Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Ei taloja jokirantaan – Pohjois-Suomen hallinto-oikeus torppasi kaavan tulvariski-alueelle Pirttikoskella

Ei taloja jo­ki­ran­taan – ­Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus torp­pa­si kaavan tul­va­ris­ki-alueel­le Pirt­ti­kos­kel­la

18.12.2023 10:00
Tilaajille
Siikajoen kunnanhallitus on antanut Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle lausunnon valituksesta, joka koskee viranhaltijan virkasuhteen pidättämispäätöstä

Sii­ka­joen kun­nan­hal­li­tus on antanut Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­del­le lau­sun­non va­li­tuk­ses­ta, joka koskee vi­ran­hal­ti­jan vir­ka­suh­teen pi­dät­tä­mis­pää­tös­tä

22.02.2023 12:46
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi tievalaistukseen liittyvät päätökset – asiassa ei oltu toimittu yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus kumosi tie­va­lais­tuk­seen liit­ty­vät pää­tök­set – asiassa ei oltu toi­mit­tu yh­den­ver­tai­suus­pe­ri­aat­teen mu­kai­ses­ti

12.07.2022 18:00 2
Tilaajille
Hallinto-oikeudelta ratkaisut: Avin päätös Pohjois-Pohjanmaan kuntosalisulusta ei lainmukainen, perustelut puutteelliset – Oikeuden mukaan myös kaikkien muidenkin tilojen sulku olisi tullut kumota

Hal­lin­to-oi­keu­del­ta rat­kai­sut: Avin päätös Poh­jois-Poh­jan­maan kun­to­sa­li­su­lus­ta ei lain­mu­kai­nen, pe­rus­te­lut puut­teel­li­set – Oi­keu­den mukaan myös kaik­kien mui­den­kin tilojen sulku olisi tullut kumota

05.01.2022 19:14
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta uusi välipäätös kuntoketju Liikun valitukseen: Kuntosaleja voi nyt pitää auki 15. tammikuuta saakka

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­del­ta uusi vä­li­pää­tös kun­to­ket­ju Liikun va­li­tuk­seen: Kun­to­sa­le­ja voi nyt pitää auki 15. tam­mi­kuu­ta saakka

31.12.2021 14:08 6
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös avaa kuntosalit – mutta vain yhdeksi päiväksi

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den vä­li­pää­tös avaa kun­to­sa­lit – mutta vain yhdeksi päi­väk­si

30.12.2021 16:40 2
Tilaajille
Kirkkoneuvosto joutui vielä kerran pyörtämään päätöksensä: Partanen saa pitää virkansa seurakuntakeskuksen valmistumiseen saakka

Kirk­ko­neu­vos­to joutui vielä kerran pyör­tä­mään pää­tök­sen­sä: Par­ta­nen saa pitää vir­kan­sa seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen val­mis­tu­mi­seen saakka

08.12.2021 11:22 1
Tilaajille
Raahen seurakunta irtisanoi laittomasti – hallinto-oikeus kumosi kirkkoneuvoston päätöksen

Raahen seu­ra­kun­ta ir­ti­sa­noi lait­to­mas­ti – hal­lin­to-oi­keus kumosi kirk­ko­neu­vos­ton pää­tök­sen

07.10.2021 21:00 1
Tilaajille
Pyhäjoen kunta puolustaa myöntämäänsä poikkeuslupaa

Py­hä­joen kunta puo­lus­taa myön­tä­mään­sä poik­keus­lu­paa

16.09.2021 17:30
Tilaajille
Raahen ICT-ulkoistuksesta valitettiin hallinto-oikeuteen

Raahen ICT-ul­kois­tuk­ses­ta va­li­tet­tiin hal­lin­to-oi­keu­teen

24.05.2021 15:30 4
Tilaajille
Lautakunta antoi Raahessa turhaan valitusoikeuden ja tutki oikaisuvaatimuksen

Lau­ta­kun­ta antoi Raa­hes­sa turhaan va­li­tus­oi­keu­den ja tutki oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen

13.04.2021 17:00
Tilaajille
Raahen kaupunginvaltuuston äänestysmenettely hallinto-oikeuden ruodittavaksi

Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ää­nes­tys­me­net­te­ly hal­lin­to-oi­keu­den ruo­dit­ta­vak­si

08.02.2021 10:07 6
Tilaajille
Rautatalon tontin kaava saamassa lainvoiman - hallinto-oikeus jätti lopulta valituksen tutkimatta

Rau­ta­ta­lon tontin kaava saa­mas­sa lain­voi­man - hal­lin­to-oi­keus jätti lopulta va­li­tuk­sen tut­ki­mat­ta

05.02.2021 16:05
Tilaajille
Ojalan vesijohtovalitus hylättiin - Otto-oikeudella Nurkkalan päätös menetti merkityksensä

Ojalan ve­si­joh­to­va­li­tus hy­lät­tiin - Ot­to-oi­keu­del­la Nurk­ka­lan päätös menetti mer­ki­tyk­sen­sä

02.02.2021 14:57
Tilaajille
Kummatin ja Pattasten tiloista entinen esitys - "Tätä päätöstä voisi kutsua osittain itseoikaisuksi"

Kum­ma­tin ja Pat­tas­ten ti­lois­ta entinen esitys - "Tätä pää­tös­tä voisi kutsua osit­tain it­seoi­kai­suk­si"

13.10.2020 12:39 1
Tilaajille
Raahe antoi turhaan valitusmahdollisuuden, hallinto-oikeus kumosi koko käsittelyn

Raahe antoi turhaan va­li­tus­mah­dol­li­suu­den, hal­lin­to-oi­keus kumosi koko kä­sit­te­lyn

26.02.2020 13:20
Tilaajille
Kiista ratkesi kaupunginhallituksen eduksi: Raahen jäähallin nimen sai muuttaa

Kiista ratkesi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen eduksi: Raahen jää­hal­lin nimen sai muuttaa

11.12.2019 10:53 1
Tilaajille
Valitus ei raukea valittajan poismenoon - Rautatalon tontin kaavavalituksen käsittely jatkuu

Valitus ei raukea va­lit­ta­jan pois­me­noon - Rau­ta­ta­lon tontin kaa­va­va­li­tuk­sen kä­sit­te­ly jatkuu

10.12.2019 12:32
Tilaajille