le syntyi vir­heel­li­ses­ti

27.02.2022 10:00 3
Tilaajille
Paradise takaisin Raahen kaupungin omaan käyttöön? – "Rakennuksen käyttöä kannattaa jatkaa"

Pa­ra­di­se ta­kai­sin Raahen kau­pun­gin omaan käyt­töön? – "Ra­ken­nuk­sen käyttöä kan­nat­taa jatkaa"

12.02.2022 13:00 3
Tilaajille
Raahe keskeytti työvaatteiden hankinnan, koska kilpailutus epäonnistui

Raahe kes­keyt­ti työ­vaat­tei­den han­kin­nan, koska kil­pai­lu­tus epä­on­nis­tui

31.01.2022 17:00 9
Tilaajille
Koivuluotoon esitetään kolmea uutta hallia – "Kyllähän olosuhteet olisi sitten kattavat"

Koi­vu­luo­toon esi­te­tään kolmea uutta hallia – "Kyl­lä­hän olo­suh­teet olisi sitten kat­ta­vat"

25.10.2021 08:00 3
Tilaajille
Kaavoitus ei puolla rakennuslupaa Raahen uudelle liikuntahallille – valittu paikka on asemakaavan vastainen

Kaa­voi­tus ei puolla ra­ken­nus­lu­paa Raahen uudelle lii­kun­ta­hal­lil­le – valittu paikka on ase­ma­kaa­van vas­tai­nen

11.10.2021 16:00 9
Tilaajille
Raahen terästehtaalle rakennetaan uusi paloasema

Raahen te­räs­teh­taal­le ra­ken­ne­taan uusi pa­lo­ase­ma

13.09.2021 10:42 1
Tilaajille
Vihannin koulun uuden liikuntasalin määrärahan tarve kohoaa jälleen

Vi­han­nin koulun uuden lii­kun­ta­sa­lin mää­rä­ra­han tarve kohoaa jälleen

13.08.2021 11:00
Tilaajille
Tievalot uhkaavat sammua viideltä yksityistieltä Raahessa koska valaistussopimuksia ei ole allekirjoitettu ja kaupunki lopettaa sähkölaskujen maksamisen

Tie­va­lot uh­kaa­vat sammua vii­del­tä yk­si­tyis­tiel­tä Raa­hes­sa koska va­lais­tus­so­pi­muk­sia ei ole al­le­kir­joi­tet­tu ja kau­pun­ki lo­pet­taa säh­kö­las­ku­jen mak­sa­mi­sen

13.08.2021 08:00 1
Tilaajille
Lautakunnalta lupa vuokrasopimuksen allekirjoittamiselle: Tekninen keskus muuttaa Softpolikseen

Lau­ta­kun­nal­ta lupa vuok­ra­so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­mi­sel­le: Tek­ni­nen keskus muuttaa Soft­po­lik­seen

17.06.2021 16:00
Tilaajille
Raahen teknisen keskuksen muutto uudelleen esillä - Softpolikseen neuvoteltu kolmen vuoden vuokrasopimus

Raahen tek­ni­sen kes­kuk­sen muutto uu­del­leen esillä - Soft­po­lik­seen neu­vo­tel­tu kolmen vuoden vuok­ra­so­pi­mus

14.06.2021 14:55
Tilaajille
Vanha Pattijoen kunnantalo alkaa tyhjentyä - "Vielä ei ole selvää, että remontoidaanko, myydäänkö vai puretaanko"

Vanha Pat­ti­joen kun­nan­ta­lo alkaa tyh­jen­tyä - "Vielä ei ole selvää, että re­mon­toi­daan­ko, myy­dään­kö vai pu­re­taan­ko"

20.05.2021 16:00
Tilaajille
Lautakunta antoi Raahessa turhaan valitusoikeuden ja tutki oikaisuvaatimuksen

Lau­ta­kun­ta antoi Raa­hes­sa turhaan va­li­tus­oi­keu­den ja tutki oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen

13.04.2021 17:00
Tilaajille