Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rakennetun ympäristön lautakunta
Lautakunta esittää kampuksen alueen rakennuksille mittavia investointeja

Lau­ta­kun­ta esittää kam­puk­sen alueen ra­ken­nuk­sil­le mit­ta­via in­ves­toin­te­ja

29.09.2023 13:00 3
Tilaajille
Viitajärvelle suunnitellaan kolmea eri pituista reittiä

Vii­ta­jär­vel­le suun­ni­tel­laan kolmea eri pi­tuis­ta reittiä

28.06.2023 13:00 1
Tilaajille
Lapti sai pyytämänsä lisäajan Rautatornin rakentamiseen

Lapti sai pyy­tä­män­sä li­sä­ajan Rau­ta­tor­nin ra­ken­ta­mi­seen

09.05.2023 16:00
Tilaajille
Hallintosääntöä tulkittiin Raahessa väärin, lautakunta kumosi teknisen johtajan päätöksen

Hal­lin­to­sään­töä tul­kit­tiin Raa­hes­sa väärin, lau­ta­kun­ta kumosi tek­ni­sen joh­ta­jan pää­tök­sen

08.05.2023 17:00 3
Tilaajille
Rautatornin aloitus lykkääntyy, koska ennakkovarauksia on liian vähän – rakennusliike pyytää Raahen kaupungilta vuoden lisäaikaa

Rau­ta­tor­nin aloitus lyk­kään­tyy, koska en­nak­ko­va­rauk­sia on liian vähän – ra­ken­nus­lii­ke pyytää Raahen kau­pun­gil­ta vuoden li­sä­ai­kaa

02.05.2023 20:00 2
Viitajärvelle suunniteltiin uusia ulkoilureittejä: suunnitelma tulossa lautakunnan kautta nähtäville ja kommentoitavaksi

Vii­ta­jär­vel­le suun­ni­tel­tiin uusia ul­koi­lu­reit­te­jä: suun­ni­tel­ma tulossa lau­ta­kun­nan kautta näh­tä­vil­le ja kom­men­toi­ta­vak­si

02.05.2023 16:15
Tilaajille
Uuden varikkorakennuksen suunnittelu etenee Raahessa

Uuden va­rik­ko­ra­ken­nuk­sen suun­nit­te­lu etenee Raa­hes­sa

04.04.2023 17:00 6
Tilaajille
Koivuluoto Areenalle haetaan jo poikkeamislupaa – "Rakennussuunnitelma on valmisteltu huolella"

Koi­vu­luo­to Aree­nal­le haetaan jo poik­kea­mis­lu­paa – "Ra­ken­nus­suun­ni­tel­ma on val­mis­tel­tu huo­lel­la"

27.02.2023 16:00 1
Tilaajille
Lautakunnalla tiukka äänestys Bio Huvimyllyn vastaanottamisesta – ”Suurempi riski on, jos tähän ainutlaatuiseen mahdollisuuteen ei tartuta”

Lau­ta­kun­nal­la tiukka ää­nes­tys Bio Hu­vi­myl­lyn vas­taan­ot­ta­mi­ses­ta – ”Suu­rem­pi riski on, jos tähän ai­nut­laa­tui­seen mah­dol­li­suu­teen ei tar­tu­ta”

19.01.2023 13:02 21
Tilaajille
Kaupunki näkee Bio Huvimyllyn omistamisessa mahdollisia riskejä – "Raahen kaupungin ei tule ottaa lahjoitusta vastaan"

Kau­pun­ki näkee Bio Hu­vi­myl­lyn omis­ta­mi­ses­sa mah­dol­li­sia riskejä – "Raahen kau­pun­gin ei tule ottaa lah­joi­tus­ta vas­taan"

15.01.2023 08:00 11
Tilaajille
Täysikuuta esitetään keskustaan, Pattijoelle tai Vihantiin – lautakunnan pitäisi valita uusi sijoituspaikka keskiviikkona

Täy­si­kuu­ta esi­te­tään kes­kus­taan, Pat­ti­joel­le tai Vi­han­tiin – lau­ta­kun­nan pitäisi valita uusi si­joi­tus­paik­ka kes­ki­viik­ko­na

14.01.2023 10:00 9
Tilaajille
Ympäristövalvonnan taksaan tulossa korotuksia

Ym­pä­ris­tö­val­von­nan taksaan tulossa ko­ro­tuk­sia

18.12.2022 14:00 1
Tilaajille
Rakennetun ympäristön lautakunta hylkäsi ajatuksen laajentaa Arina Areena esitetyllä talkootyömallilla

Ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön lau­ta­kun­ta hylkäsi aja­tuk­sen laa­jen­taa Arina Areena esi­te­tyl­lä tal­koo­työ­mal­lil­la

23.11.2022 16:55 18
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi tievalaistukseen liittyvät päätökset – asiassa ei oltu toimittu yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus kumosi tie­va­lais­tuk­seen liit­ty­vät pää­tök­set – asiassa ei oltu toi­mit­tu yh­den­ver­tai­suus­pe­ri­aat­teen mu­kai­ses­ti

12.07.2022 18:00 2
Tilaajille
Seurakunta sai poikkeamisluvan entisen oikeustalon laajentamiselle – pysäköinnistä sovittava vielä Raahen kaupungin kanssa

Seu­ra­kun­ta sai poik­kea­mis­lu­van entisen oi­keus­ta­lon laa­jen­ta­mi­sel­le – py­sä­köin­nis­tä so­vit­ta­va vielä Raahen kau­pun­gin kanssa

16.05.2022 16:30 1
Tilaajille
YIT:n saama poikkeamislupa purkutöihin Reiponkadulle syntyi virheellisesti

YIT:n saama poik­kea­mis­lu­pa pur­ku­töi­hin Rei­pon­ka­dul­le syntyi vir­heel­li­ses­ti

27.02.2022 10:00 3
Tilaajille
Paradise takaisin Raahen kaupungin omaan käyttöön? – "Rakennuksen käyttöä kannattaa jatkaa"

Pa­ra­di­se ta­kai­sin Raahen kau­pun­gin omaan käyt­töön? – "Ra­ken­nuk­sen käyttöä kan­nat­taa jatkaa"

12.02.2022 13:00 3
Tilaajille
Raahe keskeytti työvaatteiden hankinnan, koska kilpailutus epäonnistui

Raahe kes­keyt­ti työ­vaat­tei­den han­kin­nan, koska kil­pai­lu­tus epä­on­nis­tui

31.01.2022 17:00 9
Tilaajille
Koivuluotoon esitetään kolmea uutta hallia – "Kyllähän olosuhteet olisi sitten kattavat"

Koi­vu­luo­toon esi­te­tään kolmea uutta hallia – "Kyl­lä­hän olo­suh­teet olisi sitten kat­ta­vat"

25.10.2021 08:00 3
Tilaajille
Kaavoitus ei puolla rakennuslupaa Raahen uudelle liikuntahallille – valittu paikka on asemakaavan vastainen

Kaa­voi­tus ei puolla ra­ken­nus­lu­paa Raahen uudelle lii­kun­ta­hal­lil­le – valittu paikka on ase­ma­kaa­van vas­tai­nen

11.10.2021 16:00 9
Tilaajille