Koronarajoitukset
Viimeisin 24 tuntia
Koronarajoitusten poistuminen näkyy sairaalahoidon tarpeessa ja leikkauksia on jouduttu perumaan OYSissa – Lääkärillä on painava viesti riskiryhmäläisille ja yli 45-vuotiaille: Menkää koronarokotukseen

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa – Lää­kä­ril­lä on painava viesti ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le ja yli 45-vuo­tiail­le: Menkää ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen

17.10.2021 08:52 2
Tilaajille
Vanhemmat
Rajoitukset lähtivät, tauti jäi
Pääkirjoitus

Ra­joi­tuk­set läh­ti­vät, tauti jäi

16.10.2021 07:59
Tilaajille
Riskiryhmiin kuuluvia kannustetaan hakeutumaan koronarokotukseen Pohjois-Pohjanmaalla – etätyösuosituksen päättyminen häämöttää lähitulevaisuudessa

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via kan­nus­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen Poh­jois-Poh­jan­maal­la – etä­työ­suo­si­tuk­sen päät­ty­mi­nen hää­möt­tää lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa

05.10.2021 19:19
Ravintoloissa odotetaan rajoitusten heltiämistä – Useita työpaikkoja tarjolla

Ra­vin­to­lois­sa odo­te­taan ra­joi­tus­ten hel­tiä­mis­tä – Useita työ­paik­ko­ja tar­jol­la

11.09.2021 08:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Terhi Nevala pitää koronarajoitusten purkua tervetulleena ja odotettuna: "On aika päivittää pelisäännöt"

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Terhi Nevala pitää ko­ro­na­ra­joi­tus­ten purkua ter­ve­tul­lee­na ja odo­tet­tu­na: "On aika päi­vit­tää pe­li­sään­nöt"

09.09.2021 08:40
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla otetaan käyttöön kuuden viikon väli koronarokotuksissa – tartuntojen määrä kääntynyt hienoiseen laskuun, suositukset pysyvät ennallaan

Poh­jois-Poh­jan­maal­la otetaan käyt­töön kuuden viikon väli ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa – tar­tun­to­jen määrä kään­ty­nyt hie­noi­seen las­kuun, suo­si­tuk­set pysyvät en­nal­laan

07.09.2021 18:33
Ravintolarajoitukset jälleen voimaan Pohjois–Pohjanmaalla ja Rovaniemellä – anniskelu päättyy kello 24, aukiolo sallittu kello 01 asti

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set jälleen voimaan Poh­jois–­Poh­jan­maal­la ja Ro­va­nie­mel­lä – an­nis­ke­lu päättyy kello 24, aukiolo sal­lit­tu kello 01 asti

13.08.2021 10:40
Pohjois-Pohjanmaa siirtyi taas koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, valtaosa tartunnoista liittyy tapahtumiin ja ravintoloihin – etätyötä suositellaan ja ravintoloille tulossa rajoituksia

Poh­jois-Poh­jan­maa siirtyi taas ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen, val­ta­osa tar­tun­nois­ta liittyy ta­pah­tu­miin ja ra­vin­to­loi­hin – etä­työ­tä suo­si­tel­laan ja ra­vin­to­loil­le tulossa ra­joi­tuk­sia

10.08.2021 16:59 1
Koronakoordinaatioryhmä päätti: Pohjois-Pohjanmaalla luovutaan yleisötapahtumien rajoituksista, päätös voimaan heti

Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä päätti: Poh­jois-Poh­jan­maal­la luo­vu­taan ylei­sö­ta­pah­tu­mien ra­joi­tuk­sis­ta, päätös voimaan heti

01.06.2021 17:43
Vierailut Raahen sairaalan osastoilla ja hyvinvointikuntayhtymän muissa yksiköissä sallitaan jälleen

Vie­rai­lut Raahen sai­raa­lan osas­toil­la ja hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män muissa yk­si­köis­sä sal­li­taan jälleen

26.05.2021 10:23
Pyhäjoella siirrytään perustason koronarajoituksiin – 50 hengen yleisö- ja yksityistilaisuudet sallitaan

Py­hä­joel­la siir­ry­tään pe­rus­ta­son ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin – 50 hengen yleisö- ja yk­si­tyis­ti­lai­suu­det sal­li­taan

24.05.2021 13:58
Kun kesätapahtuma-aika lähenee, korona pidetään mielessä ja erilaisia ratkaisuja pohditaan kiivaasti

Kun ke­sä­ta­pah­tu­ma-ai­ka lä­he­nee, korona pi­de­tään mie­les­sä ja eri­lai­sia rat­kai­su­ja poh­di­taan kii­vaas­ti

22.05.2021 12:00
Tilaajille
Suorat lähetykset vetävät seuraamaan jumalanpalveluksia – "Striimaukset ovat osa meidän toimintaamme tulevaisuudessakin"

Suorat lä­he­tyk­set vetävät seu­raa­maan ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia – "St­rii­mauk­set ovat osa meidän toi­min­taam­me tu­le­vai­suu­des­sa­kin"

22.05.2021 08:00
Tilaajille
Vahvistus Pohjois-Pohjanmaan 50 henkilön kokoontumisrajoitukselle – suuremmatkin tilaisuudet ovat perjantaista alkaen mahdollisia turvaohjetta noudattaen

Vah­vis­tus Poh­jois-Poh­jan­maan 50 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sel­le – suu­rem­mat­kin ti­lai­suu­det ovat per­jan­tais­ta alkaen mah­dol­li­sia tur­va­oh­jet­ta nou­dat­taen

20.05.2021 15:32
Tilaajille
Valot päälle katsomoissa ja koko yhteiskunnassa
Kolumni

Valot päälle kat­so­mois­sa ja koko yh­teis­kun­nas­sa

19.05.2021 07:30
Tilaajille
Kokonaan perustasolla olevalla Pohjois-Pohjanmaalla valmistellaan kokoontumisrajoituksen nostamista 50 henkilöön – rokotettuja muistutetaan maskien käytöstä ja turvaväleistä

Ko­ko­naan pe­rus­ta­sol­la ole­val­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la val­mis­tel­laan ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sen nos­ta­mis­ta 50 hen­ki­löön – ro­ko­tet­tu­ja muis­tu­te­taan maskien käy­tös­tä ja tur­va­vä­leis­tä

18.05.2021 19:02
Yleisötilaisuuksien osallistujarajoitus nousemassa Pohjois-Pohjanmaalla 50 henkilöön

Ylei­sö­ti­lai­suuk­sien osal­lis­tu­ja­ra­joi­tus nou­se­mas­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la 50 hen­ki­löön

18.05.2021 16:23
Aikuisten ryhmäharrastukset voivat jatkua Pohjois-Pohjanmaalla ensi viikosta lähtien – "Etenemme suositusten purkamisessa maltillisesti"

Ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tuk­set voivat jatkua Poh­jois-Poh­jan­maal­la ensi vii­kos­ta lähtien – "E­te­nem­me suo­si­tus­ten pur­ka­mi­ses­sa mal­til­li­ses­ti"

11.05.2021 17:24
Tätä on odotettu! Kuntokeidas Vesipekka avasi ovensa maanantaina

Tätä on odo­tet­tu! Kun­to­kei­das Ve­si­pek­ka avasi ovensa maa­nan­tai­na

10.05.2021 13:43
Tilaajille
Pyhäjoella höllennetään koronarajoituksia

Py­hä­joel­la höl­len­ne­tään ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia

10.05.2021 11:35