Mainos: Raahen Seudun joulutarjous: Raahen Seutu Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

Rakennetun ympäristön lautakunta
Rakennetun ympäristön lautakunta hylkäsi ajatuksen laajentaa Arina Areena esitetyllä talkootyömallilla

Ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön lau­ta­kun­ta hylkäsi aja­tuk­sen laa­jen­taa Arina Areena esi­te­tyl­lä tal­koo­työ­mal­lil­la

23.11.2022 16:55 18
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi tievalaistukseen liittyvät päätökset – asiassa ei oltu toimittu yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus kumosi tie­va­lais­tuk­seen liit­ty­vät pää­tök­set – asiassa ei oltu toi­mit­tu yh­den­ver­tai­suus­pe­ri­aat­teen mu­kai­ses­ti

12.07.2022 18:00 2
Tilaajille
Seurakunta sai poikkeamisluvan entisen oikeustalon laajentamiselle – pysäköinnistä sovittava vielä Raahen kaupungin kanssa

Seu­ra­kun­ta sai poik­kea­mis­lu­van entisen oi­keus­ta­lon laa­jen­ta­mi­sel­le – py­sä­köin­nis­tä so­vit­ta­va vielä Raahen kau­pun­gin kanssa

16.05.2022 16:30 1
Tilaajille
YIT:n saama poikkeamislupa purkutöihin Reiponkadulle syntyi virheellisesti

YIT:n saama poik­kea­mis­lu­pa pur­ku­töi­hin Rei­pon­ka­dul­le syntyi vir­heel­li­ses­ti

27.02.2022 10:00 3
Tilaajille
Paradise takaisin Raahen kaupungin omaan käyttöön? – "Rakennuksen käyttöä kannattaa jatkaa"

Pa­ra­di­se ta­kai­sin Raahen kau­pun­gin omaan käyt­töön? – "Ra­ken­nuk­sen käyttöä kan­nat­taa jatkaa"

12.02.2022 13:00 3
Tilaajille
Raahe keskeytti työvaatteiden hankinnan, koska kilpailutus epäonnistui

Raahe kes­keyt­ti työ­vaat­tei­den han­kin­nan, koska kil­pai­lu­tus epä­on­nis­tui

31.01.2022 17:00 9
Tilaajille
Koivuluotoon esitetään kolmea uutta hallia – "Kyllähän olosuhteet olisi sitten kattavat"

Koi­vu­luo­toon esi­te­tään kolmea uutta hallia – "Kyl­lä­hän olo­suh­teet olisi sitten kat­ta­vat"

25.10.2021 08:00 3
Tilaajille
Kaavoitus ei puolla rakennuslupaa Raahen uudelle liikuntahallille – valittu paikka on asemakaavan vastainen

Kaa­voi­tus ei puolla ra­ken­nus­lu­paa Raahen uudelle lii­kun­ta­hal­lil­le – valittu paikka on ase­ma­kaa­van vas­tai­nen

11.10.2021 16:00 9
Tilaajille
Raahen terästehtaalle rakennetaan uusi paloasema

Raahen te­räs­teh­taal­le ra­ken­ne­taan uusi pa­lo­ase­ma

13.09.2021 10:42 1
Tilaajille
Vihannin koulun uuden liikuntasalin määrärahan tarve kohoaa jälleen

Vi­han­nin koulun uuden lii­kun­ta­sa­lin mää­rä­ra­han tarve kohoaa jälleen

13.08.2021 11:00
Tilaajille
Tievalot uhkaavat sammua viideltä yksityistieltä Raahessa koska valaistussopimuksia ei ole allekirjoitettu ja kaupunki lopettaa sähkölaskujen maksamisen

Tie­va­lot uh­kaa­vat sammua vii­del­tä yk­si­tyis­tiel­tä Raa­hes­sa koska va­lais­tus­so­pi­muk­sia ei ole al­le­kir­joi­tet­tu ja kau­pun­ki lo­pet­taa säh­kö­las­ku­jen mak­sa­mi­sen

13.08.2021 08:00 1
Tilaajille
Lautakunnalta lupa vuokrasopimuksen allekirjoittamiselle: Tekninen keskus muuttaa Softpolikseen

Lau­ta­kun­nal­ta lupa vuok­ra­so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­mi­sel­le: Tek­ni­nen keskus muuttaa Soft­po­lik­seen

17.06.2021 16:00
Tilaajille
Raahen teknisen keskuksen muutto uudelleen esillä - Softpolikseen neuvoteltu kolmen vuoden vuokrasopimus

Raahen tek­ni­sen kes­kuk­sen muutto uu­del­leen esillä - Soft­po­lik­seen neu­vo­tel­tu kolmen vuoden vuok­ra­so­pi­mus

14.06.2021 14:55
Tilaajille
Vanha Pattijoen kunnantalo alkaa tyhjentyä - "Vielä ei ole selvää, että remontoidaanko, myydäänkö vai puretaanko"

Vanha Pat­ti­joen kun­nan­ta­lo alkaa tyh­jen­tyä - "Vielä ei ole selvää, että re­mon­toi­daan­ko, myy­dään­kö vai pu­re­taan­ko"

20.05.2021 16:00
Tilaajille
Lautakunta antoi Raahessa turhaan valitusoikeuden ja tutki oikaisuvaatimuksen

Lau­ta­kun­ta antoi Raa­hes­sa turhaan va­li­tus­oi­keu­den ja tutki oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen

13.04.2021 17:00
Tilaajille
Vihannin vanhan yläkoulun purku-urakka Ahosen Palveluille

Vi­han­nin vanhan ylä­kou­lun pur­ku-urak­ka Ahosen Pal­ve­luil­le

18.03.2021 10:48
Tilaajille
Raahe valmistelee liki 20 000 kuution purku-urakkaa

Raahe val­mis­te­lee liki 20 000 kuution pur­ku-urak­kaa

15.02.2021 19:00
Tilaajille
Monen homman kesä edessä Raahessa

Monen homman kesä edessä Raa­hes­sa

18.01.2021 09:00
Tilaajille
SSAB:n tehtaan uusi portti valvomoineen tehdään teräksestä

SSAB:n tehtaan uusi portti val­vo­moi­neen tehdään te­räk­ses­tä

15.01.2021 11:00
Tilaajille
Kaupunginlahdenrannan katusuunnitelmat valmistuivat ja ne paljastavat myös rakentamisen hinnan

Kau­pun­gin­lah­den­ran­nan ka­tu­suun­ni­tel­mat val­mis­tui­vat ja ne pal­jas­ta­vat myös ra­ken­ta­mi­sen hinnan

15.01.2021 10:00 4
Tilaajille